งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 000207
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตรา    สล่าปัน
2. นางสาวอุไรวรรณ    เซียงซี
3. นางสาวภานุวรรณ    พวงโพพันธ์
1. นางมาลี    โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี    ใจสม
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิลมิกา    วีระโสภณ
2. นางสาวเบญจวรรณ    กล่อมเกลี้ยง
3. นางสาววราภรณ์    ธูปหอม
1. นางสาวสะอาด    ยังบุญช่วย
2. นางสุภาพร    ช่วยพยุง
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลชญา    สิงห์คราม
2. นางสาวธนวรรณ    คำสอน
3. นางสาวพรชนก    แก้วโต
1. นางสัมพันธ์    สมพงษ์
2. นางณัฐกานต์    ติยะสัญ
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาววราพร    หงสุวรรณ์
2. นางสาวเมษา    กองช้าง
3. นางสาวศิริวิมล    อินทาน
1. นางสาวนิชาพร    เพชรพงษ์
5 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภารัตน์    มะโหฬาร
2. นางสาวนิจวรรณ    ยอดคำ
3. นางสาววรรณา    อำนาจศรีสกุล
1. นางเกษร    ซูซูกิ
2. นางกาญจนา    จันตาทะ
6 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริลักษณ์    มั่นคง
2. นางสาวพนิดา    ด้วงโพธิ์
3. นางสาวสุพรรณี    ดวงตัน
1. นางผาณิต    คณะเกษม
2. นางสาวชุติมา    สมะวรรธนะ
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายนิติกรณ์    ตั้งหลัก
2. นางสาวรักษ์สกุล    บุญฟัก
3. นางสาวนุตประวีณ์    เที่ยงดีฤทธิ์
1. นางเพลินพิศ    แย้มสันต์
2. นางรัชดา    ผากุล
8 7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวดุจเดือน    แซ่หว้า
2. นางสาวสุนารี    แซ่ลี
3. นางสาวนภาพร    วังวัฒนภักดี
1. นางสาวปัทมาภรณ์    พรดวงคำ
2. นางสาวแรมเดือน    ทองจา
9 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวชนิษฐา    ลือชา
2. นางสาวนิศาชล    เขื่อนแก้ว
3. นายวัฒนศิลป์    แซ่เล่า
1. นายเสกสรร    เทพยศ
10 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตรา    สล่าปัน
2. นางสาวอุไรวรรณ    เซียงซี
3. นางสาวภานุวรรณ    พวงโพพันธ์
1. นางมาลี    โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี    ใจสม
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจจิมา    บุษดาจันทร์
2. นางสาวกมลวรรณ    ใจสมัคร
3. นางสาววัลภา    จำปาเป็น
1. นางทิพย์วรรณ    คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยา    เขื่อนแก้ว
2. นางสาวกุลสิรินทร์    แก้วแก้ว
3. นางสาวจุฑาธิป    ปัญญาโรจน์สุข
1. นางทรงสุคนธ์    อักษรดิษฐ์
2. นางสาวประกายทิพย์    คำตื้อ
13 12 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนุจรีย์    พิทยากิต
2. นางสาวนันทวัน    วงศ์ตา
3. นางสาวอนุชตรา    ต๊ะม่าน
1. นางสาวสิริกร    ไชยมา
2. นางพินพนอ    กัลยาประสิทธิ์
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนพดล    อินทร์ดี
2. นางสาวพีระนันท์    ป้อศรี
3. นางสาวนริศรา    สุรินทร์
1. นางสนทยา    คำอ่อน
2. นางดารุณี    วังหา
15 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    สุทธเสนา
2. นายชุติวัต    ทาฤทธิ์
3. นางสาวชนิกานต์    เมืองมูล
1. นางชโลมใจ    ชยพันธนาการ
16 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    แก้วจรูญ
2. นางสาวนิภาลักษ์    คล้อยโท้
3. นางสาวพัชราพร    ห้อธิวงค์
1. นางสุรางค์    พลบำรุง
2. นางสมจิตร    หุตะเสวี
17 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาวนอมิ    ไพรเพชราทิพย์
2. นางสาวมะลิ    ไพรเพชราทิพย์
3. นางสาวรัตนา    หนานติ
1. นางกัลยา    รักสัตย์
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายเกริกพล    พงษ์จันทร์
2. นางสาวสุภาณี    แก้วแดง
3. นางสาวอมรรัตน์    รัตตานัง
1. นายณรงค์    คำแก้ว
2. นางรวิวรรณ์    ปีอาทิตย์
19 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    -
2. นายบรรจง    -
3. นางสาวพัสวี    แซ่เกอ
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์    ทองก้านเหลือง
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาววาสินี    ยองจา
2. นางสาวชยานันท์    อินต๊ะวงศ์
3. นางสาวณัฐธิดา    อินทะนุ
1. นางกรวิไล    วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์    นันทะมงคลชัย
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ    หม่อนกันทา
2. นางสาวอารียา    มากวงษ์
3. นางสาวกาญจนา    ก้อนอิน
1. นางพรรณี    ดิษฐบรรจง
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายศิริวัฒน์    สีท้าว
2. นายศรัณย์    กันนิกา
3. นางสาวขวัญจิรา    ยอดแก้ว
1. นายชินนวิทย์    จันทร์เพ็ญ
2. นางอุรา    ปิงยศ
23 22 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายสุพัฒน์    วงศ์ไชย
2. นางสาวธิรินทร์ญ่า    ฟองจำ
3. นางสาวสุพรรษา    เดชบุญ
1. นางอ้อมใจ    จันทร์กิเสน
2. นางวาสนา    ปาลี
24 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล    สบบง
2. นางสาววิภาวรรณ    วงศ์ใหญ่
3. นางสาวชยาภรณ์    คุมใจ
1. นางสาวประภาวดี    ใจมิภักดิ์
2. นางกัญญารัตน์    หัวนา
25 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาววันเพ็ญ    พลวิญญู
2. นายจักรพงค์    ทูแก้ว
3. นางสาวนิภาพร    วงค์เกษตรกร
1. นางอัลิปรียา    ปิงหล้า
26 25 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวปราณี    แซ่หลอ
2. นางสาวมาลี    ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงอัญชลี    ทรงประทีปกุล
1. นางสาวฤทัยทิพย์    มานะกิจ
2. นางรัตติกร    แก้วบุญเรือง
27 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวกัญญาณี    ชาติวงศ์อมร
2. นายสุรพล    เมธากุลวดี
3. นางสาวแสงเดือน    แสงสรทวีศักดิ์
1. นางสาววรรณภรณ์    ทิพย์สอน
28 27 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนิสา    สุภารี
2. นางสาวช่อพฤกษา    คำแสง
3. นางสาวลลิตา    แก้วพิลา
1. นางขวัญใจ    ศรีบรรเทา
29 28 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราพร    กำบิล
2. นายปรัชญา    ศรียอด
3. นางสาวสุนิสา    สุกุล
1. นางกานต์สินี    สาคำ
30 29 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชารีย์    ชัยชนะ
2. นางสาวญานิศา    ตาทรายวงศ์
3. นางสาวนาฎอนงค์    วงศ์สิงห์แก้ว
1. นางอัญชลี    จินาปุก
31 30 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพวงทอง    จีนเสมียน
2. นางสาววัสสมน    ใจมูล
3. นางสาวนลินทิพย์    วงศ์ก๋องแก้ว
1. นางแสงนภา    ใจเย็น
2. นางพรสวรรค์    จันทร์สว่าง
32 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวซาริต้า    ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์พนิต    วิญญารัตน์
3. นางสาวศิริญญา    โปวสิน
1. นางสาววิลาสินี    เทพวงค์
33 32 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพร    พนมสวย
2. นางสาวธัญลักษณ์    สุขประกอบ
3. นางสาวบุญญาภรณ์    มั่นพรม
1. นางรัศมี    ธรรมวงศ์
2. นางอุไรวรรณ    พรน้อย
34 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรยมล    กิติศรี
2. นางสาวรวิภา    นิมงคล
3. นางสาวแก้วตา    อุดมอัมพร
1. นางสาวชื่นชีวา    กระบวนโชคชัย
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ    ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ    ทัดนาค
1. นางสาวพจนีย์    สิงห์โตทอง
2. นายชาญณรงค์    รุ่งทอง
36 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวกาณติมา    จันทร์ต๊ะสอน
2. นางสาวนิลาวัลย์    ลาวิชัย
3. นางสาวมยุรี    ตุนทราย
1. นางสาวเกศรินทร์    นาระเรศ
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวสลิลทิพย์    แต้มรู้
2. นางสาวสลิลทิพย์    วงค์ตะวัน
3. นางสาวสุวนันท์    คำปัน
1. นางสาวจินดา    เครืออินตา
2. นายพุฒิไพโรจฒ์    โชติกุลศิริปัญญา
38 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทุอร    ฉวีจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา    ประดับศรี
3. นางสาวรมณียา    เสนานิคม
1. นางชุมสิน    แสงแก้ว
39 38 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    รัตนวาดี
2. นางสาววรรณพร    อานุภาพ
3. นางสาวอินทุอร    คำอ่วม
1. นางสุวรรณา    พัดขำ
2. นางกัญกมล    ศรีจันทร์
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติยาภรณ์    คงมงคลชัย
2. นางสาวเรณู    กัมปนาทพงไพร
3. นางสาวอภิรดี    ไพรคุ้มครอง
1. นางสาวเสาวนีย์    กอพัฒนาพนา
2. นางสาวอัชฌาฬิณี    คำใจ
41 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชัน    ชาวป่า
2. นางสาวภัทรสุดา    จูมโสดา
3. นางสาวกัญญาพร    น้ำใจดี
1. นางชมภูนุช    กิจแก้ว
2. นางรุ่งนภา    บัวพลับ
42 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราภรณ์    ไชยศิลป์
2. นางสาวรัตนพร    อนุจร
3. นางสาววริศรา    เรือนอิน
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา    พุฒหมื่น
2. นางสดสวย    ใจนิ่ม
43 42 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาดา    วิเชียรดี
2. นางสาวรัชนก    ราชบุตรศรี
3. นางสาวชุติกาญจน์    การะภัคดี
1. นายจรูญ    สารสิงห์
2. นางสาวปราณี    แป้นแก้ว
44 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวบุณยนุช    นุ่มเนื้อ
2. นางสาวภัทราวดี    ทับชุ่ม
3. นายวัฒนพงษ์    เมฆสว่าง
1. นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน
2. นายสมบัติ    ประจุ
45 44 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรภัทร    สุวรรณรินทร์
2. นางสาวชุติมา    บุญทองเถิง
3. นางสาวสริตา    เปลื้องอภัย
1. นางกองแก้ว    เมทา
2. นางสาววรรณภรณ์    บู่ฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................