งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 000607
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกมิก    กิจธเนศพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    พุทธา
3. เด็กชายกิติกมล    เอียการนา
1. นายมงคลศักดิ์    ใหม่จ้นทร์แดง
2. นางสาวฐิติกานต์    อนุสุเรนทร์
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิราภรณ์    อักษร
2. เด็กหญิงฎาราณี    สุดสวาท
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สุวรรณชื่น
1. นางสาวกษิรา    สังข์นวล
2. นายอรัญ    หมวกอินทร์
3 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    มูลรอด
2. เด็กชายสาธิต    สมัครสิกิจ
3. เด็กชายสุรยุทธ    ทับทองดี
1. นางจินดาพร    จันทร์ทอง
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวปพิชญา    ศรีแก้ว
2. นางสาวนัทธพร    สร้อยทอง
3. นางสาวนิศานาถ    คำขวัญ
1. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
5 4 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    มาลีเศษ
2. เด็กชายปฐมพงค์    เดชะบุญ
3. เด็กชายกฤษฏิชัย    กันทะยัด
1. นางจันทร์แก้ว    วิลยะกูล
2. นายประพันธ์    วินันท์
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญจมา    สารีภาค
2. เด็กหญิงทัตพิชา    สีทา
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ปาละสุวรรณ
1. นางนรี    สุทธายศ
2. นางนัทธมน    คุณคำ
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาภา    ดีโส
2. เด็กหญิงนพัสร    พงษ์ศารารักษ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์    มั่นทอง
1. นางบุษบา    กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี    ไกรโชค
8 7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอลิสา    ทองดา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ราชโฉม
3. เด็กหญิงชลลัดดา    สายจันทร์ยนต์
1. นายวสันต์    ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ราชอาจ
9 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหัทยา    พนมแม่
2. เด็กหญิงธัญสิริ    สิงห์อ้าย
3. เด็กชายธนภัทร    ถาน้อย
1. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
2. นางสาริณี    เพชรใจศักดิ์
10 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกมิก    กิจธเนศพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    พุทธา
3. เด็กชายกิติกมล    เอียการนา
1. นายมงคลศักดิ์    ใหม่จ้นทร์แดง
2. นางสาวฐิติกานต์    อนุสุเรนทร์
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์    สุขคำมี
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ชำนาญช่าง
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    จับสังข์
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา    พัทธวณิช
12 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    ลุงเถิ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์    พงษ์สุภาพ
3. เด็กหญิงแสง    สิงทอน
1. นางรฤณญา    ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย    คำสุข
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    ประกอบการ
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์    อำปิยะ
3. เด็กหญิงวโรชา    รักโสม
1. นางเบญจพร    จะเฮิง
2. นางสาวอรวรรณ    หอมขจร
14 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินลดา    เดือนแจ่ม
2. เด็กหญิงสุพรรษา    รอบแคว้น
3. เด็กหญิงปรัชษากุล    ปลอบโยน
1. นางวิไลวรรณ    ชัยพินิจ
15 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เกตุณรงค์
2. เด็กหญิงนภาพร    บดีรัฐ
3. เด็กหญิงรจนา    ไพโรจน์
1. นางจิตติมา    เปียมาลย์
2. นายนิกูล    เปียมาลย์
16 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวศรีวรรณ    อาซอง
2. นางสาวนริชา    อาชอง
3. นางสาวบุญนะ    เม่อโป๊ะกู่
1. นางสาวมัชชิมาพร    อินทุวัน
17 18 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    ภูงาม
2. เด็กหญิงกมลชนก    ใจมูล
3. เด็กหญิงรัตมณี    สังข์ทอง
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวดุจคณิศร    คงเมือง
18 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษดาพร    ฟุ่มเฟือย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    นิคม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทาหมด
1. นางจิรายุ    เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์    เมืองแก้ว
19 20 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อาแมต
2. เด็กหญิงแสงหล้า    -
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    -
1. นางกมลเนตร    จิตตะ
2. นางสาวดาหวัน    บุญตาเห็น
20 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญานิน    รินแสน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    รกไพร
3. เด็กหญิงโยธกา    แก้วก้อน
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี    เสาศิริ
21 22 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวียา    จักไม้
2. เด็กหญิงนันทวรรณ    หมั่นงาน
3. เด็กหญิงสุภาวดี    แก้วเด็จ
1. นางวิไล    วัฒนาพร
22 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรนุช    ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กหญิงพินนภา    บัวแดง
3. เด็กหญิงอรนุช    แซ่มัว
1. นางจุฑารัตน์    ชิดสนิท
23 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายรัฐพงษ์    ยะวงค์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    พรหมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ปู่วัน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
24 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะรัฐ    ปั่นเที่ยง
2. เด็กชายปฎิภาณ    เกิดเพ็ง
3. เด็กชายวัชระ    เบ้ามี
1. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
2. ดร.อนุชิต    กุลมาลา
25 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกุลกมล    เพ็ญธรรม
2. เด็กชายณฐนนท์    ทาแกง
3. เด็กหญิงวิชุดา    หม้อดี
1. นางพรรณภา    ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน    อุ่นใจ
26 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร    ดวงทิพย์
2. เด็กหญิงปุณฑริก    พิมพาภรณ์
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    คำศรีไสย์
1. นางนุชนารถ    ธำรงศิริ
27 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    นันตา
2. เด็กหญิงพิมประภาพร    อริยะมั่ง
3. เด็กหญิงภาสุรี    บุรีแก้ว
1. นางปุณญาภรณ์    แสงจันทร์
28 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีรนัย    ปัญญาเรือง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงอริสรา    ยาสมุทร
1. นางสาวสุวิมลวดี    คนฟู
2. นางสาวนรินทร์ษร    โพธิยอง
29 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศินา    ยานะนวล
2. เด็กหญิงกนกพร    บุญโยธา
3. เด็กหญิงเสาร์    คงเล็ก
1. นางวิลาวัลย์    วิเศษโวหาร
30 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตภา    มะโนน้อม
2. นางสาวนฤมล    เสาวดี
3. เด็กหญิงรวิภา    มาลัยกุล
1. นางส่งศรี    โอภาษี
2. นางวิกานดา    บุญเอก
31 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    วิชาชัย
2. เด็กหญิงชนกานต์    เข็มผง
3. เด็กหญิงจิตธนา    อินถา
1. นางพิกุล    อินตายวง
32 35 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เสนางาม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    จันทาพูน
3. เด็กชายชาญชัย    นามแก้ว
1. นางสาวพนัชธนัญ    วิไล
2. นางสาวอารีรัตน์    ใจมอย
33 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัมพิกา    เยียดยัด
2. เด็กหญิงสุมินตรา    โตลำมะ
3. เด็กหญิงอัจจิมา    ศิลาพงษ์
1. นางสรัญญา    เรือนคำ
2. นางจรรยา    พุทธา
34 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิดา    รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นวกุล
3. เด็กหญิงวรรณวรี    สิทธิ
1. นางศิริพร    หิรัญสูตร์
35 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมิตา    ไทยมี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    มีถาวร
3. เด็กหญิงปณิดา    สีดาแก้ว
1. นางนัททักษร    ชยานีวรกุล
36 40 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัยรัตน์    เกิดสุข
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คงโคก
3. เด็กหญิงฐานิดา    วิภาค
1. นางสาวนิรมล    สูนประหัตถ์
2. นางสุธาลักษณ์    จั่นศรี
37 42 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมภิรา    พรมสุ
2. เด็กหญิงลลิตา    ด้วงปลี
3. เด็กหญิงวนิดา    นาคโพธิ์
1. นางสาลี่    อุตมา
2. นางเรณู    กิตติวัฒนากูล
38 44 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญโย
2. เด็กหญิงอุมารินทร์    จารัตน์
3. เด็กหญิงกมลมาลย์    ยอดหมวก
1. นางนาถอนงค์    ทสะสังคินทร์
2. นายเอกวุฒิ    ทสะสังคินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................