สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวณัฐกานต์   บุญปก
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  ตาคำดี
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  วรรณวิจิตร
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงงา
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 34 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจุดารัตน์  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววิภาวดี  จักรแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
2. นางวณิชกรณ์   อุ่นเป็ง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นายยุทธศักดิ์  จางโย่
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายหวาย  คำวาง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐวิทย์  แสงประภานันท์
 
1. นางบุษรา  พื้นงาม
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนันทภพ  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงยุพิน  ชุมพู
3. เด็กหญิงแวว  นามสาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประเทศ
2. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  วงค์วิริยะ
2. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
3. นางสาวสุดารัตน์  บัวถา
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชยกฤษณ์   ภิระบรรณ
2. เด็กชายสาริน  สุตะวงค์
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นายอรรณพ  คำมีสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ศรีธิวรรณ์
2. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวพันธ์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพิชย  ณ ป้อมเพชร
 
1. นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.75 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ใจจิตร
2. เด็กชายนนทชัย  ชื่นเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  กันทะดง
 
1. นางสาวนงนุช  ใจหล้า
2. นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ถาบุตร
2. นางสาวหรรษา  เครือต๊ะ
3. นางสาวแสงดาว  จำปาแก้ว
 
1. นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  ปุรณะพรรค์
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีนุช  เย่เพียว
2. เด็กหญิงอาหมี่  เบเช
3. เด็กหญิงแก้วใจ  เชอหมื่อ
 
1. นายกฤษดา  กามนต์
2. นายกีรติ  ทะเย็น
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายภาสกร  มูลแก้ว
2. นายศรัณย์  เครื่องสีมา
3. นายอิสระพงศ์  ธิวงค์เวียน
 
1. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
2. นางสมศรี  สวัสดี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุตินันท์  ธรรมสาส์น
2. เด็กชายฉลองศักดิ์  สุยะใจ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นายพงศ์พันธ์  ใจจิตร
2. นายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพกะเพศ
2. นางสาววันณี  แซ่เซีย
3. นางสาวหมี่เตอ  หมื่อแล
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อินทรลาวัณย์
2. เด็กชายพงศกร  แก้วมา
3. เด็กหญิงสิริกร  กองบุตร
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
2. นางสาวสุรัตวดี  ใจยะสุตา
3. นางสาวสุวารีย์  สังฆวดี
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุสรณ์  วุฒิการณ์
2. เด็กชายเจตพล  คงสิน
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายทิศเทพ  แซ่ลี
2. นายรัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58.01 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เขียวบุตร
2. เด็กชายอติศักดิ์  สามารถ
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์หล้า
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.63 ทอง 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบเช
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงศ์ษา
 
1. นางกมลเนตร  ศิริประภา
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรายุส  หงษ์คำ
2. นายชนกร  จันต๊ะคาด
3. นายสมชาย  แสงวงษ์
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
2. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
2. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
3. นายวรัญธร  สุพรรณสม
 
1. นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นาใจ
2. นายดนุพล  ติลา
3. นายธนันชัย  คำด้วง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แดงจีน
3. เด็กหญิงนิศา  ยอดคำ
4. เด็กหญิงยลดา  คีลาวงค์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มณีฐิตาพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิดาภา  เหลืองโพธิ์แมน
2. นางสาวพัชรินทร์  แปงชมภู
3. นางสาวยุพา  ชมพู
4. นางสาวศิริโสภา  สุวรรณ์
5. นางสาวอารีย์  แพงเมือง
 
1. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจิราพร   สมพระมิตร
2. เด็กชายสรศักดิ์  ไส่ไอ่
3. เด็กหญิงหล้า  อินใจ
4. เด็กหญิงเอื้อบุญ   เล่าลิ่ว
5. เด็กหญิงแสง   นายยี่
 
1. นางขวัญดาว   วาฤทธิ์
2. นายศุภสิทธิ์   คำสาว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑานันท์  สุทธะโทธน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สิทธิเนตรสกุล
3. นายลิขสิทธิ์  จันทราพูน
4. นายสุรฤทธิ์  กุณะจันทร์
5. นางสาวอภิญญา  ทาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75.32 เงิน 36 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัยธวัช  แก้วเมือง
2. นางสาวดาวคำ  ก๋องแก้ว
3. นางสาววีณ์ริชญา  อายะนันท์
4. นายสมบูรณ์  เขมรัฐ
5. นายโคมฉาย  วิสารกาญจน
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายแมน  ตนภู
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา
2. นางสาวกรรณิการ์  เตจ๊ะดี
3. นางสาวจันทร์  แสงยง
4. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
5. นายณัฐธัญ  ก้างออนตา
6. นายธนพล  ลุนทาวงค์
7. นายธนวิชญ์  ชัยทอง
8. นางสาวบัวคำ  นามยี่
9. นางสาวพรสุดา  ขันแก้ว
10. นางสาวรัชนีกร  ทองคำ
11. นายศร  ศรีไสยเพชร
12. นายศานติบูรณ์  กันใจ
13. นายศิริชัย  พะมะเหิด
14. นายสมเพชร  ชัยวงค์
15. นางสาวสายใจ  สุขสมบุญ
16. นางสาวอภิญญา  ยาวิชัย
17. นางสาวอัญมณี  นิชิโอะ
18. นายอาปิง  แซ่ย่าง
19. นางสาวเบญจพร  ทองคำ
20. นางสาวเพ็ญศรี  มูลอินทร์
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
4. นายแมน  ตนภู
5. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจุลพงษ์  สินปรุ
2. นายณัฐดนัย  ธรรมเจริญ
3. นายธนสินธุ์  วิเศษศรี
4. นายธนู  แซ่ว่าง
5. นายนิติพงษ์  จะเต๊าะ
6. นางสาวนิพัทรา  วงค์ทอง
7. นางสาวปิยนัน  ขุนทอง
8. นางสาวพรรณนารา  หงส์เพชรรัศมี
9. นายมุดตะกีน  บาดา
10. นางสาวรังสิมา  กันทะพงษ์
11. นางสาวรัตติการ์  จันทร์ทอง
12. นายวุฒิชัย  ลังกาพินธุ์
13. นายศตวรรษ  คำสิทธิ์
14. นายสมชาย  นามวงค์
15. นางสาวสายสุนีย์  แสงจันทร์
16. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโสภา
17. นางสาวสุนันทา  บุญนำ
18. นางสาวสุภาพร  จอมปวง
19. นายอดิศร  สุธรรม
20. นายเพิ่มพูน  สุรินย์รังษี
 
1. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
2. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
3. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
4. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
5. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน
 
1. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายอดิเรก  วิลัย
 
1. นางสาวพนิดา  ใจวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ศรีธิเมืองใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณจักร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77.25 เงิน 19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสุรชัย  สมบูรณ์
2. นางสาวแตงกวา  รินนายรักษ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74.8 เงิน 16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงลักษณ์  นิลตา
2. เด็กหญิงบี  คำดี
3. เด็กหญิงปาลิตา  พึ่งกริม
4. เด็กหญิงวนิดา  ยอดเขมากุล
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยี่เป็ง
6. เด็กหญิงหมวยคำ  เอ้ยดี
7. เด็กหญิงอาม  แสงรุ้ง
8. เด็กหญิงอาริยา  กุเลา
9. นางสาวเพ็ชร  ชุ่มเย็น
10. เด็กหญิงเอ้ย  นามแสง
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
3. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงดาหวัน  แสนเมือง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทิพย์
5. เด็กหญิงพิมไพลิน  พรหมณะ
6. เด็กหญิงฟองตุ้ย  ใจมา
7. เด็กหญิงวรดา  อุปรี
8. เด็กหญิงวิจิตรา  รุ่งวัฒนสกุลชัย
9. เด็กหญิงสมิตานัน  แพงพฤกษ์ภูมิ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
11. เด็กหญิงหอมฟอง  ใจมา
12. เด็กหญิงอติมา  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
14. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
15. เด็กหญิงเกวลิน  ภักดี
 
1. นางบุษบากร  พรหมฤทธิวงศ์
2. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
3. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
4. นางโรจนา  รีรักษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.24 เงิน 41 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะษา  มูลกาศ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงค์เพ็ญ
 
1. นายเทวราช  กรกฎกำจร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.84 ทอง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา   แซ่ว่าง
2. นางสาววาสนา  แซ่ย่าง
3. นางสาวสุรีพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
2. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  ปัญโญกาศ
2. เด็กหญิงวันทนีย์   ศิลา
 
1. นายเทวราช  กรกฎกำจร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  โคตรประดา
2. นางสาวรัชนีกร  สุเตนัน
 
1. นายสมชาย  สมบูรณ์
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยวงค์
2. นายศิริชัย  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอ่อน  พรรณพรหม
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกมล   สุวรรณ
2. นางสาวนันทวัน  จันทรังษี
3. นางสาวรสรินทร์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเย็น  นาทูน
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวศิริพร  ยี่สุดี
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิพันธ์
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวนาแฮ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทวีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำยี่เกสร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทวีสวัสดิ์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายถนอมพงษ์  เมฆกิจ
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายจะที  จะแฮ
2. เด็กชายบรรพต  แซ่เฉิน
 
1. นายกฤษณะชัย  ใจเถิง
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  คำลือ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวันอาสา  ใจภิภักดิ์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  ขัติข่าย
2. เด็กชายราชัน  คำเงิน
3. เด็กชายศรัญย์  มีษา
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
2. นายอดุลย์  สลักลาย
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายคเณศ  กาวิสุ
2. นายรพี  เทพเทียน
3. นางสาวรัชนีกร  มีบำนาญ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
2. นายอดุลย์  สลักลาย
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบัวหอม  คำนวล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
64 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างเกียรติ์
2. นางสาวกาญจนาพร  ต๊ะต้องใจ
3. นางสาวกาบ  สมยศ
4. นายขวัญชัย  ตัดแก้ว
5. นายคณิกร  ธิประเสริฐ
6. นายจักรกฤษ  เลสัก
7. นางสาวจิราวรรณ  เนียมสุระ
8. นางสาวฐิดาพร  สุขเกษม
9. นายทักษิณ  สมพล
10. เด็กหญิงธิยาดา  ยารังษี
11. นายธีรพันธ์  เตจ๊ะ
12. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
13. นายประภวิษณ์  เอียดชู
14. นายพงศกร  จินดาธรรม
15. เด็กหญิงมาริษา  อินตาราม
16. นางสาวรสสุคนธ์  เสาร์คำ
17. นางสาวรุ้งพลอย  ปันศักดิ์
18. นางสาววรรณกนก  อนุพันธ์
19. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยจินดา
20. นางสาววลีพร  เนาว์ชมภู
21. เด็กชายวัยทยา  วิสาปา
22. นางสาวศิริพร  แก้วกาศ
23. นางสาวสิริกาญจน์  ดีนา
24. นางสาวสุพรรณิกา  แก้วสาสุข
25. นายสุริยกานต์  อุตมานุวัฒน์
26. เด็กชายอดินันท์  สุขเกษม
27. เด็กหญิงอังคณา  แสนนาม
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวีระยุทธ  บุญพยา
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.15 ทอง 26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวัชรินทร์  ต๋ามัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่เล่า
 
1. นางจันทร์เฉลียว  ใจหนัก
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัชวาลย์  สร้อยเสพ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชยุตม์  ตะสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 38 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชยุตม์  ตะสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
79 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สันต๊ะวงศ์
2. นายชัชวาลย์  สร้อยเสพ
3. นายชุนขวา  แซ่หลอ
4. นางสาวดาว  นามแก้ว
5. นายธีรภัทร์  แสงฟ้า
6. นางสาวนนทรัตน์  ตระกูลวัชรินทร์
7. นายนิรุจน์  ดวงแสง
8. นางสาวบังอร  นามดี
9. นายปฏิภาณ  ชื่นชอบ
10. นางสาวปณิฎา  ใจยี่
11. นางสาวปริยฉัตร  สุวรรณมาศ
12. นางสาวปาริฉัตร  แก้วศักดิ์
13. นายพชรพล  เดชะกาศ
14. นางสาวพรพิกุล  วังยาว
15. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
16. นายภานุพงศ์  ต๊ะดุก
17. นายรัชชานนทร์  ยองชนะ
18. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
19. นายวราพล  แซ่ลี้
20. นางสาววิลัย  จะหลุ
21. นายวุฒิไกร  รัตนโชติกาญจน์
22. นางสาวศกลวรรณ  โรจนทิพย์สิริ
23. นายศรวิษฐ์  สุจริตพินิจ
24. นางสาวศรีทอง  คำเมือง
25. นางสาวสิรินทรา  พวงลังกา
26. นายสุธิวัส  คำนวล
27. นางสาวสุปรีดา  เมืองมา
28. นางสาวสุภา  ปรางค์เทวี
29. นางสาวสุวิมล  วงค์ใหญ่
30. นางสาวหทัยรัตน์  ชนะเลิศจตุพร
31. นางสาวอรอนงค์  ทากาศ
32. นางสาวอัญชัน  สุทธิประสงค์
33. นางสาวอัญทิวา  แสงแก้ว
34. นางสาวอัญมณี  หิมเวช
35. นางสาวเฉี่ยวยิง  แซ่โถง
36. นางสาวเทียนทอง  สมพระมิตร
37. นางสาวเสาวรัตน์  แซ่ล่อ
38. นายเอกณรงค์  ธรรมตา
39. นายเอกดนัย  อิ้มอนงค์
40. นายไอศูรย์  ดวงเพ็ชร
 
1. นายชาคริตส์  มหาวรรณ
2. นายดนุพล  สลีสองสม
3. นายพิชชานัน์  ยอดมูลคลี
4. นายภักดี  ไชยวรรณ
5. นายอดุลย์  สลักลาย
6. นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
7. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
8. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
80 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.65 ทอง 27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิต  นามปัน
3. เด็กหญิงจริญญา  จุ้ยสาย
4. เด็กหญิงณัฐชา  คำปัน
5. เด็กหญิงณัฐฐิพร  ไชยสาร
6. เด็กชายตุลพัฒน์  ผลพัฒน์
7. เด็กชายธนาวุธ  ธรรมวงค์
8. เด็กชายภูริวรรธน์  จันแปงเงิน
9. เด็กชายศักดิธัช  สิทธิขันแก้ว
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
 
81 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.32 ทอง 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นายชลธี  จี้อาทิตย์
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
4. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
5. นายธวัชชัย  ศักดารัตน์
6. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
7. นางสาวมล  ใจแก้ว
8. นายสิทธิพงษ์  วงสุวรรณ
9. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
10. นางสาวอำภา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะนุช  แสนกัน
2. นายมงคล  ครุฑนาค
3. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
82 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวพรวิจิตรา  ไร่รุ่ง
3. นางสาวภัทรธิดา  ภัทรโกมลศิริ
4. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
5. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัด
6. นางสาวแพรวพรรษ  ไชยติ๊บ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นางสาวภัสสกาวัลย์  นวลจันทร์
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
2. เด็กหญิงพรลภัส  ยืนยงแสน
3. เด็กหญิงภานุมาส  จีรยา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมณ์มินทร์
5. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  มาสม
6. เด็กหญิงสุทธิรา  มาสม
7. เด็กหญิงสุริวิภา  สุปันทั่ง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นางสาวภัสสกาวัลย์  นวลจันทร์
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวธีรารัตน์  กาวิชัย
3. นางสาวนิศารัตน์  กาวิชัย
4. นางสาวภัทรธิดา  ภัทรโกมลศิริ
5. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
6. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  มาสม
7. นางสาวอภิชญา  กันทะวัง
8. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นางสาวภัสสกาวัลย์  นวลจันทร์
 
85 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวธีรารัตน์  กวิชัย
3. นางสาวนิศารัตน์  กวิชัย
4. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
5. นางสาวภัทรธิดา  ภัทรโกมลศิริ
6. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
7. เด็กหญิงสุริวิภา  สุปันทั่ง
8. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัด
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นางสาวภัสสกาวัลย์  นวลจันทร์
 
86 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นายธนาวุฒิ  เกตุชีพ
3. เด็กหญิงนธีร์  นาใจ
4. นายรัฐเขตต์  มะโนเสาร์
5. เด็กหญิงหล้า  ไทยใหญ่
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
87 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 90.44 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายวุฒิชัย  เชื้อประสาท
2. นายสราวุธ  พลอย
 
1. นางสาวณภาส์ณัฐ  โกยทอง
2. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 39 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภา  แซ่จง
2. เด็กชายหล่อพะ  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เบอเชกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายชาญเมธา  ธรรมขันแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  กันแก้ว
3. นายศราวุธ  อินต๊ะคำ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  มอโป๊ะ
2. เด็กชายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. เด็กชายอาเค่อ  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายสมชาย  หมื่อแล
2. นายอาเพียว  เหม่อแลกู่
3. นายอ๊าฉ่า  เชหมื่อ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง 9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาท  อายี้
2. นางสาวบุฉุ  เลเชอะกู่
3. นางสาวมาลินี  กวยยือ
4. นางสาวสายฝน  มอโป๊ะ
5. นางสาวหมี่แอ  หมื่อโป๊ะ
6. นางสาวเพ็ญศรี  หวุ่ยซือกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวมลธิดา  หวุ่ยยือกู่
2. นางสาวสุดา  อาซังกู่
3. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
4. นางสาวหมี่เซอ  เชอหมื่อ
5. นางสาวอาบี  มาเยอะ
6. เด็กหญิงอาปา  เปียงแลกู่
 
1. นางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา
2. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุดารัตน์  ก๊อใจ
2. เด็กชายชานนท์  นันตาสิน
3. เด็กชายประกิต  ผัดกาศ
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นายสุรชัย  วตะผาบ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายมนตรี  คำเงิน
2. นางสาวรัตนา  ใจยะวงศ์
3. นางสาวลลิตา  ขันทะบัว
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นางรติพร  สิทธิเป็ง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เยาว์ธานี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำลอย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ร้องขันแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
2. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  อุ่นญาติ
2. นางสาวพันทิวา  นาใจ
3. นางสาวสุจิตรา  ชื่นดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
2. นายเจษฎา   สุวรรณปัญญา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสนางาม
2. เด็กชายชาญชัย  นามแก้ว
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทาพูน
 
1. นางสาวพนัชธนัญ  วิไล
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจมอย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกัญญานีย์  แยฉ่อ
2. นางสาวพัชราพร  มาเยอะ
3. นางสาวยุพา  คิดเลิศล้ำ
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นายเฉลิมพล  แก้วประเสริฐ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวบูสือ  หม่อโปกู่
2. นางสาวหมี่ลุ้น  วุ่ยยือ
3. นางสาวอาหลิน  แซ่หลี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 34 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  วุ่ยยือ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  แลเชอกู่
3. เด็กหญิงอายา  เพียเมียกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา  จิรเธียรพฤทธิ์
2. นางสาวริสา  แซ่จาง
3. นายศิวพันธ์  แดนไกวัลจรัส
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 19 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาฟิว  มาเยอะ
2. เด็กหญิงอายิว  มาเยอะ
3. นางสาวอาแผ่  เหม่อแล
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  หมื่อแล
2. นายสิทธิศักดิ์  ชีวินสงบสุข
3. นางสาวสุวรรณา  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  คำปวน
2. เด็กชายวีรยุทธ  พันธุลี
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายปรัชญา  ก๋าคำปัน
2. นายวิศวกริช  ปินตาธรรม
 
1. นายชาตรี  โถแก้ว
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายธีรเดช  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายศิวัช   นาใจ
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 31 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  นามแก้ว
2. เด็กชายธีรชัย  ฉางข้าวชัย
 
1. นางเปรมฤทัย  บูรณวิเชียร
2. นายโสภณ  บูรณวิเชียร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายวงศธร   ว่างเจริญกุล
2. นายเจษฎา  เรืองทอง
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจิตริน  ปินชัย
2. นายชินวัตร  รุ่งตระกูลชัย
 
1. นางสาวจินตนา  รัตนชัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวิฑูรย์  นามแอ่น
2. นางสาวศรัณย์พร  ศรีคงเกิด
 
1. นายณัฐกาต์  ณ พิกุล
2. นายอนุชิต  โปราหา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  เล๊ะประเสริฐ
2. เด็กหญิงลักษมี  ไชยะ
3. เด็กหญิงอรุณศรี  เตชะพัตราภรณ์
 
1. นางรัตนา  หัตถัง
2. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  กองแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  สะอาด
3. นางสาวสุนีย์  ชัยสาร
 
1. นางมรกต  ทากัน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนะชัย  ฟักแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  เนตรรังษี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ส่งศรี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชาญวุฒิ  สุราพันธ์
2. เด็กชายสิทธิกร  มงคลดี
 
1. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายชาตรี  ศิริสุขสกุล
2. นายวิชัย  มาเยอะ
3. นายไมตรี  ศิริสุขสกุล
 
1. นางพรรณทิพย์  เรือนอินทร์
2. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายน๋อม  หย่าคำ
2. นายบุญรอด  พนาสวรรค์
3. นายศตวรรษ  ตาเงิน
4. นายอาก่า  ชีหมื่อ
 
1. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
119 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวภาวณี  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
 
120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลพัชร  มาลานวพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ้น
 
121 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทรงวุฒิ  หงษ์คำ
 
1. นางจริยา  วัตถพานิชย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.6 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจื้อ  แซ่ซ่ง
 
1. นางราตรี  มาบุตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 79.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวปารีณา  แซ่ย้า
 
1. นายปรีชา  คำแสน
 
124 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  คีรีแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  ราชคม
 
125 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายหนุ่ม  นามจาย
 
1. นายชัชวาลย์  ราชคม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายเตชากร  ซือหมื่อ
 
1. นางอังสนา  ฉายดิลก
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่เล้า
2. เด็กชายศักดิทัช  ยั่งเจริญกิจ
3. เด็กหญิงสุภาพ  แซ่ลี
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงแซ้  แซ่ซ่ง
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางสาวอุมาภรณ์  สายทอง
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 30 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  บัวคำ
2. นางสาวมนัสนันท์  กันแก้ว
3. นางสาวสุดารัตน์  สุริยาศักดิ์
4. นายอดิศร  ปิยะกาณ
5. นางสาวอาภากร  เลิศรังษี
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
2. นางสาวอารีย์  กองแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.33 ทอง 5 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงหลิงเฉ่าฮ่วย  แซ่หลิง
 
1. นางสาวรัชนันท์  วงศ์หลวง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมาลินี  เลาย้าง
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.67 เงิน 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงอาหมี่  หมื่อแล
 
1. นางจงกลณี  สายบุญยืน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวครองขวัญ  ธรรมสอน
 
1. นางสาวบุษบา   กาติ๊บ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  คำไร่
2. เด็กชายณัฐดล  ทรัพย์มณีรัตน์
3. เด็กชายตะวัน  คำหงส์
4. เด็กชายธนพล  มหาวรรณ์
5. เด็กชายรังสิมันต์  หรรษไพบูลย์
6. เด็กชายลัทธพล  พวงรัตน์
7. เด็กชายวุฒิรังสี  สิงห์ประไพ
8. เด็กชายศุภวุฒิ  พรมมา
 
1. นางจันทร์จิรา  พิทักษ์กำพล
2. นายวีรมนตรี  เตจ๊ะเทพ
3. นายเอกพงษ์  พิทักษ์กำพล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.9 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายชัยยงค์  อาเคอ
2. นายบุญชู  หมื่อแล
3. นายหล่อเท  เพเจ
4. นายอนุพงษ์  อาซอง
5. นายอรรถสิทธิ์  แซ่ฮ้วง
6. นายอาเช  แยซอบือ
 
1. นายนาทธพงค์  แก้วสุข
2. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
3. นางวาสนา  ต๊ะคำ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกาญจนสุภา  ชัยเรือน
2. นางสาวญาณิศา  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐชา  กันทาทอง
4. นายธีรภัทร  ทาตุการ
5. นายสมชาติ  บุญศรี
6. นางสาวสุทัญญา  ยันตะพันธ์
7. นางสาวสุธีรา  จันศิริ
8. นางสาวอารียา  พรมปัญญา
9. นายเอกสิทธิ์  สุวรรณปราการ
10. นางสาวไพวรินทร์  กันทะมาลา
 
1. นายบุญรัตน์  พิมขาลี
2. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
3. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยลังกา
2. นางสาวประภาพร  ดวงลูกแก้ว
3. นางสาวปราถนา  ขันแก้ว
4. นางสาวภาวินี  นาพิกุล
5. นางสาวไอลดา  ริ้วสายสอด
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชวาลีนี  แก้วคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิรัตน์
3. เด็กหญิงเรณู  ขุนวิมล
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
2. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวกาณติมา  จันทร์ต๊ะสอน
2. นางสาวนิลาวัลย์  ลาวิชัย
3. นางสาวมยุรี  ตุนทราย
 
1. นางสาวเกศรินทร์  นาระเรศ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หวังดุล
2. เด็กหญิงพลอย  หม่อมปัน
 
1. นายรติภัทร  ชื่นใจ
2. นางสุมิตรา  แลบุญมา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายอนุพงษ์  กอละ
 
1. นางศรีสุนีย์  กันทาเดช
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤตยากร  มาลาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอิศริยา  จันทร์ซางเพ็ญ
 
1. นายสุวรรณ  วงษ์ศิลป์
2. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85.71 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายธีรวัจน์  ขุนพิลึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณิชกุล  บัวคำ
2. เด็กหญิงพรชนก  เดี่ยวตระกูล
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว
2. นางอัมพวัน  แก้วศักดิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 72.22 เงิน 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  พรมปัน
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 39.75 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันแปงเงิน
 
1. นายอรรณพ  คำมีสว่าง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 55.92 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ล่อ
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจิราภา  มาเยอะ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจูลี่  มูเซอ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำปันสีวงค์
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
150 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายปรีชา  คำแสน