งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000330
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนีรภางค์    เลาหวิรภาพ
2. นางสาวณัฐธิดา    เมืองสุวรรณ
1. นายวราวุธ    สุทธจิตต์
2 1 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพันธ์    คำค้อม
2. เด็กหญิงสุนิสา    ทองเชื้อ
1. นางสาวชลธิชา    แสงอรุณ
2. นางสาวจารุณี    ผาสุข
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนาธิป    เสกสรรพานิช
2. เด็กชายสิรวิชญ์    ถวิลไทย
1. นางสาวประคอง    พัฒนาธรชัย
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงสุพาภรณ์    คำศรี
1. นางปราณี    จันดำ
2. นายจรัญ    บูชา
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    แก้วสร้อย
2. เด็กชายอนิวรรตน์    ถายะเดช
1. นางกมลพร    จันทร์ติ๊บ
2. นางฐิตาพร    ลิ้มปฐมพิภพ
6 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    อู่สุวรรณทิม
2. เด็กหญิงสุพิชญา    เกษร
1. นางสาวถวิกา    ไรวงศ์
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ศิวะบวร
2. เด็กหญิงประติภา    จีนะสอน
1. นางปรีชาพร    ปรีดาฤทธิ์
2. นางดวงฤทัย    สีวัน
8 7 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขตต์ศักดิ์    ขวัญหอม
2. เด็กหญิงบุษบง    คำนา
1. นายธวัช    วงศ์ใหญ่
9 8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดวงเดือน    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงอภิญญา    เงินฝรั่ง
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
2. นางสาวนภัทร    สอนศรี
10 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนีรภางค์    เลาหวิรภาพ
2. นางสาวณัฐธิดา    เมืองสุวรรณ
1. นายวราวุธ    สุทธจิตต์
11 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายธาร    พันธ์กลาง
2. เด็กหญิงลิตา    สายโสภา
1. นางสาวศรีปัญญา    ภู่น้อย
12 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิทวัส    ทรายคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    เป็งด้วง
1. นางสาวสันทนี    บุญทา
2. นางเฟื่องฝน    บุญทวี
13 12 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสันติชัย    ของทิพย์
2. เด็กชายทัตพงศ์    ดวงก้อน
1. นางสาวธันย์นิชา    ตุ้ยดี
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายต่อพงศ์    ปัญญาเพชร
2. เด็กหญิงสิริพร    อินแสน
1. นางวิไลวรรณ    พิมสาร
2. นางจันทรา    จินดาสถาน
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    คำวรรณะ
2. เด็กหญิงพิมพ์พริมา    ฉันทาวิวัฒน์
1. นางสาวกัญจภัส    ศุภจัตุรัส
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาทิพย์    พึ่งรอด
2. เด็กหญิงจิตตินัฎฐ์    สีตลพฤกษ์
1. นางอภิญญา    ชาญเชี่ยว
17 16 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐดนัย    จิตตาดู
2. เด็กชายพิทวัส    โยธา
1. นางสาวศศิธร    บุญแต่ง
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิงห์หัทย์    ลีทเกนฮอสท์
2. เด็กหญิงภนิดา    บุญลือ
1. นายพิทักษ์ชาติ    อรุณปิติชัย
2. นางสาวภัทรภร    แก้วมา
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    นาวงษ์
2. เด็กหญิงจิตรเลขา    ทับสุริ
1. นางอรพิณ    ศริพันธุ์
20 19 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรุตม์    วงศ์แสนหลวง
2. เด็กชายศรายุทธ    มูลยะ
1. นางคณิสร    แหลมไธสง
2. นางสาวอรนุช    นิลประพันธุ์
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดา    ภูมิรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอินทร์ฑิณัฐตา    บุตรพรหม
1. นางกุลภาภร    มีเงิน
22 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายคมสัน    อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรัตติยากร    พรมรังกา
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
23 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชเชษฐ์    ใจตุรงค์
2. นายพงศกร    หงษ์คำ
1. นางสาวรสสุคนธ์    สุโพธิ์
2. นางมยุรี    เวียงคำ
24 23 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชา    หมั่นการ
2. เด็กชายสิทธิโรจน์    สืบแสน
1. นายสมเดช    รัชตาจ้าย
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์    กิติฟู
2. เด็กหญิงสุนิสา    ทิมอ่วม
1. นางสาวศิริพร    พรมซาว
26 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเด่นดวง    จันทนากูล
2. เด็กหญิงกัลญา    แตงอำ่
1. นางอุดมลักษณ์    ฟุ้งสุข
2. นางสาวปิยะนุช    เดชพงษ์
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รบชนะ
2. เด็กหญิงอริษา    หยวกกุล
1. นางมลิวรรณ    ชูคดี
28 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายวายุภัทร    ทัตเศษ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ช่างเจริญ
1. นางรมณ    ชมชื่น
29 28 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    แก้วน้อย
2. เด็กชายเปรมเกียรติ    ตั้งพิพัฒน์ชัย
1. นางมยุรีย์    กุณนา
2. นางวาสนา    ปวนคำ
30 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ใจอ้าย
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ทันใจ
1. นางสาวสังวาลย์    ข่ายแก้ว
2. นางสาววารี    สมบัติเรือง
31 30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีรกานต์    มาโยง
2. เด็กหญิงธันยชนก    มงคล
1. นางเยาวลักษณ์    มาโยง
2. นางสาวกาญจนา    ทนายมา
32 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรดา    ยาวิชัย
2. นางสาวชนากานต์    ไคร้ศรี
1. นางจันทนา    วีรศิลป์
2. นางอำนวยพร    ทั่งทอง
33 32 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัฒน์    ประภาศิริลักษณ์
2. เด็กชายพิทวัส    ลัดดามณีโรจน์
1. นายสนาญชัย    วงษ์ชาลี
2. นายชาญชัย    ชนิดสะ
34 33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายนที    วัตวงศ์นันทกุล
2. นายทินระชัย    ฤกษ์ถนอมศรี
1. นางจีวรรณ    ทวานุรักษ์
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชาตวัฒน์    พันนารัตน์
2. เด็กชายชยานันต์    นาบำรุง
1. นายภูวดล    เกตุมงคล
2. นางสุทัย    มานักฆ้อง
36 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัญญาพร    หวังดุล
2. เด็กหญิงพลอย    หม่อมปัน
1. นายรติภัทร    ชื่นใจ
2. นางสุมิตรา    แลบุญมา
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริศรา    สัตย์มาก
2. เด็กหญิงมุฑิตา    สูตรเลข
1. นางณัฐรดา    ระวังวงศ์
2. นางสาวระวิวรรณ    หมายหมั้น
38 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกัญญา    ทาจวง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    กิริณี
1. นายอำนาจ    จ้อนแจง
39 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    เที่ยงทุ่ง
2. เด็กหญิงอมรินทร์    เม้าทุ่ง
1. นางสาวนงนุช    โคเรือง
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิกา    ประดับภูทอง
2. เด็กหญิงทักษิณา    เกสรกระจาย
1. นางรุจิรา    ศิริอางค์
2. นายวัฒนานันท์    ไชยเสน
41 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลักษมล    นาคบุตร
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ยี่หล้า
1. นางสาวนารียา    ศรีพันธุ์
2. นางสาวศริญญา    กองคูณ
42 42 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัฒฏิมาภรณ์    พงษ์เกษตรกรรม
2. เด็กหญิงจารุเนตร    ดิษกร
1. นางสาววาสนา    ขันกสิกรรม
2. นางวัลลภา    คุณนาเมือง
43 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน    น่วมอ่อน
2. เด็กชายจิรภัทร    จิวตระกูล
1. นางรัชฎา    ผิวกำพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................