งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000206
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอัมพวัญ    ทะระถา
3. เด็กหญิงพิม    ลุงหลง
1. นางมาลี    โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี    ใจสม
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    กวางเฮง
2. เด็กหญิงนวภา    รอดประทับ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ฤกษนันทน์
1. นางศิริวรรณ    ชื่นผล
2. นางสุภาพร    สุขวิถี
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ    จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงธนภรณ์    พิลึก
3. เด็กหญิงสุญาดา    บุณยเกียรติ
1. นางกฤติยาภรณ์    บุณยเกียรติ
2. นางกาญจนา    พรหมนาค
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินยา    วิชาชีพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    โพธิ์กุล
3. เด็กหญิงนิภาดา    เผือกจันทึก
1. นางสาวเพ็ญฉวี    คงพิทักษ์
2. นางดอกอ้อ    จุลพันธ์
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลินี    สิทธิสุรินทร์
2. เด็กหญิงอรวี    สุขใจ
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์    ดวงคำสวัสดิ์
1. นางกมลพร    กุนแก้ว
2. นายบรรเจิด    คุรุกิจ
6 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฌัชฌา    มนกลมเมฆ
2. เด็กหญิงประวีณา    หยดย้อย
3. เด็กหญิงกฤษศินี    ต่ายแพ
1. นางดวงเดือน    เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์    ราชรองเมือง
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    แสงเลื่อม
2. เด็กหญิงธนัญญา    มุ่งดี
3. เด็กหญิงพลอยพิน    ชัยเลิศ
1. นางรัชดา    ผากุล
2. นางเพลินพิศ    แย้มสันต์
8 7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    คำอยู่
2. เด็กหญิงอรพรรณ    พานทอง
3. เด็กหญิงเนตรนพิศ    ป้องไฝ
1. นางศรธิกานต์    เทพคำดี
2. นายทองเปลี่ยน    บางทับ
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา    กองอุดม
2. เด็กหญิงกนลรัตน์    จินะศรี
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    จัดแจง
1. นางพิสมัย    วิศิษฎ์ลานนท์
10 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอัมพวัญ    ทะระถา
3. เด็กหญิงพิม    ลุงหลง
1. นางมาลี    โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี    ใจสม
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงณัฏฐา    ณรงค์สระน้อย
3. เด็กชายอภิวัฒน์    อบนวล
1. นางทิพย์วรรณ    คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
12 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมลธิชา    กายยอด
2. เด็กหญิงลัดดา    กรัชกายภาค
3. เด็กหญิงพิชชากร    จิตติจารุ
1. นางกัลยาณี    ศิริ
2. นางสาวรุจิเนตร    บุญมี
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    อภัยกาวี
2. เด็กหญิงวิชิตา    วิชาวุฒิพงษ์
3. นางสาวธัญชนก    วงศ์ฟู
1. นายวิทยา    ปันแก้ว
14 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชัยยศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    กังหัน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จันต๊ะตึง
1. นางณัฐณิชาช์    ผาทอง
2. นางสาวพรพิมล    ประยูรศรี
15 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    คำลือ
2. เด็กหญิงวรวรรณ    ขันทะเสน
3. เด็กหญิงรติกานต์    หาญยุทธ
1. นายเอกรัฐ    ทุ่งอ่วน
16 15 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิสาชล    เสนทาวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทองเนตร
3. เด็กชายประทีป    สีอิ่น
1. นางไพรวรรณ    คำสุวรรณ
2. นางสาวภัทราพร    ก่ำเม็ด
17 16 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปวงบุตร
2. เด็กชายปิยพงษ์    รักษาวนิชชา
3. เด็กหญิงพรทิพย์    พูลเกษม
1. นางสาววรรษมน    เจริญทรัพย์
2. นางอัญธิฌา    มีวรรณ์
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วียะศรี
2. เด็กหญิงชณัญญา    ชัยรัตนศิลป์
3. เด็กหญิงธัญชนก    จันทร์ก้อน
1. นางวัชรินทร์    ดำชมทรัพย์
2. นางรวิวรรณ์    ปีอาทิตย์
19 18 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายรุ่งทิวา    ตองเต
2. เด็กหญิงปานชีวา    มลิวัลย์
3. เด็กหญิงกุลนันท์    อินทวงศ์
1. นางธฤตพร    ต่ายโพธิ์
2. นายเอกพงษ์    มูลแก้ว
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณปพร    ขุอินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์    โกสุโท
3. เด็กหญิงรมณีย์    จันธิยะ
1. นายยุทธจักร    วงศ์สยา
2. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกชัย    ชลดาวารี
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เอี๊ยะเผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน    อำไพบูลย์
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์    คงกล่อม
2. นางสาวฐานิตา    อิ่มวิมล
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อุทธิยา
2. เด็กหญิงประติมา    ปรารมภ์
3. เด็กชายภูมิธนา    อิสระบุญ
1. นางวัชรี    ทองอินต๊ะ
2. นางณัฐกา    คำวัง
23 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวิชา    ปัจฉาพิมพ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงจุฑามณี    ธะนู
1. นางสาวจันทิมา    ก๊กศรี
2. นางสาวจามจุรี    สมฤทธิ์
24 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    เตจ๊ะสิงห์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    วังบง
3. เด็กหญิงเนตรนภา    รัตนวงค์
1. นางนงนุช    วันทิตย์
2. นายมรุต    ชลฤทธิ์
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ตันศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    หาญใจ
3. เด็กหญิงลลิตา    ฉายาบริสุทธ์
1. นางนัยนา    เอี่ยมสังข์
26 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิชัย    มาดงทอง
2. เด็กหญิงกิตติมา    คชมาตย์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์    ฉิมมา
1. นางสาวเจเนตร    โทจำปา
2. นางสาวสมจิตร    สงพันธุ์
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายพีระวัฒน์    กองจันทร์
2. เด็กหญิงวริษฐา    วุฒิโอสถ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ใจดี
1. นางสาวณิชากร    อินต๊ะคำ
28 27 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดาวประกาย    พักตะไชย
2. เด็กหญิงประภัสสร    พิมพ์เคราะ
3. เด็กหญิงสุวัจนี    คงดี
1. นางสาววิภารัตน์    บุญจันทร์
2. นางสาวสุรางค์    สุขจิตร
29 28 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญญาพร    พลวัง
2. เด็กหญิงปวีณา    แก้วฟุ่น
3. เด็กชายคฑาวุธ    เขียวจุ้ม
1. นางกานต์สินี    สาคำ
30 29 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชัชนาภรณ์    วงค์ทนา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงค์สบเฟือง
3. เด็กหญิงกรรฑรัตน์    อินนันชัย
1. นางสาวดวงทิวา    ต๊ะวงศ์ษา
2. นางพรรณี    ใจสาร
31 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    เทพเสาร์
2. เด็กหญิงวิสุธนา    หน่อใหม่
3. เด็กหญิงวลัยพร    ถาแก้ว
1. นางมนฑิรา    เจดีย์ปัน
32 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ดวงจิตร
2. เด็กหญิงรสิกา    ขิงทอง
3. เด็กหญิงมุทิตา    รัตนธรรม
1. นางสาววิลาสินี    เทพวงค์
33 32 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    มีภาค
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    สกลวิทยานนท์
3. เด็กหญิงกนิษฐรินทร์    ณรงค์ศักดิ์
1. นางอุไรวรรณ    พรน้อย
2. นางรัศมี    ธรรมวงศ์
34 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทวยลืน    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงขนิษฐา    บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงสริตา    ปิลันซิน
1. นางกิ่งดาว    จองปุ๊ก
35 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    นำแจ้
2. เด็กหญิงมาริตา    แม้นประโคน
3. เด็กหญิงสุพัตรา    กลัดเจริญ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร    ศรีสมบูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์    กิตติวัฒน์
36 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชวาลีนี    แก้วคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    วุฒิรัตน์
3. เด็กหญิงเรณู    ขุนวิมล
1. นางสาวพรรธน์ชญมน    ยี่โถ
2. นางศศิธร    วงค์ประดิษฐ
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงผกามาศ    เป็นปึก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    หมั่นเพียร
3. เด็กชายราชันย์    ปัญญาเก่ง
1. นางสาวจินดา    เครืออินตา
2. นางสาวเบญจพร    วงศ์ปุกแก้ว
38 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาธิกา    พูลกสิวิทย์
2. เด็กหญิงกัญญา    เสาทอง
3. เด็กหญิงรัญชิดา    กองศรี
1. นางชุมสิน    แสงแก้ว
39 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    ชาติภูรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีเงิน
1. นางคุณารักษ์    แสนสุด
2. นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์
40 39 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกฎ    ธรรมขันธ์
2. เด็กชายภาสกร    แย้มงาม
3. เด็กหญิงวสุนันท์    สิงห์แก้ว
1. นางสาวอัชฌาฬิณี    คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์    กอพัฒนาพนา
41 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    มั่นหมาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ภุมมา
3. เด็กหญิงศิริโชค    อนันตรักษ์
1. นางจิตภานันท์    ฉ่ำแสง
2. นางกฤษณาวรรณ    กวีวุฒิพันธ์
42 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนันวิภา    อ้นมี
2. นางสาวอรณี    ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณา    ดอนกระโทก
1. นางสาวอาทิตยา    ช้างแก้ว
43 42 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริประภา    ตุ่นอ้น
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    กล้ากสิกร
3. เด็กหญิงภารดี    โสภาพร
1. นายวิทวัส    แสงแก้ว
2. นางกชกร    ศรีวิชัย
44 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    บุญทวี
2. เด็กหญิงนภารัตน์    ตุ้มเห
3. เด็กหญิงสาธิตา    อินทรบุตร
1. นายจรัล    งามสม
2. นางพิชญา    งามสม
45 44 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายคฑาวุธ    ศรีจันทร์กลัด
2. เด็กหญิงปวิชญา    ศรีมุนี
3. เด็กหญิงนริศรา    ปาลี
1. นางธัญศญา    บูรพา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................