งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 000176
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ปัญญาวุฒิ
2. นายสุทธิวัฒน์    ตินะคัด
3. นางสาวสุพัตรา    เสาแสง
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
2 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียานุช    ปาลี
2. นางสาวฉันท์ธิชา    ติขะธรรม
3. นางสาวเกษราภรณ์    คำมิธรรม
1. นายทวีป    แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา    วงค์คม
3 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    ชนะดัง
2. นางสาวเปรมวดี    ยศอิ
3. นายยงยุทธ    รัตนพงศ์
1. นางอรอุมา    พงค์ธัญญะดิลก
2. นายวรเทพ    วันกาล
4 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิตานันท์    สุวรรณศิลป์
2. นางสาวสิริภัทร    นาคอ้าย
3. นางสาวอักษราภัค    เอี่ยมละไม
1. นายอานนท์    มากมี
2. นายนิธิกร    แทบศรี
5 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายขวัญศิลา    ขาวผ่อง
2. นายรณชัย    อินทิยศ
3. นายพสธร    สัตยะคำ
1. นายมงคล    ม่วงน้อย
2. นายธวัชชัย    ดลบุญ
6 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาววนิดา    พันตา
2. นางสาวมธุสรณ์    เวชสถล
3. นางสาวชนิษฐา    เสนาชัย
1. นายพิทักษ์    มีนนท์
2. นายสุรเชษฐ์    ทองประเสริฐ
7 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายพัชรพล    นวลงาม
2. นายนพวิชญ์    มูลวงศ์
3. นายศุภณัฐ    กิตติธาราทรัพย์
1. นางสาวจิตราภรณ์    ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นายลิขิตดง    นันตา
8 7 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายปัญญา    สารเงิน
2. นายเกียรติศักดิ์    มั่นศรี
3. นายปรเมศ    โคตรชมภู
1. นางสายชล    พลสีดา
2. นางสุชาดา    มั่นคงดี
9 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวอทิตยา    นิ่มสุก
2. นางสาวดลยา    คุ้มลักษ์
3. นายธณัชพล    พิณทอง
1. นายสมควร    ทับทิม
2. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
10 12 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายทศพล    ประจงจิตร
2. นางสาวขวัญจิรา    แม่หล่าย
3. นางสาวภริตพร    กองคำ
1. นายพิทักษ์    วงษ์รีย์
2. นายนรินทร์    เชื้อหมอ
11 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายธีรวัฒน์    โนลี
2. นายราชพฤกษ์    อ้อยคำ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    เปลี่ยนหล้า
1. นายยธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นายภาสกร    กติยา
12 18 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    เอี่ยมเจริญ
2. นายขจรศักดิ์    ตามูล
3. นายธนารักษ์    เขียวไสว
1. นางนิตยา    นวลนิ่ม
2. นางสาวกรรณิการ์    หมูปิน
13 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    ก๋าแก้ว
2. เด็กชายวิรชัช    ภูคา
3. นางสาวกมลวรรณ    ภัยปัญญา
1. นายเดชา    จันทร์ผง
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
14 22 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    โภชนา
2. นางสาวศุภิสรา    ขันชัยวงศ์
3. นางสาวสุจารีนุช    สุยะ
1. นายนายสุปรีชา    สูงสกุล
2. นายแอ๊ด    ชาวน่าน
15 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายเมธาวี    ศรีวิไชย
2. นางสาวพรรณิภา    ปัญญาแก้ว
3. นางสาวภานุชนารถ    บุญมาสืบ
1. นายชวลิต    ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรรณ    กันทวงค์
16 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายวิชัย    ชาญชัยพิทักษ์สิน
2. นายชัยเจริญ    มุกดาสวรรค์
3. นายปัญญา    แซ่ว่าง
1. นายนันท์    ก้อคำ
2. นายจรัล    ฟังเร็ว
17 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายพงศธร    ต๋าคำดี
2. นายเอกภพ    วงศ์สอน
3. นายเฉลิมพล    ตุ้มปามา
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายอรรณพ    รูปดี
18 27 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายธนกร    เชื้อปากเซ
2. นายพงษ์พัฒน์    หมีทอง
3. นายอินทัช    อินทะชัย
1. นายสมชาย    ขอกลาง
2. นายวราวุฒิ    ดีทำมา
19 27 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจฉรา    สิมมา
2. นางสาววิภาดา    ชินศรี
3. นายอนุวัฒน์    อัสพันธ์
1. นายวีรชาติ    มาตรหลุบเลา
2. นายชำนาญ    คำมี
20 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชโลมทร    เตปิน
2. นางสาวมนทิตา    นาคเขียว
1. นางอัญญ์ชลีย์    สิทธิ
2. นางขวัญจิตร    สุวรรณวงศ์
21 29 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทกร    ทรายลิยา
2. นายอภิสิทธิ์    แสนไชยชุม
3. นายอนุชา    ทองสุข
1. นายสกัด    รินฤทธิ์
2. นายไพรัตน์    ชาสอนตา
22 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    พรมสอน
2. นายนนธวัช    เขื่อนสอน
3. นายพณัฐชล    นิระสุ
1. นายชัยมงคล    หินใหญ่
2. นายพนัชกร    ไชยานนท์
23 30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายสันติภาพ    อ่อนหวาน
2. นายพัทธดน    จีนามูล
3. นายอภิสิทธิ์    สุทำแปง
1. นายยุทธนา    เถียรประภากุล
2. นางสาวอำไพ    รังน้อย
24 31 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    อุ่นเรือน
2. นางสาวรจนา    ตาสาย
3. นายนนทการ    สุรัตน์
1. นายจักกริช    รูปะวิเชตร์
25 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวธนิษฐา    สีม่วง
2. นางสาวอภัสนันทร์    เรืองฤทธิ์
3. นายพฤศพล    แสงจันทร์
1. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
26 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายอนุชา    สดเทียม
2. นางสาวณัฐวรรณ    ช้างจันทร์
3. นางสาวภัทรพร    จูสุข
1. นางสุนทร    กงสอน
2. นายฉัตรชัย    ขำดำ
27 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวณฐพร    บรรลือ
2. นางสาวแพรพลอย    รัตนากร
3. นางสาวรุจิภา    ตันติสมบูรณ์
1. นายองอาจ    พรมประไพ
2. นางกมลทิน    พรมประไพ
28 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    แจ่มแจ้ง
2. นางสาวชาลิสา    บุญช่วยชู
3. นายภูวไนย    ศรีเนตร
1. นายพงศธร    ดีมาสู่
2. นายยุทธพร    กิ่งรอด
29 34 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    กันภัย
2. นางสาวกมลพรรณ    เขียวเทศ
3. นางสาวกาญจนาภรณ์    สุขเรือง
1. นายวิราช    น้อยศิริ
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์    รักตลาด
30 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายชยาวีร์    ยิ่งสุข
2. นายรัฐวุฒิ    พัฒนชัยวงค์
3. นายพีรพัฒน์    กลั่นความดี
1. นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์    ธารานาถ
31 44 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวรพล    สิบทองนา
2. นายพีรานัย    นาคำ
3. นางสาวจินดารัตน์    สาระคน
1. นายกรไกร    ภูมิไสว
2. นางสาวพจีพร    ศรีแก้ว

รายชือที่มีสีแดง เขตพื้นที่โปรดตรวจสอบรายชื่อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................