งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 000173
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิจิต    มั่งมี
2. เด็กหญิงณัชชา    แพพยอม
3. เด็กหญิงลดาวัลย์    บุญจิตร
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
2 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิชญะ    สุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงศุภชา    ศรีภิรมย์
3. เด็กหญิงกุลวัชร    ถาวรสุภเจริญ
1. นายสุรเชษฐ์    ทองประเสริฐ
2. นายพิทักษ์    มีนนท์
3 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวงศธร    ฉัตรวิโรจน์
2. เด็กชายธีรเมธ    ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงนวพร    ฤทธินานนท์
1. นางชาลินี    พรมแสง
2. นางสาวทัดดาว    ศิริวงค์
4 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    พุ่มพวง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เมฆพยัพ
3. เด็กหญิงมาติกา    อนงค์วงศ์
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
2. นายศักดิ์ศรี    กลัดปรี
5 12 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายพิเชษฎ์    นันทบุตร
2. นางสาวขนิษฐา    มหาวงศ์
3. นางสาวชนัญดา    คำเหลือง
1. นายพิทักษ์    วงษ์รีย์
2. นายไพทูลย์    แสนเสนา
6 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายอัครเดช    อะทะยศ
2. นายธรรมรัตน์    แสงเพชร
3. เด็กหญิงเขมอักษร    ทิพย์ปัญญา
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นายภาสกร    กติยา
7 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุริมปรัชญ์    ปวรวงศ์วัฒน์
2. นายอนุเทพ    หลวงจันทร์
3. นายธีรเมธ    จังก๋า
1. นางนลินี    ผาแสนเถิน
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
8 22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์    กาบบัว
2. เด็กชายชาคริต    พึ่งแย้ม
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฉลาดการ
1. นายชวลิต    ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรรณ    กันทวงค์
9 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนา    แซ่เล่า
2. เด็กชายนันทพงษ์    วงศ์พนาไพศาล
3. เด็กชายอธิวัฒน์    แซ่เติ๋น
1. นายนันท์    ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย    คำคง
10 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายชวิน    แสนใจบาล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    วงค์สอน
3. เด็กชายรักษ์พงศ์    ทอหุล
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายอรรณพ    รูปดี
11 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศรีสงคราม
2. เด็กชายธิติวุฒิ    เสนา
3. เด็กชายสิทธิโชติ    น้อยมาระ
1. นายสาธาร    รวบรัด
2. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย
12 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารักษ์    ขัตบุญเรือง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    วงค์บาง
3. เด็กหญิงณัฐนรี    สุ่มยศ
1. นางอัญญ์ชลีย์    สิทธิ
2. นางขวัญจิตร    สุวรรณวงศ์
13 29 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1
14 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาจรีย์    สุขโชคพานิช
2. นายนิติพงษ์    ภาคมฤค
3. นายพงศกร    โอภาษี
1. นายจิโรจ    จิ๋วแหยม
2. นางสาววัลลญา    หวังประเสริฐ
15 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จีรรัชต์
2. เด็กหญิงอรุณี    ทับหล่าย
3. เด็กหญิงนภาพร    พุ่มพวง
1. นางสุนทร    กงสอน
2. นายปฐมรัฐ    ศรีตะลา
16 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิพันธ์    คำผิว
2. เด็กชายพัสกร    เพ็ชรอินทร์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    ลีลอย
1. นายพงศธร    ดีมาสู่
2. นางพรพรรณ    เอี่ยมต่อ
17 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชชุลดา    บุญสุข
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์    อุตบัววงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา    ตาวงศ์
1. นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์    ธารานาถ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................