สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชัยนันท์  จินะพรม
 
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธนาภา  ปัญญาบุญ
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
3 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ทาแกง
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสายพิน  วงษารัตน์
 
 
5 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
 
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายประชา  วงค์ศรีดา
 
 
7 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายการันต์  จันทรานันต์
 
 
8 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
 
 
9 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายบุญเพิ่ม  จอมใจหาญ
 
 
10 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายพิษณุ  บุญหัตถ์
 
 
11 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายวีระเล็ก  ถาวรจตุรวัฒน์
 
 
12 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางวันทนา  ชูช่วย
 
 
13 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
 
14 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
 
15 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
 
16 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
 
17 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสุภา  ชนะกุล
 
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 11 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  กิติศักดิ์
2. เด็กชายนลธวัช  ตุ้ยคง
3. เด็กชายมงคล  เชกอง
4. เด็กชายสมเกียรติ  ลาเช
5. นายอาผ่า  บีเช
6. นายอาพี  บีเช
7. นายอาเออ  บีเช
8. เด็กชายอาโก่  แคเซอ
 
1. นายประจักษ์  ทาก๋อง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวนิรชา  สมประสงค์
2. นายภูมิพัฒน์  ศรีสมบัติ
3. นางสาวอนัญญา  นาระถี
 
1. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
 
20 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฬินดา  อ้อเจริญ
 
1. นางสาวนวลสวาท  จอมใจ
 
21 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายจตุพล  เพิ่มพูล
2. นายจารุพล  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  คำแก่น
2. นายอนุชล  จิตวิลัย
3. นางสาวอรวรรณ  ภาชะนนท์
 
1. นายคทาวุฒิ  คำดี
2. นางรีนา  ปินตาเขียว
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 34 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายวรุต  ไชยโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดสุรินทร์
 
25 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายชานุพงษ์  ชาญเดช
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
26 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชนวีร์  ต่อมใจ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายวรุต  ไชยโชติ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
28 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชนวีร์  ต่อมใจ
2. เด็กชายชานุพงษ์  ชาญเดช
3. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
4. นางสาวภนิดา  ดวงแดง
5. เด็กชายภานุพงษ์  เป็นใหญ่
6. นางสาวลลิตา  สมใจ
7. นายอดิศักดิ์  วงค์คำ
8. เด็กชายอธิชาติ  แสนใส
9. นางสาวไอราดา  ไชยาโต
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวมะณี
3. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
29 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาววิสุดา  จิวะรังสรรค์
2. นางสาวสิริภา  พุ่มพฤกษาชาติ
3. นายสุรินทร์  พนาไพศาลสกุล
 
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
 
31 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วะเชร์
 
1. นางประคองศรี  ลี้แสน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจุฑาธิป  ศรีอาภรณ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยล้อม
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสงล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงนันทิพร   สอนขยัน
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมสุข
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พลนำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลดี
4. เด็กหญิงชลกาญจน์  นาสุ้ม
5. นางสาวชุติมณฑน์  กิติรัตน์
6. นางสาวณัฐชยา  ซิมสัน
7. นางสาวธีรดา  ยาวิชัย
8. นางสาวนันทวัน  จันทาพูน
9. นางสาวนันท์ชพร  ไตรศักด์ศรี
10. นางสาวพรสวรรค์  สมเสมอใจ
11. นางสาวพัทชกานต์  ยะป๊อก
12. นางสาวภรัณยา  ชัยวรรณ
13. นางสาวมณัชญา  ฟูเฟื่อง
14. นางสาวศรัณย์ณัฐ  เพริศแก้ว
15. นางสาวโชติรส  ทองสง่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
2. นายวิทยา  เกิดพันธุ์
3. นายสิทธิชัย  เศรษฐสินธ์
4. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
35 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 29 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพัทธพล  สมเสมอใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ไทยวงค์
3. เด็กชายเจษฎา  อินคำปา
 
1. นางสาวสุวิมล  นนท์ศรี
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภาวี  อร่ามดวง
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงเมธยา  ทะคำ
 
1. นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิวายอด  ยิ้มช้อย
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 26 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกัมปนาท  คำส่วย
2. นายปฏิพล  ไชยปาละ
3. นางสาวพิมพิมล  มูลแดง
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
 
39 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.75 ทอง 10 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงคณิตา   ร้องหาญแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    มหาวงศนันท์
3. เด็กหญิงทิวายอด    ยิ้มช้อย
4. เด็กหญิงปาณิสา  เพ็ชรหล้า
5. เด็กหญิงสุภานัน  จันต๊ะรังษี
 
1. นางบุษราภรณ์  มังคละ
2. นางปรียานันท์  ใจมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงบุญยาพร  สมจิตร
3. เด็กหญิงพัชนิดา  คำเมือง
4. เด็กหญิงสกลสุภา  มาตระกูล
5. เด็กหญิงอัยยวรรณ  ใชยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางสาวศศิธร  สุริยา
 
41 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ก้อนศิลา
2. นายจตุพล  คำมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมจันทร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นายเจนณรงค์  วงศ์แสนศรี
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาพร  สารมณี
2. นางสาวจิราพร  ตาต๊ะ
3. นางสาวอุไร  ธรรมชัย
 
1. นางวิไล  ชัชวรัตน์
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
 
1. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
 
44 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
45 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวนสิงห์
 
1. นายชลธี  ทำทอง
 
46 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสพร  สมใจ
2. เด็กหญิงชลธิดา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงธัญธิดา  ลังกา
4. เด็กหญิงนิรุชา  เจริญภักดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวนสิงห์
6. เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์  ชุมภูศรี
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
47 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.4 ทอง 9 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปิณฑิรา  เจริญพร
 
1. นายชรินทร์  มณีมูล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษฎา  ถาวรธรรม
2. นายกฤษบดินทร์  วงค์คำ
3. นายฉัตรไพฑูลย์  เขียวเพชร
4. นางสาวณัฏฐธิดา  คำขา
5. นายทวน  อาจอ
6. นายทศพล  สุขเวทวิทยา
7. นายธนาศักดิ์  อวนทอง
8. นายนิติกร  ปันแก้ว
9. นางสาวปุณยนุช  ครีสุนทร
10. เด็กชายพลเทพ  ใจสุข
11. นางสาวรัญชิดา  พรมมินทร์
12. นางสาวร่มฉัตร  หน้อยตุ่น
13. นางสาววราภรณ์  คำจ้อย
14. นางสาววิชญาดา  แสงศรีจันทร์
15. นายสิริสันต์  เยาว์ธานี
16. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
17. นางสาวสุพัตรา  จับใจนาย
18. นางสาวอารียา  โนกุล
19. นางสาวเปรมกมล  ช้างมูบ
20. นายเอกณัฏฐ์  สินทร
 
1. นายจำนงค์  รักษ์ธรรมเสมอ
2. นางบวรนันท์  จังติยานนท์
3. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
4. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปุณยนุช  ศรีสุนทร
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.56 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อิ่นสุวรรณ
2. นางสาวพณิชยา  ไผ่ผาด
3. นางสาวศินิทธา  แสวงสิทธิ์
 
1. นางดารณี  อุทัยกุล
2. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวซูเย้น  แซ่ปัง
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
53 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  วงศ์เครือ
2. นางสาวกวินทิพย์  คำป้อ
3. นางสาวกิตติการ  หวันแก้ว
4. นายจักราช  มหาวัน
5. นายจิรายุ  เวทไทยสงค์
6. นายฐิติพงค์  เสือเล็ก
7. นางสาวณัฐวดี  มีพวง
8. นางสาวตรียดา  อภิพงศ์ศักดิ์
9. นางสาวทับทิม  วงค์สลี
10. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
11. นางสาวนันทกานต์  ปวงคำ
12. นายนันทภพ  สว่างพงษ์
13. นางสาวนันทวัน  ธนูหมด
14. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์หอม
15. นางสาวปุณยนุช  ศรีสุนทร
16. นายพิทักษ์  กันขา
17. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
18. นางสาวรัฐสิมา  แก่นจันทร์
19. นางสาวรัตนพร  ละมุด
20. นางสาววิราวรรณ  สันธิ
21. นายศรายุทธ  ลี้แสน
22. นางสาวศิริมาศ  ป๊อกบุญเรือง
23. นายศุภกฤต   อภิไชย
24. นางสาวสัณห์สินี  ทองแสง
25. นายสิทธาพล  สุขคำ
26. นายสิทธิโชค  เศรษฐสินธ์
27. นางสาวสิริเภา  ฮุนศิริกุล
28. นายสุรพรชัย  กาแก้ว
29. นายสุเมธ  จันทร์สุคนธ์
30. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยอดดี
31. นางสาวหมี่ยา  หมื่อแล
32. นายอณากร  ไชยยา
33. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
34. นางสาวอัญกร  ธิโนชัย
35. นายเนติธร  วงค์ประดิษฐ์
36. นางสาวเสาวลักษณ์  สีสืบ
37. นายไพรักษ์  ชินเมธีพิทักษ์
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
2. นางอังคณา  ละออ
 
54 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 84.67 ทอง 14 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   นวลเศษ
2. เด็กหญิงจิตการุณ   พลบุตร
3. เด็กหญิงจิราภา   ไชยมงคล
4. เด็กชายชิณพรรธน์   หมอนจัน
5. นางสาวณิชนันทน์   ศรีสว่าง
6. เด็กชายธนพล   เต็มยศ
7. นางสาวธิดาเทพ   กรนานันท์
8. เด็กชายนิธิ   มิ่งสมร
9. เด็กหญิงปิยะดา   ขันดา
10. เด็กหญิงวันสิริ   สิทธิแก้ว
11. เด็กหญิงสุนิสา   หงส์กัน
12. เด็กหญิงอารีญา  รักษา
13. เด็กหญิงเอริกา   ภิระบรรณ์
14. เด็กหญิงโสมนภา   พิมพ์ศร
 
1. นางปิยะพร  ณ ลำปาง
2. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
55 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสพร   สมใจ
2. เด็กหญิงชลธิดา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงธัญธิดา   ลังกา
4. เด็กหญิงนาตยา   จองคำ
5. เด็กหญิงนิรุชา  เจริญภักดี
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ศรีปุริ
7. เด็กหญิงลัทธพรรณ  อินทร์พรม
8. เด็กหญิงสุมินตรา   คำชุ่ม
9. เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์   ชุมภูศรี
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
56 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวลัยพร  ศิริรุ่งนิติกาล
 
1. นางสมศรี  นุกิจอนันต์
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายศักดา  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ทาทอง
 
58 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 86.22 ทอง 9 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  คำอุปละ
2. เด็กหญิงอรทัย  เป็นสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
 
59 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนก  วัฒนะกนกเรขา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มอนุสสรณ์สกุล
3. เด็กชายกันต์นที  บัววัฒนา
4. เด็กชายคณาธิป  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงจริยา  ยุคลรง
6. เด็กชายจิตวัต  จิณะเสน
7. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงแก้ว
8. นายจิรายุส  กันคำ
9. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ถาวรจตุรวัฒน์
10. เด็กหญิงชญาณี  ลาดอุ่น
11. เด็กหญิงฐิตารีย์  กันยะมี
12. เด็กชายณรงค์เดช  กาญจนไพโรจน์
13. เด็กชายณัฐชาติ  แสงคำ
14. เด็กชายณัฐนินท์  รุ่งเมธีวิวัฒน์
15. เด็กชายณัฐรัตน์  มนัสวิมล
16. เด็กหญิงณัฐริญา  จันทาพูน
17. เด็กชายดุษฎี  ลีแสน
18. เด็กหญิงทิพรดา  ปันมิตร
19. เด็กชายธนกร  อริเดช
20. เด็กชายธีรพัฒน์  เสธา
21. เด็กชายนพนันท์  สุขพิงค์
22. เด็กชายปิยพล  ทิพสูตร
23. เด็กชายปิยวัช  คันทะพรม
24. เด็กชายพลภัทร  เลิศพลานันต์
25. เด็กหญิงพัทธมน  ภัทรเสถียรชัย
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒพิริยะ
27. เด็กชายภัคพล  เปรมสมาน
28. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุทา
29. เด็กชายวรชัย  นำไพศาล
30. เด็กหญิงวรัญญา  กันดอก
31. เด็กหญิงวริญญา  วนาชยานนท์
32. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์ภิรมณ์
33. เด็กหญิงศรัณยา  วงค์แสง
34. เด็กชายศรัณย์  ใจจุมปา
35. เด็กหญิงศุภสรา  สอาดเอี่ยม
36. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิยะสันติ์
37. นางสาวษิญาภา  โพธิกัน
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สมประเสริฐ
39. เด็กชายเอกรินทร์  เจริญใจ
40. เด็กหญิงโยษิตา  กันทะเตียน
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
2. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวคณา  ฮิราโอะ
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
61 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  อายุมั่น
2. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางนารี  มาลา
 
62 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฏฐภวัต  จิตต์ปรีชาญ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
63 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกรรวี  ธรรมวงค์
3. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
4. นางสาวก้องนภา  ใจกล้า
5. นางสาวปารวี  ป้อมปราณี
6. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  ฉายา
2. นางสาวพงศ์ลดา  ดาเพ็ง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เมฆิน
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทิพย์จักร์
5. นางสาวอภิษฎา  นันทมิตร
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว
2. นางมัณฑนา  ประทุมมา
 
65 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาสิรี  ธิติสิทธิโชค
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาธาร  คำมั่น
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  ฮงประยูร
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์   ดวงจิตร
2. เด็กหญิงมุทิตา   รัตนธรรม
3. เด็กหญิงรสิกา   ขิงทอง
 
1. นางสาววิลาสินี   เทพวงค์
 
69 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกรรวี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
4. นางสาวก้องนภา  ใจกล้า
5. นางสาวขวัญหทัย  ปัญจขันธ์
6. นางสาวจามจุรี  พิสัยเลิศ
7. นางสาวจิรัชยา  แก้วมณี
8. นางสาวปารวี  ป้อมปราณี
9. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
10. นางสาวอภิชยาภรณ์  ลู่ทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธิดา  ม่วงสุข
 
1. นางนารี  มาลา
 
71 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพาเมล่า  อวัลโลน
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  ราชคม
2. เด็กหญิงสุกัญฑิมา  มัธยมจันทร์
 
1. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
73 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม
2. นางสาวกมลชนก  ชาญรัตนพิทักษ์
3. เด็กชายกันต์นที  บัววัฒนา
4. นายจิรายุส  กันคำ
5. นางสาวจิราวรรณ  มณีศร
6. นางสาวชุตินันท์  ผ้าเจริญ
7. นายชูศักดิ์  สิงหนาท
8. นางสาวฐิติรัตน์  ศุภรัตน์อังกูร
9. นายณัฐดนัย  ป้อมบ้านต้า
10. นายณัฐวุฒิ  แสงชัย
11. นายธนวัตน์  สร้อยสุวรรณ
12. นายธนัท  ประเวชจิตร
13. นางสาวธัญกมล  หลักบ้าน
14. นายนลธวัช  ศรีคำ
15. นายปฎิธาน  จันทกูล
16. นางสาวปทิตตา  เทพวงค์
17. นายปวีณวัฒน์  ชัยศิลปะบุญ
18. นายพงศภัทร์  กันคำ
19. นางสาวภูริชญา  เจียมตระกูล
20. นางสาววรางคณา  พรมสี
21. นายวรเมธี  เถินบุรินทร์
22. เด็กหญิงศิวดี  อ่อนอินทร์
23. นางสาวษิญาภา  โพธิกัน
24. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พรหมวงค์
25. นางสาวสิริรัตน์  ชีวินกุลปฐม
26. นางสาวสุทธิดา  สุนะ
27. นายสุทธิพงษ์  เครือวงค์
28. นางสาวสโรชา  อินทยศ
29. นางสาวหัทยา  ซากาโมโต้
30. นายอธิปัตย์  ยวงมณี
31. เด็กหญิงเกวลิน  เกษทอง
32. เด็กหญิงเขมอัปสร  ต่อมใจ
33. นายเทพอวยชัย  ดวงอนันท์
34. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
35. นางสาวเวธกา  ชัยประสิทธิ์
36. เด็กหญิงเวนิกา   สุโกมล
37. นายเสฏฐวุฒิ  นิยม
38. นางสาวเสาวภาค  ตามี่
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
2. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
74 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาร์ลีน  ลาเมอร์
 
1. นางสายรุ้ง  ไชยการ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวปรางทิพย์  แถลง
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวิชระวุธ  ธรรมสอน
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญโยธา
2. เด็กหญิงศศินา  ยานะนวล
3. เด็กหญิงเสาร์  คงเล็ก
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
78 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกมลทิพย์   สุริยะวงค์
2. นางสาวกฤตยา   ปันอินแปง
3. นางสาวจินดาพร   หน่อแก้ว
4. นางสาวญาณิศา  กาจินะ
5. นางสาวนารีรัตน์   บุญยืน
6. นางสาวเกศินี   คำสมุด
 
1. นางพรละภา   ชุมภูศรี
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทาพูน
 
1. นายชลนที  กาศมณี
2. นายพีรศักดิ์  ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 
81 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกนฤมล  ช่างแก้ว
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สังขนันท์
3. เด็กหญิงนวีญา  คำมูล
4. เด็กหญิงนิรภรณ์  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงปริฉัตร  คำเงิน
6. เด็กหญิงวิภาสิริ  บัวลอย
7. เด็กหญิงอัจจิมา  ทองอนุ
8. เด็กหญิงอัชฌาฎา  ทองอนุ
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วศรี
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เกษรพรม
2. นายธันวา  ทองวัง
3. นายศราวุฒิ  สกุลนา
 
1. นางสาวปวรรัตน์  ศรีกัลยา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.17 ทอง 19 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ทวีอภิรดีมณี
 
1. นางพรทิพย์  วจนะธรรม
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวพัฒน์ระพี  เฉลิมพงศ์ชัย
 
1. นางกฤติยา  ทุนอินทร์
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรจาริน  เรือนคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  อริยะมั่ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จะทอ
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
87 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงพล  อารีย์
2. เด็กหญิงภีรดา  เตชะปิตุ
3. เด็กหญิงรัญธิชา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
89 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายก๊อกซูน  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดึนดึก
 
1. นางอัญชลี  เขื่อนเพชร
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
91 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพา  อิสระถาวร
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ตั้งวราภรณ์
2. นางสาวพัชริดา  ตาหล้า
3. นางสาวรวิวรรณ  คำเงิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ชัยเรือน
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
95 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.2 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  เยอส่อ
2. เด็กชายพายุ  จุ่มทา
3. เด็กชายสุรพล  แซ่ดู่
 
1. นางลฎาภา  ตันหนิม
 
96 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
97 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาวรรณ  ธารณาดร
2. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นางสาวสกุณี  นิยม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิพร  แม่นยำ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เย็นใจ
3. เด็กหญิงเอมิ   ปุกคำ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
99 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
100 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
101 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวนราพร  ปัญญา
2. นางสาววรรณา  เชื้อเมืองพาน
3. นายศุภวิชญ์  จิระมาตร์
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
102 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  นันเสียง
2. นายกฤษณะพงษ์   ชาติดอนไฟ
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมุกแก้ว
4. นายคณิตศร  พุทธจันทร์
5. นายจักรกริช  ปารีย์
6. นายจักรพงษ์  หมื่อแล
7. เด็กหญิงฐิติมา  ลุนหล้า
8. เด็กหญิงนริษรา  สิงห์ใจมา
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พุทธจันทร์
10. นายปฏิภาณ   ปะละ
11. เด็กหญิงปฐมวดี  ดอนเลย
12. เด็กหญิงปทุมวดี  ดอนเลย
13. นางสาวประภาวรินทร์  บุตตะพล
14. เด็กหญิงผกาพันธ์  อายะซู
15. นายพนาไกร  เลิศหล้า
16. นางสาวพรรณิกา  จรัญพงษ์
17. นายภูวดล  คารินทา
18. เด็กชายวรชัย  วงค์ประเสริฐ
19. นายวราวุธ  เขื่อนเพชร
20. นายวรุต  ไชยโชติ
21. เด็กหญิงวาสนา  พรมมิน
22. เด็กชายวิทยา  โสลา
23. เด็กหญิงศิริพร  พรมรัตน์
24. เด็กหญิงศุภิสรา  กันทะจันทร์
25. นายสุรเดช  เพ็ญโคกสูง
26. นายอภิชาติ  ปัญญาราช
27. นายอภิวัฒน์  พรหมชัย
28. เด็กหญิงอัจฉรา  กล่ำสามเรือน
29. นางสาวอีซู  ไลซือ
30. นายอุเทน  ปาละสอน
31. นายัภานุพงศ์  อภิชัย
32. นางสาวเกณฑ์จิตตรา  วุฒิการณ์
33. นางสาวไอรัตดา  โพธิ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวจารุวรรณ  สว่างวร
3. นายณัฐวุฒิ   อุดสุรินทร์
4. นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ
5. ดร.ประเวศ  เวชชะ
6. นายมิ่งขวัญ  เทพวงค์
7. นายสมพงษ์  คำไชยเทพ
8. นายอำนาจ  ดอนลาดลี
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจิดาภา  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงณัฏฐนารา  แก้วหานาม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าแก่น
4. นางสาวประกายวรรณ  สบบง
5. เด็กหญิงปรียารัตน์  อธิกคีรีพงศ์
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนานุศักดิ์
7. นางสาวภัทราภรณ์  โกฎยี่
8. เด็กหญิงภูรินทร์  พันธุพิน
9. นางสาวสุทธินันท์  แสงภักดี
10. นางสาวโชติกา  ใจกว้าง
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
2. นางสาวพรนัชชา  มาตา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายปรมัตถ์   นพวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  มะโนวรรณา
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวศศิประภา  ชุ่มวงค์
2. นางสาวสุรนันท์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ   ชำนาญยา
 
106 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชานนท์  วงศ์ขำ
2. นายรวิณณ์รัฐ  จันต๊ะขัติ
3. นายสมโชค  วิชรวัฒนกุล
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 70.83 เงิน 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภรัณยู  สินสำรวม
 
1. นางสาวประภัสสร  มะโนวรรณา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายมติชน  มณีกาศ
2. เด็กชายวงศธร  ขันแยงปัน
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพัชราภรณ์  กันทะสอน
2. นายวิทยา  ฉวีกัลยากุล
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.32 เงิน 17 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายนวล  ทองอิน
2. นายพงศธร  เยส่อกู่
3. นายวชิรชัย  มณีรัตน์
 
1. นายปกรณ์  บุลยเลิศ
2. นางวิไล  สารธนกุล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 40 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ปามูล
2. เด็กชายริโยมะ  ฮาโตริ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เขื่อนทา
 
1. นายพิทยา   แสงนิล
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นวิบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงชุลีกร  เจเตาะ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แยเลกู่
4. เด็กหญิงสุรภา  เพอเมีย
5. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
 
1. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
2. นางอรชพร  อุดมธรรม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกฤติน  กองอารินทร์
2. นายปฏิพล  จาสมุด
3. นายสายฟ้า  โยธา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 8 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
115 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ผ่องใส
 
1. นางสาวนาถยา  อุตมา
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73.4 เงิน 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิริยะพาน
2. เด็กหญิงจิตการุญ  พลบุตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธาวิจิตร
4. เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  เกตุกัน
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ชะอุ่ม
6. เด็กหญิงนทีนาท  วงค์ศรีเผือก
7. เด็กหญิงนีรนุช  ทะนันชัย
8. เด็กหญิงประกายวรรณ  แสงเรือน
9. เด็กชายปริญญา  ห้าวเหิม
10. เด็กหญิงปาลินี  ประทุม
11. เด็กชายปิยพงษ์  มโนวรรณ
12. เด็กชายพงศกร  จันทร์หน่อแก้ว
13. เด็กหญิงวณัชยา  ยาิชัย
14. นายวรชิต  ผิวอ่อน
15. เด็กหญิงวรรณพร  ยาละ
16. เด็กหญิงสุธินันท์   ทนต์ประเสริฐเวช
17. เด็กหญิงสุรัญญา  ตั้งวานิชวรกุล
18. เด็กหญิงอังคณา  ปัญญาละ
19. เด็กหญิงอัญธิกา  รักษา
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังอินทร์
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
3. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
4. นางสาวศศิธร  สุริยา
5. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.52 เงิน 27 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ตาธิ
2. เด็กหญิงนิตย์สินี  โรจนคีรีสันติ
3. เด็กหญิงปุณณฉัตร  วรรณสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
2. นายวิทยา  เกิดพันธุ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุวรรณเทพ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  มาลารัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวนันทกานต์  ปวงคำ
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 23 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชนกนันท์  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายชิตดนัย  ไชยมงคล
3. เด็กชายปิยะเนตร  ยุติศรี
 
1. นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
121 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.2 เงิน 42 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธนทรัพย์  แรงจริง
2. นางสาวปรานี  เวยเหยื่อกู่
3. นายพงศกร  ตาวงค์
 
1. นางปิยพร  ณ ลำปาง
2. นางเยาวลักษณ์  บุญหัตถ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  อุปรัตน์
2. เด็กหญิงนัฏจิรา  มานะ
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.47 เงิน 28 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกฤติยา  การงาน
2. นางสาวธัญญาทอง  กาบแก้ว
3. นายปวริศ  ดอนเลย
4. นางสาวศุภลักษณ์  ปัญญาพงษ์เมธ
5. นางสาวศุภิสรา  หน่อแก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นางชัญญา  รัศมีดิษฐ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายศักดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สุริคำแดง
 
125 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 40 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณโน
2. นางสาววริศรา  ชุมภูทอง
 
1. นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
 
126 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.32 เงิน 35 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  สวยงาม
2. เด็กหญิงชลลดา  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใหม่ใจ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองแก้ว
5. เด็กชายรัชชานนท์  ชัยสุริยะกุล
6. เด็กชายวุฒินันท์  อำมาตย์มณี
7. เด็กชายสมบูรณ์  อานี
8. เด็กชายสมบูรณ์  มาเยอะ
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
127 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธนัญพร  อุทัยวรรณพร
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สุยะตา
2. นางสาววชิรญาณ์  รุจิเรขา
3. นางสาวศิลารมณย์  ร่มเย็น
4. นางสาวศุภามาศ  บุญนิล
5. นางสาวสุจารี  อินตา
 
1. นางนฤมล  ชลประทิน
2. นางพิศมัย  โรจนยุกตานนท์
 
129 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.6 เงิน 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ประเสริฐวงษ์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
130 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จารุวรานนท์
2. นางสาวพิมพ์สุรางค์  คำหลวง
 
1. นายสถิตย์พงษ์  สุวรรณโสภณ
2. นางสมหวัง  ยศเสถียร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวซาริต้า   ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์พนิต  วิญญารัตน์
3. นางสาวศิริญญา   โปวสิน
 
1. นางสาววิลาสินี   เทพวงค์
 
132 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสุรพศ   แซ่เยี่ยง
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
133 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองรุ่ง
2. เด็กหญิงวัทนพร  จรนามล
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  พรสุขสมสกุล
 
1. นางผ่องศรี  กองสิงห์
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
134 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงเวนิกา  สุโกมล
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาววาสินี  พูลเกตุ
 
1. นางจันทร์ธิดา  ปินใจ
 
136 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.1 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัชธกฤษณ  สาระไชย
2. เด็กชายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นางผ่องศรี  กองสิงห์
2. นายวศิน  มังคลาด
 
137 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวภัทราพร  เมืองชื่น
2. นางสาวมิ่งกมล  จุุมปูจักร
3. นางสาวสโรชาพัชร์  บุณยะโสรัจจ์
4. นางสาวสโรชินี  บุณยะโสรัจจ์
5. นางสาวหทัยชนก  ใจกล้า
 
1. นางปทุมพร  กิติศรี
2. นางรัตติยา  ศิริวงค์
 
138 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  จางวนิชเลิศ
 
1. นางสาววลัยพร  ชุ่มใจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพฤกษ์  ภู่เพชร
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงค์ใย
3. นางสาวมุมีนะฮ์  ทวีกุล
4. นางสาววิไลพร  อุตรศักดิ์
 
1. นางวิภา  อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  กันทะวิชา
2. นางสาวณัฐกานต์  สุริยะเดช
3. นายธีรโชติ  สุยะตา
4. นายพรศิลป์  กาวิโล
5. นางสาวพิมพ์วิมล  รวิพรนันทภัค
6. นายพีรัชชัย  สันกว๊าน
7. นางสาวรชนีชล  รัศมีจ้นทร์
8. นางสาวศศิธร  แสนภูธร
9. นายสุภกิณห์  รูปใหญ่
10. นางสาวอรพรรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวันพร  อะทะไชย
 
141 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพลวัต  เมืองสุริยา
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
142 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธนนันท์   ใจสว่าง
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
143 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธันยบูรณ์  อัครวนสกุล
2. นายบุริศร์  กองมะลิ
3. นายวิศว์   ศิริคุณากร
 
1. นางสาวจันทนา  ยายอด
2. นางสมหวัง   ยศเสถียร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวนชม  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญชัย
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิระวงค์
4. เด็กหญิงพรพิตา  สรรเพชร
5. เด็กหญิงพรสุพัต  เตชะพงศ์
6. เด็กหญิงภัคณา  ทบคลัง
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
145 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.31 เงิน 35 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  คำลือ
2. นายณัฐดนัย  พรมวงค์
3. นายทชา  จานคูณ
4. นายปิยะพงษ์  โยนิจ
5. นางสาวปิยะมาส  ปิงนวน
6. นายภานุวัฒน์  คำเมือง
7. นางสาวมนัสชนก  บุญปั๋น
8. นางสาวสริตา  งามขำ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  กะธง
10. นายอนันตศักดิ์  รักเชื้อ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายนัฐพงศ์  ยางยืน
2. นายปิยพนธ์  สามติ๊บ
3. นายรัฐศาสตร์  แสนดี
4. นายสุรวินท์  หลี่จา
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
147 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยาปะโรหิต
 
1. นายณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ์
 
148 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวพรสวรรค์  จูต้อง
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
149 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวรุ่งฤทัย  ตาข่อง
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายนคร  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายสวิตต์  ชัยปา
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคลคำ
2. นางสาวภัทราภรณ์  อารีย์
 
151 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงสุกานดา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธิติวัฒน์  เขื่อนเพชร
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.5 เงิน 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายตรีเทพ  แซ่ยาง
2. เด็กชายทวีวัฒน์  ปันแก้ว
3. เด็กชายวันชนะ  สิทธิสอน
 
1. นางกฤติกา  อุดปิน
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนเพชร
2. นางสาวนันทิชา  ชัยกาวิน
3. เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุปินชมภู
4. นางสาวเอื้องลาวัลย์  แซ่หยิ่ง
 
1. นางกฤติกา  อุดปิน
2. นางสาววรรณธิดา  ดวงสนิท
3. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นางสกุณี  นิยม
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวศิรินันท์  จันทะวงค์
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  มอยเชื้อ
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  สาคร
2. เด็กชายวีรศรุต  ศรีวิชัย
3. เด็กชายศักรินทร์  แลน้อย
 
1. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสุแดน
2. เด็กชายพงศกร  บุญวงค์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มะโนวงค์
 
1. นายจีราวัฒน์  กันทะยศ
 
161 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายวิชา   อุ่ยอุทัย
 
1. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพรหมพล  ภู่ประภากร
2. นายอติคุณ  พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์
 
1. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
163 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงภรัณยา  มะโนชัย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จอมมงคล
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  รุ่งกิจเลิศสกุล
 
1. นางยโสธร  สุขัมศรี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จารุพงศ์
2. เด็กหญิงคคนานต์  เสน่หา
3. เด็กหญิงปิยวิญญ์  สันติภาพวิวัฒนา
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชมาศ  โฉมแดง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์แสง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสุปราณี  งามทรง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
167 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ดวงแก้วน้อย
2. เด็กชายชเนรินทร์  รุ้งดี
3. เด็กชายศิวกร  คำอ้าย
 
1. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรามินทร์  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยสุริยา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
169 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัตน์   มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
170 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจตุพร  รักสัตย์
2. เด็กชายชินวัตร  พิมลรักษากุล
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุภาวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
171 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 24 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายกันต์  นามเพ็ง
2. นายชิตพล  วันดี
3. นางสาวธนัชพร  ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวปวัลญา  สกุลเพชร
5. นายพชร  จันต๊ะ
6. นายพิชัย  แซ่เติ๋น
7. นางสาวพิมพกา  ลู
8. นายพีรพล  ทาแกง
9. นายมนต์นิมิตร  คอมแพงจันทร์
10. นางสาวลักษณ์นารา  ใหม่ใจ
11. นายวิรัตน์  ซูซูกิ
12. นายสหรัฐ  ดวงคิด
13. นายสุขสันต์  ดินดำ
14. นางสาวอวภาส์  อุปคำ
15. นางสาวแพรวมณี  ขันตี
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
172 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  กางกริช
2. นายธนภัทร  คหบดีกนกกุล
3. นางสาวอมลณัฐ  โสภณ
 
1. นางสาวอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ  เหล่าไพโรจน์จารีย์
 
173 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายสิราวิชญ์  เสพศิริสุข
2. นายเจษฎา  มาไกล
3. นางสาวเอื้ออารี  โจลัตสาห์กุล
 
1. นายมาโนช  ด่านพนัง
2. นางสมหวัง  ยศเสถียร
 
174 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อาทรประชาชิต
 
1. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
175 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา   มาบุตร
2. เด็กหญิงอรพรรณ    คำปัน
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
176 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรดนย์   อินต๊ะศิลป์
2. เด็กชายรชรินทร์   อินธุระ
3. เด็กหญิงสิริมาพร   คำบุญเรือง
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
177 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูบดินทร์   เด่นดวง
2. นางสาวอภิชญา   แปงหล้า
3. นางสาวอภิชญา    จองสุรียภาส
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายธนเดช  กันทะใจ
2. นายปิยังกูร  อภิรติปัญญา
3. นายวราวุฒิ  วรรณโล
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวนุชนารถ  แสนศรี
 
1. นายพีรศักดิ์  ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 
180 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายธัชชัย  บุญเกิด
2. นายนันทวัฒน์  อุ่นกันทา
3. นายศิวกร  เสมอกัน
 
1. นายนิโรจน์  เทพวงค์
 
181 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร   แปงถายะ
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
182 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
183 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
184 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายคำแหง  งามสมบัติ
2. นายชัยสิทธิ์  เพ็งจันทร
3. นางสาวศุภนิดา  มังคลาด
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นายวศิน  มังคลาด
 
185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 24 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายนนทการ  สุรัตน์
2. นางสาวรจนา  ตาสาย
3. นางสาวสุภาพร  อุ่นเรือน
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชญานนท์  อาจคำ
2. นางสาวบุษกร   บัวชุม
 
1. นางสุนีย์  ยามี
 
187 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39.17 เข้าร่วม 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายคุณากร  ชัยปราณี
2. นายทวีทรัพย์  แสงเพชร์
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุติพร  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สุนันทา
 
1. นายสุพัฒนา  เทพภิบาล
2. นางอรดา  แก้วบุญเสริฐ
 
189 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
190 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอรวรา  มูลวงค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
191 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายมนู  ไพบูลย์โกวิท
 
1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเพ็ชร์
2. เด็กชายปฐมสกุล  สุภามณี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาววิภาพรรณ  พิชัยยา
2. เด็กชายอังกูร  ศรีนุช
3. เด็กหญิงไอลดา  อุดมครบ
 
1. นายจิตรกร  ปันทราช
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ไคร้ศรี
2. นางสาวธัญรดา  ยาวิชัย
 
1. นางจันทนา  วีรศิลป์
2. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายดำเนิน  พรหมา
 
1. นายศราวุธ  ชาชุมวงศ์
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวนิชาภา  อุปนันชัย
 
1. นายวศิน  มงคลสาร
2. นางสกุณี  นิยม
 
197 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 13.93 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายศมน  ก้านทอง
2. เด็กชายอภิชาต  มะโนหาญ
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์