งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    นามจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกัญลักษณ์    รุ่งแสง
3. เด็กหญิงกฤตยา    แสงเรือน
4. เด็กหญิงราตรี    เต๋จ๊ะแยง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ปวงอูป
6. เด็กหญิงสุกัญญา    วงค์สา
1. นางจิราภรณ์    ทิพรส
2. นางอักษราวดี    แสงใส
3. นายธเนศ    สุนทรนันท
2 1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มาใบ
2. เด็กชายภุชงค์    ทองคำเหลือง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    แซ่จิว
4. เด็กหญิงนัฐกานต์    ยอดหมวก
5. เด็กหญิงณัฐมน    สนามทอง
6. เด็กหญิงกาญจนา    แสงคำ
1. นายชูชาติ    ยืนยาว
2. นางสาวปานทิพย์    กองกันภัย
3. นายกีรติ    งามเลิศ
3 2 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิณีนาถ    โกนิตย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี    พุกคะชา
3. เด็กหญิงธนาภา    นากะภูมิ
4. เด็กหญิงจันทรา    ยังกรุต
5. เด็กหญิงดวงใจ    เกิดแก้ว
6. เด็กหญิงสุภัสสร    ศรีเพ็ญ
1. นางวรรณทนาภร    ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล    อินอ้าย
3. นางสมหญิง    เกียรติอริยะ
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    แซ่ง้อ
2. เด็กหญิงทัดดาว    จันนวล
3. เด็กหญิงพรทิพย์    พรมหนองโดก
4. เด็กหญิงสุจิตรา    ภู่บัว
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เหล่าเขตกิจ
6. เด็กหญิงนภาพร    ปรางทับทิม
1. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
2. นางกฤติมา    กองทองนอก
3. นางสาวศศิธร    ขจรจิตต์
5 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวผกาวรรณ    ลอยวิบูลย์
2. เด็กหญิงศิรินทร    แรกนา
3. เด็กหญิงไพรินทร์    ณ เชียงใหม่
4. เด็กหญิงจันจิรา    ขาดา
5. เด็กหญิงอริสา    พรมรักษา
6. เด็กหญิงกัญญาพร    อินต๊ะพิงค์
1. นายวันชัย    อินทร์วรรณ
6 5 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สาคง
2. เด็กหญิงเดือน    จีนด้วง
3. เด็กหญิงจิตรา    หนูหริ่ง
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    แสนทำพล
5. เด็กหญิงกัณญรัตน์    ค้นหา
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์    นันต๊ะแก้ว
1. นางธิติมา    วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ    ศรีผุย
3. นางนันทิยา    ศุภราชโยธิน
7 6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภัส    วัฒนศัพท์
2. เด็กชายฉัตรตุรงค์    ล่องทอง
3. เด็กชายรณรพ    สง่าวงศ์
4. เด็กหญิงปรียานุช    สมชัยภูมิ
5. เด็กหญิงมนรดา    บุญนาม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา    ขุนสาร
1. นางระวิวรรณ    จอมคำ
2. นางสาวมนสิชา    จันทรา
8 7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุธิดา    แก้วแจ่ม
3. เด็กหญิงปนัดดา    นายม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    ไพรี
5. เด็กหญิงสุภาพร    พรมทอง
6. เด็กหญิงสุภาพร    บุญสิงห์
1. นางสกุล    พิทักษ์พงษ์
2. นางปรารถนา    อุตม์อ่าง
3. นายสมัย    อุตม์อ่าง
9 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิตยา    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แก้วตุ้ย
4. เด็กหญิงจิตตมาส    อุ่นคำ
5. เด็กหญิงสุรีวัลย์    แสงศรีจันทร์
6. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ขันเปี้ย
1. นางสาวภัทร์ธิชวี    ปินใจ
10 9 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    นามจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกัญลักษณ์    รุ่งแสง
3. เด็กหญิงกฤตยา    แสงเรือน
4. เด็กหญิงราตรี    เต๋จ๊ะแยง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ปวงอูป
6. เด็กหญิงสุกัญญา    วงค์สา
1. นางจิราภรณ์    ทิพรส
2. นางอักษราวดี    แสงใส
3. นายธเนศ    สุนทรนันท
11 10 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุวราพร    บุญดาสา
3. เด็กหญิงดวงขวัญ    จันทะมุข
4. เด็กหญิงจิรนันท์    ทะยอม
5. เด็กหญิงสกาวใจ    แรงเขตการ
6. เด็กหญิงกัญญา    ไวธัญญากิจ
1. นางลดาวัลย์    เลิศสุวรรณไพศาล
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    สุแปลน
2. เด็กหญิงวรดา    ดวงชื่น
3. เด็กหญิงกันธิมา    ตาคำ
4. เด็กหญิงจิราพรรณ    อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงกุลนันท์    ชะนะเป็ง
6. เด็กหญิงจีรนันท์    อินต๊ะพรหม
1. นางจรัสศรี    ตันอุด
2. นางสมจิตร    โสวะ
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    คุ้มเนตร
2. เด็กหญิงสิดาพร    ประสุทธิ์
3. เด็กหญิงวิสาลินี    สุขทรัพย์
4. เด็กหญิงปอหทัย    โชคอำนวยพร
5. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีนิล
6. เด็กหญิงณัฐชยา    เมฆอากาศ
1. นางสาวองุ่น    แซ่เฮง
2. นางดารีวัลย์    มรรคเจริญ
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายเขมราช    ขอร้อง
2. นางสาวเกศินี    ชาติสุนทร
3. นางสาวกมลฉัตร    ถิ่นทิพย์
4. นางสาวมัชฌิมา    บัวกลิ่น
5. เด็กชายภาณุวิชญ์    อู่เงิน
6. นางสาวสิรินญา    มะลิ
1. นางภรภัทร    เทพจันทร์
15 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    อินน้อย
2. เด็กหญิงสุริพรรณ    ดอนชาดา
3. เด็กหญิงเกวลิน    อินต๊ะนาม
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ใหม่นิกะ
5. เด็กหญิงอรุชา    อาญารักษณ์นุกูล
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สุริยะ
1. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
16 15 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ใจจา
2. เด็กหญิงพิรญาณ์    เทพาชมภู
3. เด็กหญิงรัตนพร    สีลา
4. เด็กชายกิตติพงษ์    ทองสมัย
5. เด็กหญิงวรรณชลี    วิเชียรโชติ
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงจันทร์
1. นายศุภัฏกมล    บางพาน
17 16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาดา    ตือประโคน
2. เด็กหญิงมุ่ง    วงค์มา
3. เด็กหญิงประกายดาว    ปันไชย
4. เด็กหญิงกรวลัย    หมดสี
5. เด็กหญิงจันทกานต์    คำวงษา
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    สร้อยเงิน
1. นางพิกุล    บำเรอจิตต์
2. นางบังอร    พรหมจอม
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ธรรมบุญ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดวงประเสริฐ
3. เด็กหญิงจินตนา    สวนแยง
4. เด็กหญิงภรณ์ทิพวรรณ    เต๋จา
5. เด็กหญิงจิรัชยา    ก้อนแก้ว
6. เด็กหญิงวรพิชชา    เจริญวัย
1. นางอรนิภา    สุใจคำ
19 18 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมา    กาวีระ
2. เด็กชายสุธากร    แสนเปา
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    ผลชัย
4. เด็กหญิงปิยะนัด    คงเมือง
5. เด็กหญิงประไพพิมพ์    ฉวี
6. เด็กหญิงกัญญาภัค    พันธ์พืช
1. นางยุพิน    ชัยชนะ
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวอาศิริ    ใจคะจัด
2. นางสาวมณีรัตน์    ใจเดียว
3. นางสาวรจนา    สุวิชา
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ลิ้นฤาษี
5. เด็กหญิงจินดารัตน์    นันต๊ะภูมิ
6. เด็กหญิงจักรีพร    ปะระมะศิลป์
1. นางสาวนพผกามาศ    ทองขาว
2. นางลำดวน    ติดทะ
3. นางสาวสมพร    กอนเชื้อ
21 20 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลัลพร    อุดถา
2. เด็กหญิงกัณทิรา    สีนิ้วงาม
3. เด็กหญิงพัชรีกร    กันเอี้ยง
4. เด็กหญิงมธุรส    อุดทา
5. เด็กหญิงชาลิตา    ถือคำ
6. เด็กหญิงศศิธร    สิงสาท
1. นายธนากรณ์    เมทา
2. นางสาวทัศนีย์    ดีรัศมี
3. นายขวัญชัย    นันต๊ะ
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ปามะ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    ปั้นกิจจานิชเจริญ
4. เด็กหญิงสาธิตา    โนพวน
5. เด็กหญิงรจนา    แสนคำแพ
6. เด็กหญิงปัณชญา    อุตรชน
1. นางสาวอารี    เสาศิริ
2. นางนงลักษณ์    พรถาวร
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    เบ็ญชา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ถึงคำ
3. เด็กหญิงเอวิกา    จันทร์มูล
4. เด็กหญิงศิรินญา    สมประสงค์
5. เด็กหญิงกนิษฐา    บุญเกิด
6. เด็กหญิงธรณ์ธันย์    พันธุปาล
1. นางนัยนา    ประวงศ์เทพ
24 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ลักษมงคล
2. เด็กหญิงนัจนันท์    ไชยมงคล
3. เด็กหญิงชนิภรณ์    บัวแก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี    แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทร์เมือง
6. เด็กหญิงอัปสร    แซ่ลี
1. นางพิมพ์ใจ    กาวีละ
25 25 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวชลดา    แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงกนกพร    อู่นาท
3. เด็กหญิงสวนัฐ    รอดมงคล
4. เด็กหญิงวรรณพร    คงดี
5. เด็กชายชนายุทธ    เรือนก้อน
6. นางสาวศศิวิมล    สายทอง
1. นางประชุม    สุวรรณ
26 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    บุญใจ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ตาจุมปา
3. เด็กชายจารุวัฒน์    จันทิดง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมสิงห์คำ
5. เด็กหญิงลลิชา    ชุมภูศรี
6. เด็กหญิงอัญชณา    ใจมา
1. นางสาวมุทิตา    กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา    แก้วสุริยะ
27 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เชื้อบุญมี
2. นางสาวธนพร    เนียมถนอม
3. นางสาววิภาดา    เหล่าเขตการณ์
4. นายโยธิน    ธรรมยศ
5. นางสาวพิจิตรา    เชษฐา
6. นางสาวพิมพ์ภัทรา    สุดทำนอง
1. นางสุกัญญา    ตันติวโรดม
28 28 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ยามี
2. เด็กหญิงสุมินตรา    ศรีสองสม
3. เด็กหญิงสุนิตา    ศรีคำสุข
4. เด็กชายอนุพงษ์    คำปันติ๊บ
5. เด็กหญิงหัสยา    ไชยวรรณ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์    ซองเงิน
1. นางสาวอริสรา    วงศ์ไชย
29 29 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    คำตาบุตร
2. เด็กหญิงอารยา    ธรรมนุช
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จิตมั่น
4. เด็กหญิงสุทธิพร    เคียนทอง
5. เด็กหญิงพิจิตรา    จงถนอม
6. เด็กหญิงวรรณพร    รัชตะวรรณ
1. นางสาวชุตินันท์    สิงหศักดิ์
2. นางทัศนพร    นามวงค์
3. นางจันทร์จิรา    คูวิบูลย์ศิลป์
30 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประกายดาว    วงศา
2. เด็กหญิงศันศนีย์    ชมพู
3. เด็กหญิงเจนจิรา    นิลใจ
4. เด็กหญิงวรารัตน์    วรรณแปลง
5. เด็กหญิงพิชาดา    ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสราณี    คำลือ
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
31 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช    ชาญชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร    วิระวงค์
3. เด็กหญิงภัคณา    ทบคลัง
4. เด็กหญิงพรสุพัต    เตชะพงศ์
5. เด็กหญิงชวนชม    ชูเชื้อ
6. เด็กหญิงพรพิตา    สรรเพชร
1. นางวัญชลี    ด่านพนัง
32 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    จุติมา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แซ่จัง
3. เด็กหญิงณิชนันทน์    เจิมเฉียง
4. เด็กหญิงทัศนีย์    สีแสง
5. เด็กหญิงวนิดา    สุขจุ้ย
6. เด็กหญิงสมฤทัย    ศรีบรรเทา
1. นางอัญชลี    อัครวงษ์
2. นายเกษม    สารีพันธ์
3. นางสลินณา    ภูมิรัตนไพศาล
33 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    บุญเรือง
2. เด็กชายบริพัตร    พุฒิเมธาวุฒิ
3. เด็กหญิงศรีพร    ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายฐานิกา    ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงอ้อน    ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายณัฐพร    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางนิตยา    ชูเกียรติ
34 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรรศนีย์    บุญฉิม
2. เด็กหญิงฉันทชา    ทาติด
3. เด็กหญิงศุภานัน    สุขโชติ
4. เด็กหญิงมาติกา    นาคมี
5. เด็กหญิงธัญชนก    นาคเกตุ
6. เด็กหญิงอาทิตยา    แก่งอินทร์
1. นางเพ็ญศรี    เสียงดัง
35 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอาปา    เปียงแลกู่
2. นางสาวหมี่เซอ    เชอหมื่อ
3. นางสาวอาบี    มาเยอะ
4. นางสาวมลธิดา    หวุ่ยยือกู่
5. นางสาวสุภาพร    แสงลี่
6. นางสาวสุดา    อาซังกู่
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
2. นางสาวมณฑนรรห์    อุ่นกันทา
36 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายมนัส    ชัยวงค์คำ
2. เด็กหญิงมาทีนี    เพชรเก่า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    การด่วน
4. เด็กหญิงพรวิภา    ใจช่วย
5. เด็กหญิงอรปรียา    พอใจ
6. เด็กหญิงวิชญาพร    ของดี
1. นางจรรยา    พุทธา
2. นางสรัญญา    เรือนคำ
3. นางสาวดวงกมล    สอดสี
37 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์    ทวีทับ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    กุลมงคล
3. เด็กหญิงอุษา    ภมรคล
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สุวรรณพยัคฆ์
5. เด็กหญิงศศิวิมล    กมุทชาติ
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทวีกิจ
1. นายนรินทร์    กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา    กสิวิทย์
38 38 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จีนด้วง
2. เด็กหญิงไอลดา    บุญชูช่วย
3. เด็กหญิงสุภาพร    อยู่บุญ
4. เด็กหญิงอริสรา    โพพิเนตร
5. เด็กหญิงแก้วตา    คลังเขียว
6. เด็กชายณัฐพล    เถาวัลย์
1. นางเบ็ญจวรรณ    จอมศรี
2. นายเชษฐา    เพชรคง
39 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศินี    แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงพรกรัณย์    โตล่ำ
3. เด็กหญิงสุชาดา    แก้วเกษ
4. เด็กหญิงสุพรรษา    สงขำ
5. เด็กหญิงหทัยชนก    โนจันทร์
6. เด็กชายนพกร    อ่อนอ่วม
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์    บุญศิริ
2. นายมนัสวิน    สายแสง
3. นางสาวเทียนทอง    อนันต์โต
40 42 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงสม
2. เด็กชายมงคล    พยัคฆ์สุโข
3. เด็กหญิงช่อทิพย์    พลศรี
4. เด็กหญิงทิพยรัตน์    แซ่รอ
5. เด็กหญิงศิริกาญจน์    ผลดี
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    เอกกุทัพ
1. นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ
2. นางเสาวลักษณ์    สุขสอน
3. นางจันทร์เพ็ญ    ปินตากุล
41 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนารักษ์    ทั่วดาว
2. เด็กหญิงอลิสา    ต้องประสงค์
3. เด็กหญิงอาตินา    ประธานกุล
4. เด็กหญิงณิชาภัทร์    ฉาดฉาน
5. เด็กหญิงชนิสรา    ขอสวัสดิ์
6. เด็กหญิงกรณิศ    ยกจำนวน
1. นายสำราญ    สีแก้ว
42 44 โรงเรียนเทศบาลตะพานวิทยาคาร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิวรรณ    ด้วงบัว
2. เด็กหญิงกฤติมา    ลือแรง
3. เด็กหญิงรัตติกาล    พรมจาด
4. เด็กหญิงสุทธิดา    สังฆมาศ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    บำรุงฤทธิ์
6. เด็กหญิงจิรนันท์    คูณหาร
1. นายมนัสนันท์    ควรประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................