งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000137
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    เร่งเหิม
2. เด็กชายณัฎฐ์    อินตา
1. นายอัครพล    จันทะมา
2 1 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอติพร    มณีล้ำ
2. เด็กชายสรายุทธ    ทานอักษร
1. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
2. นายศราวุธ    ตั้งใจ
3 2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร    สิงห์ทอง
2. เด็กชายศุภกฤต    ปรีดาสวัสดิ์
1. นายวีระศักดิ์    ดิษเจริญ
2. นายอุทัย    ปานกรด
4 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมพร    วิสามารถ
2. เด็กชายสุชาติ    ปั่นกำจร
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์    พวงจำปี
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ทมิฬทร
2. เด็กชายกฤตนันท์    จันทคุณ
1. นายวิทยา    วรรณมะกอก
2. นายณัฐวุฒิ    พรนวม
6 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐมน    อ่อนทอง
2. เด็กชายธรรมฤทัย    วงศ์ประเสริฐ
1. นายชำนาญ    เปตามะนัง
7 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุพงษ์    สุขเจริญ
2. เด็กชายธนพร    จันทร์สุรีย์
1. นายสุทธิศักดิ์    คุ้มศรี
2. นางสาวยุวภา    จันสีดา
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายธรรมนูญ    บุศย์น้ำเพชร
2. นางสาวศุภากร    นิ่มพฤทธิ์
1. นายกิตติภัค    สายวัน
2. นายลิขิตดง    นันตา
9 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายวิษณุ    แซ่น้า
2. เด็กชายภัคพงษ์    จัดรส
1. นางสาวภัณฑิรา    ปิจดี
10 9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    เร่งเหิม
2. เด็กชายณัฎฐ์    อินตา
1. นายอัครพล    จันทะมา
11 10 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กชายนุกูล    บุญพรม
2. เด็กชายคณิติน    ดำสนิท
1. นายพันธวัช    ขุนกำแหง
2. นายนัฐวุฒิ    พิลึก
12 11 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุพงศ์    กันทะวงค์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    จันทพรรณ
1. นายปวันกฤษฏิ์    มะธี
2. นายรักชัย    ศรีพรไพรเพชร
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายรักชาติ    พอจิต
2. เด็กชายสิรวิชญ์    อุปการ
1. นางสาวอภิรมย์    สุปรียสุนทร
14 13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรพัฒน์    เวียงจันทร์
2. เด็กชายชัยอนันต์    แก้วจีรนันท์
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์    ตาชื่น
2. นางสาวอัษฎาพร    ธีรกุล
15 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชญะ    ชาญโลหะ
2. เด็กชายชนม์พรรษ์    พลยงค์
1. นางทิพากร    ปิจดี
2. นายธวัชชัย    ยนต์สุวรรณ
16 15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชานินทร์    วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงปลายฝน    ตันสุข
1. นายสุรศักดิ์    โพธิ์บัลลังค์
17 16 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    จั่นต่า
2. เด็กชายภูริณัฐ    ปันตา
1. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร    จันทคุปต์
18 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตตินันท์    นวลจันทร์
2. เด็กชายสัญลักษณ์    ยี่เมา
1. นายประธาน    ลิปตะสิริ
2. นางสาวณัฐกฤษกา    มงคล
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราพร    ตั่นแก้ว
2. เด็กหญิงวรรษสินี    วรวณิชชานันท์
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
20 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายศรัณย์    จันทร์วงศ์
2. นายบดินทร์    อินต๊ะขัติ
1. นายรณรงค์    ชัยห้วยห้า
2. นางศรีเริญ    มีพิมพ์
21 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลีภรณ์    ดังขุนทด
2. นายธนวัฒน์    รัตนธัมม์
1. นายบุญธรรม    บุญนายืน
2. นางสาวกัญญา    รวมทรัพย์
22 21 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์    โนพวน
2. เด็กชายชัชวาลย์    ชาวยอง
1. นายสุพจน์    สุทธิแสน
2. นางสาวพรมราตรี    ดีมาก
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพงศ์    สุขจริง
2. เด็กชายธีรดนย์    นนท์ศรี
1. นายสุรินทร์    ดีแก้วเกษ
24 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายภานุพงศ์    เกณทา
2. นางสาวสุปรียา    วุฒิ
1. นายธรรณโรจน์    ศรีจันทร์
25 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ดวงสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวิทย์    จันทรรังษี
1. นายอนุพงษ์    จันทรมานนท์
26 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายออมสิน    หงส์อ่อนสา
2. เด็กชายตุลยรัชญ์    คลังจง
1. นายปรีชา    รุ่งโพธิ์
2. นางนันทวัน    หนูกล่ำ
27 26 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายกรกช    ไตรวิเชียร
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ใจใหม่
1. นายอิศราวิทย์    จริยา
2. นางสาวจันทร์จิรา    บุญเทียม
28 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายชุติพนธ์    พิสิษฐ์ธนาดุล
2. เด็กชายภานุเดช    ศรนรินทร์
1. นายดิษพงศ์    สายวงศ์คำ
2. นายสาธาร    รวบรัด
29 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัตเทพ    วุฒิเรีย
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ฉัตรตันใจ
1. นางพัชรกันย์    กุลประภัสสร์
30 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐพงศ์    เมืองยศ
2. เด็กชายธนดล    อินแสน
1. นายสานิตย์    เตชะสาย
31 30 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรวาล    นามะเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย    ธรรมธิ
1. นายชวนากร    ศรีคำ
32 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายมติชน    มณีกาศ
2. เด็กชายวงศธร    ขันแยงปัน
1. นายชวลิต    ธิจันดา
33 32 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุพศิน    ขอบบัวคลี่
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์    อมรโชติพันธ์
1. นายมนัส    ประจักษ์อำนาจ
2. นางสาวอัญชลี    เวียงนาค
34 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรินทร์    นันทศิริ
2. เด็กหญิงพรนภัส    มนุษย์พัฒนา
1. นายธนพล    สุวรรณทอง
35 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายเมธิชัย    จีนย้าย
2. นายวัยทยา    สุดใจ
1. นางสาวสุรัตน์    ปานศักดิ์
2. นางสาวศุลิษา    ฟูคำ
36 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิกร    มงคลดี
2. เด็กชายชาญวุฒิ    สุราพันธ์
1. นายไพรพิพัฒน์    เขียวสิงห์
37 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภกิตต์    อดเหนียว
2. เด็กชายเสกสิทธิ์    สุรินทร์โท
1. นายจักรี    คนภู
2. นายสงัด    ปลุกเศก
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยุต    ชื่นนิ่ม
2. เด็กชายจิรายุ    หงษ์น้อย
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล    ตนรสุทธาชีพ
39 38 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีชา    โตอ่อน
2. นายธีระวัฒน์    ภู่สะอาด
1. นางสาววรรณา    ศิลธรรม
40 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กชายไกรลาศ    เวียงคำ
2. เด็กชายธวัชชัย    ไตรวงษา
1. นางสาวบุษรา    ทองไทย
2. นางสุนันทา    ศิริเบญจา
41 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายจุตรงค์    มาคูณ
2. นายจิรเมธ    วิชาเกตุ
1. นายไพบูลย์    จุลญาติ
2. นายจีรศักดิ์    ทาปุก
42 42 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    พรมอ้น
2. เด็กชายภัทรพงศ์    ดวงสุภา
1. นายไพทูลย์    เถาตะมะ
2. นายสกลวัฒน์    เชื้อผู้ดี
43 43 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐาปกรณ์    เผยพร
2. เด็กชายศิริพงศ์    นนทธิ
1. นางสาวปมาพร    พืชเนาวรัตน์
44 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายบัณฑิตย์    กระสายทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์    อินกองงาม
1. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ    เรืองฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................