สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาญเลิศ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยวังเย็น
2. เด็กชายพีรณัฐ  วิริยะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คำล้น
 
1. นายทนงศักดิ์  โลหะภากร
2. นายนพดล  ปูธิปิน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง 7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตา  จะคือ
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  ทะสุใจ
2. นางสาวจิตรวี  เชิมชัยภูมิ
3. นายชาญชัย  จิตรหาญ
4. นายณัฐชัย  คำดี
5. นายตุลาการ  เจริญยิ่ง
6. นายธีรพงษ์  กันทาเป็ง
7. นายนิติกร  แก้วปัญญา
8. นายบัณฑิต  ยศวงค์เจริญ
9. นายปัฐพงษ์  พงษ์สมบัติ
10. นางสาวพัณณ์ชิตา  เหม็งทะเหล็ก
11. นางสาวลีลามาศ  สมนึกตน
12. นายศราวุฒ  วงเวียน
13. นางสาวศิรประภา  บัวใหล
14. นางสาวสุมิตรา  เมืองจันทรา
15. นายอดิศร  ชินวงษ์
16. นางสาวอัญชลี  สุจา
17. นางสาวอัญธิกาญ  สอนสุภาพ
18. นายอาทิตย์  รักษ์ยั่งยืนกุล
19. นายเจริญฤทธิ์  ชุ่มใจ
20. นายไกรศร  หมู่ศรีจร
 
1. นายบรรจง  จิตตคำ
2. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
3. นายพชรรรร์  พชรวรพงษ์
4. นายสุวิทย์  สีตื้อ
5. นายแก้ว  จันทคราส
 
5 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายณัฐกิตต์  เลิศพิพัฒน์วงศ์
2. นางสาวสุภางค์พิมพ์  วงศ์ฟูฟาน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิทธิสม
2. นายสุวรรณ์  สุต๊ะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  มาใจ
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธนาวรรณ  เพชรน้ำ
 
1. นางสาวมญชุ์พิตรา  อมรพันธุ์บดีกุล
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทายะนา
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นันต๊ะเสน
2. นายฐิติวุฒิ  ศรียอด
3. นายสุนทร  วันทาดี
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายวรากรณ์  จองปินหย่า
 
1. นายรินสัน  อินสอน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุ๊ดสอง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรพร  ดงปาลี
3. เด็กหญิงธนัญญา  ไหวเขียว
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสุนทราภรณ์  กุลนาเลย
 
1. นายศักดา  วงศ์วรนิรันดร์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายปุญยริก  นันติ
2. นายอมรทัตต์  เนื้อทอง
3. นายไกรวิท  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุทธิ  ทองคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐกร  ประกอบดี
2. นายวัฒนสิน  ถาชื่น
3. นางสาวศุภิสรา  ลำพงษ์เหนือ
4. นางสาวอมฤตา  อินจาย
5. นางสาวแพรวนภา  สายแวว
 
1. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
2. นายศักดา  วงศ์วรนิรันดร์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวพัญทิวา  มหาวรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเมืองกล
3. นางสาวอภิชญา  ปากหวาน
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปุตตากลม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงลัทธพรรณ  เทพกัน
4. นางสาวสานิกา  ภัทรเสถียรชัย
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะ
 
1. นางชุติกาญจน์  อิสระรุ่งโรจน์
2. นายสุวิชชา  พัฒนพิบูลย์
 
18 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายลัทธพล  กุลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกัตสนะ  ดะระศิริ
2. นางสาวณัฐพร   ต๊ะบาง
3. นายพนมศักดิ์  พรหมสินชัย
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์   กันจินะ
3. เด็กหญิงสุทัตตา   คำแจ้
 
1. นายสมศักดิ์  คำแดง
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  หมื่นตื้อ
2. เด็กหญิงวณิชยา   ขอร้อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ตาสาย
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นางสาวสุภา  จงจำรัสศิลป์
 
22 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงภาสินี  ดำรงค์
 
1. นางมานิดา  นาคประดิษฐ์
 
23 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวผกาทิพย์  มั่งมูล
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
25 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.99 ทอง 18 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  กันธิมา
2. เด็กหญิงกันต์กมล  ใจจาย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
5. เด็กหญิงพนิดา  นาเมืองรักษ์
6. เด็กชายสุรพงศ์  วงษ์ดี
7. เด็กชายอนันตชัย  เจริญสุข
8. เด็กชายอนุรักษ์  อินใจ
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นายยงยุทธ  โลหะกฤษณะ
3. นางลัดดา  จันทรคราส
 
26 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.4 ทอง 19 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ชุ่มอินจักษ์
2. นางสาวพรปรียา  จุมภูโล
3. นางสาววาสนา  ศิริยาใจ
4. นางสาวสุพรรษา  คีรีแก้ว
5. นายอัฐพงศ์  ดะระศิริ
 
1. นายการัณย์วิชญ์  ไชยสอง
2. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
27 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เต๋จ๊ะดี
 
1. นางสาวประวีรา  ไชยชมภู
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  สัทธาพล
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรศิริ
3. นายธนวัฒน์  ศรีหรั่งไพโรจน์
4. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณกาศ
5. นางสาวอภิษฎา  ดวงเงิน
 
1. นางจีระพันธุ์  ตราหทัย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยืนธรรม
 
1. นางชุติกาญจน์  อิสระรุ่งโรจน์
 
30 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายอินทัช  พลอยตระกูล
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
31 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ดา  ใจพนัส
2. นายกัมปนาท  กะวะนิช
3. นางสาวกาญจนา  กงจักร์
4. นายจักริน  กันจินะ
5. นางสาวจิดาภา  เตจา
6. นายจีราวัฒน์  ทนานนท์
7. นายณัฐพงศ์  ดุลยะโสภาพรรณ
8. เด็กชายณัฐภณ  เทพวงศ์
9. นายธนวัฒน์  เรือนชัย
10. นางสาวธิดากร  เพชรเพทยา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันจันทร์แสง
12. นายนนทศิลป์  นามปัญญา
13. นางสาวนุชนาฏ  ท้าวแก่นจันทร์
14. นางสาวพัชรพร  อุปปิง
15. นายพีรัชชัย  เชื้อเมืองพาน
16. นางสาวรจนา  ปินตา
17. นางสาวรัตติกาล  ดาปิน
18. นางสาววชิรญาณ์  บุญถึง
19. เด็กชายวรวัฒน์  จันตา
20. นายวรวิช  ใจน้อย
21. นางสาววรินทร  ธรรมเสน
22. นายวัฒนสิน  ถาชื่น
23. นายศราวุฒิ  คงปัญ
24. เด็กหญิงศศิวิมล  ยาสมุทร
25. นายศิวะพงศ์  รอดเรือน
26. นายสันติ  ศิริแตง
27. นางสาวสิดาพร  ป้อสีลา
28. นางสาวสุชาวดี  เปรียงปางมอญ
29. นางสาวสุภาวิณี  สีเขียว
30. นางสาวเนวลี  เวียงนิล
31. นางสาวเสาวณี  เต๊จ๊ะ
32. นางสาวโยธิกา  ปวนทา
33. นางสาวไชมพร  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางเขมินทรา  เบิกบาน
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ชาง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 32 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ตาอ้าย
2. เด็กชายณัชพล  เล็กบุตร
3. เด็กชายนพดล  ปัญญาราช
 
1. นายสุทธิ  ทองคำ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 22 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  ใจวงค์
2. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
3. นางสาวอินลวรรณ  กันธะวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 24 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวบัวผัด  เสียเหวย
 
36 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.32 ทอง 18 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  เจริญ
2. นายทรงฤทธิ์  กุณโน
3. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
4. นายบริวัตร  บุญตัน
5. นางสาวลัดดาวัลย์  สมแสง
6. นายสาธิต  อินใจ
7. นางสาวสุธาสินี  คำภีละ
8. นายสุเทพ  ใจบุญเรือง
9. นางสาวอภิสรา  ปันสา
10. นางสาวอัญชลีกร  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางลัดดา  จันทรคราส
3. นายเอนก  อ้วนแก้ว
 
37 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนที  ชัยรัตน์
2. นางสาวนุชวรา  ใจบรรทัด
3. นายพงศภคพล  โยสุดใจ
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรัชญา  นางรัก
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายปรัชญา  ศรียอด
2. นางสาวภัทราพร  กำบิล
3. นางสาวสุนิสา  สุกุล
 
1. นางกานต์สินี  สาคำ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.98 ทอง 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  สุพิมพ์
2. เด็กหญิงมาติกา   กันธิมา
3. เด็กหญิงศุภรดา  จายประมูล
 
1. นางวรพร  ลำพงษ์เหนือ
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง 25 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมประภาพร  อริยะมั่ง
2. เด็กหญิงภาสุรี  บุรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  นันตา
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธเนศวร  โปธาคำ
2. นางสาวพิศมัย  รัตนธรรม
3. นางสาวเมธปิยา  ดีสร้อย
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายครรชิต  สิทธิมาท
2. นายทัศไนย  ปิงเมือง
 
1. นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใชยวงค์
2. เด็กชายสานิตย์  สมสิงห์ใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  โชติสิริพัชญ์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ดอยวิไล
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต  ใจดี
2. เด็กชายณัฐพล  เตชะวงค์
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติภา  ฟองเขียว
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจจุมปู
2. เด็กชายชนะพล  คำพันธ์
3. เด็กชายพัชรพล  เข็มปัญญา
4. เด็กชายยุทธนา  ยานะคำ
5. เด็กชายวรชิต  พักนิล
6. เด็กชายสุรยุทธ  อินนั่งแท่น
7. เด็กชายอภิสิทธ์  ปาอ้าย
8. เด็กชายเอกรัชต์   เตชะนวการกุล
 
1. นายวสันต์  ขันทบัว
2. นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์
3. นายสำเริง  ธิวรรณ์
 
50 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 37 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สอนมณี
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คนการ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายรุ่งวิกรัย  ปัญญาหลง
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
52 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายประสานมิตร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
53 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายนิรันดร์  กันจินะ
 
1. นายดุษฎี  ฟูคำ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ดวงใส
2. นางสาวพิกุล  ศรีจุมปา
3. นางสาวมนัญชยา  เมืองมูล
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 34 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พรมตัน
3. เด็กหญิงสุภานัน  กันธะวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์   ทองทาณี
 
1. นายมลฤดี   อยู่พันธ์
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวลัย  ใจเปี้ย
 
1. นางเขมินทรา  เบิกบาน
 
58 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันรวี  นารินคำ
2. เด็กหญิงจิรัชฌา  ขันอุระ
3. เด็กชายจิรเชษฐ์  อุยี่
4. เด็กหญิงฐานิต  โพธิปันรังษี
5. เด็กหญิงณัฐณิชาวรรณ  เหลืองอร่าม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลือสนั่น
7. เด็กหญิงดวงฤทัย  อรัญญิก
8. เด็กหญิงธีรนาฏ  รัสดาดาน
9. เด็กหญิงนีรนุช  จันทร์ตา
10. เด็กหญิงปฐมา  ปิงใจ
11. เด็กหญิงปานตะวัน  ปุกอิ่น
12. เด็กหญิงผกาวดี  อุ่นเรือน
13. เด็กหญิงพัชราพรรณ   ฟองมัน
14. เด็กหญิงรัชพร  เทพชมพู
15. เด็กหญิงรัญชนา  สินธุพันธ์
16. เด็กหญิงอาทิตยา  ตันตระกูล
 
1. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวเขียว
2. นายทรงพล   ธรรมขันทา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตาแปง
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
 
60 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรธิกา  สติดี
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  สารชัยวงค์
3. เด็กชายปกป้อง  ลัทธิรมย์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีคำฝั้น
5. เด็กชายเจษฎา  เบอะเทพ
 
1. นางพรหมพรรณ  พรหมมายน
2. นางสาววัลภา  ตัลพัฒน์
 
61 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 38 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงรชา  คำตรง
2. เด็กชายวรากรณ์  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายโยธิน  เครือชัยชนะ
 
1. นายทรงยุทธ  ข่อยจินดา
2. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  ปัญญาแปง
2. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดใส
3. นางสาวสุพรรณี  ชุ่มผวน
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นางสาวสุภา  จงจำรัสศิลป์
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.66 เงิน 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.4 เงิน 15 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชานน   แสนคำลือ
2. เด็กชายประจักษ์   จันทร์เจริญ
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 37 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายนิคม  ประสูตร์แสงจันทร์
 
66 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 14 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  เป็งเรือน
 
1. นางนันทภรณ์  เปลา
 
67 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักร์กฤษ  เตสทิ
2. นางสาวฐิตาพร  เป็งคำตา
3. นายดุลยวัต  ใจเปี้ย
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงฟู
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 39 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  เกตุแก้ว
2. นางสาวธัญชนิต  เกตุแก้ว
3. นายพงษ์พัฒน์  ตาแปง
4. นางสาวศศิวิมล  คำงาม
5. นายเพลินสวัสดิ์  โตโส
6. นายโสภณ  ปงรังษี
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
70 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกุลชา  กุณาฝั้น
2. นางสาวผกามาศ  มูลแก้ว
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76.8 เงิน 40 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายชวลิต  โรจน์รัตน์
2. นายณัฐวุฒิ  สายหล้า
3. นางสาวดวงใจ  กอนแก้ว
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
72 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ทาลำปาง
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ซองเงิน
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีคำสุข
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีสองสม
4. เด็กหญิงหัสยา  ไชยวรรณ์
5. เด็กชายอนุพงษ์  คำปันติ๊บ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยามี
 
1. นางสาวอริสรา  วงศ์ไชย
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 37 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาเบ้า
2. เด็กหญิงนิพาดา  โคคร
 
1. นางจันจิรา  วงค์จุมปู
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวผกาทิพย์  มั่งมูล
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
76 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวลักษณียา  กองแสน
2. นางสาวอินทิรา  ปาทายะ
3. นางสาวเกวลิน  ชุมภู
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
77 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายกิตติภณ  เทพประสาร
2. เด็กชายชานน  พลชัย
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
78 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  ยารังสี
2. นางสาวฉัตรสุดา  สิทธิภา
3. นางสาวสลิลทิพย์  แก้วคำแดง
4. นางสาวสุภาพร  จินาแดง
5. นางสาวอัฏติมา  ยาวิลาด
6. นางสาวเบญจวรรณ  เอื้อดี
 
1. นางสาวเปรมรัศมี  เวียงแก้ว
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายอัมรินทร์  แก้วน้อย
2. เด็กชายเปรมเกียรติ  ตั้งพิพัฒน์ชัย
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา
2. นางวาสนา  ปวนคำ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 34 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ผักหวาน
2. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงพิชยา  สายพันธุ์
4. เด็กหญิงยอน  ลุงหลู่
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หลวงโปธา
 
1. นายชานันท์  สุวันโน
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.63 เงิน 10 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  กองปู๊ด
2. เด็กชายอรรถวิท  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
82 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวิณี  สีเขียว
 
1. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.45 เงิน 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐกา  นวลคำ
2. นางสาวศิราพร  โรคน้อย
3. นางสาวศิริพร  โรคน้อย
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
84 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แจ่มสิทธิกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเผือก
 
85 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  โปธาป่า
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุ่นนันท์
3. เด็กชายวงศธร  สว่าง
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  เด่นสงวนวงศ์
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ปินตา
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้ววิโรจน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เปียงน้อย
5. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเชิด
6. เด็กหญิงวิชชุดา  อัครอำนวย
7. เด็กหญิงอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
8. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  กันทะเสน
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จักปัญญา
 
1. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
2. นายเฉลิมพันธ์  คำฮอม
3. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
87 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  หลักมั่น
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 23 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายณภัทร  โอ่เงิน
 
1. นายวรเชษฐ์  ยะอนันต์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 31 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ใจเย็น
2. นางสาวจันทร์จิรา  สมอนา
3. นางสาวชลธิชา  สุนันท์
4. นางสาวณัฐพร  บุญยืน
5. นายดนุพล  เปียงตั้ง
6. นางสาวพรพรรณ  ปินตาธรรม
7. นางสาววณิชยา  ทะลา
8. นางสาวอรษา  ภูอาวุธ
9. นางสาวอุษณีย์  ยอดอ้อย
10. นางสาวเจนจิรา  ท้าวชัยมูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ทองรุ่ง
2. นายภานุมาศ  ท้าวชัยมูล
 
90 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.21 เงิน 15 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงษ์  การุณ
2. เด็กชายธนากร  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
91 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  หวั่นกิจ
2. เด็กหญิงสกุณตรา  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สุทธิมาน
 
1. นางอัญคณาพร  สัญญา
 
92 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายถกลเกียรติ์  ยาอินตา
2. นางสาวอรนิชา  เทิ้มลง
3. นางสาวโชติกา  คำขา
 
1. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
93 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  หล้าปา
2. เด็กหญิงศรุดา  สุนา
3. เด็กชายศิรวิทย์  กิติ
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
94 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตกานต์  ท้าวแก่นจันทร์
2. เด็กชายชินวัตร  อุลฮัค
3. เด็กชายสันติ  เจริญสุข
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
96 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สิงหา
 
1. นางรักษิณา  ชัยมาลา
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.66 เงิน 38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวกานต์ธิดา  ระวังกาย
3. นางสาวอรวรรณ  ทิมัน
 
1. นายเอกตระกูล  อยู่ใบสี
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายวุฒิพงศ์  หน่อมาลา
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
99 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 29 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  กุญชร
2. นางสาวศิริพร  ปราชัย
 
1. นางสาวดลณพร  คำใจวุฒิ
2. นายนุวัฒน์  ทะจันทร์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.8 เงิน 16 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกัญจนพร  สิงห์คำ
2. นายกิติพงษ์  วงศ์สาม
3. นายชยานนท์  กาใจ
4. นายฐิติกร  คำต๊ะ
5. นายธนากร  ขัดบุญเรือง
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 28 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวแพน  โยมแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
102 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.12 เงิน 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ปันใจ
2. นายนัทธพงศ์  แสนศิริ
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
2. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ก๋าวินทอง
2. นายชาญณรงค์  ใจมอย
 
1. นางสินีนาฎ  คำก้อแก้ว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  จักขุเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำนวล
 
1. นางกาญจนา  สวยสม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 15 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายกันตภณ  จันทรสูรย์
2. นายชิตณรงค์  หน่อโอย
3. นายปฏิพล  ปันยวง
4. นายวัชระ  ก๋องแสน
5. นายอัษฎาวุธ  เป็งใจ
6. นายอานนท์  อภิการสกุลชัย
 
1. นายเอกตระกูล  อยู่ใบสี
 
106 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวศิริธร  สุคนธ์
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
107 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจันทร์สุดา  ปรองดอง
2. นางสาวชลิดา  อัมพันธ์
3. นางสาวนภาพร  จันทวี
 
1. นางสาวดลณพร  คำใจวุฒิ
2. นางสาวนนิชลา  ศรีสุราษฏร์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงภัทรภร  คุณเศษ
 
1. นายธนะพงษ์  คงสวัสดิ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีวิไชย
2. เด็กหญิงพรพิทักษ์  มะยอง
3. เด็กหญิงมิรันทร์ตรี  พนาอุดม
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสุรเสกข์  กุนนาแสง
2. เด็กชายสุวรรณชาติ  เมาลี
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
112 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 11 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  ยามี
2. เด็กชายศุภกร  ดอกคำใต้
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
113 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อวดสุข
2. เด็กหญิงรสริน  เทพา
 
1. นายสายันต์  กันทะเดช
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนวุฒิ  เสดศรี
2. นายสุริยะ   จันทร์วงค์
 
1. นายศิวกร  กานันตา
 
115 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  อินถา
 
1. นางสาวเจตนา  อินต๊ะเชื้อ
 
116 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชลธิดา  จันทร์ตาธรรม
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ม่วงเขียว
3. เด็กชายรัตนสิน  ศรีมูล
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายพงศกร  บุญภู่
2. นายศรัณย์  ปัญโญแก้ว
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  ร้องบุญลือ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุชะตา
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันติยะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายทัตเทพ  วุฒิเรีย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ฉัตรตันใจ
 
1. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวมาริษา  อุปละ
 
1. นางกมลลักษณ์  ยะมา
 
121 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  กาวิละ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ก้อนปัญญา
2. นายศิรชัช  มีใจดี
 
1. นายปิยพงษ์  ยะมา
2. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 21 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มิตตา
2. เด็กหญิงณภัทร  เกื้อบุญ
3. เด็กหญิงดลนภา  วังหมื่น
4. เด็กหญิงวาทพร  ผาสม
5. เด็กหญิงสุวรรณี  สร้อยจิต
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
124 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรัพย์โสม
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
125 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  พัวพันธ์ศรี
 
1. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
126 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายนรากร  เทพา
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
127 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ท้าวชัยมูล
3. เด็กหญิงปภัสมน  แก้วบุญเรือง
4. เด็กหญิงพฤศจิกา  เทพา
5. เด็กหญิงมินตรา  วงค์วรรณ
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  อิ่นคำ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธิคำ
8. เด็กหญิงสุนิสา  กุสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอริสา  เป๊กจ๊ะ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
3. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
128 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  มีนา
2. นางสาวรัตมณี  วุฒิพงศ์วรากร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทาเป็ง
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ไชยมะงั่ว
 
129 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางสาวรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
2. นางสาวไพลิน  ทาแกง
 
130 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.1 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายวรุฒม์  ทะรินทร์
2. เด็กชายวีรลักษณ์  อุ่นน้อย
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  วงศ์แก่นจันทร์
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  คำเหลือง
2. เด็กหญิงนฤภร  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
2. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
 
133 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  ยามี
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
134 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ดอยวิไล
 
1. นายศิริวัฒน์  สอนนท์ฐีกูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายวิทยา  เฉลียว
 
1. นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์กล้า
 
136 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤษดินันท์  พรมมิน
2. นางสาวขัวญชนก  ศรีมูล
3. นางสาวนารีรัตน์  พรมสา
 
1. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
2. นายวสันต์  ขันทบัว
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 32 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล   พักนิน
2. นางสาวศุภาวรรณ  เทพวงค์
 
1. นายปิยะราช  ตาสาย
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ใจเสมอ
 
1. นางสาวยุวดี  กันทะเขียว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 44.44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จุมปู
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธนูทอง
2. เด็กหญิงวาทินี  ท้าววังใน
 
1. นางสาวอัญชลี  หัตถสาร
2. นายเจริญ  แสงจันทร์
 
141 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายศิวายุ   เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
142 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 26 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงรักษิณา  คำก้อแก้ว
 
1. นางปราณี  พญาชัย
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาติกา  กันธิมา
2. เด็กหญิงอารดา  เจาะจง
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26.4 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพัชรี   สุภาวงค์
2. นางสาวสุทธิดา   จักรอ้อม
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ดงปาลี
 
1. นางกิ่งกมล  ดอกเกี๋ยง
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝน  หลวงมณี
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเผือก
 
147 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 41 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์
 
1. นายนิติ  นันตา
 
148 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสถาน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
 
149 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  เขียวจุ้ม
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วฟุ่น
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พลวัง
 
1. นางกานต์สินี  สาคำ
 
151 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายศักดา  วงศ์วรนิรันดร์
 
 
152 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายวีรภาพ  พรหมตัน