งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 000056
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรธิดา    อินไชสา
2. นางสาวสิริมา    บุญยืนนาน
3. นางสาวศุภมน    สูนปัน
4. นางสาวกนกวรรณ    กันตีมูล
5. นางสาววราภรณ์    นกแล
6. นางสาวชฎาภรณ์    กันธาทิพย์
1. นางจิราภรณ์    ทิพรส
2. นางอักษราวดี    แสงใส
3. นายธเนศ    สุนทรนันท
2 1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    มูลระณะชาติ
2. นายเทวินทร์    อยู่เจริญ
3. นางสาวศิรินภา    มาระสะ
4. นางสาววนิดา    มาถาวร
5. นางสาวกันทิมา    เชื้อดี
6. นางสาวธณัฐชา    ชอบธรรม
1. นายชูชาติ    ยืนยาว
2. นางสาวลัคณา    มันตะวัตร
3. นางสาวปานทิพย์    กองกันภัย
3 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายพัชรพล    พุฒปราง
2. นายนิพนธ์    สนหอม
3. นางสาวชนิสรา    วิเคียน
4. นางสาวอัจฉรา    วงชาลี
5. นางสาวนันทพร    วันโทน
6. นางสาววราภรณ์    ใจชื่น
1. นางรินดา    สิทธิธูรณ์
2. นางสาววันดี    ประสิทธิโชค
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรินภา    ผุดพรมราช
2. นายสุทัศน์    ศรีปราชญ์
3. นางสาวผการัตน์    ตาทอง
4. นางสาวสาลินี    กาญสูงเนิน
5. นางสาวบุษกร    ชิดสระน้อย
6. นางสาวอัญชลี    จันธงพาส
1. นายสุรกิต    สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์    สิงห์ศิริ
5 4 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายญาณพัฒน์    ทองเปี้ย
2. นายสุทิวัส    น้อยสะปุ๋ง
3. นายณัฐพงษ์    แดงโอ๊ะ
4. นางสาวกาญจนาพร    ฟูเฟย
5. นางสาวรุ้งฟ้า    อรุณวงศ์
6. นายพันศักดิ์    เทพวงศ์
1. นางสุนีย์    ชาราษฎร์
2. นางลัดดา    ปัญจบุรี
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายอนุกูล    ฤทธิ์น่วม
2. นายณัฐภูมิ    ก้อนจ้อย
3. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่ฤทธิ์
4. นางสาวนงเยาว์    ก๋องใจ
5. นางสาววิภาวี    ฤทธิรอน
6. นางสาววิภาวัส    ฤทธิรอน
1. นางสาวนงนุช    ยาคล้าย
2. นางจุรี    คุ้มญาติ
7 6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริชนก    ปิระกะ
2. นางสาวฐิติรัตน์    โนนสามารถ
3. นางสาวกรรณิกา    คำเวิน
4. นางสาวสุนิสา    โป่งปันต๊ะ
5. นางสาวสมใจ    สุระภี
6. นายภานุพงศ์    เกตุนาค
1. นางสาวมนสิชา    จันทรา
2. นางระวิวรรณ    จอมคำ
3. นางเกศินีนาฎ    แย้มนิล
8 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวพุทธชาติ    คำภา
2. นางสาววัชรี    คำภา
3. นางสาวกรกนก    อรรคสูรย์
4. นางสาวณัฐทิญา    สารพันธ์
5. นางสาวกนกวรรณ    ศรีทาสังข์
6. นางสาววราภรณ์    สุวรรณชาติ
1. นางสาวตรึงใจ    เกียรติกิตติกุล
2. นางสาวอารีรัตน์    รูปบุญ
9 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาววิรัญญา    หล่ายนาสาร
2. นางสาวศิรารัตน์    เมืองแก่น
3. นางสาวมณีรัตน์    เทพวัง
4. นางสาวสุพรรษา    แสนยศ
5. นางสาวกัณฐิกา    กันศรีเวียง
6. นางสาวสุพัตรา    สุทธวงค์
1. นางอภิญญา    ยอดเชียงคำ
2. นางสาววิมลรัตน์    วันดี
3. นางสาวแพรวพันธ์    ภูวงค์ผา
10 9 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรธิดา    อินไชสา
2. นางสาวสิริมา    บุญยืนนาน
3. นางสาวศุภมน    สูนปัน
4. นางสาวกนกวรรณ    กันตีมูล
5. นางสาววราภรณ์    นกแล
6. นางสาวชฎาภรณ์    กันธาทิพย์
1. นางจิราภรณ์    ทิพรส
2. นางอักษราวดี    แสงใส
3. นายธเนศ    สุนทรนันท
11 10 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายนันทวุฒิ    เถื่อนด้วง
2. นายปิยะพงษ์    แย้มทัศน์
3. นายไกรวิทย์    แสงสว่าง
4. นางสาวพลอยไพลิน    เนียมเพาะ
5. นางสาวกัลยา    ยอยยิ้ม
6. นางสาวจุฑามณี    แก้วสระแสน
1. นางทิพาพร    ศรีสุธรรม
2. นางวลัยพร    แจ่มนาม
12 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายนายณัฐวุฒิ    คำซาว
2. นางสาวทิพย์รัตน์    มูลเมือง
3. นางสาวรุ่งรวี    แซ่หว่อง
4. นางสาววราภรณ์    จันทร์เพ็ญ
5. นายสมชาย    ลวดมี
6. นายเนวิน    จินะวงศ์
1. นางวรรณา    แสงคำ
2. นางเตือนใจ    สงคราม
3. นางสาวแน่งน้อย    คำสุข
13 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายคุณากร    เทพละออ
2. นายธีรเมธ    เพ็ชรหาญ
3. นางสาวรุ่งระวี    ลักษณะ
4. นางสาววินัสิรินธร    ต่อมแก้ว
5. นางสาวสุทธิดา    ใจดี
6. นายพยอม    ชุ่มเชย
1. นางลัลน์ทริมาล    วงศ์บุรี
2. นางพิมพ์พรรณ    พรหมศิริแสน
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกชพรรณ    กาวิน
2. นางสาววรรณอนงค์    ข้ามสาม
3. นางสาวชวัลลักษณ์    ดอกจันทร์
4. นางสาวทิพย์วรรณ    โนใจ
5. นางสาวบัณฑิตา    กังหัน
6. นางสาวปวันรัตน์    ได้ดี
1. นางณภัคสุรางค์    พัชรจารุพบชัย
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชลาลัย    ไชยประพันธ์
2. นายปิยะพงษ์    มุดแก้ว
3. นางสาวกมลวรรณ    ธรรมสอน
4. นางสาวศิริกาญจน์    นันต๊ะวงศ์
5. นางสาวศิวพรรณ    ชินายศ
6. นางสาวพัชรีญา    สายคำกอง
1. นางสาวพรทิพย์    ณ น่าน
2. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
16 15 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิมิตร    อินอ๋อม
2. นางสาวสุดาวรรณ    ภูนี
3. นางสาวกันยารัตน์    จันทร์พรม
4. นางสาวนฤมล    แก้วสระแสน
5. นางสาววันวิสาข์    พระสุข
6. นายสัมพันธ์    บินเย็น
1. นางศุภัฏกมล    บางพาน
17 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์จิรา    แสนใจ
2. นางสาววรรณทิพย์    สารีบุตร
3. นางสาวจุฑามาศ    แก้วน้อย
4. นางสาวนรีวรรณ    วิทูน
5. นางสาววิจิตรา    แปงยวง
6. นางสาวประภาพร    สิทธิเทพ
1. นางศรีพรรณ    จันทะวัง
2. นางกัลยา    วิชัย
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายอดิศักดิ์    จันทร์หล้า
2. นางสาวจุฑามาศ    หมื่นสุข
3. นางสาวธัญสุดา    คนเที่ยง
4. นางสาวรัตนาวลี    รินทร์คำ
5. นางสาวนัจนันท์    ดุเจโต๊ะ
6. นางสาวทิพย์รัตน์    เต๋จ๊ะแก้ว
1. นางอรนิภา    สุใจคำ
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    มาปัน
2. นางสาวณิชากร    จันทรา
3. นางสาวจันทร์จิรา    ปัญญาอ่อง
4. นางสาวนพวรรณ    จูมาส
5. นางสาวบุณยานุช    คาหมี
6. นางสาวฑิฆัมพร    ลิทธิวงศ์
1. นางสุนันทา    แสงจันทร์
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายเมธี    เขียวดี
2. นางสาวเบญจวรรณ    แสงโฮ่ง
3. นางสาวแคทรียา    ไชยลังกา
4. นางสาวจุฬารัตน์    ปาระมี
5. นางสาวนลินี    แก้วลังการ์
6. นางสาวพรสวรรค์    น้อยสะปุ๋ง
1. นางสาวนพผกามาศ    ทองขาว
2. นางลำดวน    ติดทะ
3. นายสุนทร    บุญมี
21 20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัมพร    สมบูรณ์ศรีสกุล
2. นางสาวเพ็ญพร    แซ่เฮ่อ
3. นางสาวพรนภา    แซ่เฮ่อ
4. นางสาวจันทภา    โชติคัคนานต์
5. นางสาวสุธา    สว่างประจิม
6. นางสาววรดา    เหล่ายั่งสกุล
1. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
2. นางวณิสา    ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวพุ่มพวง    ปัญญาคำ
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนราวิทญ์    จิตอารีย์
2. นางสาวพิมพิศา    สุทธิแสน
3. นางสาวนันทกา    สุทธิแสน
4. นางสาวชนาภา    จันต๊ะนุ
5. นางสาวสิตานันท์    อิ่นอ้าย
6. นางสาวนพวรรณ    พุฒมาลัย
1. นางอารีรัชช์    ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์    บุญเรืองธนศักดิ์
23 22 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธินี    อินแถลง
2. นางสาวณัฐชนก    สพานแก้ว
3. นางสาวกัลยา    สมยศ
4. นางสาวอรนิตย์    ธรรมเสนา
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วาปีโย
6. นางสาวนฤมล    วันดีกัน
1. พระใบฎีกา    ทศพล
24 23 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    จันทร์จม
2. นางสาวเกศนีย์    ชัยจันดี
3. นางสาวกมลวรรณ    ปุณโณฑก
4. นางสาวธิดารัตน์    สุกันทอง
5. นางสาวศุภนุช    สมฤทธิ์
6. นางสาวศุภนัน    สมฤทธิ์
1. นางศรีดา    กันทะวงศ์
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายสุริยา    บำเพ็ญ
2. นายอิฐธิพงษ์    ทิพราชา
3. นางสาวกัญญารัตน์    คำอ้าย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย    สมแก้ว
5. นางสาวมินตรา    ใบคำ
6. นางสาวอัญชลี    แรกบุตร
1. นางสาวสุนทรี    สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี    เมืองมูล
26 25 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายฉันท์ทัต    มีภูคำ
2. นายพีรพงษ์    สายทอง
3. นายชัยชนะ    ดีคำ
4. นายสรวิศ    ชนะเลิศ
5. นางสาวปณิตา    มีแก้ว
6. นายประชา    ธงไชย
1. นางประชุม    สุวรรณ
27 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวธีรกานต์    จารุวาณี
2. นางสาวนภา    จันทร์กลากุล
3. นางสาวนิตยา    ถิ่นทองท่าผา
4. นางสาวศิริลักษณ์    กุลสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวอาภากร    บันดาลสกุล
6. นางสาวแจ่มจันทร์    สมคิด
1. นางสาวอัมพร    คำลือเกียรติ์
28 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายธนพล    พ่วงพันธ์
2. นายอรรถพร    วงษ์ลา
3. นายพงศธร    สงเสนา
4. นางสาวกรมณี    รัตนะยา
5. นางสาวจิราพร    เอมสวาท
6. นางสาวกัลยาณี    ศรีสอน
1. นางมยุรา    แจ่มวงษ์
2. นางสาวพรทิพย์    อ่อนท้วม
29 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายพงษ์พัฒน์    ตาแปง
2. นายโสภณ    ปงรังษี
3. นางสาวธัญชนิต    เกตุแก้ว
4. นางสาวธัญชนก    เกตุแก้ว
5. นางสาวศศิวิมล    คำงาม
6. นายเพลินสวัสดิ์    โตโส
1. นางรุ่งนภา    สดสะอาด
30 29 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายอนิรุฒ    หล้ากันทา
2. นางสาวกฤติยา    วงษ์เที่ยง
3. นางสาวเจนจิรา    ทาสุรินทร์
4. นางสาวสุธิดา    เมืองเปี้ย
5. นางสาวพรรณิสา    เตชะธิ
6. นางสาวเกวลิน    ยาชุมภู
1. นางจันทกานต์    ดวงมาลา
2. นางสมนึก    ดิษฐ์กระจัน
3. นายมธุรพจน์    วัฒนะนุกูล
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศรุตา    สุปิน
2. นางสาววรรณนิสา    ลำปน
3. นายคมกริช    ใจกันทา
4. นายณัฐวุฒิ    ภูสด
5. นางสาวนิตยา    ขัดเชียงราย
6. นางสาววิภาวรรณ    ศรีจันทร์
1. นางเครือวัลย์    สุริยะวรรณ
2. นางสาวฐานิตา    อรุณศักดิ์
32 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีรัตน์    บุญยืน
2. นางสาวญาณิศา    กาจินะ
3. นางสาวจินดาพร    หน่อแก้ว
4. นางสาวกฤตยา    ปันอินแปง
5. นางสาวเกศินี    คำสมุด
6. นางสาวกมลทิพย์    สุริยะวงค์
1. นางพรละภา    ชุมภูศรี
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวปราถนา    แก้วเวียง
2. นายสุชาติ    แก้้วมูล
3. นางสาวภัทราวี    กำแพงเพชร
4. นางสาวแพรพรรณ    วังสีโก
5. นางสาวธนัญญา    เข็มหนู
6. นางสาวธาริณี    ศรีเพ็ง
1. นางจันทร์แรม    ต่อสกุล
2. นางอัญชลี    อัครวงษ์
3. นายวิทยา    พงษ์ชัยสิทธิ์
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายเกล้าตระการ    อ่วมจิ๋ว
2. นายชยันต์    ผู้ดอก
3. นายวัยรักษ์    บุญมาลา
4. นางสาวพิมพ์วิภา    นิลรัตน์
5. นางสาวบัวบาน    แซ่หาง
6. นางสาวพิมพ์ชนก    ทาดาริน
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางนิตยา    ชูเกียรติ
35 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายธีระวัฒน์    จันทร์เส็ง
2. นางสาวณัฐฑริกา    ปานใย
3. นางสาวรุ่งนภา    จิ๋วอยู่
4. นางสาวพรรณรัตน์    แก้วเปี้ย
5. นางสาวณัฐริกา    พุกรอด
6. นางสาวธมลวรรณ    จันทร์วิลัย
1. นางสุนีย์    จักร์แสน
36 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวบุฉุ    เลเชอะกู่
2. นางสาวเพ็ญศรี    หวุ่ยซือกู่
3. นางสาวนุชนาท    อายี้
4. นางสาวสายฝน    มอโป๊ะ
5. นางสาวมาลินี    กวยยือ
6. นางสาวหมี่แอ    หมื่อโป๊ะ
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    อ่อนตาแสง
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายนราธิป    แสนประดิษฐ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ตั้งตัว
3. นางสาวอริสา    งามสม
4. นางสาววชิรวรรณ    ปลายนา
5. นางสาวจารุณี    สูตรเลข
6. นางสาวนันทนา    ฟังเย็น
1. นางอุบล    พิทักษ์ทา
2. นางกรกนก    จำรัส
3. นางผกาวรรณ์    ตุลาพันธ์
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายวันเฉลิม    อรรถรัฐ
2. นายณัฐกานต์    จั่นหนู
3. นางสาวมธุรส    พูลการขาย
4. นางสาวศิรินภา    พูลศรี
5. นางสาวศิรประภา    แกว่นกสิกรรม
6. นางสาวชุติกานต์    ไวเชิงค้า
1. นางวัชรี    พูลศรี
2. นางเรณู    เหล่านภาพร
3. นางสีดา    สุนทรพงศ์
39 38 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินันท์    แซ่ลี
2. นางสาววิไลพร    ข่ายเพชร
3. นางสาววรรณิสา    ปั่นอาจ
4. นางสาวราตรี    เพชรกรัด
5. นางสาววารุณี    รักอาจ
6. นางสาวนนทิยา    คำบุตร
1. นายเชษฐา    เพชรคง
2. นางสิริพร    ภูมี
3. นางมัญชุสา    ศรีวิเศษ
40 40 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณา    น้ำทิพย์
2. นางสาวอัญชลี    เนียมใย
3. นางสาวดวงพร    อนุศรี
4. นางสาวยุพิน    มหาวงค์
5. นางสาวทิพย์สุดา    ไชยเพ็งจันทร์
6. นายทรงพล    อิ่มรัง
1. นางสาวพนิดา    ศิริสุวรรณ
2. นายธีรพงษ์    มาทอง
3. นายชงคา    บริวาท
41 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ดวงอินทร์
2. นางสาวปรางศิริ    มีทา
3. นางสาวจริยา    สาทอง
4. นายธีระภาพ    ฝั้นถา
5. นายปรีชาพล    แก้วดวงน้อย
6. นายณัฐฐินันท์    มาวัน
1. นางวันวิสา    ทิพยศักดิ์
2. นางสุนทราพร    พุฒิเมธางกูร
42 42 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    แซ่เดียว
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    จีนแก้ว
3. นายกิตติพงศ์    จันทร์กลิ่น
4. นางสาวอภิวรรณ    พิลึก
5. นางสาวสุวรรณา    แก้ววงษ์
6. นายปฏิภาณ    สุทธิพรม
1. นางนัทธมนกาญจน์    จูนก
2. นางสาววรรณา    โกตะมะ
3. นายอิทธิเดช    น้อมนวล
43 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวภริตา    ใจอ้าย
2. นางสาวปวีณา    ขัดสาย
3. นางสาวจันจิรา    กันไสย
4. นางสาวพรรษา    เทพชัยน่าน
5. นางสาวฤทัยรัตน์    สกุลปราโมทย์
6. นางสาวสุวนันท์    สีแก้ว
1. นางรัตนา    วงศ์เครือ
2. นางสาวกุมาลี    รวมทรัพย์
3. นายนเรศ    หนูป่า
44 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงนภา    โรจน์อรุณ
2. นางสาวชมภู่    อินทร์แป้น
3. นางสาวอรพรรณ    พัทธนสาร
4. นางสาววรรณภา    โตแฉ่ง
5. นางสาวจุฑาทิพย์    ชมฤทธิ์
6. นางสาวอังคนา    พุกเปี่ยม
1. นางสาวสุทิน    หลิมหงษ์พิทักษ์
2. นายนิกร    อินจันทร์
3. นางนิษณา    วัลลภ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................