งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 000203
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวจีราภรณ์    ศรีวิชัย
2. นางสาวปิยวรรณ    ธรรมศิลป์
3. นางสาวเขมิกา    ธนธำรงกุล
4. นางสาวมรกต    ศรีเมือง
5. นางสาวจุไรรัตน์    ฝ่ายลิพล
1. นางพรรณี    สุริยะแก้ว
2. นางศิรินพร    ฤกษ์วัฒนศิริกุล
2 1 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวชลลดา    พัฒนชาญสกุลชัย
2. นางสาวอาริยา    รักษางาม
3. นางสาววิภารัตน์    เพิกสร้อยแก้ว
4. นางสาวกัลยา    วงศ์ผาบุตร
5. นางสาวเกวลี    ขจรลาภนิรันดร์
1. นางพรเพ็ญ    อ่อนช่างเหล็ก
2. นายอดิเรก    อ่อนช่างเหล็ก
3 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    สิทธิศาตร์
2. นางสาวเนาวพร    กลิ่นสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐพร    เสตะนันท์
4. นางสาวสุทธิดา    ฉิมมา
5. นางสาวกาญจนา    พิลึก
1. นางรุจีรัตน์    ยาสุทธิ
2. นายศรุต    เพ็งธรรม
4 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณไมล์    จิตต์รำพึง
2. นางสาวสุจิตตรา    วรรณดี
3. นางสาวอริสา    แป้นเมือง
4. นางสาวชนิสรา    สุขหว่อง
5. นางสาวนิฐิพร    ทับทาบ
1. นายอัครพล    คงใจดี
2. นางสาฑร    เดชพงษ์
5 6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันทา    ชื่นผล
2. นางสาวภาวิดา    ร้อยศรี
3. นางสาวอรอุมา    สุขกล้า
4. นายจันทราวุฒิ    บุญกล่ำ
5. นายอมรเทพ    นางวงษ์ลือ
1. นางเกื้อกูล    เพชรนา
6 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยาพร    ช้างอินทร์
2. นางสาวชนากานต์    ศรีอนุชา
3. นางสาวสุชานุช    สุกางโฮม
4. นางสาวกฤติยา    ธนะศรีมา
5. นางสาวสุภาวิดา    ลูกบัว
1. นางนาทกัญญา    นงภา
7 9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวจีราภรณ์    ศรีวิชัย
2. นางสาวปิยวรรณ    ธรรมศิลป์
3. นางสาวเขมิกา    ธนธำรงกุล
4. นางสาวมรกต    ศรีเมือง
5. นางสาวจุไรรัตน์    ฝ่ายลิพล
1. นางพรรณี    สุริยะแก้ว
2. นางศิรินพร    ฤกษ์วัฒนศิริกุล
8 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายวรกต    กึนสี
2. นายสมเกียรติ    ธิประโชติ
3. นายทวี    ลิสันเทียะ
4. นายสุริยุ    อินทสุทธิ์
5. นายสาธิต    วะระขะจี
1. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
2. นางสุภัคฉวี    บุญลอย
9 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายสุวิชา    ขอทะเสน
2. นางสาวศศิธร    กองวุฒิ
3. นายเรวัฒิ    เจริญเชื้อ
4. นางสาวธิดารัตน์    ชัยประสิทธิ์
5. นายอนุพนธ์    อภิมหาชัย
1. นายจงสกุล    วุฒิสรรพ์
10 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายรักษิต    สาใจ
2. นายตรัณ    ตระกูลสว่าง
3. นายกรกช    ทนันชัย
4. นางสาววนัสยา    ผลเจริญ
5. นายวิชญพล    เมืองคุ้ม
1. นางมารศรี    เอื้ออรุณ
11 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวปวันรัตน์    สิริ
2. นางสาวรุ้งตะวัน    เชิดชูพงษ์
3. นางสาวพรพิมล    ชายครอง
4. นายสิทธิศักดิ์    คำแปง
1. นางประนุยา    เล็กสกุลดิลก
2. นางชุติมา    จันทรบุปผา
12 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    ล้อธรรมมา
2. นางสาวสิริวรรณ    มะนาวหวาน
3. นางสาวสาวิกา    บุญเนรมิตร
4. นางสาวพรนภา    เกิดน้อย
5. นายธีรพันธุ์    รุ่งวิทยานิพนธ์
1. นางเพลินใจ    ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ    ไพรสิงห์
13 17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายอภิโชติ    ทาสม
2. นางสาวจิราพรรณ    แสงวิสุทธิ์
3. นางสาวพนารัตน์    คำดุ้ง
4. นายวีรยุทธ    ใจอินทร์
5. นายทักษิณ    มูลพิงค์
1. นางจันทร์ทรา    ยศสมแสน
2. นางสุธิตา    เขื่อนรัตน์
14 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายอลงกต    ชีชะนะ
2. นายสมลักษณ์    เป็งสินธุ์
3. นายศุภโชค    พงษ์ตุ้ย
4. นางสาวธัญญารัตน์    สาก้อน
5. นางสาวปพิชยา    ชัยวงค์
1. นายมานะ    เดชเจริญ
2. นางจรัสศรี    เดชเจริญ
15 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาภรณ์    ภิระบรรณ์
2. นางสาวรินรดา    สิงหราช
3. นางสาวเหมยเชียง    จองป้อ
4. นางสาวกานดา    ปรัตเถ
5. นางสาวโชติกา    จันมา
1. นางสาวนริศรา    ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ    ศรีสุวรรณ
16 21 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวคันธรส    ศรีมาเหล็ก
2. นางสาวศุภาวรรณ    คำมอญ
3. นายวัชระพงษ์    สลีอ่อน
4. นางสาวอภิญญา    ป้องแก้ว
5. นายวรุตม์    แสนใหญ่
1. นางจิราภา    อินสองใจ
2. นางสุณัฐชา    ยวงคำ
17 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์รินทร์    ศรีงาม
2. นางสาวสายรุ้ง    เพียรอนุรักษ์
3. นางสาวดวงสุรีย์    ธรรมชัยกุล
4. นายชนแดน    กาวลิไล
5. นางสาวกฤตพร    ใจสืบ
1. นางวิมล    เมืองอินทร์
2. นางฐิฏิวรฎา    เสาร์จันทร์
18 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลทิพย์    หอมนาน
2. นางสาวรัชนีย์    จิวิริยะวัฒน์
3. นายพัฒนศักดิ์    กลางหมู่
4. นางสาวทานิวรรณ    ก๋าคำ
5. นายรัฐสภา    อินธิมา
1. นางนรรท์ทวรรณ    ยอดสาร
2. นางวัชราภรณ์    โยธาดี
19 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายสุภาษิต    พาปู
2. นายสุชาติ    ขุนทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์    ปาลี
4. นางสาววีณา    ทิพย์ทา
5. นางสาวขนิษฐา    ต๊ะชู้
1. นายกิจการ    กิติกา
2. นางสาวอิษฎาภรณ์    ภู่ระหงษ์
20 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญพร    คุ้มแพทย์
2. นางสาวดารณี    แหยมมั่น
3. นางสาวรัตนา    กันเกิด
4. นางสาวพลอย    โกนสันเที๊ยะ
5. นางสาวนันทิกานต์    สิงห์ทอง
1. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
2. นางจันทร์มณี    แตงอำ่
21 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวพรทิพย์    มณีวรรณ
2. นางสาวลำดวน    จันทรทองคำ
3. นายวินัย    ปรีชาพนาไพร
4. นางสาววิไลพร    แสงเพชรไพรบูลย์
5. นางสาวสีดา    มรุพงศ์
1. นางสาวดวงกมล    ณ ทุ่งฝาย
2. นางสาวรัตติกาล    ยศสุข
22 28 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายชยานนท์    กาใจ
2. นายกิติพงษ์    วงศ์สาม
3. นายธนากร    ขัดบุญเรือง
4. นายฐิติกร    คำต๊ะ
5. นางสาวกัญจนพร    สิงห์คำ
1. นางกรองนภา    ผกาผล
23 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชากร    จันทร์ตาฝั้น
2. นางสาวศศิธร    อุ่ยตระกูล
3. นายศุภสิทธิ์    กาญจนพัชรกิจ
4. นางสาวจุฑาทิพย์    ตาบุญมา
5. นางสาวรัชดาพร    ลังกาปอนด์
1. นางสาวพรศรี    เหลี่ยมพงศาพุทธิ
2. นางสาวปนิชา    คันทะวงศ์
24 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัทธ์ธีรา    วงค์ใย
2. นายพฤกษ์    ภู่เพชร
3. นางสาววิไลพร    อุตรศักดิ์
4. นางสาวมุมีนะฮ์    ทวีกุล
1. นางเยาวลักษณ์    พรมรินทร์
2. นางวิภา    อุทยานุกูล
25 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวลลิตา    อุดมโภชนะกิจ
2. นางสาวสินีนุช    มิตรประเสริฐ
3. นางสาวกานต์ธิดา    เหลืองตรงกิจ
4. นางสาวจนิตตา    สีพรมมา
5. นางสาววิจิตราภรณ์    สว่างเนตร
1. นายเกษม    สารีพันธ์
2. นายประวิทย์    ต่อสกุล
26 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวธนันญา    สุขอยู่
2. นางสาวเมธาวี    อุไรวร
3. นางสาวอธิศปภา    จิตปรีดา
4. นางสาวรุ่งนภา    นาคสมพันธ์
5. นางสาวกรรณิการ์    แก้วอยู่
1. นางเพียงฤทัย    แก้วหล้า
27 35 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวภาวินี    นาพิกุล
2. นางสาวจันทร์จิรา    ชัยลังกา
3. นางสาวปราถนา    ขันแก้ว
4. นางสาวไอลดา    ริ้วสายสอด
5. นางสาวประภาพร    ดวงลูกแก้ว
1. นางแสงเดือน    จิเรณุวัฒน์
28 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอารีรัตน์    ตองกลิ่น
2. นางสาวธิดารัตน์    เชียงทอง
3. นางสาวจิราพร    ราชอาสา
4. นางสาววนิดา    บุญมั่น
5. นายณัฐวุฒิ    เขียวมงคล
1. นายดำรงค์    ภู่เจริญ
2. นางพงษ์สุดา    ภู่เจริญ
29 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติวรรณ    อยู่แก้ว
2. นายอดิศักดิ์    ติฐานะ
3. นายอาทิตย์    เที่ยงทัน
4. นางสาวปิยาอร    คำบุญมา
5. นางสาวสิริลัดดา    ประคำ
1. นางอรศญา    จวนทองรักษ์
2. นางศิริรัตน์    ธรรมาภิมุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................