งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 000062
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายวิรุณ    ขันดี
2. นางสาวฐิติรัตน์    อินตา
3. นายสรศักดิ์    สุทธิพิษฐาน
1. นางสาลี่    เสมือนใจ
2. นายประกาศิต    สินทรัพย์
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมุธิดา    จรเอม
2. นางสาวสุอนันต์    ช้างทอง
3. นางสาวอาจารีย์    สว่างภพ
1. นายชาติชาย    ด่านประเสริฐ
2. นางสาวใจยา    คงเจริญ
3 2 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    สิงห์แก้ว
2. นางสาวธิมาภรณ์    อินทร์จันทร์
3. นางสาวพฤกษา    ใฝเพ็ชร
1. นางสาวกนกวรรณ    จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย    โดรณ
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวไอญดา    ศรีดี
2. นางสาวสุนันทา    มาดี
3. นางสาวปนัดดา    บัวพาคำผง
1. นางทัศนีย์    เพิ่มภาค
2. นางชลดา    สมัครเกษตรการ
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายเด่นพงษ์    แสนหวัน
2. นายจเร    สุภาใจ
3. นายกมล    สิงห์สุตัน
1. นายสิทธิชัย    แสนนิทา
2. นายนิกร    แก้วคำดี
6 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงศ์    อเนกนวล
2. นายสุวพล    หันธนู
3. นางสาวจันสุดาพร    พูลมี
1. นายปัญญา    นนท์ดารา
2. นายตระกูล    เบาะโต้ง
7 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    รอดพ้น
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์    กองแพง
3. นางสาวสุภาวิณี    ชัยชมภู
1. นายคณิต    ฤทธิรอด
2. นายอมรินทร์    ศรีจันทร์สุข
8 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายสยามรัฐ    อิ่นแก้ว
2. นายทัตพงษ์    ดอกคำใต้
3. นายวรรณเศรษฐ    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวเทียมจันทร์    ดำเนินนิรันดร์
9 9 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายวิรุณ    ขันดี
2. นางสาวฐิติรัตน์    อินตา
3. นายสรศักดิ์    สุทธิพิษฐาน
1. นางสาลี่    เสมือนใจ
2. นายประกาศิต    สินทรัพย์
10 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมา    คำนนท์
2. นางสาวรุ่งอรุณ    มีสุข
3. นางสาวเฉลิมขวัญ    อยู่สุข
1. นายพันธมิตร    แตงอ่ำ
2. นายกฤชเพชร    วันเสน
11 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายอดิศักดิ์    ไชยวุฒิ
2. นายก้องภพ    นุเคราะห์กันฑ์
3. นางสาววิราวรรณ    อิ่นคำ
1. นางวรรณภา    อินตารัตน์
2. นางสาวคัทลียา    ธัญญะ
12 12 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาววรวรรณ    อุดทก
2. นางสาวกมลรัตน์    สุขวัฒนานนท์
3. นางสาวสิลาวรรณ    ม้าทอง
1. นางสุรางค์    ถิ่นสุข
2. นางสาวอนุศร    วงค์งาม
13 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรวิไล    สินรวม
2. นางสาวณัฎฐณิชา    คำอุด
3. นางสาวณิชกมล    เมฆแสน
1. นายสุวิชชา    ไตรกิตติคุณ
2. นายสวัสดิ์    จิตรประเสริฐ
14 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวดลยา    ชำนาญ
2. นางสาวหฤทัย    ทรายคำ
3. นางสาวสุกัญญา    ทะนะวัน
1. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
15 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีวรรณ    มะยมหิน
2. นางสาวมณฑิรา    ศรีอินทร์
3. นางสาวกานต์ธิดา    หนูหอม
1. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
2. นายปริญนุวัฒน์    แก้วทอง
16 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายเกรียงไกร    ธนาวงค์
2. นายสุรเชษฐ์    สุริยพันธุ์โชติ
3. นายปฎิภาณ    หลวงมูล
1. นางศรีพรรณ    จันทะวัง
17 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายนพดล    เพชรชำนาญ
2. นางสาวพิกุล    คำชัย
3. นางสาวจริยา    อูปขาว
1. นางศิริมาศ    ขันทะมาส
18 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายประกิต    กันทะ
2. นายกฤตเมต    กุลนรา
3. นายภานุพงศ์    เนตรยอง
1. นายโชคชัย    วงศ์ชัยยา
19 20 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายนิกร    คีรีอภิบาล
2. นายคะจอ    วงค์ภูมิคีรี
3. นายสิรภพ    คัมภีร์อาคม
1. นางอุทัยวรรณ    วุฒิสัตย์
2. นายธนศักดิ์    ซิโน
20 21 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวตีรณา    ศิรินันธนานนท์
2. นางสาวณัฐธิดา    สุวรรณ์
3. นางสาวรัชณีวรรณ    คำแคว่น
1. นายวีระชาติ    บุญเทพ
2. นายพิศิษฐ์    อุดอ้าย
21 22 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชนีย์    สมศรี
2. นายสุวัจชัย    นันตา
3. นายจีระศักดิ์    เวียงลอ
1. นางมลธิลา    สุริยะไชย
2. นางสาววราภรณ์    ปรัชญาประเสริฐ
22 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    ไทยทาน
2. นางสาวนุสรา    ประเสริฐสังข์
3. นางสาวณัฐนิช    เมืองมูล
1. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
2. นายสมจิตร    พรหมเผ่า
23 25 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายปราโมทย์    จันลิสิ
2. นายปรัชยา    ดาบพลหาญ
3. นายวิชาฤทธิ์    สิงพา
1. นางสาวบังอร    มีสุข
24 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายธงชัย    ชมพูนุชแจ่มจรัส
2. นายสุทิน    กุลสุพรรณรัตน์
3. นายอนุชา    ยอดยิ่งหทัยกุล
1. นางรุ่งรัตน์    เถินบุรินทร์
25 27 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวนัน    วงษ์เอนก
2. นายธนพล    บึงอำพันธ์
3. นายอภิสิทธิ์    ทองโคตร
1. นางสาวสมควร    ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์    บุญสุภากุล
26 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิกุล    ศรีจุมปา
2. นางสาวจิรัชยา    ดวงใส
3. นางสาวมนัญชยา    เมืองมูล
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
27 29 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    รูปทอง
2. นางสาวอมรรัตน์    รูปทอง
3. นางสาวพรพิมล    สอนเชียง
1. นางสาวกิติยา    บุญพระคุ้มครอง
2. นายพัทธนัย    จินดาธรรม
28 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา    กาวิละ
2. นายณัฐพล    สุวรรณจันทร์
3. นางสาวบุรานันท์    จีนกล่ำ
1. นายสมาน    พุกจอน
2. นางดวงเดือน    พุกจอน
29 32 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธีกานต์    แก้วประภา
2. นางสาวเกวลิน    ฉิมเกตุ
3. นางสาวอินทิรา    ศรีโสม
1. นายพงษ์เดช    ชัชวาลย์พงศ์
2. นางสาวจิราภรณ์    เลี้ยงอำนวย
30 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายอดิศักดิ์    ม่านมีมงคล
2. นายศรายุทธ    ไพศาล
3. นายอภิเษก    รักธรรม
1. นายสมบัติ    ขนิษฐา
31 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายอนุวัฒน์    นกคล้าย
2. นายสิทธิพงศ์    เขียวดี
3. นางสาวศุภร    บุตรดา
1. นายเฉลียว    ม่วงเล็ก
2. นายประสงค์    เนตรกลิ่น
32 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายอ๊าฉ่า    เชหมื่อ
2. นายอาเพียว    เหม่อแลกู่
3. นายสมชาย    หมื่อแล
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
33 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวลำพูล    ดีมาก
2. นางสาวสารธาร    อ่อนหวาน
3. นางสาวชฎาภรณ์    อาษา
1. นางอุบล    พิทักษ์ทา
2. นางผกาวรรณ์    ตุลาพันธ์
34 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวณีรนุช    แก้วเกษการ
2. นางสาวนิตยา    คณฑา
3. นางสาวจุฑามาศ    กมลมาลย์
1. นายนพดล    โชติกะคาม
2. นายศรัณย์    สาเขตรการณ์
35 38 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาววลัย    เมาฟาย
2. นางสาววิมลพรรณ    หนานนะ
3. นางสาววาสนา    เข็มรส
1. นายประพนธ์    อ่อนพรม
2. นางสาวธัญทิวา    เย็นใจดี
36 40 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายสมพงษ์    สุขยืน
2. นายสุทิตย์    เมืองแก่น
3. นายธนพล    เนื่องชมพู
1. นางตรีฉัฐ    นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญานุรักษ์
37 42 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาววรกาญจน์    ฉิมแป้น
2. นางสาวนุชนาถ    ยอดฉัตร
3. นางสาววรางคณา    ใจภักดี
1. นางนางศศินภา    ที่ปรึกษา
2. นายนภดล    ที่ปรึกษา
38 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชศรา    กำจัด
2. นางสาวสุธิดา    เทียนขาว
3. นางสาวอรุณทิพย์    สินสวัสดิ์
1. นายอดุล    หลวงแนม
2. นายทรัพยสิทธิ์    สรรพโชคอนันต์
39 44 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติกาญจน์    อินกรัด
2. นางสาวพัชริดา    ชูเพ็ชร
3. นางสาววราพร    สร้อยมุข
1. นางสิริพร    จ้อยโหมด
2. นางศิริรัตน์    คำจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................