งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 000079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวลัพธวรรณ    กุณะ
2. นางสาวเจนจิรา    ยาสมุทร
3. นายชำนาญพงษ์    ยอดศรีวรรณ
1. นายณัฐวุฒิ    ฟักเจริญ
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    พิกุลเงิน
2. นางสาวพัชรี    ฤทธิ์รื่น
3. นางสาวณัฐธิดา    ขวัญคง
1. นายวิฑูรย์    คำจริง
2. นางประไพ    ช้างรบ
3 1 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทราวุธ    ด้วงหวัง
2. เด็กชายพงค์สิทธิ์    พูลเกตุ
3. เด็กชายธนบดี    อยู่กรด
1. นายสุรศักดิ์    ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์    ประมูลชัย
4 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    โพธิ์ทอง
2. นางสาวศศิวิมล    มั่นสติ
3. นางสาวอนุศรา    แจ้งจิตร์
1. นางวิไลพร    ฮดโท
2. นางสมทรัพย์    อาคมอิสราวัฒน์
5 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายอธิวา    มิ่งมูล
2. นางสาวพิมพ์วิภา    กะระณี
3. นางสาวชลธิชา    ภิรมย์สุวรรณ
1. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
6 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    จันต๊ะนิด
2. นางสาวสุชาดา    ยอดอยู่ดี
3. นางสาวกชกร    กองคำมูล
1. นางนวพร    ผุสดี
2. นางบุณยนุช    ใจบันทัด
7 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร    รักแจ้ง
2. นางสาวสิริธร    ศาลา
3. นายภาคภูมิ    ภูษา
1. นางเรืองรวี    ชัยรัตน์
2. นายปฏิวัติ    วิจารณ์ปรีชา
8 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริกุล    ตั้งพงษ์
2. นางสาวณัชชา    กลางศิขริน
3. นางสาวปาริชาติ    ตรีสอน
1. นางสมบูรณ์    อาจหาญ
9 7 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภาพร    ค้อศุภฤกษ์สกุล
2. นางสาวบุษบา    แซ่ลี
3. นางสาวตะวัน    แซ่ย่าง
1. นายศุนิชัย    สนเทียนวัด
2. นายนพวงศ์    อุปลา
10 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาววิมาลา    แก้วแย้ม
2. นางสาวนัทมน    มามงคล
3. นางสาววรารัตน์    ถาแปง
1. นายสังคม    ณ น่าน
11 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวลัพธวรรณ    กุณะ
2. นางสาวเจนจิรา    ยาสมุทร
3. นายชำนาญพงษ์    ยอดศรีวรรณ
1. นายณัฐวุฒิ    ฟักเจริญ
12 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสสร    พิมมูล
2. นายนัฐวุฒิ    ปัญญาคำ
3. นายรัตพล    สุทธหลวง
1. นางกาญจนา    รุ่งแจ้ง
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์    ลัดดากลม
13 11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    หน่อชัชวาล
2. นางสาวจิตสุภา    เจ๊าะเจ๊าะ
3. นางสาวพรพิมล    คำจ้างหมั้น
1. นางนัยน์ปพร    ดวงแก้ว
2. นางพรศรี    พุทธานนท์
14 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐวรรณ    ฉัตรอุดมกุล
2. นางสาวพิชญา    เกษม
3. นางสาวอนุสรา    มะโนโฮ้ง
1. นางสาวนงเยาว์    กวาวปัญญา
2. นางสาวองุ่น    แซ่เฮง
15 14 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายปัญญา    ตรีเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ    ศึกษาชาติ
3. นางสาวรัตติยา    ปายแสง
1. นางถิรนันท์    โดยดี
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพัชร์    เสียงสุขสันติ
2. นางสาวมุขสุดา    อยู่ยอด
3. นางสาวเยาวลักษณ์    เมฆอ้อย
1. นางเสน่ห์    ภู่สวาสดิ์
17 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวมาลินี    ปั๋นต๊ะ
2. นางสาววันเพ็ญ    กัดนะ
3. นายสุชาติ    นิธิเนติกานนท์
1. นายราเมศร    สุขเป็งทวี
2. นางสาวนงนุช    กันธพลหาญ
18 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกัญญา    ศักดิ์ชัยปัญญา
2. นางสาวสุวรรณี    เกษมควรคีรี
3. นางสาวพิจิตรา    เทพปัญญา
1. นางรมณ    ปัญญาฟอง
19 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวยุวนันท์    แซ่โซ้ง
2. นางสาวศดานันท์    แซ่ย่าง
3. นางสาวพิมชนก    คีรีมาลี
1. นางบังอร    จันทร์ชุ่ม
20 19 โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. สามเณรจตุพล    ฟุ่มเฟือย
2. สามเณรชิษณุพงศ์    ไชยชนะ
3. สามเณรพีรัชชัย    อุ่นเรือน
1. พระสิงห์ทอง    ขนฺติจิตฺโต
2. นางสมพร    บุญมี
21 20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    วงศ์ธิพงศ์
2. นายพสุธร    แซ่ย้าง
3. นายถนิต    แซ่ย่าง
1. นายวิชาญ    ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต    กำเนิดบรรพต
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอันริกา    กันธุระ
2. นายชิติพัทธ์    ใหม่น้อย
3. นางสาวสิริพร    ชัยมงคล
1. นางกุลวรรณ    จันทร์เพ็ง
2. นางนงลักษณ์    พรถาวร
23 22 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์ฟองงาม
2. นางสาวชัญญานุช    ยอดมาลัย
3. นางสาวศิริวิภา    กันของ
1. นางวิไล    วัฒนาพร
2. นายบัณฑิต    ไชยเมือง
24 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายชูศักดิ์    ยั่งยืนศิริอนันต์
2. นายอาทิตย์    อนุชิตวรการ
3. นางสาวจีรนันท์    แซ่เฮ้อ
1. นางธนพรรณ    ทวีโค
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายณรงค์ศักดิ์    เขียวยะ
2. นายทินกร    ปู่สุข
3. นางสาวศศิประภา    โบแบน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร    หาญสนามยุทธ
26 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวบุษยา    แซ่ฟุ้ง
2. นายสิทธิชัย    วังคีรี
3. นายอานนท์    ทรัพย์สิงห์
1. นายไทรโยค    ดาด้วง
2. นางระวีวรรณ    ดาด้วง
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวพิชญาภา    รัตนทะนุกุล
2. นางสาววชิตรา    นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวสุทธิดา    บุตรเขียว
1. นางสาวมุทิตา    กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา    แก้วสุริยะ
28 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายกิตติชัย    สมศรีโย
2. นางสาวโญธิกา    ร่องจิก
3. นางสาวอณัฐยา    โคตรภู
1. นางนรินทร    กุญแจทอง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
29 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    โรคน้อย
2. นางสาวณัฐกา    นวลคำ
3. นางสาวศิราพร    โรคน้อย
1. นายทวีเดช    มณีรัตน์
2. นางสุพรรณี    กุลจรรยา
30 29 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมลวรรณ    สายอุต๊ะ
2. นางสาวปานชนก    ตลับงา
3. นางสาวมะลิวัลย์    เรือนก๋า
1. นางสาวนิภาพร    พรหมเสน
31 30 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรกิตติ์    ตันนี
2. นางสาวพิจิตรา    พรมเรือง
3. นางสาวพิรญาณ์    เทพแก้ว
1. นายมานิตย์    ขอทะเสน
32 31 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายนวล    ทองอิน
2. นายวชิรชัย    มณีรัตน์
3. นายพงศธร    เยส่อกู่
1. นายปกรณ์    บุลยเลิศ
2. นางวิไล    สารธนกุล
33 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจีรา    พึ่งพันธ์
2. นางสาวธนภรณ์    แก้วฟอง
3. นางสาวพิมพ์    มะโนรมณ์
1. นางอรชร    ครุธผาสุข
2. นางศรีเรือน    คล้ายชม
34 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวรัตนา    ใจยะวงศ์
2. นายมนตรี    คำเงิน
3. นางสาวลลิตา    ขันทะบัว
1. นางรติพร    สิทธิเป็ง
2. นางมัณฑนา    บัวประเสริฐ
35 36 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. สามเณรทศพล    อบหอม
2. สามเณรชาญชัย    หลักมั่น
3. สามเณรธีระยุทธ    ใจดี
1. นางสาวนัยนา    สุนะเสน
36 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศรา    จันทร์พุ่ม
2. นางสาวพนิดา    กิ่งภาพ
3. นางสาวศิริลักษณ์    ภู่ไหมพรหม
1. นางสาวสุทิศา    ชื่นสัมพันธ์
2. นายรังสรรค์    พูลศรี
37 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายชัยรัตน์    แพงโตนด
2. นายดนุพล    จันทร์สังขรณ์
3. นางสาววันทนีย์    ศรีสุวรรณ
1. นายสมศักดิ์    สาเกกูล
2. นายสัญชัย    มีสมบูรณ์
38 39 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอนงค์    ไผทธารทิพย์
2. นางสาวอรุณศรี    เลิศนิมิตรเมตตา
3. นางสาววิชุดา    ชวนะกิจอนันต์
1. นางสาวแสงมณี    ซื่อสัตย์
2. นายดิเรก    จินดารัตน์
39 40 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริพร    รูปสม
2. นางสาวหัทยา    เมณฑ์กูล
3. นางสาวธนพร    ดีเทียน
1. นางมาลัย    แป้นห้วย
2. นางณัฐปภัสธ์    พูลทรัพย์
40 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายสมภพ    เจิมเฉลิม
2. นายศุภวัฒน์    อินวรรณ์
3. นายสมศักดิ์    วงค์ถาติ๊บ
1. นายสุรินทร์    เจดีย์
41 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพย์    จักกระโทก
2. นางสาวนิภาพร    ผาบจันดา
3. นางสาวอำภาวรรณ    ชูสำริด
1. นางพรประภา    งามประดับเลิศ
2. นางสาวสรัญญา    โกสุมา
42 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายณัฐกานต์    ศรีปา
2. นางสาวศศิวิภา    คำถาเครือ
3. นางสาวสิริวรรณ    แดงสาย
1. นายสุพจน์    ตาด้วง
2. นายพงษ์ศักดิ์    สังเกตใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................