งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 000609
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล    ตาป้อ
2. เด็กชายฐิติกร    คำธิตา
3. เด็กชายกมลทรรศน์    บุญหล่อ
1. นายมงคลศักดิ์    ใหม่จ้นทร์แดง
2. นางสาวณุภาวรรณ    จันทร์พรหม
2 1 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    สีเหลือง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    วงค์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงมนต์ณิภา    พิลึก
1. นางสาวอัญชนา    แสงบุญเรือง
2. นายอำนวย    คงเจริญ
3 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    โอฬารพูล
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    สำเภาน้อย
3. เด็กหญิงวีระพา    พานแก้ว
1. นางรินดา    สิทธิธูรณ์
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญธิกานต์    บุญมี
2. เด็กหญิงกมลพร    แพรกนก
3. เด็กหญิงนิธิพร    ศรีคำ
1. นางเสาวลักษณ์    ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เขาแก้ว
2. เด็กหญิงนัทชา    วงศ์สาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปันจี้ี
1. นางกัลยา    ไชยรังษี
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    คุ้มสุพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐวีญา    น้อยผา
3. เด็กหญิงเบญญาภา    สร้อยเพ็ชร
1. นางสิริรัตน์    จีนใจตรง
2. นางสาวยุพิน    จิตรกำเหนิด
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงรัศมี    ทองคำพงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ    อุตตมางคพงศ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร    สิงห์หา
1. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
2. นางบุษบา    กวางแก้ว
8 7 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    เอื้ออารีย์
2. เด็กหญิงลินลนี    ยอดคำ
3. เด็กหญิงจิดาภา    สายคำจันทร์
1. นางอุดมศรี    พันทองหล่อ
2. นางรัตนา    ศิริวิบูลย์ชัย
9 8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเอื้องฟ้า    สูงเสริฐ
2. เด็กหญิงศศิณา    มะโนสมบัติ
3. เด็กหญิงจันทกานต์    เมืองมูล
1. นางสมบูรณ์    ธรรมวงษ์
10 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล    ตาป้อ
2. เด็กชายฐิติกร    คำธิตา
3. เด็กชายกมลทรรศน์    บุญหล่อ
1. นายมงคลศักดิ์    ใหม่จ้นทร์แดง
2. นางสาวณุภาวรรณ    จันทร์พรหม
11 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    เมืองวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร    ชมภู
3. เด็กหญิงอังคณา    ธงดำ
1. นางสาวแน่งน้อย    คำสุข
2. นางรุจี    เฉลิมสุข
12 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุภา    ตาแสง
2. นางสาวอัมภวรรณ    แสนกือ
3. นางสาวพิชชาทร    รังสรรค์
1. นางสาวอุดมลักษณ์    ไหวเคลื่อน
2. นางสาวปฏิมา    นาครักษ์
13 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนันทวิช    จินดาคำ
2. นางสาวศิขรินธาร    หาญชนะ
3. นางสาวนิรามัย    กาบจันทร์
1. นางจรัสศรี    กลิ่นหอม
2. นางคันธรัตน์    พลนิรันดร์
14 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    อักษรแปง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อุ่นใจ
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี    จิณะไชย
1. นางสาวพรทิพย์    ณ น่าน
2. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
15 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หมดใส
2. เด็กหญิงสัญลักษณ์    ประคำ
3. เด็กหญิงศิริพร    กัลพฤกษ์
1. นางสาวศิริณา    นาคน้อย
2. นางนงนุช    น้อยเกิด
16 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงซี    นายใหม่
2. เด็กหญิงแสงสุรีย์    แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงเฮิน    จองสาม
1. นางสาวนงนุช    กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร    อินต๊ะยศ
17 18 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เกตุเสาะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    บัวบาล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ธรรมสอน
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวดุจคณิศร    คงเมือง
18 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะพร    เฉื่อยฉ่ำ
2. นางสาวสุพรรษา    ยะวา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วหิรัญ
1. นางสาวกิ่งกาน    สุภาเปี้ย
2. นางสาวอนุสรา    คำเตจา
19 20 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาลย์วิกา    วงศ์มะหมัด
2. เด็กหญิงสุภาพร    -
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    -
1. นายบุญมี    ผ่องโสภา
2. นางปราณี    ผ่องโสภา
20 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติกร    สิทธิยศ
2. เด็กชายนิธิวัฒน์    ทองมี
3. เด็กหญิงพุทธรักษา    ไชยวิชู
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี    เสาศิริ
21 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรัฎฐ์    คำดี
2. เด็กหญิงกชกร    ประสานวงศ์
3. เด็กหญิงภูริชญา    ตันติเกียรติ
1. นางสาวจำนงค์    ไชยมงคล
22 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ตันกูล
2. นางสาวจิรัชยา    พากเพียร
3. นางสาวจิรัศยา    หอมนาม
1. นางศิริรัตน์    จองพินิจสถิต
23 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อุปละ
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่    ลุงจิ่งตา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    สุวรรณเพชร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
24 25 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาววิภาพร    มาวัน
2. นางสาวนิติยา    ทารุณ
3. นางสาวพรทิพย์    วิชัย
1. นางสาวฐิติมา    ธงประเสริฐ
2. นางสาวดาวใจ    อยู่สุข
25 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิรินทรา    ไชยกุล
2. เด็กหญิงอชิรญา    ฟองตา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    โยระภัตร
1. นางพรรณภา    ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน    อุ่นใจ
26 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    พรมตัน
3. เด็กหญิงสุภานัน    กันธะวงค์
1. นางปุณญาภรณ์    แสงจันทร์
27 29 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิยา    อภิวงค์กองแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    ใจสาร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    กันทะวงศ์
1. นางสาวพิมรดา    เชื้อทอง
28 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกวินทรา    คำภิระแปง
2. เด็กหญิงฉัตรวรางค์    วงศ์แว่น
3. เด็กหญิงชนิสรา    จันทร์วงศ์
1. นางสาวอำไพ    รังน้อย
2. นางจิตติมา    หาญจิตร
29 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัญธิชา    เชื้อเจ็ดตน
2. เด็กชายผดุงพล    อารีย์
3. เด็กหญิงภีรดา    เตชะปิตุ
1. นางสุภา    ชนะกุล
30 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรังสิมา    รางแดง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    เหม็นเณร
3. เด็กหญิงอรอริญา    จันผ่อง
1. นางส่งศรี    โอภาษี
2. นางอัจฉรา    ชอนบุรี
31 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศนีย์    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจุฑากรณ์    สมหวัง
3. เด็กหญิงอภิญญา    ภัทรวงศ์สันติกูล
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
32 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ถิ่นเถิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ทองอิ่ม
3. เด็กหญิงกฤษณา    สอนหว่าง
1. นางสุกัญญา    ทองอิ่ม
2. นางสาวรัชดา    ทองอ้วน
33 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    แลเชอกู่
2. เด็กหญิงอายา    เพียเมียกู่
3. เด็กหญิงวิภาพร    วุ่ยยือ
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
34 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    กลิ่นหอม
2. นางสาวพิชญา    ทองกุม
3. เด็กชายสมัชชา    แว่นแก้ว
1. นางกรกนก    จำรัส
2. นางอุบล    พิทักษ์ทา
35 37 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    วราหะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์    เจตเกษตรการณ์
3. เด็กหญิงนภาพร    วัตตะ
1. นางสำเนาว์    อ่อนผาง
36 38 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    นาโหนด
2. เด็กหญิงอรนุช    ชูจันทร์
3. เด็กหญิงโสรยา    บัวแก้ว
1. นางสาวนาตยา    คำน้อย
2. นางสาวศิริพร    สนองบุญ
37 40 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกเนตร    หอมทวนลม
2. เด็กหญิงกาญจนา    สว่างศรี
3. เด็กหญิงวิภาพร    บัวคำ
1. นายปรีตินัส    จันทรากานตรานันท์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์    พันธ์เขียน
38 42 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ขวัญบุญจันทร์
2. เด็กชายชนะพล    พลนอก
3. เด็กชายกานต์    บญสุวรรณ์
1. นางจันทนา    ป้อมลอย
2. นางทิพวรรณ    ปานรักษา
39 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลักษณา    โสฬส
2. เด็กหญิงวิยะดา    ชูโฉม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์    นาคแย้ม
1. นางจารุวรรณ    พูลล้น
2. นางจิดาภา    เข็มพล
40 44 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุขสำราญ
2. เด็กหญิงเมธาพร    สุขน่วม
3. เด็กหญิงอัฉรา    สุทธิประภา
1. นางสาวกมลลักษณ์    อรุณมาศ
2. นางวิไล    รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................