สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  กาวิชัย
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัณฐิกา  แปงการิยา
 
1. นางสุกัญญา  พรหมศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุุชจีรา  กาบมาลา
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  มาวัน
 
1. นายมนู  กันทะวงค์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุขพวง
 
1. นางเพ็ชรล้วน  กิจสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายธนชิต  มาพรม
 
1. นางเพ็ชรล้วน  กิจสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์
 
1. นางศิริพร  พรพิพัฒน์ไพบูลย์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนม์นิภา  นักขาย
 
1. นางสุธิดา  เครือวิทย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 40 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุหลาบ  วิสสัน
2. เด็กหญิงลลิตา  ศรีเมือง
 
1. นางปัทมาวดี  อุดแดง
2. นางศิริรัตน์  คำชมภู
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกัลยากร  บุญชัย
2. นางสาวพิชญาภา  อุปพันธ์
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิรภัทร  วรรธกจตุรพร
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายเตวิช   ตรีธัญญพงศ์
 
1. นายภีระพงษ์   ใจปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายจิรายุส  ศิริยานนท์
2. นายพงศกร  หน่อศักดิ์
3. นายสุรีย์ยุ  พรหมเสน
 
1. นายศุภชัย  ยันต์พิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล
2. นางสาวสิรินทรา  จันทราช
 
1. นางสาวประภาศรี  ทาขุน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โหละสุต
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพนาสัณฑ์  มโนรส
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญญา  รื่นพิทักษ์
2. เด็กชายพลช  เธียรธัญญกิจ
3. เด็กหญิงเบญชญา  พันทอง
 
1. นางสิรินาถ  จอมพงษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีวะโลสกุล
2. นายพีระ  เดชพิทักษ์
3. นางสาวสิริมาศ  ประทุม
 
1. นางรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายจีรัฐฑิกุล  สุวรรณรัศมี
2. เด็กหญิงณที่รัก  หริณวรรณ
3. เด็กชายธีรภัทร  ลิขิตกำจร
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หน่อพุธ
2. เด็กชายอรรถพล  ใจมุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มุทริกานนท์
 
1. นางจุรีย์รัตน์  บุญมาวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกชกร  สุวรรณโน
2. นางสาวระวีพรรณ  กันทะนา
3. นายเนติพงศ์  ยาประเสริฐ
 
1. นางอินทิรา  อริยะจักร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มณีโชติ
2. เด็กหญิงศุมินทร์ตรา  สิทธิกรหลีสกุล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์เลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ  อ้นโสภา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ปรัชโญภาคย์
2. นางสาวปิญชาน์  จิตระวัง
3. นางสาวอุมาพร  ศรสำแดง
 
1. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
2. นางสาวสุทธินี  ชาวรัตนพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 12 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ละเลี่ยม
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  พุทธวรรณ์
 
1. นางจุรีย์รัตน์  บุญมาวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 22 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวปทุมวดี  พัฒนเรืองกุล
2. นางสาวอัญชิษฐา  นิธิชยังกุล
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นายอรุณ  สุวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.06 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  บุญตัน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วคำฟู
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.68 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายลองเมือง  อาทร
2. เด็กชายไตรวิทย์  อินถา
 
1. นายณัฐวุฒิ  กันติ๊บ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. นายชำนาญชัย  ทรงกฐิน
2. นายภูมิ  เจียรวิริยะพันธ์
3. นายไตรวัฒน์  สมุทรลอยวน
 
1. นายมณัฐ  กอบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจันทร์ธิรา  ผุยใจ
2. นางสาวชมภูนุช  ต้นธรรม
3. นางสาวดารินทร์  ทินนา
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายธนัสชัย  กิติกุศล
2. นางสาวรุ้งพราย  กัญญมา
3. นายศักดิ์อนันต์  คำหมื่น
 
1. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นำชัย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เมืองลือ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จงกิตติมหา
5. เด็กหญิงอรญา  สันเต็น
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.8 เงิน 16 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวธนาวรรณ  นิ่มวัฒน์
2. นางสาวนภาพร  กันธาทิพย์
3. นางสาวพรสวรรค์  ปันตี
4. นางสาวลีลาวดี  ปาลี
5. นางสาววาสนา  มูลอิ่น
 
1. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กินณรงค์
2. เด็กหญิงพิมราภัชร์  อินต๊ะนวล
3. เด็กหญิงลักษมณ  กล่อมมิตร
4. เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยพิวงค์
5. เด็กหญิงแพรวพราว  ศรีอำพันธ์
 
1. นางสาวนฤพร  จำคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกัลย์สุดา  กันธะรส
2. นางสาวดาริน  พวงทอง
3. นางสาวศิรินันท์  คำภักดี
4. นายสุรจักขณ์  ใจปาน
5. นางสาวอรวี  เลาะหะนะ
 
1. นายณัฐศักดิ์  สามรอดภัย
2. นางวิลานันท์  ศรีลาชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.38 เงิน 35 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นายกล้าณรงค์  ศรียาบ
2. นายฉัตรพล  ประสพโชคชัย
3. นายฐนกฤต  ทิพย์เวียง
4. นายภาสวร  เชยสวรรค์
5. นายรัชชานนท์  อ้นเจริญ
 
1. นายชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.6 เงิน 20 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ์  เรพล
2. นายกฤษญา  เงาแก้ว
3. เด็กหญิงชญาณิศ  แก้วจันทร์กมล
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญลือ
5. เด็กหญิงชนาภา  นันตา
6. นางสาวฐาปณี  ดีปุ๊ด
7. นางสาวณิชกุล  บุญยศยิ่ง
8. เด็กชายต่อม  ปู่ออ
9. นางสาวทิพย์ประภา  วุฒิอินทร์
10. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พิพัฒน์เจริญพงศ์
11. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เรือนมูล
12. นายพุฒิพงศ์  ณีตระกุล
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจอุตม์
14. เด็กชายศุภณัฐ  วัฒนวรรณกุล
15. เด็กหญิงสุธรี  ย่างไพรบูลย์
16. นางสาวอภิชญา  วัฒนวรรณกุล
 
1. นางภาวนา  เลิศชีวกานต์
2. นางยุพิน  ผันผาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลดา  นักขาย
 
1. นางมิ่งขวัญ  ธรรมสโรช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกัณฐิกา  แก้วดี
 
1. นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนสิริกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรชนก  ใบแสด
2. เด็กชายวรวัฒน์  มูลสมบัติ
 
1. นางพัทยา  รัตน์เลิศลบ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวพัณณิตา  วงศ์ชัย
2. นายพิทักษ์ชน  ตนหมั้น
 
1. นางนีรานันท์  นาคกระแสร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิราภรณ์  ไชยวงค์
2. นางสาวดวงหทัย  ใจมุข
3. นางสาวทิพย์สิริ  พึ่งศรีศัย
4. นางสาวปวิตรี  ไชยบุตร
5. นางสาวพัทธมน  วรรณดี
6. นางสาวมนัสวัน  มะโนเกี๋ยง
7. นางสาววธรัญญุตา  ยันอินทร์
8. นางสาววิชญา  สิงห์ทอน
9. นางสาววิลาสินี  อินโองการ
10. นางสาวแพรวพรรณ  กัลปสันติ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร
2. นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77.75 เงิน 29 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  อุประกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  คำเมือง
3. เด็กหญิงญาณิศา  เกษมจิตต์
4. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ลี
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ประนันท์
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  อุตสาห์
7. เด็กหญิงภารดี  สุทธิชาญบัญชา
8. เด็กหญิงมอญ  เกษร
9. เด็กหญิงมินตา  วาทะสิทธิกุล
10. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์อ้าย
11. เด็กหญิงวัชโลบล  เลิศคำฟู
12. เด็กหญิงอรพันธุ์  บวชไธสง
13. เด็กหญิงเนตรชนก  วังหน้า
14. เด็กหญิงเมทินี  สุนทรพันธุ์
15. เด็กหญิงเวธนี  กนกวัฒนะพันธุ์
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฎ
2. นางสาวเสาวรี  คำโต่ง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.78 ทอง 12 โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เลห์แสน
2. เด็กหญิงพรนภา  อินใจ
3. เด็กหญิงอัจฉริกา  รัตนชมภู
 
1. นางส่งศรี  สังข์เอี่ยม
2. นายโสรัจน์  โพธิ์จันทร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.44 ทอง 13 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  จี้ทิตย์
2. นางสาวรัตนาวลี  สุนันตา
3. นางสาวแอน  อินจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  เพ็ชรณสังกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์สานต์คีรี
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติกร   คุ้มสมบัติ
2. เด็กชายศราวุธ  เขื่อนเพชร
3. เด็กชายอภิสิทธ์   แสงอาทิตย์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายตนุภัทร  แก้วติ๊บ
2. นางสาวพิชนันท์  ขันทะฮ้อ
3. นางสาวอาริญญา  กันธิโน
 
1. นางจุมพิตา  โปร่งใจ
2. นายณัฐนนท์  ค้าขาย
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 36 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกิตติภัฎ  บุญโต
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษดาธัญ  มหาวัน
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวสุมินตรา  ตะสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนัททิยา  ธิมะโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายมติกร  ยุระตา
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐนารี  ยาวิลาศ
2. เด็กหญิงพณิชยา  เจริญผล
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรากร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายจิรภาส  กาญจนากร
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายนนทชัย  ใฝปวง
2. เด็กชายนันทพล  มหาวัน
3. เด็กชายพีรพงษ์  คำผง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชุลีกร  โสกันเกตุ
2. นายธนวัฒน์  ชัยชนะ
3. นายวรปรัชญ์  อนันคำ
 
1. นายเฉลิม  อินทะรังษี
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงภัทรภร  วิริยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวดารณี  เขื่อนวงค์วิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชณุพงศ์   ใจแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
73 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
74 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
75 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวนฤพร  อินธิยะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  คำป้อ
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายวริศ  คำสร้อย
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
77 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายกฤษณรงค์  ภูเวียงจันทร์
2. นางสาวจันทร์รินทร์  ตั๋นเตี่ย
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมปัญญา
4. นางสาวญาณิศา  เตชะโสด
5. เด็กชายทัศนะ  มูลเอก
6. นายธนรัตน์  สุเทพ
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชาญ  ใจวงค์
8. นายภัทรกฤต  คล่องการงาน
9. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แก้วมาลัย
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
78 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
5. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
6. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
7. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. นายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
79 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร  ชัยเรือง
2. เด็กหญิงกรกช  มณีผ่อง
3. นายกฤษฎิ์  ต๊ะใจ
4. นายกันตภณ  สุขเจริญ
5. นายณัฐกร  ชัยยะ
6. นางสาวนันท์นภัส  ขีดขิน
7. นางสาวนาฏนภา  บุญฟู
8. นายนิชฌาน  สิริกุลพิบูลย์
9. เด็กชายนิติรัฐ  จันทร์ศิริ
10. เด็กชายปฏิภาณ  มาตัน
11. นายปฏิภาณ  สิทธิวงค์
12. เด็กชายพงศกร  อินต๊ะใหม่
13. นายพงษ์ดณัย  กุณามี
14. นายพบพล  สิริพรคุณ
15. เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงทิพย์
16. เด็กหญิงรุ่งวารี  คำตุ้ย
17. เด็กชายวริทธิ  ศรีวิชัย
18. นายวันชนะ  สิทธิธรรมใจ
19. นางสาวศิริปราณ  จรรย์สืบศรี
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมตน
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลตา
22. นายสิริวุฒิ  ใจชู
23. เด็กหญิงสุธางค์  คงสมัย
24. เด็กชายสุธีรพัฒน์  ภิรมย์
25. นางสาวอรวรรณ  โตวิทยานันท์
26. เด็กหญิงอรหทัย  ราชสาร
27. นางสาวอังคณา  นำโน
28. เด็กหญิงอิสริยภัค  เกษมศรี
29. เด็กชายเดชา  อินซอน
30. นางสาวเมธาวี  เตรียมอ้าย
31. นางสาวโสภิดา  อินทวงศ์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
2. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑดิษ
 
80 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  คิดชัย
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ชื่นตา
3. นางสาวคณัชฌ์ชิตา  สุรัก
4. นางสาวจันทร์จิรา  คุณยศยิ่ง
5. นายจาตุรงค์  พรหมมินทร์
6. เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ภักดี
7. นางสาวจิระประภา  คำมา
8. นายจิรายุทธ  อินต๊ะโคตร
9. เด็กหญิงชนันทร  ดาวเลิศ
10. เด็กชายณรงค์ชัย  กันธิยะ
11. นายณัฐพงศ์  เตชะ
12. นายณัฐพล  กาวีอิ่น
13. เด็กชายธนกฤต  กุณาเรือน
14. เด็กชายธนภัทร์  คุณหลวง
15. นายธนยง  ไชยวงค์
16. นางสาวธนัสชา  สิทธิวงศ์
17. นายนนทวัฒน์  ฉันทะ
18. นางสาวนริศรา  พิริยะพันธุ์
19. นางสาวนิตยา  รักก้อน
20. เด็กหญิงพัชรี  กวงแหวน
21. นางสาวภณิดา  ภูเงิน
22. นายภานุพงษ์  ภูมิประพาส
23. นายภานุเดช  กุณาจันทร์
24. นางสาวมลธิชา  สมหนุน
25. นายรัฐพล  กุณาเรือน
26. นางสาวลลิตา  ศรีชัยแสน
27. นายวรวุฒิ  คำตั๋น
28. เด็กชายศิวกร  กรแก้ว
29. นางสาวศีรณา  เกิดวิริยสกุล
30. นางสาวศุพภาสินี  พุฒิพงศ์ภาสุข
31. เด็กชายสิทธิโชค  บริบูรณ์คติ
32. เด็กชายสุภชัย  บุญเจิง
33. นายสุภเดช  นวมนารี
34. นางสาวอรทัย  กิตติยาธนากุล
35. นางสาวอังคณา  สมแก้ว
36. นางสาวอุรวี  กันแก้ว
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
2. นายประดิษฐ์  ชัยฉกรรจ์
3. นายยุทธศักดิ์  จุลกาฬ
4. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
5. นางสาวสุพัตร์  จันทร์แดง
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 34 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธวิชัย   ยาวิลาศ
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 43 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายอนิรุทธ์  คำเงิน
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พรหมมา
 
1. นางสาวณิชาพร  ขำมา
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 21 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวฐานิตา  สุขเสวยนะ
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชณกันต์  ชาคม
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพระหฤทัย 1. เด็กหญิงทอฝัน  เลวงดีพงศ์
 
1. นางทิตยา  พฤฒิศิลป์โอโน
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 23 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายจิตษฎา  นามอุษา
 
1. นางจินตนา  พิรุณ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชนกันต์  ชาคม
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายวรกมล  นกแก้ว
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรมล  มุงเมฆ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพระหฤทัย 1. นางสาวปทิตตา  เกษมชัยกรวุฒิ
 
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพวรรณ์
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
97 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขัญญานุช  สุทธนะ
2. เด็กชายคุณวุึฒิ  พวงสุกร
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ภู่เจริญ
4. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
5. เด็กชายชาคริต  โกษาสุวรรณ
6. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
7. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงณัฐนรี  สุรสังกาศ
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุึล
12. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
13. เด็กหญิงธรรมพร  สมบูรณ์
14. เด็กหญิงธีรนุช  เชยชมศรี
15. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
16. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
18. เด็กหญิงปพิชญา  อรัตนโรจน์๋
19. เด็กชายปัณธนัสถ์  สุวรรณวัฒน์
20. นางสาวพรชนัน  จันทร์สอาด
21. เด็กชายพรประเสริฐ  จาแสง
22. เด็กหญิงพรรณพัชร  กัม
23. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
24. เด็กชายพันธกร  ทองเณร
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขันทราษฏร์
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
27. เด็กชายวรวิช  ชำนาญคิด
28. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงค์
29. เด็กชายวรากร  มหาวันแจ่ม
30. เด็กชายวริทธิ์  ขันธมัง
31. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
32. เด็กชายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
33. เด็กชายสัตนันท์  ปิยะลังกา
34. เด็กหญิงสิริวัฒน์  อุปนันท์
35. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่หยาง
36. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
37. เด็กชายสุรภัทร์  เมืองมูล
38. เด็กหญิงอัญญกุล  สุนันชัย
39. เด็กชายอัณณ์  เขมรัตน์
40. เด็กหญิงอุดมภรณ์  กันทา
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
98 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นายกิตติ  สีหอำไพ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสระจินดา
13. นายปฏิพัทธ์  ขันธะกิจ
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
17. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์การิน
18. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
19. นายมาวิน  วิภาถรณ์
20. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
21. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
22. นายวีรภัทร  ระวีคำ
23. นางสาวศิวัชญา  ปินตานา
24. นางสาวศิโรรัตน์  ปินตานา
25. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
26. นายศุสิทธิ์  สิงห์ก่อ
27. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
28. นายสรวิชญ์กรณ์  มาน้อย
29. นายสิทธิณัฐ  เงินศิริ
30. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
31. นายสิรวิชญ์  ปิยะวงศ์ไพบูลย์
32. นางสาวสุภกาญจน์  อัสถิ
33. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
34. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
35. นางสาวอรทัย  อ่องมิด
36. นายเตชติพล  อินต๊ะภา
37. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
38. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
39. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
40. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
99 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.64 ทอง 6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีวารินทร์
2. เด็กชายกิตติธัช  แสงศรี
3. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สุนันตา
4. เด็กชายนพรัตน์  สาฤทธิ์
5. เด็กหญิงนัดทิดา  มอญศรี
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิยาม
7. เด็กชายวิชิตพล  ศรีคำมา
8. เด็กชายสิรภพ  แสนจ๊ะ
9. เด็กชายอาทิตย์  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงเยาวภา  พลอยหนุน
 
1. นางสาวอัจฉรา  คำปา
2. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.32 ทอง 12 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกา  สุนันต๊ะ
2. นายคณิศร์  ฉกรรจ์ยิ่ง
3. นางสาวณัฐกานต์  ไชยวงค์ศรี
4. นายณัฐนนท์  เลิศวิริยวรางกูร
5. นายนัฐพงษ์  ฉกรรจ์ยิ่ง
6. นายปริญญา  คำรินทร์
7. เด็กหญิงพนัชนิกา  บุญตันอิ่น
8. นางสาวลักษิกา  พิชวงศ์
9. นายวศิลป์  สิทธิปัญญา
10. นางสาวเทพธิดา  สุดาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  คำปา
2. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เด็กยอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เด็กยอง
3. เด็กหญิงมนธิชา  บุญปั๋น
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ใจอุ่น
5. เด็กหญิงศศิวิวรรณ  คำฝั้น
 
1. นางนพวรรณ  ใจดี
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  มิดดา
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรเพชร
3. นางสาวนฤชยากร  ภูมิสถาน
4. นางสาวปริญญาพร  วรินทร์
5. นางสาวภัทราพร  แสนสุข
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณริศราภรณ์  ปิงยศ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  นะวะเดีย
3. เด็กหญิงธัญนิธิ  ทนันชัย
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทรเดชา
5. เด็กหญิงมัณฑนา  สมนา
6. เด็กหญิงวีรินทร์  จ๊ะราจา
7. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
8. เด็กหญิงเพชรา  นันตาชัยวุฒิ
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
104 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 11 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายฉัตรชัย  กองแก้ว
2. นายทิวากร  วงค์คม
3. นางสาวธัญญามาศ  ลองสะอาด
4. นางสาวศรินญา  สุภามูล
5. นางสาวศิริพร  สมมี
 
1. นางสุวิมล  โคนโท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี  อุ่นจิโน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 18 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนันทวดี  ใจติขะ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ปางจันทร์
3. เด็กหญิงสุธิดา  พูยอดดี
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนัท  เลิศธนะโภค
2. นายธีรวัชร  เกียรติญาณ
3. นายพุฒิพงศ์  กนกวิจิตร
 
1. นางสาวณุภาวรรณ   จันทร์พรหม
2. นางรัชนี  ชำนาญรบ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายณัฏฐบุตร  องค์การ
2. เด็กชายวิรุณ  ดีจันทร์
3. เด็กชายอาจหาญ  จองปุก
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวฐิติรัตน์  อินตา
2. นายวิรุณ  ขันดี
3. นายสรศักดิ์  สุทธิพิษฐาน
 
1. นายประกาศิต  สินทรัพย์
2. นางสาลี่  เสมือนใจ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  กันตีมูล
2. นางสาวฉัตรธิดา  อินไชสา
3. นางสาวชฎาภรณ์  กันธาทิพย์
4. นางสาววราภรณ์  นกแล
5. นางสาวศุภมน  สูนปัน
6. นางสาวสิริมา  บุญยืนนาน
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
3. นางอักษราวดี  แสงใส
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกฤตยา  แสงเรือน
3. เด็กหญิงกัญลักษณ์  รุ่งแสง
4. เด็กหญิงราตรี  เต๋จ๊ะแยง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์สา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวงอูป
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
3. นางอักษราวดี  แสงใส
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 34 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายชำนาญพงษ์  ยอดศรีวรรณ
2. นางสาวลัพธวรรณ  กุณะ
3. นางสาวเจนจิรา  ยาสมุทร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฟักเจริญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  แวววรรณวิรัช
2. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยสุวรัตน์
3. เด็กชายเชษฐา  วงษ์ไกรวาล
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.75 ทอง 25 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐวัตร  ทิพย์ฝัน
2. นายประทีป  วงแสงรัศมี
3. นายอัศฎาวุธ  หอมขจร
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายกมิก  กิจธเนศพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธา
3. เด็กชายกิติกมล  เอียการนา
 
1. นางสาวฐิติกานต์  อนุสุเรนทร์
2. นายมงคลศักดิ์  ใหม่จ้นทร์แดง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
2. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
3. เด็กหญิงไวยพร  ศรีบุญยวง
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 25 โรงเรียนหอพระ 1. นายณัชพล  กำลังดี
2. นางสาวนภากาญจน์  กัณฑะ
3. นางสาวรัตนาพร  ศรเพชร
 
1. นางนงคราญ  วรรณรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา  ญาณตาล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกมลทรรศน์  บุญหล่อ
2. เด็กชายฐิติกร  คำธิตา
3. เด็กชายวัชรพล  ตาป้อ
 
1. นางสาวณุภาวรรณ  จันทร์พรหม
2. นายมงคลศักดิ์  ใหม่จ้นทร์แดง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกรพิม  ลุงทุน
2. นางสาวณัฐนครินทร์  จันทร์กลิ่น
3. นายวัชระ  อินตะแก้ว
 
1. นางพัชรี  เชื้อสาม
2. นางสาวสุชาดา  โกละนันท์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายตรีทเศศ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพิชญา  สิงห์เวชสกุล
 
1. นางอัญชลีพร  ขันยาว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.38 เงิน 28 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาฒัย  ธิตา
2. เด็กชายชยมงคล  คณะปัญญา
 
1. นางสาวศิราพรรณ   ธิปัน
2. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทาสุทะ
2. เด็กชายวัฒนพงศ์  ทิพย์อุ่น
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นายยศสรัล  จิตต์จรูญพันธุ์
2. นายเมธาศิษฐ์  ธำรงเลิศเกียรติ
 
1. นางสาวพรพิมล  ปิ่นหย่า
2. นายพลากร  สลีหล้า
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพุธิตา  ธาตุเงินเกวียน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตรัสวงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จันทรมณี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายปวีกร  เชียงหลง
2. เด็กชายศรวัลย์  เลิศภาสนวัฒน์
 
1. นางสาววารุณี  ธิจิตตัง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จินดา
2. เด็กชายธนดล  เป็งจันทร์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.25 ทอง 12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรกช  อินทะนนท์
2. นายธีรวุฒิ  เถาเมืองใจ
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายกุลภาค  วิชา
2. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกาญจนีย์  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  อินพรหม
3. เด็กหญิงอินทุอร  วินัยถนอม
 
1. นายอาทิตย์  วงค์กิติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  อ้นวงษา
2. นางสาวดวงสมร  อินตาพรหม
3. นางสาวพัณณิตา  มาลากร
 
1. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธุ์
2. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกัมปนาท  ชุมชอบ
2. นายภานุพงศ์  จันทร์ต่วน
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. เด็กชายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายอัครพล  จันทะมา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันทา
3. เด็กหญิงรุจิรา  เครื่องสาย
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  วารีศรี
2. นางสาวประภัสสร  เหล็กสีสืบ
3. นางสาวสุรีรัตน์  กันยะดอย
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายสรวิชญ์  บุรกิจภาชัย
2. เด็กชายสิรภพ  รัตนพันธ์
3. เด็กชายไพโรจน์  กิติธรากุล
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกรวิทย์  อินธิไชย
2. เด็กชายวชิรวิทย์   อุดมเกษตรคีรี
3. นายวริทธิ์ชนันท์  เขียวบุญ
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายกนกพล   เมฆบุญส่งลาภ
2. นายกฤษฎ์  เชิญขวัญศรี
3. นายหัสดิน  เรียงทองหลาง
4. นายไตรรัตน์  เค้าฝาย
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
139 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงYada  Uttapracha
 
1. นางสาวGritiga   Chantarakasem
 
140 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
1. นางสุรางคนา  ชวนพงษ์พานิช
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนภภูมิ  สังฆมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวบริญญา  ทองมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
143 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเมษา  กิ่งเมือง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ธนันวัฒน์เมธี
 
144 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวเฟื่องลดา  สุขเส็ง
 
1. นางชื่นฤดี  หาจัตุรัส
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชวิศา  หมื่นจินะ
2. เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  เครือวงศ์
4. เด็กหญิงศศิญา  เจริญยิ่ง
5. เด็กชายอัครพล  ปรีชารักษ์
 
1. MissMaria   Lacson
2. นางสาวสุวรรณา  โปธา
 
148 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาวจิรัชญา  มั่งมูล
2. นางสาวชนิสรา  ศรีเมือง
3. นายธนวัฒน์  ปาแปง
4. นายภูมิฤกษ์  พรหมมินทร์
5. นายวรกฤต  วรกุล
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสาวอนุสรา  ศิริมงคล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง 7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยพร  เลิศสุขศักดา
 
1. Miss Tang  Biwei
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. Miss Lei  Ou
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  สีฆสัมบันน์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ทาโส
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจารุกิตติ์  ใจมา
2. นายชายชาญ  บุญมาก
3. นายปภาวิน  เมืองไชย
4. นายพลกาญจน์  ศิลป์พิสุทธิ์
5. นายรัชศิลป์  ภูมิช่อ
6. นายวัชรพงศ์  สวรรค์ทอง
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 28 โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกานต์ชนิต  ลูมา
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  อิกำเหนิด
3. นางสาวณัฐวดี  ขัติใจ
4. นางสาวนิลาวัลย์  ใจมุข
5. นางสาวปทุมวรรณ  ยอดสาร
6. นางสาวปัญญาวดี  ชาญวิชิต
7. นางสาวรุ่งนภาลักษณ์  ฐิติปัญญาวัฒน์
8. นายเจษฎา  โพธิ์แต่ง
9. นายเปรมนิรัดร์  กันทาทิพย์
10. นางสาวเสาร์วรักษ์  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจัตุพร  ปูเรือน
2. นางจันทร์นวล  ประดิษฐ์
3. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 73.2 เงิน 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฏธิยาน์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงรุ่งรัชชา  อร่ามเสียงเทียน
4. เด็กชายวิศรุต  เครือวงค์
5. เด็กชายเจษฏากร  กันทะรัญ
 
1. นางสาวคงขวัญ  จันทร์มี
2. นายศุภนิมิต  สุวรรณ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 22 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  ฝ่ายลิพล
3. นางสาวปิยวรรณ  ธรรมศิลป์
4. นางสาวมรกต  ศรีเมือง
5. นางสาวเขมิกา  ธนธำรงกุล
 
1. นางพรรณี  สุริยะแก้ว
2. นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนศิริกุล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี  ใจสม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวภานุวรรณ  พวงโพพันธ์
2. นางสาววิจิตรา  สล่าปัน
3. นางสาวอุไรวรรณ  เซียงซี
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี  ใจสม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสมฤดี  เทพธรณี
 
1. นางอรวรรณ  ดิศวนนท์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. เด็กชายพสิษฐ์  สมสุข
2. เด็กชายเจนวิทย์  สมสุข
 
1. นางวัชรี  ไคร้ม่วง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหอพระ 1. นายอนุตร  ธรรมประทีป
 
1. นายณัฐพงษ์  ยุทธวิริยะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  จงอริยตระกูล
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายตันติกร  ปัญญาชิต
 
1. นางอัญชลี  วงษ์วรศรีโรจน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ้มจีระจรัส
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82.89 ทอง 8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกฤษ  นิยมพันธุ์
 
1. นางสาวอัญภัทร  บุตรพรหม
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 7 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กระต่ายอินทร์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สิทธิวงค์
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิริประภา  สุชาติ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษยา  ศรียาบ
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อภัยวงค์
 
1. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ
2. นางสาวปาริชาต  ใจติขะ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายรัฐพล  ปลื้มวิทยาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย