งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 000610
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิณณพัต    สนสีสัตย์
2. เด็กหญิงอาทิตย์    แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงกัลยานี    พรมห์แก้ว
1. นางพเยาว์    ศรีพงษ์
2. นางมลิวัลย์    พุฒจร
2 2 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิลาพร    เผือกคล้าย
2. เด็กชายรัชชานนท์    ทับทิมศรี
3. เด็กชายจิราวัฒน์    โฉมจันทร์
1. นางสุดใจ    อินทร์ประสิทธิ์
3 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทรรศติญา    เกษทนงค์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ประเสริฐดี
3. เด็กหญิงวราพรรณ    โภชประดิษฐ์
1. นางสมใจ    ตันติวัฒน์
2. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
4 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องภพ    มูลศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    การเพียร
3. เด็กชายอภิเชษฐ์    กันทายวง
1. นางศุภลักษณ์    บุษมงคล
5 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    พิมพ์โต
2. เด็กหญิงดมิสรา    ยอดเพชร
3. เด็กหญิงพนารัตน์    นวลจีน
1. นางอัจฉรา    นาคเมธี
2. นางยุเพียร    อ่อนสี
6 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงใกล้รุ่ง    หมายชื่น
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    ณ วิเชียร
3. เด็กชายวสุรัตน์    ยานันทพร
1. นางมาลี    บุญเสริม
2. นางพันธุ์ทิพย์    ชำนาญพันธ์
7 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพฤกษา    เนื่องชมภู
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กันเจิม
3. เด็กชายชนาธิป    แก้วยม
1. นางพูลสุข    สิทธิเวช
2. นายทวีศิลป์    พูลเพิ่ม
8 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลชนก    กองติ๊บ
2. เด็กหญิงภาณุมาส    อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีวัลย์    มังคละ
1. นางแสงเทียน    โกศัย
9 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารยา    พรมเสน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    พิชัย
3. เด็กชายทานตะวัน    อุปนันท์
1. นางธิชวดี    เพชรรพีภัทร
2. นางสาวเครือมาส    คำสุข
10 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายภูสมิง    ชื่นบาน
2. เด็กชายชยันต์    เมือกเต็ม
3. เด็กชายสิวานันท์    ศรีทัน
1. นางปรียนันทนา    อินปรา
11 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    เขียวปัญญา
2. นายณัฐพงศ์    แสนเสนาะ
3. นายภควัต    แก้วมา
1. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
12 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    นิยมชน
2. เด็กหญิงศศิธร    อยู่กลัด
3. เด็กหญิงชนากานต์    หอมรื่น
1. นางลาวัลย์    คล้ายทอง
2. นางสาวสุกัญญา    ถาวร
13 16 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายไพรมณี    รัฐเขตบรรพต
2. เด็กชายสันติเดช    ปางหินฝนเพิ่มพูน
3. เด็กชายพัชรพล    เติมปัญญากุล
1. นางสาวเจนจิรา    ชุมภู
2. นางสาวรัชญา    นึกเร็ว
14 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมัญชุกานต์    ยี่ใจ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย    รัตนวรางค์กุล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    วงค์ติ๊บ
1. นางสมพร    ศิริรัตน์
15 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัลลภา    แซ่เล้า
2. เด็กหญิงอรทัย    ศิลป์ดำรงศรี
3. นางสาวกุหลาบ    แซ่ย่าง
1. นายธวัชชัย    วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวกฤติยา    เรือนใจดี
16 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิราลักษณ์    จันทิมา
2. นายเสน่ห์    ธนันชัย
3. นายพิเชษฐ์    กันทะวงค์
1. นายสุนทร    บุญมี
2. นางลำดวน    ติดทะ
17 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทรงยศ    พิมานครองคีรี
2. เด็กหญิงวัชรี    พิมานครองคีรี
3. เด็กชายยสินทร    อุดมศรีมงคล
1. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี๋
18 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรภิส    จำนงค์บุญ
2. เด็กชายกรพิสุทธิ์    กันทเสน
3. เด็กหญิงวิชุดา    สุกานนท์
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอาีรี    เสาศิริ
19 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวันเฉลิม    อินต๊ะขัน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    บุญถึง
3. เด็กหญิงนิธิพร    แหวนคำ
1. นายกิตติกรกวิน    ปิ่นแก้ว
2. นางนารีนารถ    อภัยลุน
20 25 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรัชญา    สีหาสุทธิ
2. เด็กหญิงเดือนฉาย    สุรพล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    เดชแพ
1. นายกฤษณพงษ์    นาทิพย์
21 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวาสนา    เทียนขำ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์    แดงแปง
3. เด็กหญิงอัญชัญ    สันติพงค์
1. นางสาวมุทิตา    กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา    แก้วสุริยะ
22 27 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ    รักก้อน
2. นางสาวสายฝน    ทองเฉลิม
3. เด็กหญิงอรปรียา    กัลยาประสิทธิ์
1. นางแสงมณี    แก่นนาค
2. นายรัตนธร    พรหมดี
23 28 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสกร    ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา    คำแจ้
3. เด็กหญิงศุภกานต์    กันจินะ
1. นางหัทยา    สุรินต๊ะ
2. นายสมศักดิ์    คำแดง
24 29 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายวรรณวุฒิ    กาวิละ
2. เด็กหญิงเกวลิน    หล่อเลิศสุนทร
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ขลุ่ยทอง
1. นางสาวกิรณา    เหมวรางค์กูล
25 30 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    วังแปง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    ชุเกตุ
3. เด็กหญิงปนัฐดา    พญาไทย
1. นางไพบูลย์    พัลวัน
26 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิพร    สอนขยัน
2. เด็กหญิงณัชชา    ไชยล้อม
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    แสงล้ำเลิศ
1. นางอรพินท์    ชัยวุฒิ
2. นางอารี    อัศวโกวิทพงศ์
27 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัชชาพร    ทองสา
2. เด็กชายนวิน    รักนา
3. เด็กหญิงกันธิชา    พิมพ์หนู
1. นางสุทธิภัค    ศรีคำขลิบ
2. นางอารีพร    ภิรมย์ภักดิ์
28 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุมาลี    ผาตินันทชัย
2. เด็กชายยุทธยา    ใจสนอง
3. เด็กหญิงพัชรี    สิทธิเทศ
1. นางพรรณนภา    ก้อนคลังทอง
29 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัยนา    คำไท้
2. เด็กหญิงธันยพร    อินปา
3. เด็กหญิงยศวดี    จันเพิ้ง
1. นางนวพร    กวางแก้ว
30 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอาฟิว    มาเยอะ
2. เด็กหญิงอายิว    มาเยอะ
3. นางสาวอาแผ่    เหม่อแล
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
31 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศจีรัตน์    แสงทอง
2. เด็กหญิงผจงรักษ์    เขตรกรณ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร    พะนอจันทร์
1. นางสุกิจจา    พึ่งสุข
2. นางสาวอรวรรณ    อินทร์อร่าม
32 38 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    บุรุษโชติ
2. เด็กหญิงทิภาภรณ์    เวียนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสวรส    เงินกลม
1. นางปนัดดา    แย้มชู
2. นางเปรมฤดี    ธนกิตติเกษม
33 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงดาราพร    เป็งโย
3. เด็กหญิงนิตยา    วิวัฒน์ไพรสน
1. นางพนิดา    พลอินทร์
34 40 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    เพ็ชร์อินทร์
2. เด็กหญิงทรงพร    จบศรี
3. เด็กหญิงกนิษฐา    เสร็จกิจ
1. นางกำจัด    หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี    ภู่จำรูญ
35 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    มุกดาจันทร์
2. เด็กหญิงนพมาศ    มาอุ่น
3. เด็กชายจตุพล    วงษ์ษา
1. นางสาวสายพิน    ราชลำ
2. นายไพบูลย์    จุลญาติ
36 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติทัด    สุดธิสาร
2. เด็กชายสามารถ    บัวมาก
3. เด็กชายสัญชัย    พุ่มน่วม
1. นายไพโรจน์    ใจเยี่ยม
2. นางกมลทิพย์    ใจเยี่ยม
37 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ราชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัฐวรรณ    บวรฤทธิเดช
3. เด็กชายภาณุ    สุขประเสริฐ
1. นายวีระศักดิ์    ฉิมปาน
2. นายสมมารถ    ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................