งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ม.4-ม.6 000335
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายตันติกร    ปัญญาชิต
1. นางอัญชลี    วงษ์วรศรีโรจน์
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมวรรณ    จันทร์ศิริ
1. นางกมลวรรณ    รุ่งเรืองศรี
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรยา    ขจรพันธ์
1. นางสาวปราณี    ละการชั่ว
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายธนกฤต    สลุงอยู่
1. นางสาวนฤมล    พิพัธนบรรจง
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร    ริบแจ่ม
1. นางดวงพร    ริบแจ่ม
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญวรรธน์    นาคะรัต
1. นางธนวรรณ    นาคะรัต
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาพันธ์    พันธ์วงศ์
1. นางวรรณภา    บุญแจ้ง
8 7 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวศรสวรรค์    กางมาเทศ
1. นางเทียมตา    อั้งเอย
9 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวบัณฑิตา    ปิจวงค์
1. นางสาวธารทิพย์    สุวรรณจันทร์
10 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายตันติกร    ปัญญาชิต
1. นางอัญชลี    วงษ์วรศรีโรจน์
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวปนิดา    เทพสุวรรณ
1. นางกรเกล้า    มนตรี
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณนิภา    ชินสงคราม
1. นายปรีดี    พนารื่นรมย์แจ่ม
13 12 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสวรรค์    โพธิเสน
1. นางอัญชลี    อินทรชัย
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายจักรราช    สืบมา
1. นางสนทยา    คำอ่อน
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวภักพาณิชย์    สายวงศ์
1. นางสาวณัฏฐ์ชยา    ธรรมชัย
16 15 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    บุญัง
1. นายอนิรุทธิ์    ทวนธง
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวฉัตรทะลิกา    บุตรต๋า
1. นางสาวพิชญ์นารา    รักหฤทัย
18 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวพุดตา    วงษ์คำ
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์    ทองก้านเหลือง
19 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิตาพร    กันทะตี
1. นายสยาม    พรหมใจ
20 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐติกาญ    คงแ้ก้ว
1. นายกวิสสร    แสงท้าว
21 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    วิริยะธำรงค์
1. นางอนงค์ลักษณ์    มโนวงศ์
22 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    จันทร์เที่ยง
1. นางสาวมณฑิรา    กล้าหาญ
23 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีศิริสิทธิกุล
1. นางสวลี    กันทาดง
24 25 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    กองภูมิน
1. นางสาวอนิศรา    คงดี
25 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาววิปัสสนา    จันทร์เสี่ยม
1. นายสมคิด    เมืองวงศ์
26 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวชนัญญา    สายเมฆ
1. นางสาวเธตยา    แพทย์สิทธิ์
27 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาศ    จุมปู
1. นางสาวบุศรินทร์    ไชยทน
28 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    รินเชื้อ
1. นางสาวสุปราณี    กาศเกษม
29 30 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวนวลบุปผา    บัวผัด
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
30 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุปราณี    งามทรง
1. นางเสาวลักษณ์    ปันแก้ว
31 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ    กล่อมสุภาพ
1. นายวิทวัฒน์    ดอนศรี
32 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายปฏิพัตร    เยาวเรศ
1. นางแก้วตา    อาณาจักร์
33 34 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวฑริกานต์    ไชยวงษ์
1. นางมานิตย์    อุปนันไชย
34 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายศราวุฒิ    พรมปัน
1. นางเอื้อง    สิทธิประเสริฐ
35 36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจพร    เมลทาง
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
36 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรดา    ขันติวงษ์
1. นายธนวัฒน์    ทองวิชิต
37 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    สีขาว
1. นางสาวกาญจนา    เรืองทุ่ง
38 40 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายวีรวัฒน์    แกล้วการไร่
1. นายจิณตวัฒน์    สิงห์โต
39 42 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    คุ้มภัย
1. นางสาวณิชาบูล    นิลรัตน์
40 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวชนากานต์    บุญมี
1. นางจินตนา    อินพรม
41 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    อมตตระกูล
1. นางเพ็ญประภา    บุญหนู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................