งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.4-ม.6 000331
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี    เทพธรณี
1. นางอรวรรณ    ดิศวนนท์
2 1 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ศรีสวัสดิ์
1. นางอารีย์    เเย้มภู
3 2 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายสุรเดช    วังวิสัย
1. นางวราภรณ์    ศรีเรืองพันธ์
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวนิลาวรรณ    เมืองขุนเทศ
1. นางปราณี    จันดำ
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    พลนิกร
1. นางลดาวัลย์    แก้ววังปลา
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐ์นรี    โสมมา
1. นายสมพงษ์    ฉายะสุโข
7 6 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพันธ์ษณา    วิมุกตานนท์
1. นางสาวอำพร    สุขน้อย
8 7 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายขจรเกียรติ    แสงพวง
1. นางสาวพูนศรี    พันภูวงษ์
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายจิรพนธ์    ฤทธิ์จอหอ
1. นางฟองคำ    วิชชานุภาพ
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี    เทพธรณี
1. นางอรวรรณ    ดิศวนนท์
11 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวอารีรัตน์    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวศรีปัญญา    ภู่น้อย
12 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายวิทยวุฒิ    ไหว้พรหม
1. นางจินตนา    มงคลไชยสิทธิ์
13 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวจินตชนก    ทองศิริ
1. นางสาวทัศนีย์    สายโสภา
14 13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาววนัสฌา    เฉลิมพิพัฒน์
1. นางเชิดศิริ    ยาวิลาศ
15 14 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอ้อมฤทัย    ชัยชนะ
1. นางสาวสุนันทา    แสนยอง
16 15 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวมนฑณา    สำริด
1. นางสาวณริสร    นาสมใจ
17 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายนพดล    จันทร์ศรี
1. นางสาวจันทร์จิรา    ทองอินทร์
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญมาส    กันธวัง
1. นายเฉลิมพล    ณ เชียงใหม่
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวอริยา    โพธิ์โต
1. นางอรพิณ    ศริพันธุ์
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายนรุตม์    ขัดธินนท์
1. นางอรุณี    กุณราชา
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายทักษ์ดนัย    อิ่มคำ
1. นางสาวกนกนาถ    สุขเจริญ
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธดา    พรหมรักษ์
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
23 22 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายฐิติกร    แก้วเทพ
1. นางรัตนารีตา    ดำรงค์ไทย
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายชัยมงคล    ฉัตรเชิดตระกูล
1. นางสาวสุทธิจันทร์    อัมพุประภา
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนาวลี    เทียมยศ
1. นางสาวศิริพร    พรมซาว
26 25 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิจวิภา    สุริสีห์
1. นายราวิน    ชาแดงวงค์
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายณัฐวุฒิ    วงศ์จันตา
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร    ธิยาม
28 27 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายเชิดชัย    วัฒนศัพท์
1. นางศศิธร    คตสุข
29 28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวมาริษา    อุปละ
1. นางกมลลักษณ์    ยะมา
30 29 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    เป็งโต
1. นายณรงค์    ใจอ้าย
31 30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายภัทรพิสุทธิ์    แสนทวี
1. นางเยาวลักษณ์    มาโยง
32 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายดำเนิน    พรหมา
1. นายศราวุธ    ชาชุมวงศ์
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวปริศนา    ทุมจาน
1. นางสาวสุดสวาท    พุ่มเปี่ยม
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายปฏิวัติ    บุญชู
1. นางสุกัญญา    ทองรุ่งโรจน์
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายสินธัช    รูปสูง
1. นายภูวดล    เกตุมงคล
36 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายอนุพงษ์    กอละ
1. นางศรีสุนีย์    กันทาเดช
37 36 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายชัยพร    เรืองศรี
1. นางอริศรา    บุญยืน
38 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายปวริศ    จุลมุสิก
1. นายอำนาจ    จ้อนแจง
39 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    แก้วคำ
1. นางสงกรานต์    แก้วเกต
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยาพร    กองมะลิ
1. นางสาวพิมพ์ฤดี    บรรณกิจ
41 40 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    แสงวิชัย
1. นางสาวอรวรรณ    รังษีวงศ์
42 42 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนาวดี    ทัศนไพบูลย์
1. นายสมภพ    งามจัตุรัส
43 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายดุษฎี    บุญธานี
1. นางสาวปิญาณี    บูรณะชาต
44 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายศุภสิทธิ์    ศรทอง
1. นางปัทมา    พรมมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................