งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 000202
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรัชชา    อร่ามเสียงเทียน
3. เด็กหญิงณัฏธิยาน์    จันทร์หอม
4. เด็กชายเจษฏากร    กันทะรัญ
5. เด็กชายวิศรุต    เครือวงค์
1. นางสาวคงขวัญ    จันทร์มี
2. นายศุภนิมิต    สุวรรณ
2 1 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณฑิตา    สิงห์รอ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    รีกงราด
3. เด็กหญิงณัฐวดี    แป้นจันทร์
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์    มีแก้ว
5. เด็กชายพงษ์ภัทร    พุ่มพวง
1. นายอดิเรก    อ่อนช่างเหล็ก
2. นางพรเพ็ญ    อ่อนช่างเหล็ก
3 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลลดา    แคขุนทด
2. เด็กหญิงวิภาวี    อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงวารี    แขสระน้อย
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    เพียรกสิกรรม
5. เด็กหญิงบุศฎา    ศรีมุกดา
1. นางรุจีรัตน์    ยาสุทธิ
2. นายสราวุฒิ    สาจิต
4 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เหมือนกรุง
2. เด็กหญิงณัฐมณฑา    ทองมา
3. เด็กหญิงกิษศิญาพัฒน์    สิงหเดช
4. เด็กชายอนุพงษ์    กลิ่นแย้ม
5. เด็กหญิงสุนิตา    ฆ้องประเสริฐ
1. นางจุฑาทิพย์    ยงพาณิชย์
2. นางสาวสาคร    อยู่นุ้ย
5 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    เมืองพระฝาง
2. เด็กหญิงมลพิกา    บัวคลี่
3. เด็กชายธนากร    ช้างอินทร์
4. เด็กหญิงกมลชนก    แสงรัตน์
5. เด็กหญิงมณฑกานต์    ภู่เจริญ
1. นางนาทกัญญา    นงภา
2. นางวันเพ็ญ    จุดาศรี
6 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรัชชา    อร่ามเสียงเทียน
3. เด็กหญิงณัฏธิยาน์    จันทร์หอม
4. เด็กชายเจษฏากร    กันทะรัญ
5. เด็กชายวิศรุต    เครือวงค์
1. นางสาวคงขวัญ    จันทร์มี
2. นายศุภนิมิต    สุวรรณ
7 10 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิมาพร    อ่อนตานา
2. เด็กชายธนกฤต    วรรัตน์
3. เด็กชายวิทวัตร    ศรีรวัตร
4. เด็กหญิงอินทริรา    ผุยมูล
5. เด็กชายอัครณี    กัณหา
1. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
2. นางสาวพันธุ์ทิพา    ขันเชื้อ
8 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตนิพันธ์    ภิญโญ
2. เด็กชายชนภัทร    ทองวิภาวรรณ์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    วงศ์ฉาย
4. เด็กหญิงรสริน    ทะตัน
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    หน่อแก้ว
1. นางนงนุช    บุญกังวาน
2. นางสาวบุษบา    ทองคำ
9 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพชรพรรณ    ประสารศรี
2. เด็กหญิงชนิสรา    ลิม
3. เด็กหญิงปฏิภากรณ์    ทองแจ่ม
4. เด็กชายวัชระ    จันทรส
5. เด็กชายฐธนกฤต    ปิ่นจุไร
1. นางเพลินใจ    ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ    ไพรสิงห์
10 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เตจ๊ะ
2. เด็กชายวรัญญู    ปัญญาวัน
3. เด็กชายเบญจพล    ทะนุชิต
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แก้วเหรียญทอง
5. เด็กหญิงคนึงนุช    ต๊ะอุ่น
1. นายพรหม    ทัฬหนิรันดร์
2. นางทิวาพร    ทาเศษ
11 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอักษราภัค    เป็งอิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ปลูกปัญญา
3. เด็กหญิงวราพรรณ    ต๊ะเฉียง
4. เด็กหญิงอรวรา    ยะดอนใจ
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์    รัตนะวัน
1. นางสาวนริศรา    ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ    ศรีสุวรรณ
12 21 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    จิตตรง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุญเกิด
3. เด็กหญิงสรัลพร    เพตะกร
4. เด็กหญิงณัฐสรณ์    วงศา
5. เด็กชายพชรพล    ยาวุธ
1. นางศุราลักษณ์    แก้วโก
2. นางสมร    พิมพ์มาศ
13 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    วินิจมโนกุล
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ศรีใจป้อ
3. เด็กหญิงสายชล    ยุทธยงค์
4. เด็กหญิงศิรประภา    เงินงาม
5. เด็กหญิงพนิตพร    แลสันกลาง
1. นางอภิญญา    โยธามาศ
2. นางสาวดารารัตน์    พันธวงค์
14 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายณพปฎล    พันเลิศพาณิชย์
2. นางสาวจิณห์นิภา    เปลี่ยนสมัย
3. นายอดุลวิทย์    ทัศนิยม
4. นายศรัณย์ภัทร    ซื่อสัตย์
5. นางสาวกนกกาญจน์    วงค์ใหญ่
1. นางสาวสาริศา    สุกิน
2. นางรำพึง    ศรชัย
15 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ธูปบูชา
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ธิจันทร์
3. เด็กหญิงวาสนา    ขวัญแจ้ง
4. เด็กหญิงนันทวัน    สุขกลึงมี
5. เด็กหญิงหทัยชนก    พัดฉา
1. นางจันทร์มณี    แตงอำ่
2. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
16 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนกานต์    ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงธนิตา    อาทะ
3. เด็กหญิงนิภาพร    โชคสุขทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงพิไรวรรณ    รักษอนันต์
5. เด็กหญิงวรพร    ตระสักชลาศัย
1. นางสาวรื่นจิตร    ปัญญาเรือง
2. นางรุ่งรัตน์    เถินบุรินทร์
17 28 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณภัทร    เกื้อบุญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    มิตตา
3. เด็กหญิงสุวรรณี    สร้อยจิต
4. เด็กหญิงวาทพร    ผาสม
5. เด็กหญิงดลนภา    วังหมื่น
1. นางกรองนภา    ผกาผล
18 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรดา    วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวกาญชน์มาศ    ยศพิระ
3. นางสาวญาษิต    อินทร์สะอาด
4. เด็กชายอนุพล    แก้วขัด
5. นางสาวกนิษฐา    คำพรหม
1. นางสาวกนกพร    นิลแพทย์
2. นายบรรยง    ทิพยอด
19 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    อิทธิศิริสุนทร
2. เด็กหญิงอารยา    ลอองเภา
3. เด็กหญิงณัฐญา    มุสิกะชาติ
4. เด็กหญิงสุธิณี    พุ่มโสภา
5. เด็กหญิงโสภิตา    อิ่มเนย
1. นางจันทร์แรม    ต่อสกุล
2. นางอัญชลี    อัครวงษ์
20 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานาถ    หล่อเมืองทอง
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ปั้นจาด
3. เด็กหญิงจณิศตา    ทองเชื้อเดช
4. เด็กหญิงชินันพร    ทองสาย
5. เด็กหญิงมนสิการ    นาคบัว
1. นางเพียงฤทัย    แก้วหล้า
21 36 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนรัตติ์    โชครวย
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์    โกเมฆ
3. เด็กหญิงยุติพร    สมคะเน
4. เด็กชายชูศักดิ์    พุ่มโพธิ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    อ้อมค้อม
1. นางชมพูนุช    ชื่นชอบ
22 43 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอังค์วรา    ปิ่นรัตน์
2. เด็กหญิงกิ่งดาว    นุเวที
3. เด็กหญิงอรณิชา    ศิริประโชติ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันทร
5. เด็กชายปราโมทย์    สุวรรณโฉม
1. นางจันทนา    ธราพรสกุลวงศ์
2. นางสาวนาฏสินี    ปิ่นรัตน์
23 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาวรีย์    บุญเกิด
2. เด็กหญิงจิตสมา    ตะพานแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    หวังนก
4. เด็กหญิงประภาพรรณ    วงคำ
5. เด็กชายณัฐภัทร    แสงอินทร์
1. นางพรทิพย์    ชาลีฟอง
2. นางรวงทอง    จันดาหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................