งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ม.1-ม.3 000332
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจนวิทย์    สมสุข
2. เด็กชายพสิษฐ์    สมสุข
1. นางวัชรี    ไคร้ม่วง
2 1 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวงศกร    เจนวรพจน์
2. เด็กชายกนิษฐ์ธาดา    สายกระสุน
1. นางสาววราพรรณ    ธัญญเจริญ
3 2 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    งิ้วงาม
2. เด็กชายศรศรัณย์    โชคบุญมี
1. นางวารุณี    เกลี้ยงเกิด
2. นางสาวอาภารวี    อินวงศ์
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณภา    จินตนา
1. นางสาวอัญชลี    พูลทอง
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดชดำรงค์    สุปิยะ
2. นางสาววรัญชนา    ใจยอง
1. นางสาวจันทร์ฉาย    กิตติ
6 5 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะ    สิงห์แรง
2. เด็กชายนัฐพล    เนียมโต
1. นางนวินดา    พัฒนศิริ
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุรวิศ    ศรีวิลัย
1. นางพัชรินทร์    โลหะบาล
2. นางธนัญรัตน์    ทองคำสุก
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายองค์การ    ศรีคำภา
2. เด็กชายพันธุ์เพชร    สายทองมาตร์
1. นางสาวมนันยา    ไฉไลพานิช
9 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญา    วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงสมฤดี    แซ่ว้า
1. นางสาวรังสิมา    ใจวงค์
2. นายศักดิ์ชัย    วงศ์นภาไพศาล
10 9 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจนวิทย์    สมสุข
2. เด็กชายพสิษฐ์    สมสุข
1. นางวัชรี    ไคร้ม่วง
11 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฐพล    อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    คีรีแพง
1. นายสุชาติ    อินยิ้ม
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงศ์    คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายอภิชาติ    ชัยมงคล
1. นายณัฐพันธ์    สัตยพานิช
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    ประภาเวทย์
2. เด็กชายศาสตรพล    สมใจ
1. นางพวงพรรณ    วันมา
2. นางวชิรภานันท์    ขันคำต๊ะนันท์
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เจริญเกตุ
2. เด็กหญิงปริดา    สุขประเสริฐ
1. นายบุญส่ง    สายทอง
2. นางสาวกรรณิการ์    วิทยา
15 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญกมล    พีรโยธิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุภาพ
1. นายนิวัฒน์    พันน้่อย
2. นายภัชรณันติ์    ศรีประเสริฐ
16 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิภา    แสนใจกล้า
2. เด็กหญิงกนกวลี    นุ่มเดื่อ
1. นางประมวลทรัพย์    เนียมสุ่ม
2. นางสาวสุภักษร    ทองสัตย์
17 16 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรพล    ปิ่นใหญ่
2. เด็กชายอาคเนย์    แสนเมือง
1. นางสาวสุขสันต์    บุญเล็ก
18 17 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายปาณัท    อุตสาหะ
2. เด็กหญิงสุปรียา    ใจมาก
1. นายจีรศักดิ์    พงษ์ยืน
19 18 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิรุณ    มูลกัณฑา
2. เด็กชายธนดล    พุ่มสลิด
1. นางสาวเรณู    ฉิมสุพร
20 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงศิริพร    แสนเรือน
1. นางสาวจริญญารักษ์    ชัยมงคล
2. นางสาวรัชชดา    มะโนวงศ์
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญมาก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    เก่งธัญการ
1. นางสาวจันแก้ว    ชัยรัตน์
2. นายศรชัย    หนุ่มคำ
22 21 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกร    เสวะกะ
2. เด็กชายนครินทร์    วิลาไล
1. นางนวพร    ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน    อินต๊ะแสน
23 22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิดา    วงค์จักร์
2. เด็กหญิงนฤมล    สำเนียง
1. นางมาลัย    ใจวุฒิ
2. นางปรัชญานี    ขันธรัตน์
24 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิจิตรา    อัศราช
2. เด็กชายนนทีย์    พึ่งพวก
1. นางสายสุดา    สร้อยสวิง
2. นางสาวอรนุช    สบบง
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐดนัย    อินทรจักร
2. เด็กชายนวฤกษ์    แสนศรีชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ    เปี้ยปาละ
26 25 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    จานทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ทาวัง
1. นางสาวนิภาพรรณ    รอดพ่าย
2. นางสาวเบญจมาศ    มะณีชัย
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงดลฤทัย    พิชัยกาล
2. เด็กหญิงอภิญญา    ประสาธน์สุวรรณ์
1. นายมานพ    ศรีทุมมา
28 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายปวริศ    แก้วสุข
2. เด็กชายธนกิจ    เนตร์เกต
1. นางสาวศิริพันธ์    พลสนาม
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาติกา    กันธิมา
2. เด็กหญิงอารดา    เจาะจง
1. นายสิทธิพงศ์    วงษา
30 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีรัตน์    นันต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงบุณธิดา    ด่านรัชตกุล
1. นางสาวรุ่งนภา    ถนอมรอด
2. นายณัฏฐพล    ขวัญเจริญ
31 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุปราณี    จินะวงศ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    เหล่าชัย
1. นางสาวจุฑารัตน์    ทิพย์มูล
32 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันทาพูน
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    อบอุ่น
1. นายชลนที    กาศมณี
2. นายพีรศักดิ์    ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชนีกร    บุญอ่อน
2. เด็กหญิงศศิภา    รัตนะ
1. นางสุทธิลักษณ์    ผู้ภักดี
2. นางนงลักษณ์    ต่วนชัย
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัส    เวียงคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    นวลคำ
1. นางสาวศศิธร    ประยูร
35 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬามณี    ปฐมพุทธางกูร
2. เด็กหญิงปิญชาน์    เคลือบพ่วง
1. นางสาวนฤมล    สุขแดง
2. นายดิเรก    ดาสี
36 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤตยากร    มาลาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอิศริยา    จันทร์ซางเพ็ญ
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา    สิทธิวงค์
2. นายสุวรรณ    วงษ์ศิลป์
37 36 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรากร    ทำบุญ
2. เด็กชายดำรงศักดิ์    ยาง
1. นางสาวจุฬารัตน์    เปี้ยเหมย
2. นางสาวดารา    สายยืด
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิ    ศักดิ์แสง
2. เด็กชายธพลวัฒน์    รุจินันธิรัชต์
1. นายจักรพันธ์    พระอัมพร
2. นางสาวกาญจนา    จายานะ
39 38 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนิกา    ลือเฟื่อง
2. เด็กหญิงชาริณี    กันนา
1. นางสาวศิลดา    ชินนอก
2. นางสาวรัตติญากรณ์    อัมพวัน
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    วิมาละ
2. เด็กชายวงศกร    วงศ์น้อย
1. นางสาวเสาวนีย์    กอพัฒนาพนา
2. นางสาวอัชฌาฬิณี    คำใจ
41 40 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนต์มนัส    จงเกษกรรม
2. เด็กชายฐิติพงศ์    ตุลากรณ์พงศ์
1. นางสาวธิติมา    สงวนเผ่า
2. นางสาววาสนา    ล้อมวงษ์
42 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลี    สีแดงน้อย
2. เด็กชายพงศ์ดนัย    ไหมบัวเขียว
1. นางสาวนุชนาฎ    ปังคำ
43 42 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินกร    พรหมศักดิ์
2. เด็กชายพชร    รื่นรวย
1. นางสายพิน    ปรักมาส
2. นายอัครวุฒิ    จันทร์เพ็ญ
44 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐาปกรณ์    ฤทธิ์ขันธ์
2. เด็กชายภาษุ    อินทร์ภักดิ์
1. นางธัญญวี    พงศ์สรสิทธิ์
45 44 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายต้นเงิน    หงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญแข    เผ่าสวัสดิ์
1. นางสาวนุชนาฏ    มีทอง
2. นางประภา    ศรีโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................