งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 000143
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยา    วารีศรี
2. นางสาวสุรีรัตน์    กันยะดอย
3. นางสาวประภัสสร    เหล็กสีสืบ
1. นายธิติ    ศรัทธานนท์
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ปัญญาวุฒิ
2. นายนภดล    เสามี
3. นางสาวสุพัตรา    เสาแสง
1. นายกลยุทธ    แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
3 2 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    ศรีวรรณ์
2. นายวุฒิไตรพงษ์    ศรีกลัด
3. นางสาวชุติมา    ฉายเนตร
1. นายทวี    ไวยมิตรา
2. นางสาวลัดดา    เพ็ชสังฆาต
4 3 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายภูบดี    ทิศาบดี
2. นายณัฐวุฒิ    จันทวงษ์
3. นายศิลา    ภูริหรรษา
1. นายอนิรุทธ์    พูนวิวัฒน์
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    ชนะดัง
2. นางสาวสุดารัตน์    ปินไชย
3. นายฉัตรทอง    ริมทอง
1. นางอรอุมา    พงศ์ธัญญะดิลก
2. นายวรเทพ    วันกาล
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายอภิมุข    กาศทิพย์
2. นายชนาธิป    วุฒิเนตรเนติรักษ์
3. นายเดโชชัย    เดชะศิริ
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นายมหาชัย    นุ่มมาก
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายสพล    ควรหา
2. นางสาวปวีณา    จันทร์แก้ว
3. นายปุญญพัฒน์    ปิ่นตามูล
1. นางสาวอภิญญา    มุขสิงห์
2. นางแววตา    โค้วประเสริฐ
8 7 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายประพันธ์    ศรีสุนทร
2. นายอิทธิกร    เดชบำรุง
3. นายเอกฉันท์    บุตรศรี
1. นางสาวเบญจมาศ    ทองนุ่ม
9 9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยา    วารีศรี
2. นางสาวสุรีรัตน์    กันยะดอย
3. นางสาวประภัสสร    เหล็กสีสืบ
1. นายธิติ    ศรัทธานนท์
10 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายสุภัทรชัย    บุญช่วยสุข
2. นางสาวจารุภัทร    เพ็ชรชาวนา
3. นางสาวศุภวรรณ    จันประตูมอญ
1. นายสมควร    ทับทิม
2. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
11 11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายสุริยะ    แซ่ย่าง
2. นายศุภกิตติ์    ทรงกิตติกุล
3. นายเจษฎา    ศรีชื่น
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี    ศรีดวงแก้ว
12 12 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    ทิพเดช
2. นายจิร์ภาวัฒน์    พุ่มน้อย
3. นายธวัชชัย    จันตา
1. นายไพทูลย์    แสนเสนา
2. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
13 13 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายชนินทร์    เทียนโต
2. นายวัจน์กร    ถือนิล
3. นายภาสกร    พากเพียร
1. นายอำนาจ    แก้วแดง
2. นางนารี    สุขมี
14 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายรวี    ปาฟอง
2. นายติณห์    สิทธิยศ
3. นายปุณณชัย    ไชยช่อฟ้า
1. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
2. นายจักรพล    เด่นรัศมี
15 15 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายวีระ    พิมพา
2. นายพิษณุนาถ    โพธิบัติ
3. นายณัฐวุฒิ    หารสาริกิจ
1. นายวิมาน    บูรณ์เจริญ
2. นางสาวกิติยาภรณ์    ป้อมคำ
16 16 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นางสาววิจิตรา    ดูเบี่ยง
2. นางสาวสุภาพร    กองบุญจู
3. นางสาวจุติพร    ปฐมรัตน์
1. นายนรเศรษฐ์    กันศร
17 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรนันท์    รัตนวิเศษรัตน์
2. นายคำแสง    ศิริยั่งยืน
3. นายวิชาญ    แสงท้าว
1. นายสันทัศน์    ตันยา
18 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายรัชต์พงศ์    สร้อยสุวรรณ
2. นายวุฒิชัย    ก๋าแก่น
3. นายอาทิตย์    ถาตุ่ม
1. นายธนสิน    ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จันดี
19 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนภทีป์    พันธุ์เหม
2. นายวิภู    พรหมรักษ์
3. นายปรณัฐ    ใจเดช
1. นายเมธาวี    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
20 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายพงษกร    พนัสสิตานนท์
2. นายพิสิฐพงศ์    พนัสสิตานนท์
3. นายพรชัย    มหายศ
1. นายอภิวัฒน์    พวงลำใย
2. นางศิวาพร    เหลี่ยมศิริวัฒนา
21 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    คำมา
2. นายวรกานต์    กราบทูล
3. นายจักรพงษ์    เชียงแรง
1. นายญวน    ศรีชัยคำ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    การเกณขาย
22 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายชินดนัย    มหาวัน
2. นายวิเชียรชัย    บุญทะโล
3. นายเอกภพ    วงค์สอน
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายอรรณพ    รูปดี
23 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายทศพล    พิมเกษ
2. เด็กชายวชิรายุทธ    สียับ
3. นางสาวบุณฑริก    คนงาม
1. นายสาธาร    รวบรัด
2. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย
24 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    บุญภู่
2. นายศรัณย์    ปัญโญแก้ว
1. นายนพดล    กันทอน
25 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ    ชัยประพันธ์
2. นายนาครักษ์    ตรีปิยรัตน์
1. นายกิตติพล    อนุรักษ์สุวรรณ
26 30 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายจักรี    ปทุมสูตร
2. นางสาวจารุกัญญ์    จินาสา
3. นางสาวอติยา    วงศ์ฟู
1. นายชยุต    วิจิตรสุนทร
2. นางประไพศรี    เสริมสุข
27 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายปิยังกูร    อภิรติปัญญา
2. นายวราวุฒิ    วรรณโล
3. นายธนเดช    กันทะใจ
1. นายวีระยุทธ    คีลาวงค์
28 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นายสัมพันธ์    โลหะเวช
2. นายก้องภพ    เทียนน้อย
3. นายนนทกร    บัวกลิ่น
1. นายวรณัฐ    หมีทอง
2. นายจิโรจ    จิ๋วแหยม
29 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัทดนัย    มูลดำ
2. นายสัญชนนท์    อุทธชัย
3. นายอนวัช    ซอแอ
1. นายวิทยา    วงอินทร์
2. นางภาวิณี    พรหมวัง
30 34 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    กันภัย
2. นางสาวกมลพรรณ    เขียวเทศ
3. นายธรรมนูญ    ปั้นเนียม
1. นายวิราช    น้อยศิริ
2. นายกิตติพงษ์    สว่างทิตย์
31 35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายวิชัย    มาเยอะ
2. นายชาตรี    ศิริสุขสกุล
3. นายไมตรี    ศิริสุขสกุล
1. นายสุรศักดิ์    คุ้มถนอม
2. นางพรรณทิพย์    เรือนอินทร์
32 36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายวีรพล    มาต๊ะ
2. นางสาวศิริพร    โกวฤทธิ์
3. นางสาวเอื้องฟ้า    สอดสี
1. นายอัครเดช    อภัยศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู    เรือนคำ
33 38 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ์    ห่วงมี
2. นางสาวพรพันธ์    ดีประวี
3. นายอรรถกร    ไกรกิจราษฎร์
1. นางสาววรรณา    ศิลธรรม
2. นายพรชัย    พลับผล
34 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายศรัณย์    แสนชัย
2. นายพัตธิพงค์    ยานะกุล
3. นายสาธิต    ปองธนากรณ์วงค์
1. นายสมชาติ    มิ่งศรีสุข
35 40 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายญัตติพงค์    ทะสะวะดี
2. นายคทาวุฒิ    อ่ำอุ่น
3. นางสาวหริณโรจน์    อินทปัจ
1. นางสาวจิราพร    แป้นน้อย
2. นางสาวสุกัญญา    สิทธิวโรธร
36 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายชาญณรงค์    เครือคำลาง
2. นายรังสรรค์    เขียวบัวทอง
3. นายทศพล    วงศ์ชมภู
1. นายไพทูลย์    เถาตะมะ
2. นางพิมพ์ลดา    นนทะภา
37 43 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวรากร    สุริยะตุ่น
2. นางสาวประวีณา    แสนสุวรรณ
3. นางสาวณัฐวรรณ    กันทะวงศ์
1. นายมานพ    จันทร์หอม
2. นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................