งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 000169
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกนกพล    เมฆบุญส่งลาภ
2. นายหัสดิน    เรียงทองหลาง
3. นายไตรรัตน์    เค้าฝาย
4. นายกฤษฎ์    เชิญขวัญศรี
1. นางพรสุดา    หอมอ่อน
2. นายณัฐพงศ์    หอมอ่อน
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณณรัตน์    จูประสาท
2. นางสาวสุภาพร    รอดสันเทียะ
3. นางสาวภัทราภา    กาสอน
4. นายนพรัตน์    เสามี
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
3 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายรักษิต    นันติแสง
2. นายธงชัย    ตันซาว
3. นายปรัชญา    ยาวิสิทธิ์
4. นายพีระพงษ์    กันสิทธิ์
1. นายปรีดา    ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน    เอกกันทา
4 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวญานิกา    ทรงสุภาพร
2. นายภานุพงศ์    พรมใจ
3. นางสาวธัญวาพร    เขียวใจดี
4. นายชนิสร    วุฒิเนตรเนติรักษ์
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นายมหาชัย    นุ่มมาก
5 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายวรินทร    ค้อทอง
2. นายอภินันท์    อู่สุวรรณทิม
3. นายสมพร    พลไพร
4. นายภูริทัต    ชิดใจ
1. นายอรรถวิทย์    พินิจนัย
2. นายกิตติศักดิ์    ต๋าระ
6 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกนกพล    เมฆบุญส่งลาภ
2. นายหัสดิน    เรียงทองหลาง
3. นายไตรรัตน์    เค้าฝาย
4. นายกฤษฎ์    เชิญขวัญศรี
1. นางพรสุดา    หอมอ่อน
2. นายณัฐพงศ์    หอมอ่อน
7 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายบรรพต    เนตรแสงศรี
2. นายตะวัน    บุญราช
3. นายศุภชัย    แต้อุ้ย
4. นางสาวสุดารัตน์    ทาคำป้อง
1. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
2. นายสมควร    ทับทิม
8 11 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายฤทธิชัย    อินทะชัย
2. นายบงกช    ตุ่นทอง
3. นายอนุกุล    สุนกาย
4. นายวีระเทพ    ชมภูก๋า
1. นายชาญยุทธ    ชนบดีเฉลิมรุ่ง
9 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายจิตราภรณ์    แสนเสนา
2. นางสาวนันทวัน    ธรรมยศ
3. นางสาวกนกวรรณ    ไชยคำ
4. นายกษมา    สุทธิลักษณ์
1. นางนวลพรรณ    คมขำ
2. นายคุณากรพงศ์    คุณณัฐวรางค์
10 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายภาณุวัฒน์    กระเสาร์
2. นายธัชพล    วงศ์ไวโรจน์
3. นายวธัญญู    อินต๊ะเสน
4. นายวรรธนัย    คำพวง
1. นายอำนาจ    แก้วแดง
2. นางนารี    สุขมี
11 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    ธนะขว้าง
2. นางสาววิชญา    จันทร์ไชย
3. นางสาวจิรพันธ์    ใบยา
4. นางสาววิทิตา    อาคะนัย
1. นายเกียรติศักดิ์    ศิริชาญ
2. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
12 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายดุสทิตต์    ลาภสนาเปรม
2. นายณัฐวุฒิ    มีทรัพย์ทอง
3. นายกฤษฎิ์    เรืองศิริรักษ์
4. นายศิพนันทน์    สอนแก้ว
1. นายพนธ์วศิษฎ์    กลางนภา
13 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายธนพงษ์    โพธิ์แจ่ม
2. นายอรรถชัย    แหงมปาน
3. นายวิริทธิ์พล    โกศล
4. นายสาธิต    ทนปั่น
1. นายบุญทาน    สารเพ็ชร
14 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายปิยะบุตร    ต๊ะปาง
2. นายสุทิชัย    ช่วยปลอด
3. นายธีรศักดิ์    ปินธุกาศ
4. นายพีรพัฒน์    จอมมณี
1. นายสุวิทย์    มณีทอง
2. นายนิพล    ปลุกเสก
15 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายไกรวิทย์    ทองประวิทย์
2. นายชนภัทร    จิรกุลธรวณิช
3. นายจักรกฤษณ์    สุจาจริง
4. นายพฤฒิพงษ์    ดงห้วยม่วง
1. นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
16 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายชนกันต์    ราชคม
2. นายณัฐภัทร    นิยมไทย
3. นายพีรวิชญ์    แก่นเสลา
4. นายสัจจภัทร    ถปะติวงศ์
1. นายอภิวัฒน์    พวงลำใย
2. นางศิวาพร    เหลี่ยมศิริวัฒนา
17 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายปฏิพล    สุริยะวงค์
2. นายธรรมนูญ    บุญต่อ
3. นายสุทธินันท์    กันชัย
4. นายธวัชชัย    ใจเย็น
1. นางสาวกัญยา    บัวตูม
2. นายหาญ    นันกาวงค์
18 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายชัยณรงค์    บุญมาปะ
2. นายมนตรี    อินกองงาม
3. นายสุกนธีต์    สมใจอ้าย
4. นายอนุชา    ท้าวแก่น
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายอรรณพ    รูปดี
19 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายกฤษณะพงษ์    ล้วนทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์    จันทร์พรมมา
3. นายวริทธิ์    แก้วเมือง
4. นายวีระวรรณ    สิงห์เจริญ
1. นายสาธาร    รวบรัด
2. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
20 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวปรารถนา    อินต๊ะเส็น
2. นายณัฐพงศ์    สิทธิกาปลูก
3. เด็กชายวรวุฒิ    ก้อใจ
4. เด็กชายพีระพัฒน์    อุ่นพรม
1. นายพร้อมพงษ์    แปงเครือ
2. นายชัยณรงค์    ภักศิลป์
21 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายสุรวินท์    หลี่จา
2. นายรัฐศาสตร์    แสนดี
3. นายนัฐพงศ์    ยางยืน
4. นายปิยพนธ์    สามติ๊บ
1. นายวีระยุทธ    คีลาวงค์
22 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายศุภวิชญ์    เกิดสงค์
2. นายกฤษณะ    อินทะชิต
3. นายประเวศน์    เขียวสด
4. นายธีระวัฒน์    บุญประกอบ
1. นายวรณัฐ    หมีทอง
2. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
23 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายวันวิเศษ    อภิชาติ
2. นายหัสนัย    สายทอง
3. นายศุภานันท์    คำหยุ่น
4. นายดัสกร    ปั่นปอ
1. นายกุลชาติ    โกมลกาญจน
2. นายวิทยา    อยู่แจ่ม
24 35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายอาก่า    ชีหมื่อ
2. นายน๋อม    หย่าคำ
3. นายศตวรรษ    ตาเงิน
4. นายบุญรอด    พนาสวรรค์
1. นายสุรศักดิ์    คุ้มถนอม
25 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายเอกพงศ์    สิงห์ลอ
2. นายธนพรรณ    คำอินทร์
3. นายโชคชัย    ชูตระกูล
4. นายมนตรี    ลือเฟื่อง
1. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
2. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด
26 41 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายไดสุเกะ    บุญศรี
2. นายจีรวุฒิ    จงจิต
3. นางสาววารีรัตน์    ลอยปลิว
4. นายเทวิน    พลพิทักษ์
1. นางเยาวลักษณ์    สิทธินันท์
2. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
27 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายธเนศ    บุญยืน
2. นายวรเมธ    พรมทอง
3. นายปภพ    นนทธิ
4. นายวงศกร    เมืองมูล
1. นายมานพ    จันทร์หอม
2. นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต
28 44 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายอนุสรณ์    คงโชติ
2. นายนันทภพ    สังคะวิบุตร
3. นายณรงค์วิทย์    ทัพโพร้ง
4. นางสาวอภิญญา    จุ้ยด้วง
1. นายอุเทน    โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา    กลิ่นทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................