งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 000039
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายธนัท    เลิศธนะโภค
2. นายธีรวัชร    เกียรติญาณ
3. นายพุฒิพงศ์    กนกวิจิตร
1. นางรัชนี    ชำนาญรบ
2. นางสาวณุภาวรรณ    จันทร์พรหม
2 1 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายมาโนชญ    อินอ้น
2. นายสิทธิพร    ไชยโย
3. นายสันติ    หลักกรด
1. นายสุทธิสาร    ไชยลังกา
3 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    กล้วยคำ
2. นายวิชชากร    หุ่นอินทร์
3. นายนพรัตน์    ไกรนิตย์
1. นางพัชรี    เปาริก
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวนันท์    น้อยบุญชู
2. นางสาวจิราวรรณ    โพธิ์ใบ
3. นางสาวมนัชชา    โพธิ์ยา
1. นายอภิศาล    ไทยเจริญ
2. นายชัยพฤษ์    เกิดกำไร
5 4 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ปันวารี
2. นางสาวศิริลักษณ์    วันนันตา
3. นางสาวสุมิตรา    แสงบุญ
1. นางดวงพร    แก้วสุข
2. นายประพันธ์    วินันท์
6 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    แสงคำกุล
2. นายสวัสดิ์    ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายอิทธิพล    เจ๊กเทศ
1. นายจันทร์พยัพ    สีลาพุทธา
2. นายจำนงค์    เนตรทิพย์
7 7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทียนชัย    สุวรรณอ่อน
2. นายวิทวัส    โสภี
3. นายกิตติ    ต้นอินทร์
1. นายเอกชัย    รูปขาว
8 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายธนัท    เลิศธนะโภค
2. นายธีรวัชร    เกียรติญาณ
3. นายพุฒิพงศ์    กนกวิจิตร
1. นางรัชนี    ชำนาญรบ
2. นางสาวณุภาวรรณ    จันทร์พรหม
9 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายวุฒิพร    ขวัญเกตุ
2. นางสาวชวัลลักษณ์    ศรีทอง
3. นายวรวุฒิ    เกตุเทศ
1. นางลออ    เตียวตระกูล
2. นางประนอม    วิชัยดิษฐ์
10 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวหนิง    นายชัย
2. นางสาวแสงเดือน    แซ่ว่าง
3. นางสาววาริน    เลาลี
1. นายสมบัติ    ศรีวรรณชัย
11 12 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุชรัตน์    รัศมี
2. นางสาวจริยา    คำปินตา
3. นายนารีนาฎ    สงเปลื่อง
1. นางสุรางค์    ถิ่นสุข
2. นางนิภาพร    กันยะมี
12 13 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอนุชา    จันตา
2. นายเกียรติศักดิ์    เต็มชุ่ม
3. นายคณิน    คชรินทร์
1. นางจันทร์สุรี    สุรินทร
2. นายวีระชัย    สุรินทร
13 14 โรงเรียนศรีนครน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    ลาดถา
2. นายรัชพล    รุณคำ
3. นายพรเทพ    โคกมา
1. นายสมทบ    สุปินะ
14 15 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายพงษ์เทพ    อ่อนศรี
2. นายกิิตติศักดิ์    มณีเขียว
3. นายสาธิต    คุ้มเณร
1. นางสาวจุรีลักษณ์    อินสุยะ
15 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงค์    เศวตโกเมศ
2. นางสาวมาณี    จะนะ
3. นายศิรินทร์    จะฟะ
1. นางบุญนิสา    สิงห์ทอง
16 17 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. สามเณรทวีศักดิ์    ปริญญา
2. สามเณรภิรมย์พร    วงค์ทะวรรณ
3. สามเณรพงษ์ชัย    คุณโย
1. นางปราณี    คชนิล
17 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายสุวินัย    แสงแก้ว
2. นายไพโรจน์    ไกวัลนาโรจน์
3. นายธีรศักดิ์    วนามั่นคง
1. นายชัยพร    นังคัล
18 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช    พงศ์พานิช
2. นายนัทธพงศ์    จินาเดช
3. นายศรราม    โปธิบาล
1. นายกุศล    ยอดดำเนิน
19 20 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายตอ    ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
2. นายบุญหลง    กระสานติ์คีรี
3. นายสุรจิตต์    อิทธิพรชัยกุล
1. นายบุญส่ง    หงษ์อร่าม
2. นายธงชาติ    สอนคำ
20 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวมลทิรา    ตนะทิพย์
2. นางสาวขวัญทิวา    ลำน้อย
3. นางสาวธมลวรรณ    เพชรภา
1. นายวันชัย    พูลทรัพย์
2. นางอารีรัชช์    ไชยช่อฟ้า
21 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายพลวัฒน์    แลกันทะ
2. นายชาญรบ    ติ๊บเต็ม
3. นายคมสันต์    ชัยก๋า
1. นายปรีชา    ศรีชัยบุญสูง
2. นางวิลาวัลย์    ศรีชัยบุญสูง
22 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายภิญญู    พึ่งพวก
2. นายธันวา    อุทธี
3. นายพิชัย    พรรดา
1. นางอนัญญา    สมฤทธิ์
23 25 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายสมเพชร    แซ่ว่าง
2. นายสันติ    แซ่โซ้ง
3. เด็กชายวิทยา    มงคลคีรีโรจน์
1. นายสาธิต    อินแพง
2. นายอำนาจ    ลอสวัสดิ์
24 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายนรินทร์    จริยา
2. นายมงคล    ไชยา
3. นายเด่นชัย    ปินคำ
1. นายนิรันต์    ยานะโส
2. นายนิเวช    แสงคำ
25 27 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายภคภูมิ    ศรีจำปา
2. นายวิทยา    นิลขาว
3. นายรัชชานนท์    พูนวงษ์
1. นายสมพร    ทวนไกรพล
26 28 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายปุญยริก    นันติ
2. นายไกรวิท    เชื้อเมืองพาน
3. นายอมรทัตต์    เนื้อทอง
1. นายสุทธิ    ทองคำ
27 29 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายบัณฑิต    บุญมาปอก
2. นายนิกานต์    สายบุญเทศ
3. นายกิติศักดิ์    อินเตชะ
1. นายพัทธนัย    จินดาธรรม
2. นางสาวกิติยา    บุญพระคุ้มครอง
28 30 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    แก้วใจบุญ
2. นายธีระศักดิ์    วังแปง
3. นายเกียรติพล    สุกใส
1. นายสัจจา    สัจจเดช
2. นางมยุรี    แสงลุน
29 31 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายศราวุฒิ    สกุลนา
2. นายณัฐพล    เกษรพรม
3. นายธันวา    ทองวัง
1. นางสาวปวรรัตน์    ศรีกัลยา
30 32 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายชูศักดิ์    ประเสริฐ
2. นายวรรณลพ    โกศล
3. นายสายยัญห์    จันทร์วัฒนา
1. นายเสน่ห์    เอื้อแท้
31 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    กั่นนะ
2. นายจักรพันธ์    ซอดู
3. นายจักรพงษ์    ซอดู
1. นายปรีชา    โหล่เจ
32 34 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายกรรชัย    แก้วตอง
2. นางสาวจิรนันท์    เม่นทรัพย์
3. นางสาววริศรา    นาพันธ์
1. นางสุจิตรา    แสนทวีสุข
2. นางปภศร    ดิษบรรจง
33 35 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายศราวุธ    อินต๊ะคำ
2. นายชาญเมธา    ธรรมขันแก้ว
3. นายณัฐพงศ์    กันแก้ว
1. นายเอกชัย    จีปิน
34 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายอัษฎาวุฒิ    ถาเป็นบุญ
2. นายวุฒิชัย    จารุวรรณรัตน์
3. นายอัฐกร    กลิ่นส่ง
1. นายสุพจน์    บุญมาเทพ
35 37 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    อินทรัญ
2. นายอนุชิต    ประนต
3. นายฉัตรชัย    อินทสิทธิ์
1. นายณฐกร    ทาคำสุข
2. นางสุกัญญา    คงเขียว
36 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายพันเลิศ    อุ่นเมือง
2. นางสาวจุไรรัตน์    แพงโตนด
3. นางสาวดาริณี    โททอง
1. นางกนกวรรณ    สวนใต้
2. นางสาวลักษณ์พร    เกตุคง
37 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายสุริยา    เลาหมี่
2. นายวัชระ    ดาษดาวัลย์
3. นางสาวสุภาพร    -
1. นายสมภพ    บุญศิริรัช
2. นายศักดิ์ชัย    ไวสกุล
38 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    ขุมเพ็ชร
2. นายจักรี    อินทร์ใจดี
3. นายภาณุเดช    มาเงิน
1. นางรณิดา    ภวกวินโชติ
2. นางสาวสายพิน    สุขสถาน
39 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    วงษ์ลา
2. นายบุญหลาย    คำปล้อง
3. นายก้องกิดากร    มีมา
1. นางสาวจารุณี    เกิดแก้ว
2. นายศิริชัย    ด้วงแดง
40 42 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายยงยุทธ    หุ่นอินทร์
2. นายวิระ    เกตุวิชา
3. นายจักรวาล    โอชานารส
1. นายณัฐภัทร    ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช    เมฆประยูร
41 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    จอมแก้ว
2. นายวรัญญู    แก้วกว้าง
3. นายณัฐพล    นันตา
1. นางเรวดี    รัตนพันธ์
2. นายพงษ์ศักดิ์    สังเกตใจ
42 44 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวโยฐกานต์    แก้วศรีงาม
2. นางสาวปัญจรัตน์    ดีพูล
3. นางสาวชลนิชา    ช่อจำปี
1. นายวัชระ    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................