งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.4-ม.6 000199
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกานต์ชนิต    ลูมา
2. นางสาวเสาร์วรักษ์    เพ็ชรโรจน์
3. นางสาวณัฐวดี    ขัติใจ
4. นางสาวนิลาวัลย์    ใจมุข
5. นางสาวชัชฎาภรณ์    อิกำเหนิด
6. นางสาวปทุมวรรณ    ยอดสาร
7. นายเปรมนิรัดร์    กันทาทิพย์
8. นางสาวปัญญาวดี    ชาญวิชิต
9. นางสาวรุ่งนภาลักษณ์    ฐิติปัญญาวัฒน์
10. นายเจษฎา    โพธิ์แต่ง
1. นางจันทร์นวล    ประดิษฐ์
2. นางสุรีย์รัตน์    โอฬารสกุล
3. นายจัตุพร    ปูเรือน
2 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวประภัสสร    เตียเย็น
2. นางสาววิลาสินี    ผิวอ่อนดี
3. นางสาวมัทธนา    คำดี
4. นางสาวกนกกาญจน์    สัจจา
5. นางสาวประภัสสร    เหล็กโชติ
6. นายณัฐพล    พรมธานี
7. นายกิตติภพ    จันทฤก
8. นายศรัณญ์    อินทร์สวัสดิ์
9. นายณธพฬ    ทองรวย
10. นายพีรภัทร    สนสง
1. นายธนพงษ์    คิดอ่าน
2. นายวีระยุทธ    รัตนะไทย
3. นางสาวนพรัช    ชูชื่น
3 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวลดาวรรณ์    ธูปชัย
2. นายอนาวิล    ดอกบัว
3. นางสาวกรพันธุ์    บัวแสง
4. นางสาวธนัชชนก    วิเชียรกัลยารัตน์
5. นางสาวปวันรัตน์    ศักดิ์ดาเรืองโรจน์
6. เด็กชายกฤษฎาพัฒน์    โชติ์โชติสกุล
7. นางสาวสาวิตรี    ฮั่นโตตุ้น
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชัยชนะ
9. นายธนัท    โชคสัจจะวาที
10. นางสาวอังคณาพร    ทิพย์กาวี
1. นางสาวอรสา    รอดบำรุง
2. นายสมชาย    ชะนะ
3. นายชิตชัย    ศุกระจันทร์
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายพัฒนาการ    พยัคโฆ
2. นางสาวสุปราณี    เภตรา
3. นางสาวนภาพร    เวยสาร
4. นางสาวเจนจิรา    มาเต็ง
5. นางสาววรรนิสา    กายจะโป๊ะ
6. นายสุริยา    ดอกสันเทียะ
7. นางสาวนลัทพร    ชำนาญถิ่นเถื่อน
8. นางสาวผกากรอง    เงินโคกกรวด
9. นางสาวทิวาพร    เกตุวิริยกรรม
10. นายกันตชาติ    กล้ากสิกิจ
1. นายวราวัฒน์    กลั่นหุ่น
2. นายไพรัตน์    ศรีทอง
3. นางสาวกนิษฐา    พวงสมบัติ
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลินี    ศิริมา
2. นางสาวณัฐธิดา    อะนุจา
3. นางสาวมัลลิกา    สุภิมาส
4. นางสาวกุลธิดา    จอมเขียว
5. นายวสันต์    คามเขต
6. นางสาวด้วยรัก    มณีขัติย์
7. นางสาวศิริรัตน์    ทองสุวรรณ
8. นางสาวชมพูนุช    คำปัด
9. นางสาวธันยพร    จันทร์เหนือ
10. นางสาวสุพรรณิการ์    ใจคล่องแคล่ว
1. นายนิรันดร์    เรือนวิไล
2. นางพัชรินทร์    อาริยะกูล
3. นายอธิคม    ณะใจ
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    วิชิตาภา
2. นางสาวภาวิณี    วิพัชครุฑ
3. นายศิริวัฒน์    ธนปียานนท์
4. นางสาวปนัดดา    อ่ำใจ
5. นางสาวประภารัตน์    อ่ำใจ
6. นางสาวนพมาศ    พลตื้อ
7. นายวิศรุต    ธรรมบรรเทิง
8. นายภูมิ    คำยอด
9. นายขวัญเกษม    แสงสี
10. นางสาววราภรณ์    สาดท่าโพ
1. นายรัตน์    เกตุจันทร์
2. นางกิติยา    เตชะวรรณวุฒิ
3. นายช่วยชาติ    ตันตระกูล
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายกร    เพชระบูรณิน
2. นางสาวมาลีวัลย์    เกิดใหม่
3. นางสาววรางคณา    ทองสังข์
4. นางสาวสุพัตรา    ขวัญพรม
5. นางสาวเกตุจนีย์    เมืองแมน
6. นางสาวสตรีรัตน์    ทิมจ้อย
7. นางสาวมณีรินทร์    จันทร์พงษ์
8. นางสาวประภารัตน์    เอมเอี่ยม
9. นางสาวทิวาพร    กลางประพันธ์
10. นางสาวสุรัสวดี    พันธัง
1. นางสาวพรรัตน์    ศิลกุล
2. นางอารีรัตน์    แก้วสายมา
3. นายไพศาล    รังสิกรรณภูมิ
8 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวฉัตรนภา    ชำนาญกุล
2. นางสาววชิราภรณ์    สินโพธิ์
3. นางสาวกฤษณา    ขจรไพร
4. นางสาวพิชชาภา    อัครลาวัณย์
5. นางสาวฐิติมา    จันทวงษ์
6. นางสาวทวีพร    พลอยงาม
7. นายธีรภัทร    สต๊อคตั้น
8. นายศุภกร    พัฒนะธำรงชัย
9. นางสาวกิตติยา    เพ็ญศรี
10. นางสาวชญานี    เดชขจร
1. นางรัตมณี    แสงสีดา
2. นางพรหมภัสสร    พนาดร
3. นางสาวสุุดารัตน์    บุญเกียน
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายภูวนาท    ผาเจริญ
2. นางสาวชุติมา    ไพรโสภา
3. นางสาววีรปริยา    ภูนิคม
4. นางสาววาสนา    แก้วหุง
5. นางสาวเอื้องฟ้า    แผนวงษ์
6. นางสาวนฤมล    หันประดิษฐ์
7. นางสาวสรีณา    ชัยเนตร
8. นางสาวกรวิกา    ศรีเสมอ
9. นางสาวสิทธรัตน์    รินไชยสงค์
10. นางสาวสุชาวลี    มุงเมือง
1. นายประสิทธิ์    จินะสาม
10 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกานต์ชนิต    ลูมา
2. นางสาวเสาร์วรักษ์    เพ็ชรโรจน์
3. นางสาวณัฐวดี    ขัติใจ
4. นางสาวนิลาวัลย์    ใจมุข
5. นางสาวชัชฎาภรณ์    อิกำเหนิด
6. นางสาวปทุมวรรณ    ยอดสาร
7. นายเปรมนิรัดร์    กันทาทิพย์
8. นางสาวปัญญาวดี    ชาญวิชิต
9. นางสาวรุ่งนภาลักษณ์    ฐิติปัญญาวัฒน์
10. นายเจษฎา    โพธิ์แต่ง
1. นางจันทร์นวล    ประดิษฐ์
2. นางสุรีย์รัตน์    โอฬารสกุล
3. นายจัตุพร    ปูเรือน
11 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมเกียรติ    หนันแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา    เจริญศรี
3. นางสาววรฤทัย    สัสดีแพง
4. นางสาววจีพร    ตาทอง
5. นายอภิพัฒน์    ปราณีตพลกัง
6. นายนเรศ    โมกข์ทอง
7. นายปิยวัฒน์    แซวหิว
8. นางสาวสุดารัตน์    บัวทอง
9. นางสาวเนตรนภา    แดงศรี
1. นางบุบผา    ชุมพรผ่อง
12 11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายวรัญญู    คำป้อ
2. นายเทพพิทักษ์    จักขุเรือง
3. นายจาตุรงค์    หมอกเมฆ
4. นางสาวเปรมฤดี    มูลยังกาย
5. นางสาวจารีย์พร    สีสุก
6. นางสาวณิชารีย์    วตินา
7. นางสาวจุฑาทิพย์    ไชยกาล
8. นางสาวเพชรลดา    เลี๊ยบประเสริฐ
9. นางสาวอัมพร    ลุงสุ
10. นายสุรกิจ    จีนา
1. นางสายสมร    ภูสีมา
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายอาณัฐชัย    ชุ่มเชื้อ
2. นายกีรติ    กรุงศรี
3. นายกนกพล    มงคล
4. นายปกป้อง    ทะนันชัย
5. นายรัฐกฤษฎิ์    ตันติวัชรีกุล
6. นายณัฐนนท์    ปัญญาไวย
7. นายนฤเบศ    เนตรทิพย์
8. นายศักดิ์ชัย    เวียงทอง
9. นางสาวอภิวันท์    หนองปกติ
10. นางสาวจิตตาภรณ์    เข็มวิชัย
1. นายอดุง    สุคันธะมาลา
14 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    มะลิซ้อน
2. นางสาววิภาดา    ตั้งจิตนุสรณ์
3. นายบัญญวัติ    จันทร์ผง
4. นางสาวศุภักษร    เจดีย์ยศ
5. นางสาวบริมาส    เจริญธีรวิทย์
6. นายปราโมทย์    วงค์พุทธคำ
7. นางสาวปิยธิดา    ทิศสุกใส
8. นางสาวมนัสรา    เพชรพันธ์
9. นางสาวเสาวนีย์    อินแปลง
10. นายธนกฤษ    กองนันท์
1. นางประทุมมาส    ชมกลิ่น
2. นายสมชาย    ตนใจ
15 15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายราเชนทร์    เขตวิทย์
2. นายพรเพชร    สิงจานุสงค์
3. นายภาณุพงศ์    แสงสุภา
4. นางสาวเดือนตะวัน    ปานประเสริฐกุล
5. นางสาวขนิษฐา    มะหึมา
6. นางสาวศิริลักษณ์    โมลาลาย
7. นางสาวรักษณาลี    ศรีสลวย
8. นางสาวณัฐกานต์    อนุมา
9. นางสาวกัญญารัตน์    รักสิงห์
10. นางสาวจีรนันท์    ถาวร
1. นายสำเริง    ชังคะนาค
2. นางนิภา    ชังคะนาค
3. นางสาวปิยมาศ    ผงอ้วน
16 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายจาสน    แซ่ตุ่ง
2. นายสุวรรณ    ปันต๊ะ
3. นางสาวอัญชลี    มาเยอะ
4. นางสาวละอองดาว    แสงดี
5. นางสาวณัฐนิชา    ออเหล็ก
6. นางสาวมัทนี    ลุงซู่
7. นายอุทัย    แซ่เฉิ่ง
1. นางสาวกิตติกานต์    รัตนเดชาสกุล
17 18 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายศรัญย์    เจ็กสมบัติ
2. นางสาวอริศรา    ธนัทร่งเรือง
3. นางสาวศิริลักษณ์    ด้วงนา
4. นายจุตพร    ผึ้งทอง
5. นายพิสิฐ    โทนสังอินทร์
6. นางสาววิภารัตน์    ชูกุศล
7. นางสาวรัตนาภรณ์    แสงสี
8. นายเสฎฐวุฒิ    โทนสังข์อินทร์
9. นายเมธาสิทธิ์    อนันต์
10. นางสาวปาริชาติ    อยู่แย้ม
1. นางปราณี    อินทฉิม
18 19 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    จายป่าตาล
2. นายกฤษฐวัฒน์    สุธรรมยอง
3. นางสาวอัยรินทร์    คำฟู
4. นางสาวขวัญชนก    ธนันชัย
5. นางสาวพรนภา    จินาจันทร์
6. นางสาววราภรณ์    เปาวะ
7. นางสาวสุวนันท์    ต๊ะพรหม
1. นายเอนก    ประเสริฐ
2. นางสาวภัคประวีร์    บุญธรรมวีรณัฐ
19 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายบุลากร    ทิน้อย
2. นายพัทธดลย์    เวียงดาว
3. นายกฤตภาส    สิงห์จันทร์
4. นายปรัชญา    ใจกาษา
5. นายสมศักดิ์    ลือใจ
6. นางสาววลัยกร    ศิลาเงิน
7. นางสาวสุวนันท์    นุรังษี
8. นางสาวเจนจิรา    กันดา
9. นางสาวกริษฐา    วังหอม
10. นางสาวหทัยกาญจน์    หาญเมือง
1. นายบุญธรรม    บูญนายืน
2. นางเพลินพิศ    ศรีสุวรรณ
3. นายอชิระ    ปัญญาเทพ
20 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายปฎิพัทธ์    ชราพก
2. นางสาวอชิรญาณ์    อุตรชน
3. นางสาวขนิษฐา    มานะกิจ
4. นายรัฐศาสตร์    พรมลังกา
5. นายพลวัต    พรหมวินัย
6. นายเจษฎา    แก้วโก
7. นางสาวรัตติยากร    ไพรเขียว
8. นางสาวนิตยา    ยาปัน
9. นางสาวกชพร    คำเทพ
10. นางสาวสุดาทิพย์    เนตรทิพย์
1. นายคมสันต์    ขันทะสอน
2. นางวจีพรรณ    บัณฑิต
3. นางสาวอริสลา    สุวรรณ
21 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายทวีทรัพย์    ยอดเมือง
2. นายวศกร    แซ่ซือ
3. นายสิรภพ    เจนใจ
4. นายอนวัทย์    ไชยวงศ์
5. นางสาวภัทรานิษฐ์    พูลเกษม
6. นางสาวนันทกา    เมี้ยงหอม
7. นางสาวอติกานต์    ยะตา
8. นางสาวพิชามญชุ์    วงศ์ช่างเงิน
9. นางสาววรางคณา    เชิดชน
10. นางสาวสธาสินีวรรณ    จันทร์เพ็ญ
1. นางชัชญา    วัชรกุลปรีชาชาติ
22 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ปัญญากอง
2. นายอิศรา    ก้อนแก้ว
3. นายอานนท์    เมืองแก้ว
4. นายเสฎฐวุฒิ    คำประเสริฐ
5. นายจีรวัฒน์    หอมนาน
6. นางสาวเยาวลักษณ์    แก่นสุข
7. นายจตุพงษ์    มังคลาด
8. นางสาวจีีรนันท์    ไว้ยศ
9. นางสาวเบญจวรรณ    บัวตูม
10. นางสาวจิราธิวัฒน์    ใจนาน
1. นางปาริชาติ    ราษี
2. นางศนิสา    ศรีสว่าง
3. นายรัฐศาสตร์    หน้างาม
23 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายชนาวี    มั่นคง
2. นายจิรยุทธ์    ทิมศรี
3. นางสาวบงกชกร    บุญศรี
4. นางสาวธิดาพร    มากดี
5. นางสาวศิริกัญญา    มุกดา
6. นางสาวจันทร์อัมพร    ลาดบัวคำ
7. นางสาวจินต์จุฑา    ฟั้นคุ้ม
8. นางสาวสุประภา    จันทร์หม่อน
9. นางสาวสุธิดา    ขุ้นคีรี
10. นายสุนิติ    ช่อรัมย์
1. นางเบญจมาส    ภูมิถาวร
2. นางสาวสุวิมล    อาจทวีกุล
3. นายสถิตย์    พัวพัน
24 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวจันทนิภา    แจ่มแจ้ง
2. นางสาวจิรนุช    พรมใจ
3. นางสาวพรรษชล    คำไล้
4. นางสาวพัชรีญา    สนธิคุณ
5. นางสาวมนัญญา    สมสัตย์
6. นางสาววรัญชนก    ธิโน
7. นายวิศรุต    ทามูล
8. นางสาวศิริขวัญ    ชมชื่น
9. นายสันทโชค    บุญเทียม
10. นางสาวเสาวคนธ์    ปะติกา
1. นายชลกานต์    พุทธสอน
25 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายวีระวัฒน์    ดวงขำ
2. นายเกียรติศักดิ์    ดอกแก้ว
3. นางสาวบังอร    อะไน
4. นางสาวปวีณา    รูปสะอาด
5. นางสาวธัญญเรศ    แก้วขาว
6. นางสาวเบญจมาศ    วงษ์บุตรดี
7. นางสาวณัฐกานต์    คำนนสิงห์
8. นางสาววิชุดา    เจนจิต
9. นางสาวสุวนันท์    ลอยครบุรี
10. นางสาวพิมนภา    ชาเวียง
1. นางดวงจิต    บุญกาวิน
2. นางมณี    ด้วงนิล
3. นางสาวสมหญิง    พุทธศิริ
26 28 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายดนุพล    เปียงตั้ง
2. นางสาวชลธิชา    สุนันท์
3. นายคมสันต์    ใจเย็น
4. นางสาวอรษา    ภูอาวุธ
5. นางสาววณิชยา    ทะลา
6. นางสาวพรพรรณ    ปินตาธรรม
7. นางสาวจันทร์จิรา    สมอนา
8. นางสาวอุษณีย์    ยอดอ้อย
9. นางสาวณัฐพร    บุญยืน
10. นางสาวเจนจิรา    ท้าวชัยมูล
1. นายภานุมาศ    ท้าวชัยมูล
2. นางกิ่งแก้ว    ทองรุ่ง
27 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    ทันใจ
2. นายอภิวัฒร์    ทองนา
3. นางสาวจารุวรรณ    โท๊ะหล้าบุตร
4. นางสาวชนากานต์    เสริมสุข
5. นางสาววรรณกานต์    สุขเกษม
6. นางสาวโสรยา    เปียงอุตร
7. นางสาวธันชนก    ก๋าใจ
8. นางสาวยศวดี    ต๊ะศรี
9. นางสาวน้ำผึ้ง    โนแก้ว
10. นางสาววิลาสินี    ต๊ะแสง
1. นายบุญฤทธิ์    ต๊ะบุญเรือง
2. นางปริชญาพร    อภิวินิฐกุล
3. นางสาวพรเทวี    ไชยเนตร
28 31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    แสนภูธร
2. นายสุภกิณห์    รูปใหญ่
3. นายพรศิลป์    กาวิโล
4. นางสาวรชนีชล    รัศมีจ้นทร์
5. นายธีรโชติ    สุยะตา
6. นายพีรัชชัย    สันกว๊าน
7. นางสาวอรพรรณ์    ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวณัฐกานต์    สุริยะเดช
9. นายฐาปกรณ์    กันทะวิชา
10. นางสาวพิมพ์วิมล    รวิพรนันทภัค
1. นางวันพร    อะทะไชย
29 32 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภา    คงสมุทร
2. นางสาววีรวัลย์    ผาสุข
3. นางสาวเบญญาภา    คุ้มทรัพย์
4. นางสาววราลี    พันธ์วิชัย
5. นายเจษฎา    บุญทรัพย์
6. นายสมสุข    พรัดมะลิ
7. นายชนะชัย    ไวว่อง
8. นางสาวชลธิชา    เนตรน้อย
9. นายวันชัย    เงินกลม
10. นางสาววันทนา    จิ๋วรี
1. นายปริญญา    สุขุประการ
2. นายสุทธิโชติ    ปุกปิงกาศ
3. นางสาวอธิมาส    นะวงค์
30 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายธนคุณ    มีจู
2. นางสาวภัทรพร    ทิมศร
3. นางสาวพิชญาดา    ใจสว่าง
4. นางสาวพิมพ์วรีย์    ขำฉา
5. นางสาวปิ่นประภา    หิรัญคำ
6. นางสาวสุชาวรรณ    วันขวัญ
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    บุญกลัด
8. นางสาวอธิศปภา    จิตปรีดา
9. นางสาวพิชญาฎา    วงศ์แสงวัฒนา
10. นางสาวพรสวรรค์    ยี่เก็งเอี่ยม
1. นางสาวจารุวรรณ    มะโน
31 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐชา    กันทาทอง
2. นายสมชาติ    บุญศรี
3. นางสาวกาญจนสุภา    ชัยเรือน
4. นางสาวอารียา    พรมปัญญา
5. นางสาวสุธีรา    จันศิริ
6. นายเอกสิทธิ์    สุวรรณปราการ
7. นางสาวสุทัญญา    ยันตะพันธ์
8. นายธีรภัทร    ทาตุการ
9. นางสาวไพวรินทร์    กันทะมาลา
10. นางสาวญาณิศา    ดอกไม้
1. นายบุญรัตน์    พิมขาลี
2. นางเกตน์สิรี    จันทพิมพ์
3. นางสาวสุริภรณ์    ผดุงโภชน์
32 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวนภาพร    ถั่งซื่อ
2. นางสาวรุ่งอรุณ    ทนนชัย
3. นางสาวอนุสรา    เงินใย
4. นางสาวนฤมล    เค็มมาก
5. นางสาวทิพย์พาวรรณ    ชำนาญวงศ์ศรีธร
6. นางสาวรัชดาริน    ศรีทองคำ
7. นางสาวจิรนันท์    การดื่ม
8. นางสาวพรณิภา    สมคะเน
9. นางสาวอรพรรณ์    อำพราง
10. นางสาวณัฐริกาล    วิบูลสมบัติ
1. นางสาวนฤมล    จำอินทร์
2. นายสนั่น    กาญจนเชษฐ์
33 37 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณ์ดี    จบศรี
2. นางสาวญาณิศา    มีแก้ว
3. นางสาวขวัญใจ    ศรีคำ
4. นายศรีวิชัย    อ่ำชุ่ม
5. นางสาวกัญญา    สมหา
6. นางสาวสุภัสตรา    บุญกรณ์
7. นายสุทธิพงษ์    กุตทิม
8. นางสาวนัยนา    แพงมี
9. นางสาวสิริรัตน์    เทียมศิริ
10. นางสาวรัชนก    เทพคุณ
1. นายสิรวิชญ์    เทพอินทร์
2. นางสาวธนวรรณ    พรหมมา
3. นางสาวฐิติมา    สุขประเสริฐ
34 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณทิวา    ชามา
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เสือขำ
3. นางสาวทิพย์สุดา    สวนม่วง
4. นายเสกสิทธิ์    แดงทุ่ง
5. นายสุทธิพงษ์    เพ็งมา
6. นายเทวัณ    ดำดี
7. นายธิตินัทศ์    คำหยุ่น
8. นายนพเก้า    พรมฟู
9. นายเปี๊ยะ    ผางชัยภูมิ
10. นายปิยพัทธ์    แดงพัด
1. นายเฉลิมพล    คนตรง
2. นางสาวสุภามาศ    วงศ์ฉลาด
3. นางมนัสยา    พุ่มพวง
35 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายพงค์ธร    ทรัพย์เจริญ
2. นายกัลป์    มวลจันทร์
3. นายสาธิต    ปองธนากรวงศ์
4. นายอนุสรณ์    ชัยพนัส
5. นางสาวพิชชาภา    ทรัพย์ทวีผล
6. นางสาวขนิษฐา    ขุนแก้ว
7. นางสาวพรพนา    ฉิมเอื้อเฟื้อ
8. นางสาวจันทนีย์    โรจน์รัศมี
9. นางสาวปาริชาติ    สุริยะ
10. นางสาวแสงมณี    มิ่งศรีสุข
1. นายยอดทรัพย์    กันธิยะ
2. นางสาวกฤษณา    อินต๊ะยศ
3. นายจรันรุตน์    เพียรกิจ
36 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวรสสุคนธ์    มุสิราช
2. นางสาวนันทวัน    เสลา
3. นางสาวรัตนากร    ขลุ่ยทอง
4. นางสาวปัญญารัตน์    เชียวเขตรวิทย์
5. นางสาวอาริชา    เหลือช่าง
6. นางสาววนัธพร    องค์ศิริมงคล
7. นางสาวพิมพ์พลอย    จันทร
8. นางสาววศินี    มุธิตา
9. นางสาวบุษราภรณ์    ภักดี
10. นางสาวบุษกร    ชูศรี
1. นายณรงค์    เถาวัลย์
2. นายจำนงค์    ศรีโมรา
3. นางถาวร    ลักษณะ
37 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    มีต่อม
2. นางสาวชุติมณฑน์    ลิอินทร์
3. นางสาวภัทราพร    ฤทธิ์เทพ
4. นางสาวจิรนันท์    ตาลาน
5. นางสาวฐรรฌภฬ    เพชรมั่ง
6. นางสาวพัชราพร    ศรีวิลัย
7. นายวชิรวิทย์    ทาแก้ว
8. นายนพรัตน์    วงศ์สุวรรณ
9. นายกฤตเมธ    บุตรที
10. นางสาวเวณิกา    บุลาวัน
1. นายสวิท    ชัยอำนาจ
2. ว่าที่ร้อยโทประลำ    พุฒลา
3. นายดำรงค์    ไหมสุข
38 43 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายยุทธพิชัย    ตามควร
2. นางสาวนฤดี    สุขใส
3. นางสาวศศิมาพร    พรมพันธุ์
4. นายชัยมงคล    บัวขม
5. นายชินพัฒน์    เชื่อวิทยา
6. นางสาวสุณิสา    ไก่แก้ว
7. นางสาวศิริลักษณ์    จันทร์เจริญ
8. นางสาวสุดาพร    ดีพร้อม
9. นางสาวฉัตรวเรศ    ดีล้น
10. นายเนติพงศ์    นิลทการ
1. นางธัญญาวี    พงศ์สรสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาพร    ธิคุณ
3. นางอรุณรัตน์    คัมภีรพจน์
39 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟิร์ส    ชิตพงศ์
2. นางสาวพัณนิตา    อุ่นยา
3. นางสาวพรหมพร    เกษรแก้ว
4. นางสาวนันทวรรณ    ภู่ดาษ
5. นายตรีวิทย์    พิณเขียว
6. นายอุกฤษฎ์    ฐากูรบุตร
7. นายวิชญ์พล    ตรีสุรผล
8. นายชัชชัย    แก่นสน
9. นางสาวชนิดา    อัครวงศ์วิจิตร
10. นายชินภัทร    หนูสงค์
1. นายวิสิฏ    พงษ์ประดิษฐ
2. นายดรุณ    เพ็ชรโต
3. นางประภาศรี    เพ็ชรโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................