งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาทะ    จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์    จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา    มันตนา
1. นางพรพิมล    บุญโคตร
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สารทไทย
2. เด็กหญิงพรประไพ    สิงห์กวาง
3. เด็กหญิงธิติญา    สารทไทย
1. นางประไพ    ช้างรบ
2. นายวิฑูรย์    คำจริง
3 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    อุดมวงษ์
2. เด็กหญิงนุจรินทร์    บวบทอง
3. เด็กหญิงสโรชา    เข็มเล็ก
1. นางรุ่งกานต์    ร่างเจริญ
2. นางศรินทิพย์    เขตร์วิทย์
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาววิระดา    งามเลิศ
2. นางสาวกรรณิการ์    แสนเมือง
3. นางสาวลูกน้ำ    เกษพอง
1. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ตันไชย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ผุสดี
3. เด็กหญิงอารญา    ทาก๋า
1. นายสมาน    อุ่นแก้ว
2. นางศรีไว    ปาลี
6 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชวนชม    ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงลลิตา    แก้วใส
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ตังสกุล
1. นางสาวสมพร    ฉันทโชติ
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรชน    สำเภา
2. เด็กหญิงนริศรา    งอกชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวสุวี    ณ พัทลุง
1. นางพฤกษชาติ    ศรลัมภ์
2. นางอุไร    เจริญฉิม
8 7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกชัย    ตรีสุข
2. เด็กหญิงกฤติกา    เทียมทัน
3. เด็กหญิงประกายพฤกษ์    โสภาวาง
1. นางสมลักษณ์    ศรีมังกร
9 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดวงนภา    พรมเวช
2. เด็กชายธนกฤต    คิดมาช่วย
3. เด็กหญิงชนากานต์    ดวงมา
1. นายสังคม    ณ น่าน
10 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาทะ    จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์    จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา    มันตนา
1. นางพรพิมล    บุญโคตร
11 10 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    บุบผา
2. เด็กชายศักย์    ปุ้ยขาว
3. เด็กชายสุริชาติ    นาสมใจ
1. นางสาวธีรนุช    เรียงคำ
12 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    กอนแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ    สุขแสง
3. เด็กหญิงศันสนีย์    ปันทิพย์
1. นางถนอมจิต    ดอนดี
2. นางรุจี    เฉลิมสุข
13 12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวทวีพร    กาวีเศษ
2. นางสาวชลธิชาพรรณ    สุขโชติ
3. นางสาววาณิษา    ธรรมจักร์
1. นางนพรัตน์    สำลี
14 13 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงผกาวรรณ    ขันวิเศษ
2. เด็กหญิงขนิษฐดา    กาวีละ
3. เด็กหญิงณัชฌาวี    วงศ์ฺมณี
1. นางสาวจงพิศ    กาศสกุล
2. นายศุภกิจ    เกษม
15 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎากร    ลักษณะยศ
2. เด็กชายธีรภัทร    การินทร์
3. นายญาณเมธี    แสนเขื่อนแก้ว
1. นายน่านมงคล    อินด้วง
2. นายกฤษดา    สารเถื่อนแก้ว
16 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิณัฐธิดา    ปรางทอง
2. เด็กหญิงหทัยภัทร    ศรีเมือง
3. เด็กหญิงภิชาลักษณ์    กลับดี
1. นางจิราพร    ชัยแสงแก้ว
2. นางอรษา    อภิรมย์วิไลชัย
17 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายพรม    เกษตรโสภาพรรณ
2. เด็กชายซัว    แซ่โซ้ง
3. เด็กชายรัตน์    แซ่ย่าง
1. นายศราวุธ    จินะธรรม
18 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลักษิกา    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอารุณี    สิทธิวัน
3. เด็กหญิงกฤติยาณี    วิชายะ
1. นางรมณ    ปัญญาฟอง
19 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวอรทัย    คีรีบำรุง
2. นางสาวสุกัญญา    แซ่กือ
3. เด็กหญิงพิชชาภา    ธารินทร์
1. นายพิริยพงษ์    ลอยเลิศ
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายเอกสิทธิ์    นุผาเลา
2. นายภีรพล    ปัญญาโสด
3. นายพิพัฒน์    ภิระแก้ว
1. นายบรรจบ    ชูมก
2. นางสาวสมพร    กอนเชื้อ
21 20 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงปภาวดี    ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา    ยะธิเป็ง
1. นายทัสกร    บูลย์ประมุข
2. นางสุมิตรา    บูลประมูข
22 21 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาสินี    ชะเต
2. นางสาวภัมพิกา    วงค์สวัสดิ์
3. นางสาวอรนุช    สายปวน
1. นายเจนภพ    วิถาน
23 22 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    อ้อยหวาน
2. เด็กหญิงนวียา    จักไม้
3. เด็กหญิงสุภาวดี    แก้วเด็จ
1. นายลักษ์พงษ์    ปิงเมือง
2. นางวิไล    วัฒนาพร
24 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงพร    ผิวเขียว
2. เด็กหญิงชิตานันท์    เมืองมูล
3. เด็กหญิงสุธินี    ไกลถิ่น
1. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
2. นายศิขรินทร์    ศิรินาม
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บุญเทียม
2. เด็กหญิงนันทกา    เป็ดมา
3. เด็กหญิงศศิประภา    จันทร์เชย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
26 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐยศ    สมคิดวิไล
2. เด็กชายนที    แซ่ลี
3. เด็กชายศุภณัฐ    มาเพลิง
1. นายประวิทย์    ธนสิริพงษ์
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    แดนไกลวัลฉัตร
2. เด็กหญิงนิฤนาท    ริยะนา
3. เด็กหญิงสาธิยา    ชินะวัน
1. นายนิรันต์    ยานะโส
2. นายนิเวช    แสงคำ
28 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิดา    เพชรดำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พุฒหอม
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    แปดสูงเนิน
1. นางสาวพรทิพย์    อ่อนท้วม
29 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมิรันทร์ตรี    พนาอุดม
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สีวิไชย
3. เด็กหญิงพรพิทักษ์    มะยอง
1. นายทวีเดช    มณีรัตน์
2. นางสุพรรณี    กุลจรรยา
30 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณฑิตา    สมัครธัญกิจ
2. เด็กหญิงอรทัย    มงคลสิทธิ์
3. เด็กหญิงดุสิตา    เอื้องเงิน
1. นางสาวพัชราพร    สีทิสาร
31 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันธิชา    ปาละปิน
2. เด็กหญิงชลิตภาภรณ์    กันทะกลม
3. เด็กหญิงมานิศรา    ยังขวัญ
1. นางสาวอำไพ    รังน้อย
2. นางสาวนรินทร์ษร    โพธิยอง
32 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุขสุแดน
2. เด็กชายพงศกร    บุญวงค์
3. เด็กหญิงวรรณภา    มะโนวงค์
1. นายจีราวัฒน์    กันทะยศ
33 32 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ทัดสอน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สิงหปรีชา
3. เด็กหญิงทักษะกมล    ภูทางนา
1. นางมัณทนา    ชนาวิรัตน์
34 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิลัน    แก้วมงคล
2. เด็กชายวสน    แก้วมงคล
3. เด็กชายธวัชชัย    ปวงฟู
1. นางพิกุล    ปัญญาชัย
35 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เรียนแพง
2. เด็กหญิงสิตราพร    ทองดี
3. เด็กหญิงอาภากร    แทนหา
1. นางอรชร    ครุธผาสุข
2. นางณัฐมน    ปิ่นเวหา
36 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายประกิต    ผัดกาศ
2. เด็กชายชานนท์    นันตาสิน
3. เด็กหญิงจุดารัตน์    ก๊อใจ
1. นายสุรชัย    วตะผาบ
2. นางมัณฑนา    บัวประเสริฐ
37 36 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเขมอัปสร    กันทะ
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์    เครืออินตา
3. เด็กหญิงวิมลลักษณ์    อินสมวงศ์
1. นางสาวดวงจันทร์    บานทรงกิจ
2. นางฉวีวรรณ    พานธงรักษ์
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์    จินดาวงษ์
2. เด็กหญิงสโรชา    รักสัตย์
3. เด็กหญิงภัสสร    พินผ่อง
1. นายรังสรรค์    พูลศรี
2. นางวัชรี    พูลศรี
39 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุท    วิเศษใส
2. เด็กหญิงศศินา    กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสุนิตรา    รอสุขพูล
1. นางสาวบุษกร    หอมกระแจะ
2. นางจิราพร    รื่นฤทธิ์
40 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุทธิพรม
2. เด็กหญิงพรรษมณ    บุญจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงรจนา    สิงห์ดา
1. นางสาวชาตินี    ศิริพงษ์ไทย
41 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันวกานต์    พลายแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ดีสังข์
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ    ทองมาก
2. นายประดิษฐ์    แสงศิลป์
42 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจวรรณ    โพธิ์รักษ์
2. นางสาวณิชนันทน์    โชติรัตน์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ยกตรี
1. นางวัลลาห์    สายอุบล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................