งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 000089
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวีกร    เชียงหลง
2. เด็กชายศรวัลย์    เลิศภาสนวัฒน์
1. นางสาววารุณี    ธิจิตตัง
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชา    จันทวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐมน    เขียวเิขิน
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
3 2 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชุ่มน้ำค้าง
2. เด็กหญิงภริดา    คล่องวาณิชกิจ
1. นายประชารักษ์    หนุนทรัพย์
2. นางสาวศิริรัตน์    สุทธิสนธิ์
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพอดี    พู่เจริญ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์    งามเลิศ
1. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
2. นายนันทพันธ์    คุณดิลกชุติวัต
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    ศรียาบ
2. เด็กหญิงกชพร    งามเมืองตึง
1. นายวิทยา    วรรณมะกอก
2. นายณัฐวุฒิ    พรนวม
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ลำยองชัย
2. เด็กชายอัฎฐากรณ์    ฤทธิ์มั่น
1. นายมหาชัย    นุ่มมาก
2. นางธนารัตน์    หายชเล
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชกร    เพชรอภิรักษ์
2. เด็กชายวชิรกร    ทองโคตร
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นายกิตติศักดิ์    ต๋าระ
8 7 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภินันท์    ล้อมแพน
2. เด็กชายชนาธิป    อารีย์
1. นายปัญญา    กัปโก
2. นางศุภลักษณ์    ขวัญแสน
9 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    ตาลสุข
2. เด็กชายวีรพล    อัศวทองคำ
1. นายวงศกร    คำตั๋น
10 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวีกร    เชียงหลง
2. เด็กชายศรวัลย์    เลิศภาสนวัฒน์
1. นางสาววารุณี    ธิจิตตัง
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    งามวิลาศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    แสนประสิทธิ์
1. นายสมควร    ทับทิม
2. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิณณพัต    ทองเผือก
2. เด็กชายขจรพงษ์    เกิดลาภ
1. นางเศรษฐิณี    กุลสุทธิเสถียร
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเบญจพล    สังเวียนวงศ์
2. เด็กชายอิทธิพร    แก้วอำไพ
1. นายกิตติพัทธ์    สันป่าแก้ว
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐควรรฐ    ชายป่า
2. เด็กหญิงเจนนิสา    วงค์ไวโรจน์
1. นายอำนาจ    แก้วแดง
2. นางนิภาพร    สายวงศ์
15 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ราชสิกข์
2. เด็กชายกชมน    เจดีย์กัน
1. นางทิพากร    ปิจดี
16 15 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงพร    โคแล
2. เด็กหญิงภัทรียา    เกิดผาสุข
1. นายวีรหาญ    รัตนวีรพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา    แสงเรือง
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุพนธ์    สุริวรรณ
2. เด็กชายสรนันท์    จันทาชา
1. นายจาตุรงค์    ยืนยงศีรีมาศ
2. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายสรวิศ    หน่อเสาร์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา    จันแสงศรี
1. นายประธาน    ลืปตะสิริ
2. นางสาวณัฐกฤษกา    มงคล
19 18 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐธัญ    ชละธาร
2. เด็กชายจิรภัทร    ใจยะเสน
1. นายอดิศร    โยธา
2. นายอดิสรณ์    บุราณรัตน์
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิระศักดิ์    อุประกุล
2. เด็กชายปกรณ์    วงค์ขันแก้ว
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นางศิริญญา    หล้าเต็น
21 20 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรญา    สุภาราช
2. เด็กชายรัฐพงษ์    ติ๊บนวล
1. นายชัยวัฒน์    หนูด้วง
22 21 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชานน    ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์    จิตรบุญ
1. นายสมโภชน์    หอมดอก
23 22 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    ทาระจีน
2. เด็กชายอนุชา    ราชเนตร์
1. นายนาวิน    กาวี
2. นายวรปรัชญ์    หลวงโย
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    อะทะเทพ
2. เด็กชายชฎานนท์    งามตา
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิชาติ    หลวงแบน
2. เด็กชายภูวดล    หลำพุก
1. นายวุฒิพงษ์    นามวงษ์
26 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดาธาร    ประวัติวงษ์
2. เด็กหญิงกฤตติยา    ทิพย์ประกาศ
1. นายเอกชัย    บุญอาจ
2. นางจุรีย์    แจ้งโถง
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายณรงค์เดช    ปัญญายิ่ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    วงค์สอน
1. นางสาวรุ่งทิวา    แก้วสุริยะ
2. นายวิทยา    ยาสาร
28 27 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์    ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร    เพียรใจ
1. นางรุ่งนภา    โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ    สาลีผล
29 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายประจักษ์    จันทร์เจริญ
2. เด็กชายณัฐชานน    แสนคำลือ
1. นายเดชพงษ์    อุ่นชาติ
30 29 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายฐิติ    อัมพร
2. นายปิยพงษ์    สืบจิตต์
1. นายวิชัย    วงค์ไชย
2. นายมนตรี    รุ่งฉัตร
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพีรณัฐ    ชัยเมืองชื่น
1. นายประดิษฐ์    สุภาสอน
32 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายนัฐวุฒิ    หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา    ชัยเรือน
1. นางกนกวรรณ    สันธิ
2. นายไพศาล    ชนะกุล
33 32 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรายุทธ    พูลเก๋ง
2. เด็กชายบุญเหลือ    พุ่มภักดี
1. นายอภิสิทธิ์    สุริยะ
2. นายบุญส่ง    สัญจร
34 33 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ทองคำ
2. เด็กหญิงดลยา    ทองดี
1. นายลิขิตศิลป์    คำมาลา
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหัชนาง    พรบัณฑิตย์ปัทมา
2. เด็กหญิงปริชญา    อินเรือน
1. นางชะนัตร์ตา    ตุ้มบุตร
2. นางชลันดา    จันทร์มณฑา
36 35 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญชัย    นามแก้ว
2. เด็กชายธีรชัย    ฉางข้าวชัย
1. นายโสภณ    บูรณวิเชียร
2. นางเปรมฤทัย    บูรณวิเชียร
37 36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิภาดา    กาบจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา    ดีนาน
1. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
2. นายจำนงค์    วงศ์วัฒนัย
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลดา    ชมสน
2. เด็กหญิงสุพิชชา    สุขประสงค์
1. นางกุลนารี    แย้มสุข
2. นางสาววริษา    ทรัพย์สำราญ
39 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    อินทร์ลับ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    เรืองเดช
1. นายไพรวรรณ์    พุ่มพวง
2. นายวัชรพงษ์    ประสานศิลป์
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ชิงชัย
2. เด็กหญิงเกษรินทร์    วงษ์ทหาร
1. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
41 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิสิษฐ์    แป้นน้อย
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    นพกาศ
1. นายไพฑูรย์    นพกาศ
42 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร    ทิมา
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ตันใจ
1. นางทัศนีย์    ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
43 42 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    เพชรชื่น
2. เด็กหญิงซอลญ่า    คำอ่อน
1. นายประเวช    ผิวพรรณ
44 43 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรตินันท์    ทองก้อน
2. เด็กชายเกรียงไกร    จินะใจ
1. นางพิชชากร    มูลปานันท์
45 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวทัญญู    อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร    พรมจาด
1. นายวรพจน์    ตระการศิริ
2. นายณัฐวุฒิ    ปกสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................