งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 000040
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายตรีทเศศ    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพิชญา    สิงห์เวชสกุล
1. นางอัญชลีพร    ขันยาว
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    มีอุสาห์
2. เด็กหญิงกัลยกร    อาระยะ
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชยา    การะ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    น้อยล้ำ
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์    เมธาวรารักษ์
2. นายกัมปนาท    อาทิตย์ตั้ง
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณา    แสงเดชา
2. เด็กหญิงอภิญญา    แสงเพชร
1. นางสาวเกสรี    แจ่มสกุล
2. นางสาวชมพูนุช    พลนอก
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัํฐริกา    ค้างกอ
2. เด็กชายวรวิทย์    มูลรังษี
1. นายวรเทพ    วันกาล
2. นางอรอุมา    พงค์ธัญญะดิลก
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนภา    เจริญสุข
1. นางสาวกัลยาณี    รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธาริณ    สหเมธาพัฒน์
2. เด็กหญิงพชรัคร์    ไชยมี
1. นางสาววิมลรัตน์    กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์    วรรณา
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    กองสังข์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์    วิบูลย์คำ
1. นางสาวสุภาพร    ก้อนเทียน
2. นางสาวศศิวิมล    พลเจียก
9 8 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรนันท์    คำไชย
2. เด็กชายเสรี    ยั่วยวน
1. นางมาลี    มนาคม
2. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
10 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายตรีทเศศ    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพิชญา    สิงห์เวชสกุล
1. นางอัญชลีพร    ขันยาว
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิสุสุตา    สามเกษร
2. เด็กหญิงวริศรา    มงคล
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
2. นายสมควร    ทับทิม
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ผ่องใส
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ทองคำ
1. นางสาวนพวรรณ    กมลปรีดากุล
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวัชญ์    วังแก้ว
2. เด็กชายบุญธิภัสร์    ศรระวัตร
1. นายศศกร    เฟื่องนิคม
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรเทพ    แป้นมุข
2. เด็กชายธรรมนูญ    บุญใส
1. นายสุรศักดิ์    ธนานุศักดิ์
2. นางนิภาพร    สายวงค์
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิฐิ์เดช    อมรทิพย์วงศ์
2. เด็กชายพาทิศ    ศรีบุรี
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นางพวงเพชร    ครุฑเงิน
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชารีฟ    จันทร์ซ้อน
2. เด็กชายภาสกร    แก้วคำตา
1. นางอรุณ    ยอดนิล
2. นางธิดามาศ    สถิตย์อยู่
17 16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรากร    วังใจ
2. เด็กชายศิวกร    บุญมาลัย
1. นายจิตติพล    เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล    เพ็งพุ่ม
18 17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรพงศ์    ชุ่มพระวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล    ศรีบุญมา
1. นางสาวสิริประภา    อินสินธุ
2. นางศิริวรรณ    ไชยภักดิ์
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงฮิโรมิ    คาเนคุมิ
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทวัฒน์    บัวใจ
2. เด็กหญิงนฤฎี    นันที
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นายกฤษณะ    สมุททารินทร์
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวรรณชาติ    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุธิมา    วัฒนะ
1. นายวิชัย    ใจยาสุนะ
2. นางนิตยา    เคลือบวัง
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    เนตรทิพย์
2. เด็กชายชนสรณ์    พึ่งเงิน
1. นายเมธาวี    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
23 22 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุกัลย์    โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์    หวานใจ
1. นางพัชนี    ถูกจิตร์
24 23 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุปรียา    ยาวิละ
2. เด็กชายสิปปกร    อุทธวัง
1. นางสาวสุดาวดี    นามวงศ์
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยพันธุ์    ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์    วิญมา
1. นางสาวเกศกนก    โปธิมอย
26 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิอรรถ    พัวพัน
2. เด็กชายชนายุทธ    รอดทองดี
1. นางสาวสิริลักษณ์    สิงขรณ์
2. นางกัลยา    เกษประสิทธิ์
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายนิธิกร    กุยวารี
2. เด็กหญิงวิชญาพร    สลีสองสม
1. นางสาวจันทร์จิรา    บุญเทียม
2. นางสาวสุวิมล    สุกันธา
28 27 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอมรเทพ    แวงวรรณ
2. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วครุฑ
1. นางสาวสุภาภรณ์    กรณ์แก้ว
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวรรณชาติ    เมาลี
2. เด็กชายสุรเสกข์    กุนนาแสง
1. นายครรชิต    ครูบา
30 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์    ขัดบุญเรือง
2. เด็กหญิงสวรส    เสนาธรรม
1. นางสาวสายทอง    อินถาสาร
2. นางสาวพิชย์รัศมิ์    ยูพานิช
31 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    อินจันทร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    จันพึก
1. นางสุวิมล    พวงสุยะ
32 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชริญญา    อุปรัตน์
2. เด็กหญิงนัฏจิรา    มานะ
1. นายขจรศักดิ์    พวงกุหลาบ
2. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนทวัฒน์    งาเนียม
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    งามอ่อง
1. นายทวีศักดิ์    สินทรัพย์
2. นายสามารถ    กล่อมเกลา
34 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายจัตุพงศ์    ฟองสมุทร
2. เด็กหญิงธัญชนก    เศษสุวรรณ
1. นายอินทนินท์    กำปั่นทอง
35 34 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    รอดกำเนิด
2. เด็กชายธนพล    พุกชื่น
1. นางฑัณทิกา    บุญเกตุ
2. นางสุรันต์    อินทะปัญโญ
36 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุเดช    คำปวน
2. เด็กชายวีรยุทธ    พันธุลี
1. นายอรรถพล    อินต๊ะสืบ
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชำนาญ    แต้มคู
2. เด็กชายชัยชาญ    แต้มคู
1. นายธนสิทธิ์    ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ    ศรีวรรณชัย
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชนันท์    คำสำรวย
2. เด็กชายพรพันธุ์    เรืองวงษ์งาม
1. นางกุลนารี    แย้มสุข
2. นางสาววริษา    ทรัพย์สำราญ
39 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์    เล็กศิริมนตรี
2. เด็กชายเกตตุพล    มั่นเหมาะ
1. นางเกตุสุริยงค์    คงเจริญ
2. นายฐมทัศน์    เข็มพล
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงคริสแบร์    บานี
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ปวงคำคง
1. นางสาวพัทยาภรณ์    เปรมภิวงค์
41 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎา    วัฒนกูล
2. เด็กหญิงกนกพร    เก่งสาริการ
1. นายอุทิศ    แจ้งถิ่นป่า
42 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยานันต์    กัลยา
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ชาญเดช
1. นางปภาดา    รัตนประทีป
2. นางสาวโสมรัศมี    ทั่งคำ
43 42 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    ช้างเนียม
2. เด็กหญิงสุปรียา    ด้วงอ่อน
1. นางทัศนีย์วรรณ์    เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวรัชนีวรรณ    ขัดบง
44 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะนัฐ    รัฐประทาน
2. เด็กชายวรณัฏฐ์    ยุบล
1. นายธีรพันธุ์    เอี่ยมวชิรากุล
45 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิชา    สุพรรณบัฎ
2. เด็กหญิงวิภาดา    เขียวเนตร
1. นางสาวกัลย์สุดา    สวนเศรษฐ
2. นางสาวอุไรวรรณ    เรืองฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................