งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 000084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัตร    ทิพย์ฝัน
2. นายประทีป    วงแสงรัศมี
3. นายอัศฎาวุธ    หอมขจร
1. นายไพบูลย์    มณีวรรณ
2 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาพร    พันธุมาศ
2. นางสาวปุณยาพร    คุ้มดำรง
3. นางสาวออมชล    ทิพเนตร
1. นายบุญเลิศ    ด้วงน้อย
2. นางลำใย    ด้วงน้อย
3 2 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายวีระชัย    อ้นโต
2. นายกิตติศักดิ์    เสาวิชิต
3. นางสาวณัฐธิดา    สาชู
1. นางอัชรี    รัตนวราหะ
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพกานต์    แก้ววงษ์
2. นางสาวนฤมล    นนทะนำ
3. นางสาวรจรินทร์    วิเศษสิทธิ์
1. นางสาวปิยมน    ด้วงอิ่ม
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสาข์    มณีขัตย์
2. นางสาวขนิษฐา    ท้าวอ้าย
3. นางสาวนรีนุช    ปาระธรรม
1. นายวินัย    ณะพรหม
2. นางจารุภัทร    วงค์จักร
6 5 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวชุลีพร    ทองเชื้อ
2. นางสาวสำเนียง    แซ่เรือง
3. นางสาวกนกพร    แท่นทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีเลาะ    เทียมเมฆ
2. นางดวงดาว    จันทร์โต
7 6 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    แหวนเงิน
2. นางสาวเกศรา    ช่างทองคำ
3. นางสาวกาญจนาพร    จันชาวนา
1. นายรักษพล    ซิตูมปูน
2. นายอธิภัทร    พรชัย
8 7 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริยากร    ขวัญตา
2. นางสาวกนิษฐา    ยิ้มเจริญ
3. นางสาวเพชราภรณ์    ไหวพรม
1. นายสถิตย์    ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี    น้อยวัน
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายอติชาติ    แสงทอง
2. นางสาวสิทธรัตน์    รินไชยสงค์
3. นางสาววัลยา    หาญกา
1. นางนิภาพร    ไชยมงคล
2. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัตร    ทิพย์ฝัน
2. นายประทีป    วงแสงรัศมี
3. นายอัศฎาวุธ    หอมขจร
1. นายไพบูลย์    มณีวรรณ
11 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพรัตน์    แก้วเกตุสี
2. นายสมศักดิ์    ทัดวงศ์
3. นายวัชรสม    สงคราม
1. นายพันธมิตร    แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา    รักเรือง
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายจักรพรรดิ    เสรีกุล
2. นายจักรภัทร    พงศ์พันธ์ไพบูลย์
3. นางสาวเชษฐ์สุดา    พรมสาส์น
1. นายนิเวศน์    อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์    ศรีสุวรรณ
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายศิวนาถ    สมศักดิ์
2. นายณัฐพงษ์    ท้าวบุญชู
3. นางสาวบุศรินทร์    ง้าวแหลม
1. นายหัตถชัย    มาบุญธรรม
2. นายทองดี    ดอยลอม
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายชานนท์    คุณาคำ
2. นางสาวธารทิพย์    คำวงค์
3. นางสาววรารัตน์    อุดสม
1. นายสายัณห์    เปี่ยมงาม
2. นายนเรศ    มั่งมี
15 14 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายเกรียงไกร    หนูเล็ก
2. นายจักรพันธ์    จอมมี
3. นายทรงชัย    กานนชวลิต
1. นายธนกร    ธิเสนา
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาววานที    ข้อล้ำ
2. นางสาวนภัสกร    มาฆเฆม
3. นางสาวโชติมณี    อาจสาริกรณ์
1. นางสาวภัสสรา    แสนโสภณ
2. นายสุพจน์    จารุวัฒน์
17 16 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายศิทธิไกร    หมื่นจี้
2. นายเอกพงษ์    เขื่อนคำ
3. นายเก่งกาจ    สมต๊ะ
1. นางสาวรัชนี    ศรีแสวง
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวปริษฎา    แสนฝั้น
2. นางสาวกนกวรรณ    ต๋าคำ
3. นางสาวจันทร์จิรา    จองแดง
1. นายนพปดล    สุริยะนันท์
19 18 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤต    วัชรวนา
2. นายชีวิน    แซ่ย่าง
3. นายวัชระ    แซ่ย่าง
1. นางสาวดุจคณิศร    คงเมือง
2. นางสุภาวรรณ    ตันจันทร์
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนุท    ยะเรือน
2. นางสาวน้ำฝน    อุตเรือน
3. นางสาวชุติมา    วลัยทอง
1. นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์    สมบัติใหม่
21 20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายพัสดี    สมดี
2. นายสุพงษ์    คงฉลวยวนา
3. นายธีรพงษ์    -
1. นายอนุชิต    ดวงดาว
22 21 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายปิยวัฒน์    ประมะสุข
2. นางสาวณิชนันทน์    วันดี
3. นางสาวลัดดา    เทพจันตา
1. นายบรรเจิด    คำชนะ
2. นายธราภพ    ยานการ
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวินี    อัมวาทย์
2. นายยอดชาย    แซ่เหยน
3. นายก้องภพ    ปัญญาวงศ์
1. นายปิติ    โกฏยา
24 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายชัยพิพัฒน์    อินเต็ม
2. นางสาวธัญญารักษ์    ไชยวงศ์คำ
3. นางสาวนงลักษณ์    หัวนา
1. นายสุขสันต์    หอมนาน
2. นางธาราจันทร์    สินธุพรหม
25 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวภานุมาส    ถิ่นซื่อตรง
2. นางสาวนพมาศ    กุลคง
3. นางสาวยลลดา    แสงทองคำ
1. นายวีรพล    สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน    เกตุหัวร้อง
26 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวพิชยา    ปัญญา
2. นายอนุพงษ์    มะโนลา
3. นางสาวอิงผการ์    เขียวใจ
1. นางเฉลิมศรี    ปินทะยา
27 27 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณวิสา    ตาทอง
2. นางสาววิไลฉัตร    น้อยเจริญ
3. นางสาวสายสุนีย์    แก้วคำ
1. นายชูชาติ    แสงภูพาท
2. นางสาวจารุดา    เจริญสาร
28 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายกัตสนะ    ดะระศิริ
2. นางสาวณัฐพร    ต๊ะบาง
3. นายพนมศักดิ์    พรหมสินชัย
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
29 29 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    แสนค่ายแก้ว
2. นางสาวธนาวัลย์    ภาคฤทธิ์
3. นางสาวสุพรรษา    ยะม่อนแก้ว
1. นายสิทธิชัย    ศรีสัตตบุตร
30 30 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอุบล    แป๊ะวงศ์
2. นางสาวรีสอร์ท    วงศ์ษา
3. นางสาวกาญจนา    วรรณทอง
1. นายจำลอง    ปาโกวงศ์
2. นางญาดา    ธนีสัตย์
31 31 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายอนุชล    จิตวิลัย
2. นางสาวอรวรรณ    ภาชะนนท์
3. นางสาวศิริพรรณ    คำแก่น
1. นายคทาวุฒิ    คำดี
2. นางรีนา    ปินตาเขียว
32 32 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายนิลพัฒน์    บุญชู
2. นายสหรัฐ    สิงห์โหม
3. นายนัทธพงศ์    ศรีบุญเพ็ง
1. นายศานิต    มีพ่วง
33 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายธันยกร    ประยูร
2. นายวสันต์    พรมเมือง
3. นายทัตวัต    ใฝ่หากุศล
1. นายสุรพล    ยศกำจาย
2. นางอัฉริยา    มงคลวาท
34 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวไพลิน    บุญธูป
2. นางสาววรานุช    น้อยรูปเรา
3. นางสาวศตพร    แปงการิยา
1. นายณัฐพนธ์    ฟูใจ
2. นางยุพิน    มีชัย
35 35 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาพร    อุ่นญาติ
2. นางสาวพันทิวา    นาใจ
3. นางสาวสุจิตรา    ชื่นดี
1. นายเจษฎา    สุวรรณปัญญา
2. นางสาวรุ่งนภา    ธะนะ
36 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายชานนท์    ปัสสาโก
2. นายนพวรรณ    ถือคุณ
3. นายเอกรินทร์    คงธนภักดีกมล
1. นายดวงเด่น    พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ    พิจอมบุตร
37 37 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    อินทปัต
2. นางสาวคนารัตน์    ทองหล่อ
3. นางสาวพรสินี    พิมพาทอง
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นางพัชริน    หมายแพทย์จิตร
38 38 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายวสุนธรา    ไกรกิจราษฎร์
2. นายปิยะ    อิ่มคำ
3. นายธงชัย    วงษ์นาค
1. นายบุญทัน    แก้วมี
2. นายดนัย    ปานศรี
39 39 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายสวิท    กึกก้องพาณิชย์
2. นายนิวัฒน์    น้อยแฮ
3. นายดำรง    ใฝ่รุ่งโรจน์
1. นายดิเรก    จินดารัตน์
2. นายศราวุธ    ชัยศรีสวัสดิ์
40 40 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    พุ่มจำปา
2. นางสาววรรณี    สุวรรณ์มณี
3. นายประภากร    เปี่ยมน้อย
1. นางสาวเบ็ญญาภา    ศรีเรืองพันธ์
2. นายธรรมสรณ์    สุศิริ
41 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวธีราพร    สุขคำปา
2. นางสาวโยฐกา    พรมแพร
3. นางสาวเสาวลักษณ์    โสภาใจ
1. นายอุกฤษฏ์    สิริมาวรวุฒิ
42 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายอนุชา    เสนาอาจ
2. นายณัฐวุฒิ    นันทจันทร์
3. นายณัฐพงษ์    ชาวเชียงขวาง
1. นายชัยวัธน์    จันทรสกุล
2. นายวันรบ    อัครศรีชัยโรจน์
43 43 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอำพัน    ลอยฟ้า
2. นางสาวธนารักษ์    ช่างหิรัญ
3. นายวัฒนชัย    นกทะบาน
1. นางสุภาภรณ์    ยศบุตร
2. นางสาวยุพิน    อยู่เปีย
44 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายกาญจนะ    อานทอง
2. นางสาวทักษะพร    ภูหริย์วงศ์สุข
3. นายศิรวิชญ์    สิทธิราช
1. นายธนกฤต    สิทธิราช
2. นายดรุณ    เพ็ชรโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................