งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 000602
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ปางจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวดี    ใจติขะ
3. เด็กหญิงสุธิดา    พูยอดดี
1. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินจันทร์
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    บุญผ่อง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร    ตั้งใจ
3. เด็กหญิงสุลิสา    แก้วสระแสน
1. นางกมลรัตน์    มีไชโย
2. นายธวัชชัย    อุทัยวัฒนานนท์
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิจจพัฒน์    ร่มพยอม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เจนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิดาณัฐ    อัศวภูมิ
1. นางวัชรินทร์    เปี่ยมเนตร
2. นางสาวธัชชา    พุทธากร
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายครรชิต    ชัยมา
2. เด็กชายอัมรินทร์    อินทศร
3. นางสาวสุกานดา    ขวัญตา
1. นางฤทัยรัตน์    จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางสาวชญาณี    ฤทธิ์ณรงค์
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพิน    แซ่เห้อ
2. นางสาวปิยพร    วิญญูสกุล
3. นางสาวอารยา    แซ่ว่าง
1. นางวรรณพร    บำรุงยศ
2. นายนิกร    แก้วคำดี
6 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    คงสน
2. เด็กหญิงชยุดา    มิตยเมฆินทร์
3. เด็กหญิงสกุลชนก    เพ็ชรจันทร์
1. นายอโณชัย    พุ่มสะอาด
2. นางภริตพร    พึ่งไชย
7 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุสรณ์    แซ่เถา
2. นายชัชพล    แซ่หว้า
3. นายวิศวชิต    กงวิรัตน์
1. นายจันทร์พยัพ    สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา    วงศ์สิงห์แก้ว
8 7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒน์    มั่นคง
2. เด็กหญิงพรวิไล    ผาวันดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทร์แก้ว
1. นางสมลักษณ์    ศรีมังกร
9 8 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กชายภีรนนท์    อินตา
2. นายพัทธพล    รักษาศีล
3. นายปริญญา    ศิริชัย
1. นางธัญพร    สิทธิยศ
2. นางสาวญาณิศา    โพธิรินทร์
10 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ปางจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวดี    ใจติขะ
3. เด็กหญิงสุธิดา    พูยอดดี
1. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินจันทร์
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    แตงโม
2. นายสิทธิพร    ผ่องใส
3. เด็กชายจิรภัทร    แสงอุบล
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางประนอม    วิชัยดิษฐ์
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรววาริน    รชตะวุฒิพร
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ธรรมธิ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ดวงฤทธิ์
1. นางสาวโสภิต    ทองดัง
13 12 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. สามเณรอนุพงศ์    ต่อกัน
2. สามเณรนัทวัฒ    ทาวรรณ
3. สามเณรนัทวุฒ    ทาวรรณ
1. นายวีระยุทธ    แพทย์สมาน
2. นายนิเรศ    สมอุ่น
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรภัฒน์    พึ่งน้อย
2. เด็กชายทวีศักดิ์    กิติสาร
3. เด็กชายกิติพิชญ์    ภิวงค์
1. นายสุวิชชา    ไตรกิตติคุณ
2. นายเจษฎา    ถิ่นสอน
15 14 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายชยากร    สารเถื่อนแก้ว
2. นายวรพล    ชุ่มธิ
3. นายภูวดล    งึ้มนันใจ
1. นายกสานติ์    วรรณภพ
2. นางนภาพร    วรรณภพ
16 15 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภิสรา    เกตุมี
2. เด็กหญิงนิตยา    บัวสิงห์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีสวัสดิ์
1. นายถาวร    จงอิ้ว
2. นางสุภาวดี    ฤกษ์หร่าย
17 16 โรงเรียนศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอุดม    พิทักษ์พงศ์เดช
2. เด็กชายลีล่อง    ดังเซ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เกิดไกล
1. นางสาวรัชญา    นึกเร็ว
2. นางสาวเจนจิรา    ชุมภู
18 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    อินสอน
2. เด็กหญิงจินดามณี    เปงกันทา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ปันดี
1. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
19 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายนพดล    แสงช้าง
2. นายอาทิตย์    แซกือ
3. นายอติชาต    ดุรงฤทธิ์กุล
1. นายฉอ้อน    เอี่ยมอินทร์
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรเพชร    สุยะปัญญา
2. เด็กชายภานุพงษ์    สุขเรือง
3. เด็กหญิงชลดา    ปินตาแสน
1. นายกุศล    ยอดดำเนิน
21 20 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. สามเณรณรงค์ศักดิ์    สีพันธ์
2. สามเณรวสันต์    ไพศาล
3. สามเณรอำพล    -
1. นางรำไพ    จันทร์ลอย
22 21 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายศุภนัย    เขยตุ้ย
2. นายจักรี    อิ่นอ้าย
3. นายณัฐดนัย    เสือคำ
1. นายเจริญเกียรติ    ใบยา
2. นายชวน    ถาวงค์
23 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัฒนพงษ์    พรมชัย
2. เด็กหญิงนลินนิภา    ใจปรีชาวัฒนากุล
3. เด็กชายอนุชา    แซ่จ๋าว
1. นายปรีชา    ศรีชัยบุญสูง
2. นางวิลาวัลย์    ศรีชัยบุญสูง
24 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปกรณ์    ปรีเปรม
2. เด็กชายศิรวิทย์    ผาเงิน
3. เด็กชายธนโชติ    เบ็ญชา
1. นางอนัญญา    สมฤทธิ์
25 25 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาวรี    ราชอินตา
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    วงอุระ
3. เด็กหญิงจตุพร    สอนจันทร์
1. นางสาวบังอร    มีสุข
26 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายทินกร    กุลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายอนันต์    แซ่ย่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ยอดยิ่งหทัยกุล
1. นายนิรันต์    ยานะโส
2. นายนิเวช    แสงคำ
27 27 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    สีโสดา
2. เด็กหญิงนฤมล    โกสูงเนิน
3. เด็กหญิงมีรยา    ทองเหลือง
1. นางสาวสมควร    ทุยบึงฉิม
2. นางนพคุณ    กองทรัพย์
28 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพดล    ปัญญาราช
2. เด็กชายณัชพล    เล็กบุตร
3. เด็กชายกฤษดา    ตาอ้าย
1. นายสุทธิ    ทองคำ
29 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนุสบา    แสงทองนพคุณ
2. นางสาวสรวีย์    กันทะวงค์
3. เด็กหญิงธนัชชา    พันธุ์มินทร์
1. นางจันทร์ฟอง    ประดิษฐ์ทอง
30 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    ราชอุปนันท์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    เครืออุ่นเรือน
3. เด็กหญิงธาริกา    ไชยยวง
1. นายสมาน    พุกจอน
2. นางดวงเดือน    พุกจอน
31 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธยา    ทะคำ
2. เด็กหญิงปภาวี    อร่ามดวง
3. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์    จันทร์พุ่ม
1. นางอารี    อัศวโกวิทพงศ์
2. นางสาวยุพาวดี    สุขทรรศนีย์
32 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สกุลมา
2. เด็กหญิงปัทมพร    นามพระจันทร์
3. เด็กชายธนกร    ถินนอก
1. นายชาญชัย    ปานทยักษ์
2. นายจักรภพ    บุญขาว
33 34 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    จันทร์สละ
2. เด็กชายภานุพงษ์    อินตา
3. เด็กหญิงจริยา    พันธ์ทอง
1. นางวรพรรณ    เที่ยงบูทวี
2. นางบุญยืน    เจริญลาภ
34 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายหล่อพะ    เหม่อแลกู่
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เบอเชกู่
3. เด็กหญิงชนิภา    แซ่จง
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
35 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ขัติพงษ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ    อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอังคณา    เ้หล็กเทศ
1. นายสุพจน์    บุญมาเทพ
36 37 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกิจ    อินทศักดิ์
2. เด็กชายสยาม    ฉลูทอง
3. เด็กชายธีรัช    เจตน์กสิการณ์
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นางสมหวัง    วรรณสูตร
37 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภัสรา    แป้นเกิด
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    พะโยม
3. เด็กหญิงวณิชชา    จ๊อกถึง
1. นางธนารีย์    ฟูงาม
38 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    คล้ายธานี
2. เด็กหญิงจรรยา    โพธิ์จันทร์
3. เด็กชายปฐมพร    พุทธรักษา
1. นางรณิดา    ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์    ชูรา
39 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    มั่นระวัง
2. เด็กหญิงลลิดา    นันต๊ะมูล
3. เด็กหญิงกัญญาณี    จินากูล
1. นางวันเพ็ญ    แสนปัญญา
40 42 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภพ    อนุสุทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    โพธิ์พฤกษ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    โพธิ์เย็น
1. นายนภดล    ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา    ที่ปรึกษา
41 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภาพรรณ    สิงห์คำโล
2. เด็กหญิงชัชฏาพร    จำเนียรสาท
3. เด็กชายมงคล    ทาปาระ
1. นายสามารถ    สิทธิวงศ์
2. นายพินิจ    สุขลักษณ์
42 44 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกฤต    น้อยยอดยิ่ง
2. เด็กชายอำนาจ    มิ่งมะณี
3. เด็กชายนนทวัฒน์    เกตุแก้ว
1. นางวิไล    รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นายทวิทย์    จุฑาคุปต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................