สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทม์  อินทร์ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลภะวงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุทธิญา  เตือนราษฎร์
 
1. นางพวงผกา  ศรีสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันชนา  เลาหมี่
 
1. นายณัฏฐากรณ์   นันต๊ะแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 12 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวเกวลี  ชุมภู
 
1. นางวรปฐมา  จองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เวียงคำ
 
1. นางพรรักษ์   สุคันธะกุล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายพิษณุ  สิงห์ใส
 
1. นายชุมพล  เสาร์เจริญ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  มูลอุด
 
1. นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปิยธิดา  คำน้อย
 
1. นางสุจิตรา  นาคสนิท
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติภา  โอบอ้อม
2. เด็กหญิงปานธิดา  ปัดชัยสุ
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  บุญวิจิตร
2. นางสาวอมรวรณ  หนุนวงค์
 
1. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปวงคำไหล
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรพิกุล  กาศเกษม
 
1. นางสาวหยกสุวรรณ  แก้วดอก
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาหิน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
 
1. นางภัทรา  กังวาล
2. นางวรรณา  คุณล้าน
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 40 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนีรภา  ชมพูคีรี
2. นางสาวยุรฉัตร  จอมจันทร์
3. นางสาวลัดดาภรณ์  ภูเขา
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางสาวนงคราญ  ตันตะละ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.4 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกิตติธัช  เลาดี
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
2. นางณัฏฐนันท์  วงศ์วราเดชกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปฐมพร  โฉมศรี
2. นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์
 
1. นายธรรมรัตน์  ตันติสันติสม
2. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปันทวี
 
1. นางขนิษฐา  คมขำ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  สาธุเม
 
1. นายวินิจ  ทองเล็ก
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวาพร  เขียวกาจ
2. เด็กชายศุภชัย  สุวรรณ
3. เด็กหญิงไอรีณ  กอนแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ดีมี
2. นางสาวภิรญา  คงแสงเพชร
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวพิมผกา  วงค์สวย
2. นายศุภชาติ  ธัญเกษมสันต์
3. นายไพสันต์  แซ่วื่อ
 
1. นายชัยวัฒน์  ฤทธิ์ชุมฟล
2. นายเสกสรรค์  ติวงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีบุญเป็ง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ประสาน
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายดนุนัย  เดินแปง
2. นางสาวปรีดาวรรณ  สุนทรพจนสัตย์
3. นายภาณุพงศ์  ใจรักษา
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อุปเวียง
2. เด็กชายวทัญญู  ฟองศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เวณาปา
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  เกล็ดทอง
2. นางสาวมาริสา  ไฝคำ
3. นางสาวเพชรรัตน์  จันโตน
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  เด่นประภัสร์
2. เด็กหญิงรัตนา  ลุงจาย
3. เด็กหญิงสิริล้านนา  ศิริเพ็ญ
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
2. นายฉัตรดาว  ขันจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกนกพร  คำสาว
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ทองพิมพ์ธนดล
3. นางสาวอภิญญา  วังขาว
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
2. นางสาวเมธิณี  ประพันธ์บัณฑิต
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายปวเรศ  พรมมาลา
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สามแก้ว
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุภัสสรา  สิทธิวงษ์
2. นางสาวอัจฉรา  เยอซ๊อ
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงชนากานต์  วิจารณ์
2. เด็กหญิงฐิติภัทร  สนธิคุณ
3. เด็กหญิงณิชกุล  สายเขียว
4. เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด
5. เด็กหญิงนิลุบล  ม่วงเริง
 
1. นายสงบ  วิเศษคุณ
2. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนันทิดา  ทะนัน
2. นางสาวมธุรส  อนุพันธุ์
3. นางสาววิชญา  จุลเหลา
4. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
5. นางสาวอลิศรา  บุญมาพล
 
1. นางปาริชาติ  สงวนผล
2. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทิพนี
2. เด็กหญิงจ๋ามคำ  จันติกะ
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  วงศ์จักร์
4. เด็กชายพรชัย  ลุงติ
5. เด็กหญิงสมหญิง  แก้วฟองคำ
 
1. นางสาวจันทนา  อินทจักร์
2. นางอ้อยทิพย์  ดวงจันทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 18 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวฤทัยชนก  แย้มไสว
2. นายวรกันต์  พรหมสวัสดิ์
3. นางสาวศิริรัตน์  ตนซื่อ
4. นางสาวอรอนงค์  ทับทิม
5. นางสาวเกศริน  จักรมณี
 
1. นางนิตยา  ธมิกานนท์
2. นางพิพรรัชช์  กองสงฆ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.16 ทอง 14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  กันทา
2. นายตรง  จันทร์งาม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  กองเงิน
4. นางสาวพัชฎาพร  มะโนกิจ
5. นางสาวอรพรรณ  เทพสิงห์
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.6 ทอง 8 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  ปัญญาฟู
2. เด็กชายญาณภัทร  ขันจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อภิษร
4. นางสาวณัฐธิดา  เนตร์กระจ่าง
5. นายดาร์วุฒิ  มูลรัตน์
6. นายนาวี  จันทรา
7. นายปราชญ์  อินทร์ศรีทอง
8. นายพงศ์พัทธ์  บุตรดี
9. นางสาวพิมพ์ชนก  โปธา
10. นายภูธวัฒน์  อภัย
11. นายวรเชษฐ  ทองประเสริฐ
12. นายศักดิ์ดากุล  อวดคล่อง
13. นายศาสตรา  ดารี
14. นายศุภกร  พรมจักร
15. นายสุปริญญา  สุขดี
16. นายอภิชา  หุตะสิงห์
17. นางสาวอรนุช   วิศาท
18. นายเขมทัด  วิศาสตร์
19. นายเชาวลิต  บุญรัตน์
20. นายโกวิท  นิลาวรรณ์
 
1. นายทวี  ทัดแพ
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
3. นางสาวศนิชา  เลิศการ
4. นายสุชาติ  เทพจันทร์
5. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่เลาย้า
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธราพงษ์  ลุละวัน
 
1. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่ 1. เด็กชายบุญพรรษา  ใหม่เส็น
2. เด็กหญิงลลิตา  ภมรจิตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  พงษ์พิกุล
2. นางอัชราภรณ์  รังษี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์ศิริยะกุล
2. นายวัชระ  พรมมี
 
1. นางนงเยาว์  ภูมิคอนสาร
2. นางอาภาภรณื  การสมวรรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกิตติมาภรณ์  ก้อนมณี
2. นางสาวจันทร์จิรา  ตันอินต๊ะ
3. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
4. เด็กหญิงรวิการต์  วุฒิรัตน์
5. นางสาวรัตติญาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวลดาวัลย์  ไชยปลาด
7. นางสาววริชยา  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
9. นางสาวสุภาพร  สุจริต
10. นางสาวเกวลิน  คิดดี
 
1. นางพวงทอง  อยรังสฤทธิ์กุล
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75.25 เงิน 32 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศิริบัว
2. นางสาวชลธิชา  มะโนสาร
3. เด็กหญิงธวันหทัย  ปุกจันทร์
4. เด็กหญิงธารารัตน์  มะโนสาร
5. เด็กชายนภดล  อุปโน
6. เด็กชายนันทวัส  ทองจันทร์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพวงค์
8. นางสาวภวิตา  จินานุรักษ์
9. เด็กชายวรพงศ์  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงคำ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงโตวนา
12. นายอนุชา  คำตะวงค์
13. นายอัครดร  โกษา
14. เด็กหญิงเกษมณี  ซาวเส้า
15. เด็กชายเกษมสันต์  จิริคำ
 
1. นายพลเสฏฐ์  สวนจันทร์ดี
2. นายยงยุทธ  พุทธวงค์
3. นายศักดิ์วุฒิ  สังข์ทอง
4. นายอิสรภาพ  ศรีสุวรรณ์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.66 เงิน 36 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนกิจ
2. เด็กหญิงศิรินทร  ปันทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  ไชยนุรักษ์
 
1. นายจรรยา  สุดาจันทร์
2. นางรุ่งทิวา  กาชัย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.58 เงิน 28 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวศิวาพร  ปินตา
2. นางสาวสมศรี  แซ่ลี
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุรพงษ์  โล่ห์เพ็ชร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อาศนะ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สุเทพ
 
1. นายสุรพงษ์  โล่ห์เพ็ชร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  ลีลาศีลธรรม
2. นางสาวศิริพร  จุฬาลักษณ์นาถ
 
1. นายณัฐพงษ์  ชมภูคำ
2. นางสาวสายเพ็ญ  ปุกคำนวล
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกรกฎ   โรจนนิล
2. เด็กหญิงนันท์นาลิน   อินทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา   จิตกาวิน
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวประพิมพร  คำภีระ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งป้อ
3. นายอุฬารพงศ์  วงค์สม
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายไพโรจน์  แซ่ม้า
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72.5 เงิน 32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณริสราธร  เอกรัตสารสกุล
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   จาคะมณี
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอาภาศิริ  ศิริมาศ
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนราภรณ์   สีลาเม
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายนครินทร์  วงค์กันแก้ว
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
53 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายวศิน   ศรีวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงอัญชนา   ลำเลียงพล
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยพร  ตั้งตัว
 
1. นางสาวประภัสสร  จี๋คำ
 
55 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง 12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทักษิณ  บุญมา
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรฉิง  ลุงบิ
2. สามเณรวีระสาร  หมัดขาว
3. สามเณรสมหวัง  ลุงแดง
 
1. พระกมลชัย  จอกดี
2. นายวุฒากร  กำแพงแก้ว
 
57 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจยะพรม
2. นางสาวปราณี  แซ่เฒ่า
3. นางสาวววัลภรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
58 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาววิวัฒน์
 
1. นายอดิรุจ  พั่วแดง
 
59 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลุงกอน
3. นางสาวกาญจนา  แปงอ้วน
4. เด็กหญิงกิตติญา  ญารังษี
5. นายกิตติพงษ์   ชัยพิมาน
6. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปันตา
7. เด็กชายฉัตรากรณ์   เซียงซี
8. เด็กหญิงชนัสดาว  จอมหาร
9. นางสาวชนาภัทร  กุลประดิษฐ์
10. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยอำมาตย์
11. นายณัฐพล  วงค์เครื่อง
12. นายณัฐภัทร   วันอาจ
13. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองแย้ม
14. นายทศพน  สุดสอาด
15. นายทักษิณ   บูรณะคีรี
16. เด็กหญิงธิติมา  สุวรรณปราการ
17. นายนคร   น้อยมา
18. นางสาวนพรัตน์  ชิงชัย
19. เด็กหญิงประกายดาว  ญารังษี
20. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
21. เด็กหญิงปาริฉัตร  จะทอ
22. นายพิษณุ  แสงสร้อย
23. นายพีรพล   ตนซื่อ
24. เด็กชายภาสกร  ยงบรรทม
25. นายมนชิด   แอจูติ
26. นายวนากร   ไคร้สร้อย
27. เด็กชายวรรธนะ  งุนคำ
28. เด็กชายศักดิ์อนันต์  ผู้มีทรัพย์
29. เด็กชายศุภกานต์   วาฤทธิ์
30. เด็กชายศุภกิจ   ดวงสุข
31. เด็กหญิงศุภนุช  กวงแหวน
32. เด็กหญิงสิรินภา  หมั่นงาน
33. เด็กหญิงสุภรพรรณ  สมน้อย
34. เด็กหญิงอุทุมพร  ปัญญาเยาว์
35. เด็กหญิงเกศินี  ชัยแก้ว
36. นายเจนณรงค์   วงศ์สมุด
37. นางสาวเนตรนพิตร  กองคำ
38. เด็กชายเอกภัทร   เลิศฤทัยโยธิน
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
60 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งยอด
2. นายจักรกฤษณ์  ใจตรง
3. นายจักรพันธุ์  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรือนน้อย
5. นางสาวชนิสรา  หงษ์เส็ง
6. นางสาวชลพิชา  ชัยชะนะ
7. นางสาวชัญญา  พงษ์โสด
8. นางสาวดารณี  อินต๊ะหล้า
9. นายธนพัฒน์  บุญยัง
10. นายธนิต  นามวงศ์
11. นางสาวธรรมวรรณ  เขียวจันทร์
12. นางสาวธัญญารัตน์  คำขาว
13. เด็กหญิงธารารัตน์  หงษ์เส็ง
14. นางสาวธารารัตน์  คุดสีลา
15. นางสาวนันศญา  พูลเจริญกิจ
16. นางสาวปภัสรา  ดีอุโมงค์
17. นายพงษ์ภิวัฒน์  มะโนรัตน์
18. นางสาวพรสุดารัตน์  คำคิด
19. นายพัชรพงษ์  สวัสดี
20. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  หล้าเต่งเคง
21. เด็กชายภานุพงค์  เสนาดี
22. นางสาวยุวธิดา  ยานาอิ
23. นางสาววิลาสินี  ศรีแก้ว
24. เด็กชายศาสตราวุธ  สุขเกษม
25. นางสาวศิริลักษ์  เขมราช
26. นายศุภกร  บุญเลิศ
27. เด็กชายสหรัฐ  อุยขำ
28. เด็กหญิงสุุทธิพร  บุญนาม
29. นางสาวสโรชา  แสนจันทร์
30. นางสาวหัทยา  ชาญวิช
31. นายอติวัชญ์  ชีคำ
32. นายอติวัณณ์  ชีคำ
33. นายอนุพงษ์  รังษี
34. เด็กหญิงอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
35. นางสาวอริศรา  บุญเจริญ
36. นางสาวอัจฉรา  สอนง่าย
37. นางสาวอิงอัญ  จะกา
38. เด็กหญิงเกษมณี  มุดลาด
39. นางสาวแคทลียา  มหาแดง
40. นางสาวโสภิตา  แก้วมณี
 
1. นางกษมา  พลอยแดง
2. นายทวี  พลอยแดง
3. นายธีระศักดิ์  ประคำสาย
4. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
5. นางพิศมัย  จิลิน
6. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
7. นางสาวรัตนา  หล่่าสูงเนิน
8. นางอภิญญา  สุนันต๊ะ
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พินธุ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
1. นายสหรัก   ขาวแสง
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์   โนรี
 
1. นายสหรัก   ขาวแสง
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายสิรวิชณ์   กุยน้อย
 
1. นางสาวนิทราพร   คุณาสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  คำเพลิง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนุช  กวงแหวน
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนฤดล  ใจบุญ
 
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายรัชนานนท์  สาธุเม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธรภัทร  สโรบล
 
1. นายวิโรจน์  พรถาวร
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายธนาตย์  คำก้อน
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แปงอ้วน
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวมีนา  วัฒนวงศ์
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
76 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.98 เงิน 28 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงค์
2. เด็กชายธีระพงค์  ธรรมวัฒนะ
3. เด็กชายนราวิชญ์  แปงแก้ว
4. เด็กหญิงนันทริกา  จันทราภรณ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาวรณ์
6. เด็กหญิงปิยะพร  มากมิ่ง
7. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดีวงษ์มาศ
8. เด็กชายภานุพงศ์  เณรพรม
9. เด็กชายยุทธนา  จี๋วิ
10. เด็กชายเอื้ออังกูล  พันธ์วงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
77 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.32 ทอง 16 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกฤษณพัฒน์  สุริยา
2. นางสาวพรนภา  ยาคำ
3. นางสาววีรินทร์  บุญคำ
4. นางสาวศิวาพร  ทำตะลูง
5. นายสยมภู  โพธินาม
6. นายสรรพวิท  คำแพง
7. นางสาวสาวิตรี  รักษาสกุล
8. นางสาวสุปราณี  บุญส่ง
9. นายอาคม  อนุศรี
10. นายแอมเมท  ไมเคิลคาร์เนย์
 
1. นางไพจิตรี   ถาวงษ์กลาง
 
78 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา
2. นางสาวลักษมี   พันธ์อุโมงค์
3. นางสาวศศิวิมล   หนักแน่น
4. นางสาวหนึ่งฤทัย   คำศรี
5. นางสาวอรปรียา   มูลสม
6. นางสาวเจนจิรา   ยะแสง
 
1. นางชมนาด   พรถาวร
2. นางวรรณภา   อักษรศรี
 
79 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกรกนก   คำนึงคุณากร
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ   ตูเปี่ยง
3. เด็กหญิงปราณปริยา   ปุริเส
4. เด็กหญิงพลอย   เลิศกิจอนันต์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อราช
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สมสิทธิ์
7. เด็กหญิงอฌิรญาณ์   สุนันต๊ะ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ   สุวรรณภาคย์
 
1. นางชมนาด   พรถาวร
2. นางวรรณภา   อักษรศรี
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมธิ
3. เด็กหญิงแพรววาริน  รชตะวุฒิพร
 
1. นางสาวโสภิต  ทองดัง
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาววาริน  เลาลี
2. นางสาวหนิง   นายชัย
3. นางสาวแสงเดือน  แซ่ว่าง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  ยาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ปันดวง
3. เด็กชายปื๊ด  เครือคำ
 
1. นางสาวมนธิดา  โกษารัตน์
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายก้องภพ  นุเคราะห์กันฑ์
2. นางสาววิราวรรณ  อิ่นคำ
3. นายอดิศักดิ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวคัทลียา  ธัญญะ
2. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์  มูลเมือง
2. นายนายณัฐวุฒิ  คำซาว
3. นางสาวรุ่งรวี  แซ่หว่อง
4. นางสาววราภรณ์  จันทร์เพ็ญ
5. นายสมชาย  ลวดมี
6. นายเนวิน  จินะวงศ์
 
1. นางวรรณา  แสงคำ
2. นางเตือนใจ  สงคราม
3. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิมา  ตาคำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ชะนะเป็ง
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  อินต๊ะพรหม
5. นายพงศกร  สุแปลน
6. เด็กหญิงวรดา  ดวงชื่น
 
1. นางจรัสศรี  ตันอุด
2. นางสมจิตร  โสวะ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สุขแสง
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ปันทิพย์
 
1. นางถนอมจิต  ดอนดี
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.55 เงิน 21 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจิตสุภา  เจ๊าะเจ๊าะ
2. นางสาวพรพิมล  คำจ้างหมั้น
3. นางสาวศิริลักษณ์  หน่อชัชวาล
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
2. นางพรศรี  พุทธานนท์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ภูขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปันนา
3. เด็กชายวันชนะ  จริตยนต์พันธุ์
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายจักรพรรดิ  เสรีกุล
2. นายจักรภัทร  พงศ์พันธ์ไพบูลย์
3. นางสาวเชษฐ์สุดา  พรมสาส์น
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์สุภาพ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ลุงเถิ่น
3. เด็กหญิงแสง  สิงทอน
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนแม่แตง 1. นายธีระนัย  พิบาล
2. นางสาวนพมาศ  อัสกุล
3. นางสาวภาวิณี  ปิงทะวัง
 
1. นางจุลจุรี  กลั่นเรืองแสง
2. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพุฒธิดา   ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงมาลินี  เลาว้าง
3. เด็กหญิงเมทนี  พนาวรชัย
 
1. นางสุภาณี  ไชยสิริวงศ์สุข
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวน้ำเพชร  เวฬุมาศ
2. นายภานุวัตร์  จุลธง
3. นางสาวสโรชา  เนื่องปถม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พูลศิลป์
2. นางสมศรี  สินสุข
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เมืองวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมภู
3. เด็กหญิงอังคณา  ธงดำ
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปิยนุช  กันทาซาว
2. นางสาววารินทร์  ทรงปัญญา
3. นางสาวหัสยา  ขุนวรรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พูลศิลป์
2. นางสมศรี  สินสุข
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 26 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายทานตะวัน  อุปนันท์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พิชัย
3. เด็กหญิงอารยา  พรมเสน
 
1. นางธิชวดี  เพชรรพีภัทร
2. นางสาวเครือมาส  คำสุข
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายจิระ  แซ่ย่าง
2. นางสาววันเพ็ญ   แซ่เฒ่า
3. นางสาวอารีรัตน์  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางชนันท์วิไล  ธงเชื้อ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ผ่องใส
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 13 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  แสนศรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายปานเทวา  นาเวียง
 
1. นายปวันกฤษฎิ์  มะธี
2. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจุติมา  ปัญญาคำ
2. นายสุขเกษม  อินทจักร์
 
1. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฏ์
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมชอบ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลมาพิจิตร
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นายปณิพัฒน์  อินทะชัย
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  เกิดลาภ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  ทองเผือก
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.2 เงิน 23 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ดวงดี
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ไชยวงค์
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจริยา  พรมจันทร์
2. นายชาญณรงค์  ถนอมบุญ
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38.6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1. สามเณรณัฐนนท์  ธิมา
2. สามเณรนราพงค์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายนรา  อินถา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายฐิติชาติ  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญยอด
3. เด็กชายสุรชาติ  กรุณา
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจริยา  มูลสาร
2. นางสาวรสสุคนธ์  อินทจักร์
3. นายศาศวัตร  ปัญญาดี
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  เกษสุวรรณ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 29 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอนเปล่ง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ก๋าอิน
2. นางสาวมินตรา  บุญสม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทพรรณ
2. เด็กชายอนุพงศ์  กันทะวงค์
 
1. นายปวันกฤษฏิ์  มะธี
2. นายรักชัย  ศรีพรไพรเพชร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  ไชยานะ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  กันธะรี
3. เด็กชายสิทธิวัฒน์  คำใหม่
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  ทรงกิตติกุล
2. นายสุริยะ  แซ่ย่าง
3. นายเจษฎา  ศรีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 16 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  มลิทา
2. เด็กชายธนิก  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายศราวุธ  ยอดสีลา
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายประภวิษณุ์  แก้วมาเรือน
2. นายรัตนพล  คำหนัก
3. นายเจษฎา  กันธาพรหม
 
1. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายบงกช  ตุ่นทอง
2. นายฤทธิชัย  อินทะชัย
3. นายวีระเทพ  ชมภูก๋า
4. นายอนุกุล  สุนกาย
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงประกายมาศ  กรัชกายภาค
 
1. นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเอสรา  ลิมปิษเฐียร
 
1. นางรุ่งละภีร์  ครุฑมาศ
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายภควัท  อุทธโยธา
 
1. นางนพพร   วิวัฒนเศรษฐ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายภูวนาถ  กุลณา
 
1. นางจีรพรรณ  มหาพรหม
 
120 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.2 ทอง 32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฏิญาภัคร์  อุ่นแสง
 
1. นางกรรณิการ์  ปัญญา
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวช่อลดา  อะตะถา
 
1. นางอาภรณ์  ปรีชาปัญญา
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญ์  อินทร์ศรีทอง
 
1. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง 12 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวนันทนา  ชุมแสง
 
1. นายจรัญ  ดำรงเกียรติยศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกัมปนาท  ขุนวรรณ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เดชคุณมาก
2. เด็กชายชาคริต  อินทจักร
3. เด็กชายระพี  เกษมสุข
4. เด็กหญิงวาสนา  ง่วยเตจา
5. เด็กหญิงสุปรียา  บริบูรณ์มังสา
 
1. นางนพพร  วิวัฒนเศรษฐ์
2. นางวัฒนา  เจริญเกตุ
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกฤษฏา  ชมภูคำ
2. นางสาวภาราดา  บุญมี
3. นางสาวสุดากาญจน์  บุญยัง
4. นายอธิวัฒน์  อุลัย
5. นายโดมินิค  เบิกค์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
2. นางสายพิน  หัวเมืองแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 34 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไสอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวศจีนันท์  เบิกบาน
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทับเนียม
 
1. นายปวิช  กิตติยังกุล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวมาริษา   โทโดโรกิ
 
1. นางสมพร  เทียมทอง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 21 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  วงค์แปง
2. นายวรพงษ์  ปัญญาปัน
3. นายวรากร  วิกัน
4. นายสิทธพล  บุญลือ
5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ฟู
6. นายอรรถกานต์  อูปคำแดง
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นายปรีชา  พูลทาจักร์
3. นายแสงชัย  ภิรารักษ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.83 ทอง 5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  หมอกเมฆ
2. นางสาวจารีย์พร  สีสุก
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยกาล
4. นางสาวณิชารีย์  วตินา
5. นายวรัญญู  คำป้อ
6. นายสุรกิจ  จีนา
7. นางสาวอัมพร  ลุงสุ
8. นายเทพพิทักษ์  จักขุเรือง
9. นางสาวเปรมฤดี  มูลยังกาย
10. นางสาวเพชรลดา  เลี๊ยบประเสริฐ
 
1. นางสายสมร  ภูสีมา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศศิธร  กองวุฒิ
3. นายสุวิชา  ขอทะเสน
4. นายอนุพนธ์  อภิมหาชัย
5. นายเรวัฒิ  เจริญเชื้อ
 
1. นายจงสกุล  วุฒิสรรพ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพิชชากร  จิตติจารุ
2. เด็กหญิงมลธิชา  กายยอด
3. เด็กหญิงลัดดา  กรัชกายภาค
 
1. นางกัลยาณี  ศิริ
2. นางสาวรุจิเนตร  บุญมี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัลยา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวกุลสิรินทร์  แก้วแก้ว
3. นางสาวจุฑาธิป   ปัญญาโรจน์สุข
 
1. นางทรงสุคนธ์   อักษรดิษฐ์
2. นางสาวประกายทิพย์  คำตื้อ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ทรายคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เป็งด้วง
 
1. นางสาวสันทนี  บุญทา
2. นางเฟื่องฝน  บุญทวี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวิทยวุฒิ  ไหว้พรหม
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายอภิชาติ  ชัยมงคล
 
1. นายณัฐพันธ์  สัตยพานิช
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่แตง 1. นายศิวกร  จันทร์เทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ปรมชวลิตโรจน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นันติตา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  วงค์วาน
 
1. นายทานตะวัน  แก่นโงน
2. นางบุษบา  สืบแสน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรรณนิภา  ชินสงคราม
 
1. นายปรีดี  พนารื่นรมย์แจ่ม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายศตธัญญ์   ฉ่ำบุญชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ปานาที
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82.02 ทอง 10 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  วันแก้ว
 
1. นางมณฑา  วิชัยวุฒิ
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางสาวจินตนา  อภิรมย์การ
2. นางประไพ  สุวรรณโสภณ
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ทองสุข
2. นางสาวแก้วฟ้า  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางสาวนงคราญ  ตันตะละ
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวบุญทิวา  ใจจันติ๊บ
2. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
1. นางเตือนใจ  สงคราม
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  ตรีฉันท์
2. นางสาวสุทธิดา  สุตะวงค์
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. นายวสันต์  คำจันทร์ต๊ะ
3. นายอภิชาต  ใจอ่อน
 
1. นายบุญส่ง  กันธิยะ
2. นายพิทยา  ศิรินันท์
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  จิตเมตตาธรรม
 
1. นายปริญญา  เฉลิมสุข
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพิพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ