งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000053
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยมงคล    คณะปัญญา
2. เด็กชายคุณาฒัย    ธิตา
1. นางสิริธร    อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศิราพรรณ    ธิปัน
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนราดล    ร่ำรวย
2. เด็กชายสิทธิพร    สาคร
1. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์    ขำหรุ่น
3 2 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัสรา    สุขแช่ม
2. เด็กหญิงธนพร    วงษ์รอด
1. นายกัมปนาท    อาทิตย์ตั้ง
2. นางสาวลัดดา    เพ็ชสังฆาต
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาดล    ประมูลศิลป์
2. เด็กชายศิวะกานต์    แก้วบัวดี
1. นางวิลาวัลย์    นาคภพ
2. นายนันทพันธ์    ดุณดิลกชุติวัต
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระพงษ์    ยะชมภู
2. เด็กชายปริตต์    ขันธะชมภู
1. นายสิทธิชัย    แสนนิทา
2. นางดาริน    วงค์รินทร์
6 5 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคณิตตา    อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงอลิสรา    ศรีภิรมย์
1. นางสาวมณีรัตน์    เรือนก้อน
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรมน    โตสงวน
2. เด็กหญิงนัยนา    คุณอาสา
1. นางอมรรัตน์    วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุณยวุฒิ    บุญยะลาโภ
2. เด็กชายชนาธิป    กอนมน
1. นางสาวศศิวิมล    พลเจียก
2. นางวชิราภรณ์    วจีอรุโณทัย
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กชายกัญจน์สิทธิ์    โกศัย
2. เด็กชายธรรมทัศน์    สิงห์กา
1. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
2. นางเกวลิน    วุฒิสาร
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยมงคล    คณะปัญญา
2. เด็กชายคุณาฒัย    ธิตา
1. นางสิริธร    อมราภรณ์พิสุทธิ์
2. นางสาวศิราพรรณ    ธิปัน
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทินนาท    ทองบำรุง
2. เด็กชายกีรติ    เฉลิมโอฐ
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
2. นายสมควร    ทับทิม
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    เวชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ    แสนศรี
1. นางสาวจินดาพร    พุทธิเกียรติ
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมไพลิน    ฟูอานันท์
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จงรักษ์
1. นางสาวปวีณา    แนววงศ์
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ครูวิชา
2. เด็กชายพิชยุทธ    ตามูล
1. นางบุษยพรรณ    ขันแหลม
2. นายชัยวุุฒิ    คมประดิษฐ์
15 14 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรมล    บุญเทพ
2. นายอภินันท์    สมควร
1. นายสุรชัย    ใจซื่อ
16 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    โมลาลาย
2. เด็กหญิงฐิติมา    อินทพงษ์
1. นางสาวศิริกุล    เการาชการ
2. นางสาวณัฐณิชา    ชังคะนาค
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุติพร    สิงห์คำ
2. เด็กชายนนท์ธวัช    แก้วโพธิ์
1. นายจาตุรงศ์    ยืนยงศีรีมาศ
2. นายสำราญ    คำอ้าย
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรพงศ์    กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิทธิ์    แสนยาสมุทร์
1. นายประธาน    ลิปตะสิริ
2. นางสาวณัฐกฤษกา    มงคล
19 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยวุฒิ    ผ่องกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา    บัวเรียน
1. นายจิระวัฒน์    วังกะ
2. นางสาวกฤติยา    เรือนใจดี
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายเวชานนท์    พึ่งบุญ
2. นายกิตติพล    พงษ์ตุ้ย
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นายรณรงค์    ชัยห้วยห้า
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พัทยาวรรณ
2. เด็กชายมนตรี    พันดร
1. นายประพันธ์    พัทยาวรรณ
2. นางนิตยา    เคลือบวัง
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาคิน    ศรชัย
2. เด็กชายพีระพล    ลือยศ
1. นางนงลักษณ์    วิลาศ
2. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิพัทธ์    คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาภา    ยะมา
1. นางสาวศศิร์อร    ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางจิรปรียา    ชัยทะ
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    สุนันต๊ะ
2. เด็กชายธรรมนูญ    เฉลียว
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กิพอ
2. เด็กชายวรวิช    ศรีวรรณ์
1. นายอนุพงษ์    จันทรมานนท์
26 25 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายภราดร    พุ่มคำ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    สุขหนู
1. นายสิทธิพงษ์    กุลทอง
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวณิชย์ญา    ธนูชิต
2. เด็กชายอัครวุฒิ    กันทะใจ
1. นางสาววิชชุดา    กันทะมาลา
2. นางสาวอัจฉราพรรณ์    วงค์ฝั้น
28 27 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายปธานิน    หาหาญ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    เขื่อนแก้ว
1. นางสาวอรทัย    มุทาพร
2. นายจักรพงษ์    เมฆเจริญทรัพย์
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถวิท    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายพงศกร    กองปู๊ด
1. นายครรชิต    ครูบา
30 29 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายคเณศ    เหล่าพล
2. เด็กชายภควัต    แสนกาวี
1. นายศุภกิจ    ยะแก้ว
2. นางสาวณัฏฐณิชา    ถาน้อย
31 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณพล    มะหลีแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    สิทธิกลม
1. นายสุริยา    ยศธิวงค์
2. นางสาวสาวิตรี    จักรบุตร
32 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสวิตต์    ชัยปา
2. เด็กชายนคร    อิ่นแก้ว
1. นายกิตติพงศ์    มงคลคำ
2. นางสาวภัทราภรณ์    อารีย์
33 32 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายยิ่งศักดิ์    ทิพย์ศิริ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    เชียงอินทร์
1. นางสาวบุญช่วย    นันทรักษ์
2. นางณิชมน    ต่ายจันทร์
34 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิชา    ศุภวิริยะมงคล
2. เด็กหญิงตรุษา    เทพมงคล
1. นางเพียงเดือน    โล่ห์สุดใจ
2. นายฉัตรชัย    โฆสิต
35 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิชญุตม์    นาละออง
2. เด็กชายสุรรัตน์    มุ่งดี
1. นายธนสิทธิ์    ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ    ศรีวรรณชัย
36 37 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติพงษ์    บุญมา
2. เด็กชายจักรกฤษ์    โพธิ์แก้ว
1. นางสาวศรารักษ์    แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี    ทองทักษิณ
37 38 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพัศ    อินหล่อ
2. เด็กชายรัตนากร    แสงอุ่น
1. นางสาวสมร    ประชาสน
2. นางสาวภาวนา    มุขพรหม
38 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงมาริษา    พิมพ์ศรี
1. นางสาวยุพา    ปินตา
39 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันทรากร    จินกสิกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมจิตต์
1. นางสาวสายพิน    สุขสถาน
2. นางสาวษณอนงค์    ชูรา
40 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรกฤษ    ปังคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์    มีหอม
1. นางปภาดา    รัตนประทีป
2. นางสาวกาญจนาภรณ์    ใสวรรณ์
41 42 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกมล    วัดพ่วงแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล    นาคเทวี
1. นางเกษกนก    สุขแก้ว
2. นายนาวิน    เงินอยู่
42 43 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    หินอ่อน
2. เด็กชายธีรภัทร    นพนรินทร์
1. นางสุมิตรา    ประชัน
2. นายนพดล    มุสิกปาน
43 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริวรรต    คลังสิน
2. เด็กชายวงศกร    ฤกษนันทน์
1. นายณัฐวุฒิ    ปกสุข
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................