งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 000603
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิรุณ    ดีจันทร์
2. เด็กชายณัฏฐบุตร    องค์การ
3. เด็กชายอาจหาญ    จองปุก
1. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท
2 1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    โสดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญศิริ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    คงสัมฤทธิ์
1. นายชาติชาย    ด่านประเสริฐชัย
2. นางวัชรินทร์    ทิพย์กองลาศ
3 2 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทับทาบ
2. เด็กหญิงพิมพ์กมล    พุ่มพฤกษ์
3. เด็กหญิงอ้อมดาว    งิ้วงาม
1. นางสาวกนกวรรณ    จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย    โดรณ
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำตาล    ฐานเจริญ
2. เด็กชายวรกิตติ์    พิมพา
3. เด็กหญิงวรรณกานต์    จั่นนิลา
1. นางทัศนีย์    เพิ่มภาค
2. นางชลดา    สมัครเกษตรการ
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระเดช    หล้าคำบาง
2. เด็กชายรณชัย    ธาราวโรดม
3. เด็กชายอาทิตย์    แสนย่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์    สารพันธ์
2. นายประพันธ์    คำยา
6 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    ช้างน้อย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ยอดคำ
3. เด็กหญิงวันนิสา    จักษุทิพย์
1. นายตระกูล    เบาะโต้ง
2. นายปัญญา    นนท์ดารา
7 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    ไสยะกิจ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    กุนกิ่ง
3. เด็กหญิงดวงพร    กุลสง
1. นายทวีศิลป์    พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม    สุวรรณชาติ
8 8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กชายณรงค์ขัย    มาริชิน
2. เด็กชายธนาลัย    แพงโสดา
3. เด็กชายสุรนาท    เวียงสิมมา
1. นางสมบูรณ์    ธรรมวงษ์
9 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิรุณ    ดีจันทร์
2. เด็กชายณัฏฐบุตร    องค์การ
3. เด็กชายอาจหาญ    จองปุก
1. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท
10 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยพร    สิงห์พร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ศรีสุข
3. เด็กหญิงธันยพร    กุลแก้ว
1. นายพันธมิตร    แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา    รักเรือง
11 11 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปื๊ด    เครือคำ
2. เด็กหญิงปวีณา    ปันดวง
3. เด็กหญิงธิดา    ยาง
1. นางสาวมนธิดา    โกษารัตน์
12 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตอาภา    ใจกลม
2. เด็กหญิงนันทวัน    ยามดี
3. เด็กหญิงกฤตยา    เดชธรรม
1. นางจิรประภา    ไตรกิตติคุณ
2. นางจรีรัตน์    ประสพพันธุ์
13 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    พึ่งน้อย
2. เด็กชายกิติพิชญ์    ภิวงค์
3. เด็กชายทวีศักดิ์    กิติสาร
1. นายสุวิชชา    ไตรกิตติคุณ
2. นายธนกฤต    รัตนวิมลชัย
14 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลัดดาพร    ถึงสุข
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สร้อยทิพย์
3. เด็กหญิงสุมิตรา    โนจิตร
1. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
15 15 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรชัย    แซ่ว่าง
2. เด็กชายจิรพันธ์    แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายพ่าง    แซ่ย่าง
1. นายหริพันธุ์    สมนิล
2. นางสาวปรัชญาพร    มะยมหิน
16 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนบดี    จินะพรม
2. เด็กชายณัฐรัตน์    เทพวงค์
3. เด็กชายภูสิทธิ์    วิชัย
1. นายสมชาติ    วิชัย
17 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์    บัวเงา
2. เด็กชายสุวิทย์    แซ่จ๋าว
3. เด็กชายปิยะพงค์    แซ่ลี
1. นางศิริมาศ    ขันทะมาส
18 18 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พลกล้า
2. เด็กหญิงณิชารีย์    ดิษฐนุ่ม
3. เด็กหญิงกาญจนา    จั่นมาก
1. นางสาวสุวิมล    ฟักทองอยู่
19 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนุกุล    นันต๊ะ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์    แก้วละเอียด
3. เด็กชายเนติพงษ์    นาทรายนุสรณ์
1. นายโชคชัย    วงศ์ชัยยา
20 20 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    อินต๊ะ
2. เด็กชายณัฐดนัย    อินทร์ปัน
3. เด็กชายพสธร    คำมา
1. นางประยูร    ก๋าเครือคำ
21 21 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิธิชัย    ณ ชน
2. เด็กชายเด่น    ยอดออน
3. เด็กชายทิวากร    พนะสันต์
1. นายภานุพงษ์    ปรังฤทธิ์
2. นายบรรจง    ขอดแก้ว
22 22 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนะธร    ยารังศรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ปันวร
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ไชยวงค์
1. นางมลธิลา    สุริยะไชย
2. นายอิทธิพล    อินดำรงค์
23 23 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเอมวิกา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สาระคาม
3. เด็กหญิงพิมพรรณ    ซือหมื่อ
1. นางนงคราญ    พรหมเผ่า
2. นางกิตติกานต์    ศิรินาม
24 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาคภูมิ    เพชรดี
2. เด็กหญิงทวีพร    คงจันทร์
3. เด็กชายชาคริต    เรือนก้อน
1. นายพงษ์เจริญ    โค้วถาวร
2. นางพรวิภา    โค้วถาวร
25 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายชาติชาย    สดใสสมบูรณ์
2. เด็กชายณรงค์    แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุทัศน์    ชมพูนุชแจ่มจรัส
1. นางรุ่งรัตน์    เถินบุรินทร์
26 27 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราพร    ดีบุก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    พันภูวงษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    วงษ์เอนก
1. นางสาวสมควร    ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์    บุญสุภากุล
27 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ปุ๊ดสอง
2. เด็กหญิงธนัญญา    ไหวเขียว
3. เด็กหญิงจันทร์จิรพร    ดงปาลี
1. นางพิสมัย    คำก้อแก้ว
28 29 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุธี    แก่นราช
2. เด็กหญิงศิริพร    วงศ์เปี้ย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เมฆอุตส่าห์
1. นางสาววิลาสินี    หลีตระกูล
29 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชานุช    เสาร์แก้ว
2. เด็กชายรัฐติพงษ์    ทีเร็ว
3. เด็กชายพงศกร    มหายศ
1. นายสมาน    พุกจอน
2. นางดวงเดือน    พุกจอน
30 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกนันท์    แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายชิตดนัย    ไชยมงคล
3. เด็กชายปิยะเนตร    ยุติศรี
1. นางอารี    อัศวโกวิทพงศ์
2. นางสาวยุพาวดี    สุขทรรศนีย์
31 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวปารมี    ธนไพโรจน์
2. เด็กหญิงอริสรา    ดีพูน
3. เด็กหญิงปิยนุช    กลิ่นบุญ
1. นายมาโนชญ์    สุขสุม
2. นางสุทธิภัค    ศรีคำขลิบ
32 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายประกายกาล    ประสานสุข
2. เด็กชายซื้อ    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายทิพย์ทอง    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายสุรพล    ยศกำจาย
33 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติยา    เชื้อมีศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ทัดกลาง
3. เด็กหญิงเรณู    สอนเพ็ง
1. นายประสงค์    เนตรกลิ่น
2. นายเฉลียว    ม่วงเล็ก
34 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมชาย    พิมลสกุลรักษา
2. เด็กชายคมสัน    มอโป๊ะ
3. เด็กชายอาเค่อ    แลเฉอะ
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
35 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุรพงษ์    ดอแสง
2. เด็กหญิงเตือนใจ    ปลาสิงห์
3. เด็กหญิงภัทรจิต    แปงด๋อ
1. นางอุบล    พิทักษ์ทา
2. นางกรกนก    จำรัส
36 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    โห้สงวน
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    สุรภี
3. เด็กหญิงภาริตา    มาตรสิงห์
1. นางสุกิจจา    พึ่งสุข
2. นางสาวอรวรรณ    อินทร์อร่าม
37 38 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์    พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายศรายุทธ    แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร    หงษ์ทอง
1. นางสาวโสภา    ผิวศรี
2. นางจินตนา    บุญตา
38 40 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพล    สุขานนท์
2. เด็กชายรัตนเทพ    คำมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์    อุทศรี
1. นางตรีฉัฐ    นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญานุรักษ์
39 42 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายยศกร    แซ่ม้า
2. เด็กชายธนภูมิ    ชาตรีวัชระ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    แซ่โซ้ง
1. นายสถาพร    คำบุญมี
2. นางรจนา    โพทอง
40 43 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุขสันต์    สวัสดี
2. เด็กหญิงวริษา    พูลล้น
3. เด็กหญิงสุภานน    เริ่มจำ
1. นางนงเยาว์    ไชยมุติ
2. นางลักขณา    หลวงแนม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................