งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 000080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ตรัสวงค์
2. เด็กหญิงพุธิตา    ธาตุเงินเกวียน
1. นางสาววันเพ็ญ    จันทรมณี
2 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    มีสาย
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    สุตะโท
1. นางสาวนภาพร    สิงห์รา
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์    ยี่สุ่นน้อย
1. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    อินทรโมฬี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    เฟื้อแก้ว
1. นางสาวจรรยา    ชัชวงษ์
2. นางสาวชนกานต์    ผานดอยแดน
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วกัน
2. เด็กหญิงรัฐธิดา    ขวัญชุม
1. นางสาวดลหทัย    อินทร์จันทร์
2. นางอรอุมา    พงค์ธัญญะดิลก
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมีนา    พิมพาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา    อนุรักษ์วัฒนะ
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ด้วงภู่ทิม
2. นางธนารัตน์    หาญชเล
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    จบคุ้ม
2. เด็กหญิงอภิญญา    หริกุลพิพัฒน์
1. นางวสุนธรา    สิทธิเกษร
2. นายนิรุทธ์    แก้วนิคม
8 7 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    ฤทธิ์เนติกุล
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ    อินทองดี
1. นายธีรพัฒน์    คำหมู่
9 8 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงศิรินันท์    ลือตาล
1. นางสาวสุกัญญา    วงค์ชัย
10 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ตรัสวงค์
2. เด็กหญิงพุธิตา    ธาตุเงินเกวียน
1. นางสาววันเพ็ญ    จันทรมณี
11 10 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์    บุญธรรม
2. เด็กชายวศิน    ปิ่นนาค
1. นางสาววิสณี    สีนนตรี
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กัลมาพิจิตร
2. เด็กหญิงสิริกัลยา    ชุมชอบ
1. นางกชพรรณ    กันทาทอง
2. นายปณิพัฒน์    อินทะชัย
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิติภูมิ    อุ่นอารมย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    ใจวงค์
1. นายกิตติพัทธ์    สันป่าแก้ว
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวชลุตา    โกยทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน    กาศเกษม
1. นายณัฐพันธ์    มาลี
2. นางนิภาพร    สายวงค์
15 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรกช    เชาว์โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงเมริสา    จินดาพล
1. นายอภิราม    งานชูกิจ
16 15 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ดินแดง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    การภักดี
1. นางสาววนิดา    ยอดฉัตร
2. นายวีรหาญ    รัตนวีรพงษ์
17 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวนัย    ไชยวรรณ์
2. เด็กชายศิวกร    บัวหลวง
1. นางสายฝน    ถนอมวงษ์
18 17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายกรรวี    จันทสูตร
2. เด็กชายรัชชานนท์    ตองกาย
1. นางศิริวรรณ    ไชยภักดิ์
2. นางสาวรัฏติกา    ใจแข็ง
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชมาศ    แม่นยำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดินดำ
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรวัศ    ขำคม
2. เด็กหญิงนภาพร    เลิศอนันต์
1. นางอำไพ    หน่อเรือง
2. นายนิรันดร    ปาละมา
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุภา    แซ่หวาง
2. เด็กชายประกาย    คำเอี่ยม
1. นางนิตยา    เคลือบวัง
2. นางสาวกัญญา    รวมทรัพย์
22 21 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษยา    ศาลาคาม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ศรีวรรณ
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นางสาวพัณณิตา    พิมพ์มาศ
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวธูสิริ    ทิพวรรณทรัพย์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    แววงาม
1. นางจิรปรียา    ชัยทะ
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญศักดิ์    บุญเรือง
2. เด็กหญิงสุปรียา    บุญเติม
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ    คำหล้า
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    อภิวงศ์ไชย
1. นางสาวสุวิมล    ด้วงยศ
26 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ปานแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา    หล่ออินทร์
1. นางลัดดาวรรณ    ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา    บัวด้วง
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอัยยรัชต์    กันทาดง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    โตเจริญกุล
1. นางศรินญา    ถาวรกุล
2. นางสาววิชชุดา    กันทะมาลา
28 27 โรงเรียนสมอทอดศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐรุจา    มหาชัย
1. นางสาวจตุพร    บุญโฉม
29 28 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนธวัช    จักขุเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์    คำนวล
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ลำดวง
2. นางกาญจนา    สวยสม
30 29 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรเกษ    ใจนันตา
2. เด็กหญิงอภิวรรณ    บุตรโสม
1. นายสมภพ    ฝั้นจักสาย
2. นายสุวิทย์    โพธิศาสตร์
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ตันทา
2. เด็กหญิงพุธิตา    ตันทา
1. นางอรชร    ฤกษ์วัลย์
32 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    ชัยสุริยา
2. เด็กหญิงรามินทร์    ชุ่มมงคล
1. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
33 32 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมเจตน์    ใจฉ่ำ
2. เด็กชายจักรณรินทร์    ขวัญอินทร์
1. นายสุริยันต์    ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์    รัตนจำรูญ
34 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาคาริ    ฟูจิเอะ
2. เด็กชายอรรถวิทย์    สุริยะ
1. นายวิทยา    วงอินทร์
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัยรัมภา    พีระพันธุ์
2. เด็กหญิงนัทธมน    พัดชะนะ
1. นางดวงเดือน    สัญญะ
2. นางชะนัตร์ตา    ตุ้มบุตร
36 35 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายธีรเดช    แซ่จ๋าว
2. เด็กชายศิวัช    นาใจ
1. นายกัมพล    อิ่นคำ
2. นางภัทรานิชฐ์    ตาวงศ์ศรี
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ไหวพินิจ
2. เด็กชายปยุต    เคร่งครัด
1. นายสงัด    ปลุกเศก
2. นางสายพิน    วิจิตรจรัสแสง
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายคเณศ    นุ่มงาม
2. เด็กหญิงนิศากร    ช้างยัง
1. นางนิพาพรรณ์    ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นางจงรัก    เทศนา
39 38 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวินี    มีไผ่ขอ
2. เด็กชายจักรพันธ์    แก้วกราด
1. นางสาวสุนันทินี    สุขสวัสดิ์
40 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรศักดิ์    จันทร์ฟอง
2. เด็กชายสมรักษ์    ทัศนาไพร
1. นายธนาทิพย์    อูปแก้ว
41 40 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัชพล    เคยเหล่า
2. เด็กหญิงชญาณี    วราหะ
1. นางสาววรางคณา    กำไร
2. นางสาวประมาณ    บุญยัง
42 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรพงศ์    กอกกาวงษ์
2. เด็กชายอานนท์    เทพอินทร์
1. นางสาวจัณณ์ญภัส    จันรุน
2. นางสาวพรรณพิชา    ยาวงษ์
43 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กันธรักษา
1. นายไพทูลย์    เถาตะมะ
2. นางสาวรัชนีกร    ไชยทองเครือ
44 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    เถาวัลย์
2. เด็กหญิงอังศุมาลี    นกอินทร์
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
45 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรวิชญ์    เลิศสุขสมบัติ
2. เด็กชายสุวิชา    ช่วยค้ำชู
1. นางพรพิมล    เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวพชรมล    ทองสุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................