งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ม.1-ม.3 000334
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา    จันทร์แจ้ง
1. นางสาวณัฏฐณิชา    จงอริยตระกูล
2 1 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    ชื่นจิต
2. เด็กหญิงธนพร    จาดพุ่ม
1. นางสาวธนาภรณ์    อินทิรัก
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    เกรียงยะกุล
2. เด็กหญิงลลิตวดี    ยิ้มรอด
1. นางสาวจรรยา    พูลเกษม
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพชรหิน
2. เด็กหญิงปุณณิชา    พูลสมบัติ
1. นางสาวนฤมล    พิพัธนบรรจง
5 4 โรงเรียนธนรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลาวรรณ    หัตถกอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์    ศรีสเกตุ
1. นางสาวญาดานุช    เมืองเล็น
2. นางสาวปฐมพร    หอมทอง
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิชยา    ทินกร
2. เด็กหญิงรติมา    สุขชาติ
1. นางธนวรรณ    นาคะรัต
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    พรมรักษ์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    สุวรรณกนิษฐ์
1. นางวรรณภา    บุญแจ้ง
8 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอิสรีย์    มามั่ง
1. นางนิตยา    แก่นนาค
9 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรอุมา    ปัญญากอบ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    คำเขียว
1. นางสุดา    นันไชยวงค์
10 9 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา    จันทร์แจ้ง
1. นางสาวณัฏฐณิชา    จงอริยตระกูล
11 10 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิวาภรณ์    บุบพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    มีพวง
1. นางสาวขนิษฐา    เอมห้อง
12 11 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    นันติตา
2. เด็กหญิงวิภาวดี    วงค์วาน
1. นายทานตะวัน    แก่นโงน
2. นางบุษบา    สืบแสน
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์    สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐมน    สกัญญา
1. นางบัวนำ    ปิ่นชัยพัฒน์
14 13 โรงเรียนเด่นชัยวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ตาลตา
2. เด็กหญิงนราธร    แก้วสุวรรณ
1. นางปริญญาภรณ์    ฝึกหัด
2. นายนัฐพงษ์    แก้วสมนึก
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    วงศ์ไชยา
2. เด็กหญิงฐานันตร์    พลซา
1. นางสาวณัฏฐ์ชยา    ธรรมชัย
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    เดินไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    สีจันทร์
1. นางสาวศิริรักษ์    ยศปัญญา
2. นางดาราพร    ชินาวลี
17 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสลิตา    ตานะกุล
2. เด็กหญิงศินินาฏ    ปวงก๋องตั๋น
1. นางวัชรินทร์    ดำชมทรัพย์
2. นางศรีวรรณ์    พรหมพันธุ์
18 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์ตา    วงษ์คำ
2. นายชูชาติ    อาชานำรัก
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์    ทองก้านเหลือง
2. นายวุฒิชัย    นาคเจือทอง
19 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไอลดา    ปัญญาแดง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    เป็งเมืองมูล
1. นายสยาม    พรหมใจ
2. นางสาวสุภาณี    วงค์ปวน
20 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา    แก้วแสนปัน
1. นายกวิสสร    แสงท้าว
21 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโอภาสิริ    จันทร์สุข
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ชนาภิมุข
1. นางวราจิตร    คุณสิทธิ์
2. นางอนงค์ลักษณ์    มโนวงค์
22 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายดารากร    ชาสำโรง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    เก่งสงวนสิทธิ์
1. นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา
23 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอมันตุ์    กันทาดง
2. เด็กชายศราวุธ    ประชุมพร
1. นางสาวลีลา    จำมะเทวี
24 25 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายพลวัต    ศรีนวลชัย
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    แสงสีห์
1. นางสาวอนิศรา    คงดี
2. นางกรรณิกา    แสงสิงห์
25 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรัตติกาล    รื่นภาคพจน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    แจ่มแจ้ง
1. นางสาวรื่นจิตร    ปัญญาเรือง
2. นางสาวอารีลักษณ์    บุญเกิด
26 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ปานเพชร
2. นางสาวรัตติกาล    ขอวรกลาง
1. นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว
2. นางพชรมน    รัตนมณี
27 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤภร    อัตตพงษ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงจิราภา    คำเหลือง
1. นางสาวสุนีวัลย์    เทพสิงห์
2. นางสาวบุศรินทร์    ไชยทน
28 30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศาชล    สุริยะคำ
2. เด็กหญิงอดิภา    อินนวล
1. นายนัทธวัธน์    โยธา
2. นางอังคณา    วงศ์เขียว
29 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    สุวรรณเทพ
2. เด็กหญิงบุญสิตา    มาลารัตน์
1. นางเสาวลักษณ์    ปันแก้ว
30 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเปมิกา    แก้วปรีชา
2. เด็กชายศราวุธ    แก้วโต
1. นายวิทวัฒน์    ดอนศรี
2. นางปุณณ์ภัสสร    จิรันธนินโภคิน
31 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงด.ญ.อภิชญา    ยอดมณี
2. เด็กหญิงนฤภรณ์    พุ่มโพธิ์ทอง
1. นางสาวชื่นชีวา    กระบวนโชคชัย
32 34 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ใจ    ทองปิน
2. นางสาวสกุลรัตน์    รัตนพันธ์
1. นางมานิตย์    อุปนันไชย
2. นางสาวประทุม    ใสสีสูบ
33 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชกุล    บัวคำ
2. เด็กหญิงพรชนก    เดี่ยวตระกูล
1. นายรุ่งโรจน์    กันทาเขียว
2. นางอัมพวัน    แก้วศักดิ์
34 36 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. สามเณรสิทธิศักดิ์    แก้วโพนงาม
2. สามเณรจิรศักดิ์    อินทิยศ
1. นางสาวเนตรชนก    พรหมวงศ์ศักดิ์
35 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ    บุญเกตุ
2. เด็กหญิงพัชรา    ไกรแสง
1. นางสาวอาทิตยา    ดัชถุยาวัตร
2. นางสาวลาวรรณ    ทัยคุปต์
36 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    แสงเงิน
1. นางผ่องอำไพ    ปิ่นสกุล
37 40 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทริกา    พุ่มพุทรา
2. เด็กหญิงศิริพร    สุวรรณโชติ
1. นางสุวรรณา    เครือษา
38 42 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริมา    สิมารักษ์
2. เด็กหญิงษมาภรณ์    เลิกยาม
1. นายถวัลย์    จันทร์ต้น
39 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    กาวิระมูล
2. เด็กชายวันชนะ    เทือกคำซาว
1. นายธเนศ    มยุรา
2. นายชัชวภัทร    ศึกษา
40 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติยากร    หารแรง
2. เด็กหญิงชนัญธร    แสงอ่วม
1. นางพรพิสุทธิ์    แสงคำธนาศิริ
2. นายพร้อมพนิต    เกตุทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................