งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ม.4-ม.6 000333
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายอนุตร    ธรรมประทีป
1. นายณัฐพงษ์    ยุทธวิริยะ
2 1 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    สายเมือง
1. นางสาวเฉลิมพร    เพชรนิล
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวกฎฟ้า    จันทยา
1. นางพนารัตน์    จิวสืบพงษ์
4 3 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายธนโชติ    ศรีทอง
1. นายกฤษณะ    ชมภู่
5 4 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายนพกาล    กองอะรินทร์
1. นางอัญชลี    ขัดสงคราม
6 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายปิยพัทธ์    แหกาวี
1. นางมริสา    อริยะวงศ์
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    นามสว่าง
1. นางพัชรา    สมทรัพย์
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายวารินาถ    พุทธสิมมา
1. นางสาวมนันยา    ไฉไลพานิช
9 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวจิรารัตน์    เจนจบอักษร
1. นางสาวรังสิมา    ใจวงค์
10 9 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายอนุตร    ธรรมประทีป
1. นายณัฐพงษ์    ยุทธวิริยะ
11 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทฐาภรณ์    อุดอ่าง
1. นางสาวพิทย์ธิดา    พิทยสกุล
12 11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายศิวกร    จันทร์เทศ
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี    ปรมชวลิตโรจน์
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายกันตวิชญ์    อุทธิยา
1. นางสาววิชญา    เมฆอากาศ
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายสุภวิทย์    สถิต
1. นายบุญส่ง    สายทอง
15 14 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ปิจดี
1. นางจารุมาศ    ใจซื่อ
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายไพทูรย์    ใจกล้า
1. นายเบญจมินทร์    อรัญเพิ่ม
17 16 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวศันสนีย์    กันตี
1. นางสาวณภัทร    คำยา
18 17 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชชาพร    โพธิธาตุ
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
19 18 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากร    ม่านเขียว
1. นายชาญ    แซ่ม้า
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายสถาพร    ไชยเจริญ
1. นางอุมาพร    แก้วปวน
21 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายอนุชิต    เหลืองเงิน
1. นายมงคลชัย    แก้วลอย
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    อุทธิยา
1. นางศุภลักษณ์    ก้อนใหม่
23 22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาศ    สอนใจ
1. นางกานต์ธีรา    วาเพ็ชร
24 23 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายกิตติภณ    เหมืองหม้อ
1. นางประภากร    ชาวเมือง
25 24 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐวรา    ประยูรพนา
1. นางสาวดารณี    ภัทรวีชนนท์
26 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    แสนทัน
1. นางสาวเรียมพร    แสนซุ้ง
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาววิราสิณีย์    จันตา
1. นางพฤกษาชาติ    ฤทธิ์เรืองโรจน์
28 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลวรรณ    แก้วกัน
1. นางณอริญ    แหวนหล่อ
29 28 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวุฒิพงศ์    หน่อมาลา
1. นายนพพร    ปัญญาฟู
30 29 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวรรณ    มโนพันธ์
1. นางชรินรัตน์    สุวิเศษธำรง
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    อุดแตน
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า    จุราเพชร
32 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชนารถ    แสนศรี
1. นายพีรศักดิ์    ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐสพร    บุตรศรี
1. นางวัชรา    ญาณปัญญา
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายวชิรวิชญ์    ดลสุขสิทธิ์ศักดิ์
1. นายมนตรี    พิชตาพาณิชย์
35 34 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    สีเนียม
1. นางฐาปนันท์    สอนอินทร์
36 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายธีรวัจน์    ขุนพิลึก
1. นายศักดิ์สิทธิ์    ยะใจมั่น
37 36 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายนราธิป    ตับไหว
1. นางสาวพนิดา    เครือวิเสน
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐมล    ภู่เงิน
1. นางวิราศรี    ศรีสด
39 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    ฝั้นพรม
1. นางสาวปั้นหยา    สุขโรจน์บัณฑิตย์
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายชาญณรงค์    ปวงคำคง
1. นางสาวจีรวรรณ    จินาฟู
41 40 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ    คำมี
1. นายสมศักดิ์    พระศุกร์
42 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายธีรวัฒน์    สมสิน
1. นางสถาพร    พวงสำเภา
43 42 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายฑีระพล    ศรีกำแหง
1. นายนพพร    แจ่มหม้อ
44 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    ทานะขันธ์
1. นายสามารถ    จัดการ
45 44 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    สุขอยู่
1. นายธนบัตร    เจริญพูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................