งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 000606
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเชษฐา    วงษ์ไกรวาล
2. เด็กหญิงอัญมณี    ไชยสุวรัตน์
3. เด็กหญิงศศิตาภรณ์    แวววรรณวิรัช
1. นายไพบูลย์    มณีวรรณ
2 1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุทิศ    บุญล้อม
2. เด็กหญิงอารยา    อินขาว
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    ใจตรงดี
1. นายอเรนทร    ฉิมคง
2. นายอนุสิษฐ์    แก้วศรีทอง
3 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐนิดา    คงประหัด
2. เด็กหญิงน้ำฝน    มั่นยวน
3. เด็กหญิงอาทิตยา    วิยาภรณ์
1. นางสาวมณี    ศรีเกษม
2. นายวิรัต    สุขแย้ม
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์    แป้นพงษ์
2. เด็กหญิงนุษบา    บัวขาว
3. เด็กหญิงกุลนิดา    ศรีทอง
1. นายประสิทธิ์    กาละภักดี
2. นายธีรสิทธิ์    คงดิษฐ์
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    สุริยะวงค์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    กุณะแสงคำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    สุภาษี
1. นายวินัย    ณะพรหม
6 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ใยยวง
2. เด็กหญิงพรสุดา    ป้องเส้า
3. เด็กหญิงสิริธร    เถื่อนเครือวัลย์
1. นางวรรณเพ็ญ    เชื้อสิงห์
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีคำภา
2. เด็กหญิงภาสินี    ทองนิ่ม
3. เด็กชายเกริกพล    จีนคำตุ้ย
1. นายสมพาน    โตเทศ
8 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    สามลทา
2. เด็กชายพิชณ์ชญา    นุชชม
3. เด็กหญิงภิญญดา    พรมจันทร์
1. นางทองจันทร์    ศรีจันทร์สุข
2. นางชาลินี    พรมแสง
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายพุฒิพงศ์    ดวงประเสริฐ
2. นายศุภวิชญ์    สังฆะวรกุล
3. นายศักดินนท์    อินตุม
1. นายนิรันดร์    วงศ์วุฒิ
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเชษฐา    วงษ์ไกรวาล
2. เด็กหญิงอัญมณี    ไชยสุวรัตน์
3. เด็กหญิงศศิตาภรณ์    แวววรรณวิรัช
1. นายไพบูลย์    มณีวรรณ
11 10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปมนีย์    บ้านใหม่
2. เด็กหญิงอทิตยา    สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    โตมา
1. นางเบญญาภา    สอนสุภาพ
2. นายสุกิจ    ทรัพย์แหยม
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรพันธ์    ภูขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ปันนา
3. เด็กชายวันชนะ    จริตยนต์พันธุ์
1. นายนิเวศน์    อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์    ศรีสุวรรณ
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภการ    อุปกิจ
2. เด็กชายสุรศักดิ์    กาทองทุ่ง
3. เด็กหญิงนิจสุดา    สุรินทร์รัฐ
1. นายหัตถชัย    มาบุญธรรม
2. นางวิภาพร    ไตรวุฒานนท์
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวคฑามาศ    ยะคำ
2. นางสาวทิตติยา    ยืนยง
3. นางสาววรรณา    ต๊ะลี
1. นายสายัณห์    เปี่ยมงาม
2. นายพยุงศักดิ์    แก้วดำ
15 14 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ลำเลา
2. เด็กหญิงวิวนภา    อภิวรรณ์
3. เด็กหญิงวิไลพร    คำยันต์
1. นายธนกร    ธิเสนา
16 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    เพ็งยิ้ม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ผลใหญ่
3. เด็กชายคมสันต์    ทินปาน
1. นายเอกลักษณ์    ผลพระ
17 16 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    จันขวา
2. เด็กหญิงธนาทิพย์    ธนกิจวาณิชกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา    เงาใส
1. นางสาวรัชนี    ศรีแสวง
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายยุรนันท์    วุฒิ
2. เด็กชายวัชรากร    วานม่วง
3. เด็กชายวิสิฐ    คำกัมพล
1. นายนพปดล    สุริยะนันท์
19 18 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    บั้งเงิน
2. เด็กชายณัฐพล    จอมแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย    วงศ์ถาติ๊บ
1. นายภาณุวัตร    จันทร์แดง
2. นางกฤษณา    โฉมงาม
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสรพี    หมื่นอุสาห์
2. เด็กหญิงพิมพ์ธนากร    ปัญญาเดิม
3. เด็กหญิงนิลาพร    กำแพงทิพย์
1. นายคมสันต์    พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์    สมบัติใหม่
21 20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แดดขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ    สายไพสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    แสงเมือง
1. นายสุริยะ    ดุลยะพันธ์ธรรม
2. นางหรรษา    ทริชาติ
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิยา    ไชยปาละ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    สลีอ่อน
3. เด็กหญิงปฏิญญา    พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
1. นายจรัญ    จันทร์วัง
2. นางกุลวรรณ    จันทร์เพ็ง
23 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกชัย    ไทยยันโต
2. เด็กหญิงศิริรักษ์    คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงนันทิพร    หอมนาน
1. นายมนตรี    รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ    รอตเสวก
24 23 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เทียมเลิศ
2. เด็กหญิงมณฑา    อานามนารถ
3. เด็กชายศุภกิตติ์    อุ่นโท
1. นายคณิน    มั่นคง
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิศรุต    สาคร
2. เด็กหญิงเกษฎาพร    แก้วสุใจ
3. เด็กหญิงกนิษฐา    ธรรมประคอง
1. นายสมศักดิ์    ตานะเป็ง
2. นายอนุพงษ์    จันทรมานนท์
26 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนีรชา    มีทั่ง
2. เด็กหญิงวารุณี    ทองหยดย้อย
3. เด็กหญิงอังคณา    ส่งเมา
1. นายวีรพล    สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน    เกตุหัวร้อง
27 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย    เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร    แจ่มคีรีรัตน์
1. นายสนั่น    หัวแท้
28 27 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    หอทอง
2. เด็กหญิงนิตศร    จำลองเพ็ชร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    โพธิ์ใหญ่
1. นายชูชาติ    แสงภูพาท
2. นางสาวจารุดา    เจริญสาร
29 28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    ปากหวาน
2. นางสาวสุภาวดี    แก้วเมืองกล
3. นางสาวพัญทิวา    มหาวรรณ์
1. นายวรวิทย์    คำหลวง
2. นางศิริจันทร์    สุทำทาน
30 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตภาส    ทิชากร
2. เด็กหญิงธัญชนก    ชัยเสนา
3. เด็กหญิงนภาพรรณ    เอี่ยมสำอางค์
1. นายสุวิชช์    เชิงปัญญา
31 30 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตสุดา    สายสุภา
2. เด็กหญิงนารีพร    บุญเรือง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์    วงศ์รินทร์
1. นายจำลอง    ปาโกวงศ์
2. นายณัฐพงศ์    วงศ์ทองจันทร์
32 31 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์    เขื่อนทา
2. เด็กชายริโยมะ    ฮาโตริ
3. เด็กชายธนากร    ปามูล
1. นายพิทยา    แสงนิล
33 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันญารัตน์    กิ่งเพชร
2. เด็กหญิงนริศรา    อินทริตา
3. เด็กหญิงศิรประภา    เปียฉ่ำ
1. นายธนานุวัติ    ชินชา
2. นายชาญชัย    ปานทยักษ์
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายศมน    สุวรรณวงค์
2. เด็กชายสิรภัทร    กิติธะนะ
3. เด็กชายนัทธพงค์    แก้วบุญเรือง
1. นายสุรพล    ยศกำจาย
2. นางอัฉริยา    มงคลวาท
35 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    เฟื่องมณี
2. เด็กหญิงชลธิชา    บุญมี
3. เด็กหญิงวรัญญา    เรืองอยู่
1. นายกัมปนาท    สังบัวแก้ว
2. นางสุนันท์    อ่วมแจง
36 35 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    เยาว์ธานี
2. เด็กหญิงปนัดดา    จันทร์คำลอย
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ร้องขันแก้ว
1. นายเจษฎา    สุวรรณปัญญา
2. นางสาวรุ่งนภา    ธะนะ
37 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุริยนต์    พรมเดช
2. เด็กชายกฤษฎา    สมคะเน
3. เด็กชายภูวนัย    ใจการ
1. นายดวงเด่น    พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ    พิจอมบุตร
38 37 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลจิรา    เสร็จกิจ
2. เด็กชายจิตรดิลก    เกษรมาลา
3. เด็กชายภควัต    จันทวงษ์
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นายณรงค์    คูรัมย์
39 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บุญยง
2. เด็กหญิงชนัญญากาญจน์    รักษ์บริสุทธิศรี
3. เด็กหญิงนภัสสร    คำนาค
1. นายสมหวัง    อิ่มประเกียนธรรม
2. นางศิริวัลย์    มะโต
40 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิสุทธิ์    ชลธิการกิจ
2. เด็กชายกฤษฏา    ถ่ายเกิด
3. เด็กชายวีระชัย    พิกุลแก้ว
1. นายนิรุทธิ์    มากนาดอน
2. นายณรงค์    กุณต๊ะคำ
41 40 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เทศเกิด
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    หวานล้ำ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร    เอี้ยงปาน
1. นางบุญชู    งามขำ
2. นางศิริเพ็ญ    เลี้ยงบุตร
42 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเฉลิมพล    ทองพา
2. เด็กหญิงอรปรียา    เตรียมใจ
3. เด็กหญิงนัทชา    แสนอินต๊ะ
1. นางหทัยทิพย์    สมทอง
43 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริพร    อนุยูร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    โชคสมัย
3. เด็กหญิงสุทธิ์สินี    คณาจันทร์
1. นายอนุชา    พรมรักษา
2. นายชลอ    สระทอง
44 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    จุ้ยคลัง
2. เด็กหญิงวณิชยา    ผกามาศ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    นุ่มเนื้อ
1. นายสมบัติ    ประจุ
2. นายพูลศักดิ์    โพธิ์ทอง
45 44 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพันธ์    ขุนจำนงค์
2. เด็กชายพิพัฒน์    มะณีโช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    พิศอ่อน
1. นายธนิตศักดิ์    พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา    พันธุ์นวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................