งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 000192
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายจารุกิตติ์    ใจมา
2. นายพลกาญจน์    ศิลป์พิสุทธิ์
3. นายชายชาญ    บุญมาก
4. นายรัชศิลป์    ภูมิช่อ
5. นายวัชรพงศ์    สวรรค์ทอง
6. นายปภาวิน    เมืองไชย
1. นายวรมงคล    ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต    สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์    นันทขว้าง
2 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายชญานนท์    สง่างาม
2. นายธรภัทร    เธียรธารณา
3. นายอลงกรณ์    จัตุพจน์
4. นายณัฐการต์    แก้วเขียว
5. นายจิณณวัตร    มีมาก
6. นายวีระพล    โพธิ์ศรี
1. นางพรทิพย์    ศรีพงษ์มิ่ง
2. นางทองพิน    ทองมั่น
3. นางพรทิพย์    ประกายสกุล
3 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายจีรติ    จันทะรังษ์
2. นายธนาธิป    บัวราช
3. นายนภดล    ยะเขตกรณ์
4. นายเทพรัตน์    รักลี
5. นายสนั่น    ยี่สุ่น
6. นายณัฐพล    วรรณภักดิ์
1. นายบุตร    สุดสังข์
2. นายสมศักดิ์    ศรีนุช
3. นายไพรัตน์    ศรีทอง
4 6 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์ดา    ทองสุข
2. นายธนาธร    อยู่เสดียง
3. นายศุภชัย    อะนุพิมพ์
4. นายณัฐวุฒิ    จันทร์อินทร์
5. นายภานุวัฒน์    ศรีบุญเรือง
6. นายณัฐชนันท์    กาญจนะ
1. นายสุวรรณ์    ฟักผล
2. นายเรียง    ตันยศ
3. นายทรงศักดิ์    น้อยมี
5 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายจารุกิตติ์    ใจมา
2. นายพลกาญจน์    ศิลป์พิสุทธิ์
3. นายชายชาญ    บุญมาก
4. นายรัชศิลป์    ภูมิช่อ
5. นายวัชรพงศ์    สวรรค์ทอง
6. นายปภาวิน    เมืองไชย
1. นายวรมงคล    ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต    สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์    นันทขว้าง
6 11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    วงค์แปง
2. นายวรพงษ์    ปัญญาปัน
3. นายวรากร    วิกัน
4. นายสิทธพล    บุญลือ
5. นายอภิสิทธิ์    สิงห์ฟู
6. นายอรรถกานต์    อูปคำแดง
1. นายณรงค์ชัย    วรรณมณี
2. นายปรีชา    พูลทาจักร์
3. นายแสงชัย    ภิรารักษ์
7 13 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายชาคริต    ฝากมิตร
2. นายวิรุฬ    โปร่งใจ
3. นายรัฐพงศ์    สุขุมพานิช
4. นายภานุเดช    สง่ากูล
5. นายอภิวัฒน์    ลำใย
6. นายชาญชิต    ตาวิยะ
1. นายธนชัย    เหล่างาม
8 15 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายชัยสิทธิ์    วิศรี
2. นายทศพล    บุบผาชาติ
3. นายวิจิตร    วงศ์จันทร์
4. นายกันทรากร    สิงห์ธวัช
5. นายศุกร์สุพล    แก้วพิทูรย์
6. นายคมกริช    ชุมคำน้อย
1. นายจเด็ด    มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์    มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา    มังคะละ
9 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายกำธร    คำใจหนัก
2. นายพัฒนพงษ์    อุดสม
3. นายศักดินา    เตจ๊ะสา
4. นายสุริยะฉัตร    แก้วปิน
5. นายธรากร    แก้วคำปัน
6. นายเสกสรร    แสนสุข
1. นายศราวุธ    เขื่อนคำ
2. นายชัชวาล    ไชยอะโน
3. นายเกตุสรินทร์    บุญหนัก
10 20 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสุรชัย    วรวนัส
2. นายมงคล    วรวนัส
3. นายสุธิท    ทะเลงดงาม
4. นายพนัส    พนาดำรงเกียรติ
5. นายประวิทย์    คำนวณพนม
6. นายซอโดมู    ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
1. สิบเอกมงคล    ใจเย็น
2. นายภิเษก    ดอยแก้วขาว
3. นายธีรวิทย์    กวดขัน
11 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนพดุล    พุฒมาลัย
2. นายฐาปนพงษ์    พุฒหมื่น
3. นายเนตรวรกฤษ    ยอดสาร
4. นายจารินทร์    แปงใจ
5. นายศิวกร    ธรรมราช
6. นายอดิศร    พิสอน
1. นายไสว    สุทธไชย
2. นายเสก    พิยะ
3. นายสิทธิชัย    วงค์คำ
12 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายธนวัฒน์    มุทุมณ
2. นายพัฒนพงษ์    โพธิตา
3. นายพินิจ    พูลผล
4. นายรัจชนนท์    อินต๊ะคำ
5. นายสถาพร    สุปิณะ
6. นายสรายุ    มนต์ทนนท์
1. นางสาวดาวเรือง    แสงคำ
2. นางสาวรจนา    แซ่ย้าง
3. นางสาวรื่นจิตร    ปัญญาเรือง
13 28 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    อภิการสกุลชัย
2. นายวัชระ    ก๋องแสน
3. นายปฏิพล    ปันยวง
4. นายอัษฎาวุธ    เป็งใจ
5. นายกันตภณ    จันทรสูรย์
6. นายชิตณรงค์    หน่อโอย
1. นายเอกตระกูล    อยู่ใบสี
14 29 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายพิริยะ    ชัยมงคล
2. นายธีระวัฒน์    โคบุตร
3. นายพูนทรัพย์    ปามาคำ
4. นายอนันตพงษ์    มาละเงิน
5. นายสิทธิพงษ์    วงศ์อินทร์
6. นายทศพงษ์    ม่วงเมืองมงคล
1. นายวิมพันธ์    พานทอง
2. นางแจ่มศิริ    พานทอง
15 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    สายใจ
2. นายณัฐชญา    งามขำ
3. นายพีรณัฐ    มังป๋อง
4. นายจักรวาล    แก่นใจ
5. นายวชิระ    ใจวงศ์
6. นายบัณฑิต    ต๊ะมาศรี
1. นายสุระกิตย์    จันต๊ะวงศ์
16 34 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายสุทธิชัย    กัดมั่น
2. นายเกียรติพงศ์    พลประถม
3. นายพีระพงศ์    ท่าดี
4. นายพิเชษฐ์    อยู่ยง
5. นายฤทธิชัย    จันทร์เปล่ง
6. นายธนัฐสิทธิ์    จันทร์ลอย
1. นายธวัชชัย    วิชาธร
17 35 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายชัยยงค์    อาเคอ
2. นายอนุพงษ์    อาซอง
3. นายอรรถสิทธิ์    แซ่ฮ้วง
4. นายอาเช    แยซอบือ
5. นายหล่อเท    เพเจ
6. นายบุญชู    หมื่อแล
1. นางสาวพรรณิดา    ไชยวงค์ษา
2. นายนาทธพงค์    แก้วสุข
3. นางวาสนา    ต๊ะคำ
18 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายอรรถพล    แก้วห่วง
2. นายชาคริต    จัดคร่อง
3. นายกุลวุฒิ    สร้อยฟู
4. นายชวลิต    ละมูล
5. นายณัฐพงษ์    หมายหมั้น
6. นายวรรณชาติ    สวยสอาด
1. นายเสกสรร    กาวินชัย
2. นายอดิศักดิ์    ปลายนา
3. นายบริหาร    วันตัน
19 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายจักรพงษ์    พึ่งพันธ์
2. นายปรัชญา    พลอยมะกล่ำ
3. นายอนันต์    เสือเปีย
4. นายเอกพนธ์    ดวงมี
5. นายภูวดล    จีนจรรยา
6. นายยศธร    เหล่าเขตต์กิจ
1. นายธีรพร    โพธิ
2. นายชลาวัฒน์    ชลมาก
3. นายสำรวย    หนูเถื่อน
20 38 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายเชาวฤทธิ์    โชติช่วง
2. นายปัญญา    ต่ำต้อ
3. นายวิทยา    ยิ้มเทียน
4. นายวุฒิชัย    อ่ำเทศ
5. นายเอกชัย    อบชื่น
6. นายสรายุทธ    จันทขาว
1. นายจิราวุธ    คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน    นันทะกมล
3. นายศิริชัย    พลเวียง
21 40 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายอดุลย์    กลางแสง
2. นายสมชาย    สุธรรม
3. นายเกียรติศักดิ์    สุพรรณคำ
4. นายชัยธวัช    ดอนชารี
5. นายนัตกร    บุญสมัคร
6. นายจีระวิน    กองราชา
1. นายพงศกร    บัวเทศ
2. นายนิรุตต์    บ่อพิมาย
3. นายสรายุทธ    ภูสำเภา
22 42 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายธีรพล    พรหมจันทร์
2. นางสาวสุจินดา    แสนธิ
3. นายสุขุม    อุ่นเมือง
4. นางสาวณิชกานต์    เขตรวิทย์
5. นางสาวสมพร    สิทธิแพทย์
6. นางสาวฐิติรัตน์    ทรงประดิษฐ์
1. นางจารุวรรณ    เชี่ยวชาญ
2. นายจีระเดช    เพชร์ทูล
3. นายศักดิ์สิทธิ์    จิตรมณี
23 43 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเกียรติณรงค์    บุญเล็ก
2. นายสิทธินันท์    นิยม
3. นายชนกพงศ์    จันทร์สุพัฒน์
4. นายเจษฎา    ทองพล
5. นายเนติพงศ์    คงพรม
6. นายศุภโชค    ป้องเศร้า
1. นายสุธิชัย    คำมาโย
2. นางเยาวเรศ    จันทร์สุพัฒน์
3. นางรัตนา    คำมาโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................