สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ธิชาญ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวรังสิมา  อัครภานุสรณ์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ช่างปัด
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนวียา  สีหะนาท
 
1. นางธนิตา  ชัยวร
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 27 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ภูมี
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐกร  ปันมะโน
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  นามะยอม
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
 
1. นางสุพิน  ขันตี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทิวาคำ
2. เด็กชายวัชรพล  ริมพิสอน
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อุทธิยา
2. นางสาวศิริขวัญ  ศรีคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิรินทิพย์  จงศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 41 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  อินต๊ะวงค์
 
1. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 39 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ์  จัดจ้าง
 
1. นายธนบูลย์  ธิดา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 40 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วรรณรัตน์
2. เด็กชายสมพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจผ่อง
 
1. นายทับ  บางโป่ง
2. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกุลวศุ  เจนการศึก
2. นางสาวจันทร์จิรา  รักคำ
3. นายวัชรพงษ์  คิดดี
 
1. นางอัมพร  ณ น่าน
2. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนรภัทร  ปิงนาหนุน
2. นายภาณุวัฒน์  ไฝขัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธนินทร์  ปิณินทรีย์
2. นางสาววรัทยา  สิทธิแปง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธราชร  หนูอินทร์
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  โนกะมิ
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกันตธี  ไชยเมือง
2. นางสาวชวัลรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวพาณิภัค  ยังไว
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชาญวิทย์  กาวิโล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ยาใจ
3. นางสาววัชชิราภรณ์  ปุ่นทอง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  นันทจักร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินต๊ะสิน
3. เด็กหญิงพรรษชล  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกรรัชต์  บุดดี
2. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยาว์
3. นายโรจนัสถ์  อินเทพ
 
1. นางสาวอริยา  ปัญโย
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้ำเย็น
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยั่วยวน
3. เด็กหญิงอัมลิตา  จางนวน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  รวดเร็ว
2. นางสาวพัชรีญา  แปงรักษา
3. นางสาวศิลิญญา  กันทะลือ
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีชญ์สินี  นิยมสมิต
2. นางสาวภูสดา  ครึ้มภูเขียว
3. เด็กชายรณชัย  คำปิน
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ภูมิยิ่ง
2. นางสาวรุ่งรัศมี  อินต๊ะวิกูล
3. นางสาวไอรดา  ถิ่นศรี
 
1. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  สนธิ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ติ๊บบุญศรี
 
1. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุภากรณ์  ใจหมั้น
2. นายสุริยา  ถาวงศ์
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.94 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  กาละวงค์
2. เด็กชายวริศ  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.11 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  นันต๊ะ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มิ่งผาย
 
1. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน
2. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤตพจน์  แก้วกา
2. นายณัฐดนัย  มินทะขัติ
3. นายอัษฎาวุฒิ  เสนะ
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างหมึก
2. นายนริศ  งิมคำ
3. นายเขมรัตน์  ชัยศิล
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ตั๋นยา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เรียงยาย
3. เด็กหญิงศิริดาวรรณ  นันไชย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ของดีงาม
5. เด็กหญิงอรุณนภา  อินเทพ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  กุลดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  วงค์ชัย
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สมขน
3. นางสาวนฤมล  จิตธรรมมา
4. นายพิทักษ์  ลำพูน
5. นางสาวรัตนมน  วงศ์ชัย
 
1. นางอาริยา  จิตรมิตร
2. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 29 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  ทองทิพย์
2. นางสาวนพรัตน์  เครือวงศ์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญเมือง
4. นางสาววรัญญา  สุทธศิลป์
5. นางสาวสุวิชาดา  มีบุญ
 
1. นางศิรินทิพย์  เครือสาร
2. นางบัญชรี  ณ ลำพูน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจามจุรีย์  จอมลุน
2. นางสาวชิษณุชา  เมฆานุกรณ์
3. นายธิติสรรค์  กันทะนิด
4. นายนัทธพงศ์  ยศแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
1. นางนริศรา  ชัยถึง
2. นายพิเศษ  ถาแหล่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.37 เงิน 29 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวบงกช  บัวบาน
2. นางสาวศศิวิมล  พรมน้อย
3. นางสาวสาลินี  เชียงชิน
4. นายอนุชิต  ทาลมดี
5. นางสาวอัญตรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร์
2. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวณิชาภา  ชัยอาวุธ
3. นางสาวดารา  แซ่ย่าง
4. นางสาวทิพย์วารี  คำนวล
5. นายธวัชชัย  ชำนาญการ
6. นายธีรพงศ์  โนวิชัย
7. นางสาวนิชนันท์  ทุมภา
8. นางสาวพฤฒิพร  เรืองแจ่มแจ้ง
9. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ชัย
10. นางสาวมาริษา  ต๊ะปัน
11. นายรัตติชัย  การินธิ
12. นายวีรวัฒน์  ตะติ
13. นางสาวสกุลรัตน์  วงศ์ชัย
14. นายสมชาย  กู้วัฒนะสกุล
15. นายสันติสุข  อินใจ
16. นางสาวสุดธิดา  หอมอยู่
17. นางสาวสุภาพันธ์  ไข่แก้ว
18. นายอดิศักดิ์  หงษ์คำ
19. นางสาวอรอุมา  ก๋าระร่วง
20. นางสาวอรุณี  แอ่นปัญญา
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายอธิวัตน์  ชินายศ
3. นางอาริยา  จิตรมิตร
4. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ชุ่มใจ
2. นางสาวจันทิราภร  จำปาคำ
3. นายจีรวัฒน์  ยะฝั้น
4. นางสาวชญานิษฐ์  แซ่ลี
5. นายณัฐพล  วงศ์ชัย
6. นายธนวันต์  ชัยเพชร
7. นายธันวา  รัตนไตร
8. นายนายเทวราช  ทะลังกา
9. นายปฏิภาณ  สมปานวัง
10. นางสาวพรทิวา  ศรีคำมูล
11. นายพสธร  เดชมี
12. นางสาวรัตติกาล  วงศ์เจริญ
13. นางสาวรัตติกาล  ชุ่มใจ
14. นายราเชนทร์  อะโนมา
15. นายศุภสิทธิ์  ศิริวงศ์
16. นางสาวสุพรรณี  แซ่ว่า
17. นายสุริยา  สลีสองสม
18. นายอนุภาพ  ดวงเดช
19. นางสาวเสาวลักษณ์  สาวิรส
20. นายเอกพงษ์  สุวรรณทา
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายอธิวัตน์  ชินายศ
3. นางอาริยา  จิตรมิตร
4. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฟ้า  ใจผ่อง
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โชคอมรศิริกุล
 
1. นายคำรณ   ลือชา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจตุพล  ตาเต
2. นางสาวเจนจิรา  จันทร์มา
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางสาวศิริพร  สมใจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  สุยะ
2. นายสุธินันท์  จันทิมา
 
1. นางสาวศิริพร  สมใจ
2. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธารา  สายโยธา
2. นางสาววริศรา  บุญทา
3. นางสาวจุฬารัตน์  วงค์ขามเปี้ย
4. นางสาวชนม์ณัฐชญา  ศรีไกรรส
5. นางสาวภัชนิดา  กิตติยงวิวัฒน์
6. นางสาวภัทรา  ค้าสบาย
7. นางสาววนัชพร  คำแดง
8. นางสาวสุนันทา  ก๋ารินทร์
9. นางสาวเจนจิรา  พระสว่าง
10. นางสาวเพ็ญนภา  ลมวิชัย
 
1. นางนฤมล  หลองทุ่ง
2. นางศิรินทิพย์  เครือสาร
3. นางสาวสายสุดา  สุภาพ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72.25 เงิน 35 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกฤติยา  รินนายรักษ์
2. เด็กชายคมชาญ  รู้ทำนอง
3. เด็กหญิงจรัสดาว  ปวงงาม
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สินยานันท์
5. เด็กหญิงณัฐยา  ทองมุกดา
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ขัติยะ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยวงศ์
8. เด็กหญิงธิตานันทร์  ศรีคาม
9. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ติคำ
10. เด็กหญิงนริศรา  จันทาพูน
11. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญหลี
12. เด็กหญิงรังสิม  คำยันต์
13. เด็กหญิงสรรเพชุดา  แก่นจันทร์
14. เด็กหญิงสุชาดา  ก้างออนตา
15. เด็กหญิงอรญา  ศรีเกียรติศักดิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  กันทะนิด
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ทะไชย
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางวรินทร  วิลังคะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.74 เงิน 23 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา  อานุ
2. นางสาวอนุธิดา  อิ่นแก้ว
3. นางสาวอรนันท์  อุ่นคำ
 
1. นางรัชนีบูลย์  จินะพรม
2. นางวรินทร  วิลังคะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  ยะฝั้น
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์  อนันตสิทธิพงศ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายกรกช  หมื่นดวง
2. นางสาวสุธารัตน์  คำราช
 
1. นายนเรนทร์  ไชยมงคล
2. นายบพิษ  วรรณชัย
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย   เชื้อเมือง
2. เด็กหญิงนิสาชล   ศรีสม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โพธิสุวรรณ์
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ค้าแก้ว
2. นางสาววันทนา  อภิราช
3. นางสาวศุภานิช  ทะการ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงณัชนิช  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78.5 เงิน 22 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นายรัฐพงษ์  ต๊ะศักดิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ทะวาภพ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
55 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณสุดา  มาต๊ะ
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  เมฆบังวัน
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศิรินภา  มูลวงค์
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
57 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวศุนันญา   แสงเดือน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ถาน้อย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  คำแก้ว
3. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางสาวกัญจน์กมล  แนบเนื้อ
2. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายวันเสด็จ  คชลักษณ์
2. นายอำพล  หลวงวิเศษ
3. นายเกษม  จันทวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพ็ชร
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  จิตรถา
 
1. นางสาววันเมษา  กาวิชัย
 
61 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. นางสาววันเมษา  กาวิชัย
 
62 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายชลนที  สมบูรณ์
 
1. นางรัสรินทร์  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
63 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวแสงระวี  แก้วพรม
 
1. นางรัสรินทร์  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายอรรถชัย  อุตสาใจ
 
1. นางรัสรินทร์  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
65 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวคณารัตน์  สอนใจ
2. เด็กชายชิณณะ  ศิริทักษิณ
3. เด็กหญิงณิชา  เสรีวัฒโนทัศน์
4. นางสาวดวงใจ  แซ่หาง
5. นางสาวนาตยา  นาระต๊ะ
6. เด็กหญิงนิรชรา  สุระ
7. นางสาวปภาวรินท์  ทิพย์หมึก
8. นายประสิทธิ์  เกสรนวสิน
9. นางสาวปวีณา  ใจชื่นบานดีมาก
10. นายปิติ  กมลาสน์บูชา
11. นายภาคิไนย์  ติ๊บแก้ว
12. นายภูสิทธิ์  ทะนุธำรงศิลป์
13. เด็กหญิงลไมล์พร  แซ่กือ
14. นายวงศธร  ชัยวงศ์
15. เด็กหญิงวรุณี  กานต์มณีกุล
16. นางสาววันนิภา  ทรงปรีดีกุล
17. เด็กชายวิทวัส  ยาละ
18. นางสาวศุภลักษณ์  ถาริยะ
19. เด็กหญิงสมฤดี  แซ่หว้า
20. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรชัยปัญญา
21. นายอภิชิต  คำมะวงค์
22. นายอภินันท์  หมื่นลาง
23. นายอภิราม  แซ่ฟุ้ง
24. นางสาวอรทัย  ศรชัยปัญญา
25. นางสาวเสาวนีย์  แซ่ซ้ง
26. นางสาวไหมซี  แซ่ลี
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
2. นางชนกพร  อัมรินทร์
3. นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์
4. นางสาวรุจิรา  คำสุภา
5. นายอิทธิพล  รู้ธรรม
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ผาบปิจวงศ์
 
1. นางพิชญ์สินี  สิทธิโน
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายเสกสรรค์  เหลี่ยมกุมาร
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 30 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไม่มีภัย
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 32 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสะใบทอง  ภูกิ่งหิน
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายอภิพัฒน์  จำศิล
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายณัฐวัตร  ธัญญสิทธิ์
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไม่มีภัย
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศิรินันท์  อรัญวาส
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรกานต์  ศิริเทพ
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 19 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายวิทยา  สอนเสนา
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 20 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  ใจมีธรรมเลิศล้ำ
 
1. นางชนกพร  อัมรินทร์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงวรรณทนา  สุทะป๊อก
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาววันนิภา  ทรงปรีดีกุล
 
1. นางชนกพร  อัมรินทร์
 
81 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไตรจักร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กหญิงกานต์สินี  ธรรมวงศ์
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธรรมวงศ์
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันทวี
6. นางสาวจิตรานุช  ลือตาล
7. เด็กหญิงจิราพร  กันทวี
8. เด็กหญิงชฎาพร  กันทวี
9. เด็กหญิงชลธิชา  บุญกว้าง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยอดจันทร์
11. เด็กชายณัฐนันท์  วรรณา
12. เด็กชายณัฐพล  สมรูป
13. เด็กหญิงณัฐรุจา  ปงชนะ
14. นายธนาพันธ์  นักค้า
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมตัน
16. เด็กหญิงนุชนาถ  โนวุฒิ
17. เด็กหญิงปาริวรรณ  ใจไชย
18. นายภราดร  จิราภัทร์
19. เด็กหญิงรุจิดา  ชุ่มใจ
20. เด็กหญิงรุจิรดา  อโนราช
21. เด็กหญิงวนันธร  คำงาม
22. เด็กหญิงวรรณภา  อนุภาพ
23. เด็กหญิงวิลาสินี  คล่องประทีปผล
24. เด็กหญิงศศิธร  ฉิมงาม
25. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พะโยโค
26. เด็กหญิงศิริรัญญา  ปงเมฆ
27. เด็กหญิงสาวิภา  ปิงสุแสน
28. เด็กหญิงสุดาพร  แอ่นปัญญา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงฝ้าย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาลมดี
31. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยรินทร์
32. เด็กชายสุริยนต์  ซาวคำ
33. เด็กหญิงสไรรา  เอื้อพีระพัฒนา
34. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
35. นายอภิวัฒน์  อิ่นคำ
36. เด็กชายอรรถวุฒิ  ซุ้ยทา
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทวี
38. เด็กหญิงเปมิกา  นิระมาน
39. เด็กหญิงโสรยา  เวียงสิมมา
40. นายไกรวิชญ์  ปิจมิตร
 
1. นางกรรณิกา  เกตุบุญเรือง
2. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
3. นายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร์
4. นางธัญพร  สิทธิยศ
5. นางสาวนิภาพร  ยศอินทร์
6. นางสาวปานจิต  ตันบุญต่อ
7. นายสามารถ  คัญทัพ
8. นายเมธี  บุญตา
 
82 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.32 ทอง 22 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  ช่วยบ้าน
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พัฒนา
3. เด็กชายธนพงค์  ปันสีธิมา
4. เด็กหญิงปรียานันท์  จะทะนันท์
5. นายวโสจน์  สืบสมบัติ
6. นายสุเมธ  เหล็กแก้ว
7. นายอภิวัฒน์  ขัดคำ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  มาอินทร์
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
 
83 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.98 เงิน 37 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชัพวิชญ์  สมวุฒิ
2. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
3. นายจักรินทร์  คำราช
4. นางสาวจิราวรรณ  ถาแปง
5. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
6. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
7. นายธนบัตร  ช่างปัด
8. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
9. นายวรเมธ  รวมสุข
10. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
 
1. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายสุรชัย  คำสุ
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
2. เด็กหญิงชาดา  ไฉน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ส่วยลัย
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอาภา
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
6. เด็กหญิงภันทิลา  ประมวน
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริมงคล
8. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
85 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
2. นางสาวจิรภัทร  ยาวิชัย
3. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
4. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
5. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
6. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
86 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บุญฟู
2. เด็กหญิงภัณทิลา  ประมวล
3. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
4. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
5. เด็กหญิงชาดา  ไฉน
6. เด็กชายณัติฐกร  ปันเชื้อ
7. เด็กชายทินกร  ธิสงค์
8. เด็กหญิงธัญชนก  ส่วยลัย
9. เด็กชายธารินทร์  กองมี
10. เด็กชายบรรณสรณ์  เชื้อยูนาน
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอาภา
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
13. เด็กชายวรยุทธ  ติยานันท์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริมงคล
15. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
16. เด็กชายเจษฎา  ใจเถิง
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรรเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
87 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
2. นายจักรินทร์  คำราช
3. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
4. นางสาวจิราภัทร  ยาวิชัย
5. นางสาวจิราวรรณ  ถาแปง
6. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
7. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
8. นายธนบัตร  ช่างปัด
9. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
10. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
11. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
12. นายวรเมธ  รวมสุข
13. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
14. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
15. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
16. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
88 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญาวี  อุ่นคำ
2. นางสาวจิรภิญญา  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงพัชราพร  กาวิ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจงามสกุล
5. นายอภิรัตน์  เมี้ยงยา
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
89 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 82.47 ทอง 12 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติยา  นันทะไชย
2. เด็กชายเธียร  เทพชัย
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายปริญญา  ศิริชัย
2. นายพัทธพล  รักษาศีล
3. เด็กชายภีรนนท์  อินตา
 
1. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
2. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณรงค์ขัย  มาริชิน
2. เด็กชายธนาลัย  แพงโสดา
3. เด็กชายสุรนาท  เวียงสิมมา
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายทัตพงษ์  ดอกคำใต้
2. นายวรรณเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์
3. นายสยามรัฐ  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  กันศรีเวียง
2. นางสาวมณีรัตน์  เทพวัง
3. นางสาววิรัญญา  หล่ายนาสาร
4. นางสาวศิรารัตน์  เมืองแก่น
5. นางสาวสุพรรษา  แสนยศ
6. นางสาวสุพัตรา  สุทธวงค์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
2. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันเปี้ย
2. เด็กหญิงจิตตมาส  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วตุ้ย
6. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ดวงมา
2. เด็กหญิงดวงนภา  พรมเวช
3. เด็กชายธนกฤต  คิดมาช่วย
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.45 เงิน 11 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนัทมน  มามงคล
2. นางสาววรารัตน์  ถาแปง
3. นางสาววิมาลา  แก้วแย้ม
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  ดวงประเสริฐ
2. นายศักดินนท์  อินตุม
3. นายศุภวิชญ์  สังฆะวรกุล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาววัลยา  หาญกา
2. นางสาวสิทธรัตน์  รินไชยสงค์
3. นายอติชาติ  แสงทอง
 
1. นางนิภาพร  ไชยมงคล
2. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ถาน้อย
2. เด็กหญิงธัญสิริ  สิงห์อ้าย
3. เด็กหญิงหัทยา  พนมแม่
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  บุญต่อม
2. นางสาวพีรภัทรธิดา  คำสีสิน
3. นางสาวภาวิณี  วงศ์ใจฟู
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีจำปา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมสอน
3. นางสาวเยาวเรศ  ธรรมสอน
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  กันทะพันธ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันต๊ะ
3. นางสาวอรวรรณ  มูลวงศ์
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 25 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงศศิณา  มะโนสมบัติ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สูงเสริฐ
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 25 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชิษณุชา  เมฆานุกรณ์
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์เทพ
3. นางสาววรรณกานต์  นาเตา
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  กองติ๊บ
2. เด็กหญิงภาณุมาส  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีวัลย์  มังคละ
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นาย อัครพล   จันทร์แก้ว
2. นางสาวจรินทร์ภรณ์   ปุดราช
3. นางสาวสุพนิดา  เตจ๊ะวงค์
 
1. นางสาวสมใจ  หาญอาษา
2. นางสุวรรณี   หมื่นตื้อ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนันท์  คำไชย
2. เด็กชายเสรี  ยั่วยวน
 
1. นางมาลี  มนาคม
2. นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์สิทธิ์  โกศัย
2. เด็กชายธรรมทัศน์  สิงห์กา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์  เต่านัน
2. เด็กชายวัฒนา  จันทร์หีบ
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ปาระคะ
2. นางสาวปภัสรินทร์  จิรธีระพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงศิรินันท์   ลือตาล
 
1. นางสาวสุกัญญา   วงค์ชัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาลสุข
2. เด็กชายวีรพล  อัศวทองคำ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง 5 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรมนัส  ตาดอน
2. เด็กหญิงอัจฉรา   สุทธะสม
 
1. นายรังสันติ์  บุญคำ
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีภพ  ตะนัยศรี
2. นายนนทพัทธ์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 37.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายดนัย  ค้ายา
2. นายธีรยุทธ  รักษ์หมอ
 
1. นางมาลี  มนาคม
2. นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  แก้วสมดี
2. นางสาวศศิวิมล  มูลวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์พรมมา
 
1. นางสาวกณิการ์   ปัญญาอิ่นแก้ว
2. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  ลือชัย
2. นางสาววัชรินพร  กันทะขู้
3. นางสาวสุภาวรรณ  ใจดี
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 17 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายธีรติ  กิ่งจันทร์
2. นายประสงค์  เป็งหล้า
 
1. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายภัคพงษ์  จัดรส
2. นายวิษณุ  แซ่น้า
 
1. นางสาวภัณฑิรา  ปิจดี
 
120 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอังคณา  อุปเหลือง
 
1. MissJoan  Mantau
 
121 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.4 เงิน 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ผาบพิชวงค์
 
1. นางพันธ์นอม  สุวรรณคาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  เงินฝรั่ง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นางสาวสายสุดา  สุภาพ
 
124 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.8 เงิน 36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อิฟู
 
1. นางสาวศศินิภา  มาฟู
 
125 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 77.2 เงิน 20 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  คำสีวาส
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเกศ  ใจรัตน์
 
1. นางโสพิน  ไชยะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 32 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา   ตั้งมงคลนาม
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  เพ็ชรเทศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นเจียง
2. เด็กหญิงกัญญารัฐ  บางบ่อ
3. เด็กชายธรากร  ฐานะกอง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  สมบูรณ์ไชย
5. เด็กหญิงอัญลดา  เมืองหอม
 
1. MissDecerel   R. pilaca
2. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาวรุณ   คงขวัญ
2. นายชิษณุพงศ์  จุฬาเพ็ชร
3. นายปฏิภาณ  แสนจิตร์
4. นายอรรถชัย  ตาคำ
5. นางสาวอุษณีษา  ศรีวับ
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.67 ทอง 11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพินดา  ลาชี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาววิไลพร   บูรพามีชัย
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 32 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีกุลณะ
2. เด็กชายชัยรัตน์  อินเทพ
3. เด็กชายนพรัตน์   กาคำ
4. เด็กชายพลวัตร  บุดดี
5. เด็กชายสาธร  บุดดี
6. เด็กชายสุบิน  พิชัย
7. เด็กชายสุริยา  กาคำ
8. เด็กชายโยธิน  ยาละ
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
2. นายอนุชา  ปินตา
3. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 30 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกรวิกา  ศรีเสมอ
2. นางสาวชุติมา  ไพรโสภา
3. นางสาวนฤมล  หันประดิษฐ์
4. นายภูวนาท  ผาเจริญ
5. นางสาววาสนา  แก้วหุง
6. นางสาววีรปริยา  ภูนิคม
7. นางสาวสรีณา  ชัยเนตร
8. นางสาวสิทธรัตน์  รินไชยสงค์
9. นางสาวสุชาวลี  มุงเมือง
10. นางสาวเอื้องฟ้า  แผนวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  จินะศรี
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  จัดแจง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กองอุดม
 
1. นางพิสมัย  วิศิษฎ์ลานนท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ลือชา
2. นางสาวนิศาชล  เขื่อนแก้ว
3. นายวัฒนศิลป์  แซ่เล่า
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  เงินฝรั่ง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
2. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  ฤทธิ์จอหอ
 
1. นางฟองคำ  วิชชานุภาพ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงสมฤดี  แซ่ว้า
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงค์
2. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เจนจบอักษร
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงค์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  คำเขียว
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปัญญากอบ
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบัณฑิตา  ปิจวงค์
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 58.75 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา  จินะพรม
 
1. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 56.36 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายพงศกร  เทพาพิน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.6 เงิน 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัคร  ชัยวงศ์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทรงสิทธิเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีจันทร์ดี
2. นายเสกสรร  เทพยศ
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายสมพงษ์  แซ่มัว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวกัลยา  อินเรือง
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ภาดี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แซ๋ซ้ง
3. เด็กหญิงแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.25 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤทัย  อินตาน
2. เด็กหญิงษุภากร  นินตาธรรม
3. เด็กหญิงสุรีย์  กุเลา
 
1. นางอำพร  เชื้อสอาด
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสม
2. เด็กชายปริวรรต  สมควร
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  แซ่เฒ่า
 
1. นางจันทิรา   อินต๊ะอดทน
2. นางนิภาพร  ไชยทน
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญะ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายรัตนชัย  แซ่ท่อ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
2. นางนิภาพร  ไชยทน
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.6 เงิน 7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณรงค์  วงศ์สนั่น
2. นายประดับพันธ์  จุฬาเพชร
3. นางสาวพัชรพร  นวลใส
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์
2. นายสาคร  แว่นนันท์
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
2. เด็กชายทัตตพันธ์  สันทะรักษ์
3. นางสาวรัตติกาล  มะโนวัน
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์
2. นายสาคร  แว่นนันท์
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยชัย   เรียมสาร
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา   แซ่ย่าง
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แก้วนาติ๊บ
2. เด็กหญิงรสริน   ชัยวงศ์
3. เด็กชายศราวุธ   ไชยยงยศ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   วรพัฒน์
 
1. นางจันทิรา   อินต๊ะอดทน
2. นางนิภาพร  ไชยทน
 
157 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
 
158 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
 
 
159 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
 
160 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
 
 
161 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางวรินทร  วิลังคะ
 
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางพรรณี  บุญยืน
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
 
165 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
 
166 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายสุริยัน  วรรณสอน
 
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางพนิดา  แก้วมาลา
 
 
168 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสอาด  จันต๊ะคาด
 
 
169 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายสังคม  ณ น่าน
 
 
170 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
 
171 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
 
172 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว - - - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายกำธร  แซ่เอี่ยว
 
 
173 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายดำรงกุล  เหลี่ยมวัฒนา
 
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายนิทัศน์  สิทธิยศ
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา - - - โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายมงคล  แสนเมือง