งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 000608
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริกานต์    คำเชียงเงิน
2. เด็กหญิงไวยพร    ศรีบุญยวง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมติ๊บ
1. นางประจวบจิต    รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี    นุภาพ
2 1 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญนภา    สาดนุ่ม
2. นางสาวอาทิตยา    นาคเอี่ยม
3. เด็กชายภูริต    พิลึก
1. นางดวงกมล    เรืองเพชร
2. นายนายคฑาวุฒิ    โพธิ์ศรี
3 2 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    พัชนี
2. เด็กหญิงพัชรา    กลิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงรองนารายณ์    ธิสากร
1. นางพัทธ์ธีรา    ปิตินันท์พงศ์
2. นางบันจง    นัยพรม
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา    จันทร์เชย
2. เด็กหญิงเกวลี    ฤทธิ์โพธิ์
3. เด็กชายอังคณา    ปิ่นอำพล
1. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
2. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวลนารี    มณีรัตน์
2. เด็กหญิงวรพรรณ    ก้อนดุก
3. เด็กหญิงธนชญา    อินทรัตน์
1. นางจารุณี    สินธุปัน
6 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิชชา    ชินรักษ์บำรุง
2. เด็กหญิงลักษณ์สิรินทร์    เอี่ยมประเสริฐ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    กองคำ
1. นางภริตพร    พึ่งไชย
2. นางสาวถิรรัตน์    วิวรรธนกุลรติ
7 6 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คงแพง
2. เด็กหญิงอิชยา    โสมาสี
3. เด็กหญิงเจนจิรา    คงผ่อง
1. นางจุฑาภรณ์    จันทะคูณ
2. นางสงกราน    สินเจิมศิริ
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญสุภางค์    กองเหิน
2. เด็กหญิงภาวินี    วุฒินันทนากรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล    ดวงพรมมา
1. นางรัชนี    รักษาบุญ
2. นางพันธ์โพยม    สุวรรณชาติ
9 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวเยาวเรศ    ธรรมสอน
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ธรรมสอน
3. นางสาวกาญจนา    ศรีจำปา
1. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์    ภูวงค์ผา
10 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริกานต์    คำเชียงเงิน
2. เด็กหญิงไวยพร    ศรีบุญยวง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมติ๊บ
1. นางประจวบจิต    รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี    นุภาพ
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภาวรรณ    แบนไทย
2. เด็กหญิงสุนันทพร    ปั้นพ่อค้า
3. เด็กหญิงณัฑฐิณีย์    วิสุทธิ์เชื้อ
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา    พัทธวณิช
12 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพุฒธิดา    ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงเมทนี    พนาวรชัย
3. เด็กหญิงมาลินี    เลาว้าง
1. นางสุภาณี    ไชยสิริวงศ์สุข
13 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณธิดา    ชื่นบาน
2. เด็กชายฉัตรชัย    รัตนศรีดอนชัย
3. เด็กหญิงธนภรณ์    สายถิ่น
1. นางณัฐิญาภรณ์    วิทยวิชาอนันต์
2. นางจินตนา    อินทปัญโญ
14 13 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวคณภรณ์    กาศเกษม
2. นางสาวอินทุอร    อินต่อม
3. นางสาวแอนนา    เย็นเกษม
1. นางสำราญ    ก้งวัตร
2. นางพิมลพรรณ    ร่วมบุญ
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    กันทตา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    อนุสนธิ์
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ดีปินตา
1. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
2. นางดวงสมร    ธรรมลังกา
16 15 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้องน้อย    ทองหาร
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ขาวพวง
3. เด็กหญิงรัตตวัลย์    บุญเลิศ
1. นางสาวปัทมา    บุญเจริญพงค์
2. นางโชติรส    แตงดารารัตน์
17 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอย    ชนะกุลกำพล
2. เด็กหญิงกฤษณา    แสนศรี
3. เด็กหญิงหมี่ชา    มาเยอะ
1. นางสาวนงนุช    กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร    อินตะยศ
18 17 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงอ่อน    ลุงเฮือง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    วุฒิคุณ
1. นางจารุวรรณ    คำทิพย์
19 18 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตันหยง    เอมอยู่
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงสุจิตรา    อิ่มเอี่ยม
1. นางอุษา    กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ    วนพฤกษ์
20 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    สุยา
2. เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ไพเราะ
1. นางสาวกิ่งกาน    สุภาเปี้ย
2. นางสาวอนุสรา    คำเตจา
21 20 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    -
2. เด็กหญิงฟารีดา    -
3. เด็กหญิงวาฮีดา    -
1. นางเกษราภรณ์    อุปการะ
2. นางแช่มช้อย    แสนพรม
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิศรา    โนจิตร
2. เด็กหญิงสุวารี    วงศ์พุทธคำ
3. เด็กหญิงอรนิศา    บัวอิ่น
1. นางอารีรัชช์    ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์    บุญเรืองธนศักดิ์
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนก    ฐานทนิต
2. นางสาวปิยพร    หาลือ
3. นางสาวสาวิตรี    จินตธรรม
1. นางนารี    มาคะสิระ
24 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    พรมโพธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา    นามมาลา
3. เด็กหญิงสุทธิกา    คำราชา
1. นางกิตติกานต์    ศิรินาม
2. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนัฏฐพร    ถามา
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    ตุ่นสุรินทร์
3. เด็กหญิงกมลชนก    กันทะตุ่น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
26 25 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมยุรี    สุทธิ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    จันทร์มีเทศ
3. เด็กหญิงกุลดารัตน์    จันดาหาร
1. นางรุ่งทิพย์    จันธิราช
27 26 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. สามเณรนันทวัฒน์    ไชยบุตร
2. สามเณรศรวัณ    ชาญเนตรสกุล
3. สามเณรโชติกุล    โชติชม
1. นางสมทรง    เอื้อจิตสันติ
2. นางสาวณฐิตา    สุภากาศ
28 27 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ปานสาลี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    ครอบครองวงค์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    รื้อยอด
1. นางสมฤดี    สุทธหลวง
2. นายวิเชียร    สุทธหลวง
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวณิชยา    ขอร้อง
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์    หมื่นตื้อ
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ตาสาย
1. นางสาวสุภา    จงจำรัสศิลป์
2. นางดรุณี    เตชะตา
30 29 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรารัตน์    จำวงค์ลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จำอินถา
3. เด็กหญิงชไมพร    ไอ้คำ
1. นางเกศริน    คำเกตุ
2. นางสาวอังคณา    หลวงเมือง
31 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรสา    สิทธิกัน
2. เด็กหญิงขจีรัตน์    โทนเทียน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ทาริยะวงค์
1. นางสาวอำไพ    รังน้อย
2. นางจิตติมา    หาญจิตร
32 31 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอมิ    ปุกคำ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    เย็นใจ
3. เด็กหญิงศศิพร    แม่นยำ
1. นางสุภา    ชนะกุล
33 32 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐมน    นุ่มมีศรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จุ้ยภู่
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ทองอำพร
1. นายปฐมพงษ์    รินศรี
34 33 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฝนทิพย์    ปิยชาติธิติกุล
2. เด็กหญิงสุวิมล    มณีรัตน์
3. เด็กหญิงอภิศรา    ปฐมปัญญาดี
1. นางเกษมณี    ผ่องพันธุ์
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    บุญเสือ
2. เด็กหญิงบุณยาพร    นิยม
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์    จุ้ยมาก
1. นางอุษา    จาดเรือง
2. นางจิตราภรณ์    นวลแหยม
36 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแสงดาว    แซ่เตา
2. เด็กหญิงจิราพร    มาเญอะ
3. เด็กชายวรวิทย์    แซ่เฉิน
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
37 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พจี    รัญจวน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงวรรณศิริพร    ต้นกลาง
1. นางจิลาวัล    อินทกรณ์
2. นางสาวนันทวัน    พุฒมา
38 37 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตตา    ครามบุตร
2. เด็กหญิงจันทร์นภา    ใจเพชร
3. เด็กหญิงจิราพร    ลอยล่อง
1. นางสำเนาว์    อ่อนผาง
39 38 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปราโมทย์    แก้วบุรี
2. เด็กหญิงอรนารี    ก้อนหิน
3. เด็กหญิงศิราวรรณ    โสคำแก้ว
1. นายบุญฤทธิ์    อยู่คร
2. นางนฤมล    อรชร
40 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ประโยชน์ยิ่ง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    ตันติพงษ์
3. เด็กหญิงวนิดา    แซ่จันทร์
1. นางศิริลักษณ์    ไพรสิงขร
41 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมา    เกตุปั้น
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์    บุญชม
3. เด็กหญิงอรพินท์    เดชเมือง
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์    อินลว์อ่อน
2. นางสาวสายพิน    ราชลำ
42 42 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนาวิน    อินต๊ะสอน
2. เด็กหญิงณัฐชา    จันทิมา
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    คำแหวน
1. นางศรีไพร    มาเขียว
2. นางเรณู    กิตติวัฒนากูล
43 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    จินนิน
2. เด็กหญิงสุนิสา    ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงรัตติยากร    พุฒตาล
1. นางจิดาภา    เข็มพล
2. นางจารุวรรณ    พูลล้น
44 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรลภัทร    เล็กนาก
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    เดชสุริยะ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    แพรทรัพย์
1. นางสมเพชร    สิทธิ์น้อย
2. นางพิมพ์สิริ    ยวงเทียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................