งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ม.4-ม.6 000337
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกฤษ    นิยมพันธุ์
1. นางสาวอัญภัทร    บุตรพรหม
2 1 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายธนชาติ    สืบราศรี
1. นางสาวสิริพร    ออมสิน
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาววณัฐชยา    แก้วเหมือน
1. นางฉัตรนลิน    ชาตินรินทร์
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาววีรยา    ศรีคำ
1. นางสาวขวัญตา    ลือเฟื่อง
5 4 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายพงศ์กฤษณ์    อิทธินิพัทธ์
1. นางยุพินธ์    บุญเทพ
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศารัตน์    ชื่นใจ
1. นางสรัญญา    เหมพิจิตร
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    พวงคำ
1. นางสาวกนกวลี    มาละอินทร์
8 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    พิศชาติ
1. นางวิไลวรรณ    จันทิพย์
9 8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายพงศกร    เทพาพิน
1. นางเยาวลักษณ์    ใจแก้ว
10 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกฤษ    นิยมพันธุ์
1. นางสาวอัญภัทร    บุตรพรหม
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล    เผือกชาวนา
1. นางสุจิตราภรณ์    คงสัมมา
12 11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสายธาร    วันแก้ว
1. นางมณฑา    วิชัยวุฒิ
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    ชัยนะเลิศวงศ์
1. นางสาววิมลพรรณ    จดจำ
14 13 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวสรารัตน์    อุดทามูล
1. นางกรวิกา    เขื่อนเก้า
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายปณิธาน    อนันตยศ
1. นายนิวัฒน์    ใจบาล
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิศุทธิ์    สิทธิรักษ์
1. นายธงชัย    สะสม
17 16 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายเสกสรรค์    พานเหล็ก
1. นายยุทธนา    วงศ์ใหญ่
18 17 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวลลิตตา    ปินทิโย
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
19 19 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวชญากานต์    สานา
1. นางสาวอัจฉรา    กฐินเทศ
20 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายชูเกียรติ    อาจหาญเจริญกิจ
1. นางสาวกานต์ธีรา    อุตเต
21 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวธีวรา    โนพรวน
1. นางนันทิกานต์    ยาปัน
22 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวชนากานต์    เรืองสุขสุด
1. นางสาวภณิดา    อุทธโยธา
23 23 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวุฒินันท์    อุ่นรินทร์
1. นายณัฐพล    จันทร์แว่น
24 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายนันทวัฒน์    อ่อนสอาด
1. นางสาวอลงกรณ์    แก้วสุข
25 25 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวอรวรรณ    คลังตอง
1. นางสาวกัลยารัตน์    รามบุญคล้าย
26 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายอิทธิพล    ชาญณรงค์
1. นางสาวชลธิชา    ธรรมใจ
27 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตรตรา    สัมมาพันธ์
1. นางณอริญ    แหวนหล่อ
28 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายจักรพงศ์    วงศ์แก่นจันทร์
1. นางนรมน    ดีหล้า
29 29 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    ศรัทธาพล
1. นางสาวจิรพรรณ    ขระเขื่อน
30 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายสรัล    สุขจิตร์
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
31 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายภรัณยู    สินสำรวม
1. นางสาวประภัสสร    มะโนวรรณา
32 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    แสงจันทร์
1. นางสาวศิริวรรณ    สีสวย
33 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐณิชา    ประดับใจ
1. นายพชรพล    บุญประเสริฐ
34 34 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายปานเทพ    ทองแสง
1. นางสุธา    อ่อนขำ
35 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวณีย์    แซ่ล่อ
1. นางพัชรินทร์    เพ็ญยะสิทธิ์
36 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชนก    กันไว
1. นายตระกูลพันธุ์    กันไว
37 37 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรนันท์    จำปาพร้อม
1. นางสาวกมลชนก    วันแก้ว
38 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย    พุ่มทอง
1. นางสาววิภา    ระลึก
39 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายธนกร    สิงห์สา
1. นางสาวเสาวนีย์    กอพัฒนาพนา
40 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวทรงศิริ    โสดา
1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุญจันทร์
41 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายพีระวุฒิ    คลังกรณ์
1. นางสาวธนพรรณ    ซื่อตรง
42 42 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    ไต่ขำ
1. นางวรรณพร    ทสะสังคินทร์
43 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรพร    ทิวงศ์ษา
1. นางสาวจุฑาพร    ธิคุณ
44 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    จิตรมา
1. นางสาวปรียาภรณ์    หอยสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................