งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-ม.3 000336
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรดา    ลิ้มจีระจรัส
1. นายวราวุธ    สุทธจิตต์
2 1 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุพงษ์    คันทะชิต
1. นายวรากฤช    นันท์แก้ว
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายวีรพล    ศรีวิจิตร
1. นายพุทธรักษ์    แพงไตร
4 3 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ขันกสิกรรม
1. นางสาววิมลพันธ์    สามเกษร
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    กันทะวงค์
1. นางสาวจิตฤณี    เนียมทัง
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    พูลโพธิ์
1. นางทิพวรรณ    บุญยืน
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิดิศ    ก้าวสมบัติ
1. นางพัชรินทร์    โลหะบาล
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายสุรวิทย์    ศรีสว่าง
1. นางสาวศิริวรรณ    มีศิริโรจน์
9 8 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภัสรา    จินะพรม
1. นางสาวญาณิศา    โพธิรินทร์
10 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรดา    ลิ้มจีระจรัส
1. นายวราวุธ    สุทธจิตต์
11 10 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรณี    บุญมา
1. นางสุปัญญา    มงคล
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายศตธัญญ์    ฉ่ำบุญชู
1. นางสาวพัชรินทร์    ปานาที
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิรากานต์    กิตติบวรกุล
1. นางสาวฐิติกาญจน์    กาศลังกา
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    เสาร์วรานนท์
1. นางสาวกุสุมา    ลีกา
15 14 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    มหาวรรณ์
1. นางชวนชม    ทรงศิริเลิศวัฒนา
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรงรอง    สิทธิรักษ์
1. นายจเร    หินแก้ว
17 17 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนัฐพงษ์    โรจน์ปรียา
1. นายศรายุทธ    เมธาธนพูน
18 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    อนันท์ทศรัตน์
1. นางเอมอร    ผลสนอง
19 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    ชัยมุงคุณ
1. นางสาวพนิดา    ผาแสนเถิน
20 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชนุช    ธนะขว้าง
1. นางพุทธธิดา    ไชยยงค์
21 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    ฟองแก้ว
1. นางสาวดวงจันทร์    คนอยู่
22 23 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐมณี    วงศ์กันทิยะ
1. นางสาวสาวิตรี    ดีรักษา
23 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลยามน    โกนมูล
1. นางสาวอลงกรณ์    แก้วสุข
24 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์    สุทธิ
1. นางยุพิน    คันธาวัตร์
25 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายดรัณภพ    ดวงเดช
1. นางสาวชลธิชา    ธรรมใจ
26 27 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชดาพร    พุ่มพฤกษ์
1. นางเพ็ญแข    กุมสันเทียะ
27 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติภา    ฟองเขียว
1. นางนงค์คราญ    มานะกิจ
28 29 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรจักษ์    ก๋องป้อ
1. นางสาวปทิตตา    แก้วพิกุล
29 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรรพวิทย์    หน่อคำ
1. นางณัฎฐ์ชญาภา    สุรินทร์วงศ์
30 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรมัตถ์    นพวงศ์
1. นางสาวประภัสสร    มะโนวรรณา
31 32 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    ใจซื่อ
1. นางสาวศุภรัตน์    เพ็ชรทอง
32 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชนันทร์    พงษ์พนาไพศาล
1. นายพชรพล    บุญประเสริฐ
33 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชญา    ผดุงวิทยากร
1. นางสาวนฤมล    สุขแดง
34 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชนันทน์    จันแปงเงิน
1. นายอรรณพ    คำมีสว่าง
35 36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    จำธรรม
1. นายศุภกร    เลือลา
36 37 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    จบศรี
1. นายวีรชล    บัวศรี
37 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุพันธ์    มารดาพิทักษ์
1. นางทวีรัตน์    เหรียญทอง
38 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศรา    สำราญไพรวัลย์
1. นางน้ำผึ้ง    วงค์สุพรรณ
39 40 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษกร    อ่ำยิ้ม
1. นางสาวธิติมา    สงวนเผ่า
40 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณภัทร    แห่วขัด
1. นายสุเทพ    จันทร์ตรง
41 42 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชญ์    พันธุ์ยาง
1. นายสมศักดิ์    แต้วัฒนาสกุล
42 43 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    จันทร์ศรี
1. นางรัตนา    คำมาโย
43 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพล    แต้มสุด
1. นายประภาส    ฉัตรตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................