งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000198
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมาธิ    อินหันต์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    นิ่มนวล
3. เด็กหญิงพิยะดา    โปรยทอง
4. เด็กหญิงปภัสวรรณ    จุมพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา    สุดใจ
6. เด็กชายกฤษณะ    บุญแป้น
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    ผะอบเหล็ก
8. เด็กหญิงนิตยา    อ่วมน่วม
9. เด็กหญิงปวรัตน์    สีสุกสาม
10. เด็กหญิงกรรณิการ์    อะนา
1. นายฐิติ    ภาคถารีย์
2. นายสุพร    พันสด
3. นางกนกพร    นักพรานบุญ
2 12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษบา    เมฆยะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา    หล่ายข้าม
3. เด็กหญิงเณธิฌา    แม่นธนู
4. เด็กชายปภินวิทย์    อินแปลง
5. เด็กชายวุฒิเกียรติ    เวทมนต์
6. เด็กหญิงลักษิกา    เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงศศิปรียา    หล้าคำมี
8. เด็กหญิงชูตินันท์    สุวรรณผึ้ง
9. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    แสนอุ้ม
10. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    แสนยศ
1. นางวิภาดา    สุขสบาย
3 21 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ขอดเตชะ
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์    เพตกร
3. เด็กหญิงวิไลพร    ยะปวง
4. นายสุทธินัย    ประอาจ
5. เด็กหญิงอรวรรณ    วงษา
6. นางสาวบุศกร    สิงห์ธนะ
7. นางสาวอัญชรินทร์    บุญเกิด
8. เด็กชายธนวัฒน์    แสงชม
9. เด็กหญิงกัลยากร    บุญเกิด
10. เด็กหญิงศศิวิมล    พิมเสน
1. นายณรงค์ชัย    ไชยสลี
2. นางนภาภรณ์    พงษ์พันธ์
3. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
4 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายซีเกท    สีม่วง
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ปินตา
3. เด็กชายนัฎฐวุฒิ    คำเมืองสา
4. เด็กชายรัชชาญนนท์    โนแก้ว
5. เด็กชายริคาร์โด้    เลิศฤทธิ์
6. เด็กชายสุดแดน    ชัยก๋า
7. เด็กชายอธิป    คำพลอย
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สมศรี
9. เด็กหญิงพรพัชชา    บัวเงิน
10. เด็กหญิงพัทธนันท์    บุตตะมะ
1. นายรังสรรค์    ปินใจ
2. นายศิริขวัญ    ท้าวล่า
5 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฐมล    ตุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงณิชากร    บุญธรรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แก้วธรรณ์
4. เด็กชายศุภกิตติ์    แสวงผล
5. เด็กหญิงสุพัตรา    คำสา
1. นายประจักร์    ศรีวิทะ
2. นายมนตรี    สุต๋าคำ
6 32 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดอนนุชไพร
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ทำชอบ
3. เด็กหญิงอภิญญา    โตทัพ
4. เด็กหญิงชาลิสา    อ่อนด้วง
5. เด็กหญิงนุชจรี    เกตุปาน
6. เด็กหญิงปิยฉัตร    บุญมี
7. เด็กชายนุสิทธิ์    เฟื่องฟู
8. เด็กชายทนงศักดิ์    มะลิวรรณ์
9. เด็กชายพีระยุทธ์    ศรีวิเศษ
10. เด็กชายทวีวัฒน์    โคกกลุ่น
1. นายนทินันต์    ฉัตรเฉลิม
2. นางมัณทนา    ชนาวิรัตน์
3. นางนันทภรณ์    แสนประเสริฐ
7 40 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงกิจติยา    แร่เพชร
3. เด็กหญิงกัลญา    พะคะนวน
4. เด็กหญิงธนาพร    ไทยอ่อน
5. เด็กหญิงพรรณนิสา    แสนจันทร์
6. เด็กหญิงชนกสุดา    อิ่มเงิน
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์    พงษ์อุดทา
8. เด็กชายปิยะมงคล    มังคละแสน
9. เด็กชายธีระพงศ์    คำชู
10. เด็กชายธีรวัฒน์    ทองคำสิงห์
1. นายอนุสิษฐ์    ปรีชาจารย์
2. นายชินโชติ    พุทธมงคล
3. นางสาวกัญญาณัฐ    ภู่ทรัพย์
8 42 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ทองสุวรรณ
2. เด็กชายจันทพร    เกษภูงา
3. เด็กชายจักรกฤษ    โมกไธสง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    พูลมี
5. เด็กหญิงจิตรดา    มุขพรหม
6. เด็กหญิงมาลิสา    มาจาก
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ    หงษ์สระแก้ว
8. เด็กหญิงกัณฐิกา    เจริญลักษ์
9. เด็กหญิงทยิดา    นุชรักษา
10. เด็กหญิงพิกุลทอง    โธภิราม
1. นายสมพงษ์    แป้นพุดเย็น
2. นายจักรกริช    ทรัพย์ประสม
9 44 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศา    แผนสิงห์
2. เด็กหญิงจามจุรี    บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงนุสบา    แก้วศรีงาม
4. เด็กหญิงพิชญาภา    คำสุข
5. เด็กหญิงจริยา    ใจดี
6. เด็กหญิงอรวรรณ    อินตา
7. เด็กหญิงสุภาวดี    ทองดี
8. เด็กชายภานุ    จันทร์หอม
9. เด็กชายวิทยา    ซาสอนตา
10. เด็กหญิงจินจุฑา    ชาติโอด
1. ว่าที่ร้อยโทประมวลศักดิ์    ดีมี
2. นายวัชระ    สุขเกษม
3. นางอรุณรักษ์    เนียมสวรรค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................