งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 000064
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายยศสรัล    จิตต์จรูญพันธุ์
2. นายเมธาศิษฐ์    ธำรงเลิศเกียรติ
1. นายพลากร    สลีหล้า
2. นางสาวพรพิมล    ปิ่นหย่า
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายคงศักดิ์    ยอดจันทร์
2. นางสาวณัฐกุล    วิลัยรัตน์
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    เหมือนศรี
2. นายทศพร    สังข์ลำใย
1. นายศศิกิจจ์    เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์    ศรีเจริญ
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายวีระพงษ์    อินปนาม
2. นายเชาวริน    ดินแดง
1. นายอนิรุทธ์    พูนวิวัฒน์
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวนันท์    มีศรี
2. นายชลนกุล    สมชาติ
1. นายวรเทพ    วันกาล
2. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    เสือคล้าย
2. นายปัฐวี    ตำรวจหาญ
1. นายมหาชัย    นุ่มมาก
2. นางสาวกัลยาณี    รจิตรังสรรค์
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    ทองต้อย
2. นายปริญญ์ณวิชญ์    เบาะโต้ง
1. นางวรรณนิภา    บุญเรือน
2. นายสมคิด    บุญสิงห์
8 7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายชูวิทย์    แซ่จาง
2. นางสาวปราณี    แซ่หยาง
1. นางสาวเรณุมาศ    ภักดีโต
2. นายสุวรรณ์    พิมเสน
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวปภัสรินทร์    จิรธีระพันธ์
2. นางสาวณัชชา    ปาระคะ
1. นายโยธิน    ศิริเอ้ย
2. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
10 9 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายยศสรัล    จิตต์จรูญพันธุ์
2. นายเมธาศิษฐ์    ธำรงเลิศเกียรติ
1. นายพลากร    สลีหล้า
2. นางสาวพรพิมล    ปิ่นหย่า
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายสิทธิศักดิ์    อยู่พิทักษ์สกุล
2. นายธนวัฎ    คงชาวนา
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
2. นายสมควร    ทับทิม
12 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวจุติมา    ปัญญาคำ
2. นายสุขเกษม    อินทจักร์
1. นายวรชาติ    ภู่ทอง
2. นายกิตติเชษฐ์    กาญจนะวิศิษฏ์
13 12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายปรียาภัฒน์    ศรีผึ้ง
2. นายวิชชากร    ฆ้องคำ
1. นางสาวเขมจิรา    ทองประไพ
14 13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายผดุงพงค์    วงค์ปินตา
2. นายนพรัตน์    เชาว์ศิวะบุตร
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์    ตาชื่น
2. นายสมบูรณ์    ตนาวรรณ
15 14 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    อ่องดา
2. นายจักรี    แก้วกันทา
1. นางสาวน้ำเพชร    สิงหราไชย
2. นายก้าวไกล    ชัยทัพ
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายอัฒวิทย์    จริยาสิริสุข
2. นางสาวณัฐณิชา    ราชประสิทธิ์
1. นางสาวพุทธวดี    สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา    เมฆี
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายอิศราพงษ์    ทาวงค์ดี
2. นายอนุรักษ์    รังษี
1. นายสำราญ    คำอ้าย
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
18 17 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายธีระวัฒน์    ปัญโญ
2. นายพงศกร    แก้วสมวาง
1. นางศรีสกูล    จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ    ภูรีโรจน์
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายกช    อามระดิษฐ์
2. นางสาวจิดาภา    ตันปิง
1. นางสาวสายพาน    ทับนิล
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายชลธิศ    มันห้วย
2. นางสาวศิรินันท์    ศรีทิใจ
1. นายสุวิทย์    มณีทอง
2. นางสุภาภรณ์    พิพัฒน์วุฒิกุล
21 20 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายกรกฎ    ขันเดช
2. นายภากร    ฟ้าร่วน
1. นางสาวณิชนันทน์    มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา    ธรรมใจ
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนัทธพงศ์    โชติวิทยากูล
2. นายณัฐพงษ์    ไชยชนะ
1. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
2. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายวรพงศ์    จินดาพานิช
2. นายณัฐพล    จันทรวงศ์
1. นายยศ    กันทายวง
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    สีแก้ว
2. นายสุรทิน    กุสาวดี
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายอดิศร    แก้วคำ
2. นายวัชรพงศ์    ปูสัญจร
1. นายสงกรานต์    ธนันชัย
26 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนีย์วรรณ    นันตะวงษ์
2. นางสาวอุทุมทอง    นวลป้อง
1. นางลัดดาวรรณ    ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา    บัวด้วง
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายภูษิต    บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์    กาพย์ตุ้ม
1. นายอิศราวิทย์    จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา    ออมแก้ว
28 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายภคภพ    ไตรสินธ์
2. นายเขมชาติ    จันทโยธี
1. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
2. นายนิกร    หล้าน้อย
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายธนวุฒิ    เสดศรี
2. นายสุริยะ    จันทร์วงค์
1. นายศิวกร    กานันตา
30 29 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายเสฏฐวุฒิ    วังซ้าย
2. นายนัฐชา    บุญมาก
1. นายวิชัย    วงค์ไชย
2. นายมนตรี    รุ่งฉัตร
31 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายเศรษฐา    ตระการกิจ
2. นางสาวกุสุมาลย์    บางขะกูล
1. นางสาวกาญจนา    ศิริวงค์
2. นางสาวพรทิพย์    อินต๊ะยศ
32 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิชาภา    อุปนันชัย
2. นางสาวชลิดา    มิ่งขวัญ
1. นางสกุณี    นิยม
2. นายวศิน    มงคลสาร
33 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายพรสวรรค์    สโมสร
2. นายคณิน    มุ่งนวล
1. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
2. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกิตติพศ    เพ็ชรฎา
2. นายอำพล    วัฒนาสกุลเลิศ
1. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ์
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายภิญโญ    ท้วมยัง
2. นายสหรัฐ    ช้างเนียม
1. นายชะเริงพจน์    พัดจันทร์หอม
2. นางสาวสุรัตน์    ปานศักดิ์
36 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายวิศวกริช    ปินตาธรรม
2. นายปรัชญา    ก๋าคำปัน
1. นายชาตรี    โถแก้ว
37 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายพงษ์ศักดิ์    เหล็กดี
2. นายวุฒิชัย    ศรีฉัตรใจ
1. นายวิชาญ    ยาวิชัย
38 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายมงคล    ขำทา
2. นางสาวนิภา    วารี
1. นางสาวกฤติยา    ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวนิสา    ยอดละออง
39 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ขอนทอง
2. นายวงศธร    สุนทรีมณีกริช
1. นางสาวรุ่งดารา    กลั่นเรือง
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายอัษฎาวุธ    ปิตุรัตน์
2. นายธนกฤต    ยานะกุล
1. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
41 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายอนุกูล    จิ๋วบุญ
2. นายสิทธิพร    คำแก้ว
1. นางสุนันทา    ศิริเบญจา
2. นางสาวบุษรา    ทองไทย
42 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายครองเมือง    บัตรยางนอก
2. นายโกสุม    ทิมี
1. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาวเนาวรัตน์    กาศอุดม
43 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายพัสกร    สาธกุไร
2. นายวิลาศ    พ้นเวร
1. นางสาวธีราพร    ศรีนุช
2. นายธีรพันธุ์    เอี่ยมวชิรากุล
44 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายเกรียงไกร    ภูศรี
2. นายศุภางกูร    สุวรรณพานิช
1. นายปกาศิต    เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวพงษ์ลัดดา    งอกขึ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................