งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 000134
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    ชุมชอบ
2. นายภานุพงศ์    จันทร์ต่วน
1. นายประกิตต์    ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสิริธร    อมราภรณ์พิสุทธิ์
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายปฐมพร    ดำงาม
2. นางสาวกณัฐฐา    ศรีพงษ์
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวจตุรพัฒน์    ดอนรอดไพร
2. นายสิริชัย    ฉายเพชร
1. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
2. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
4 3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายรัฐพล    วิชัยโคตร
2. นายกิติภูมิ    พลชา
1. นายวริทธิ์    กิ่งเณร
2. นายปุณณรัตน์    ทองธรรม
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    วรประเสริฐ
2. นายปรัชญา    เขื่อนแก้ว
1. นายสุริยา    นิ่มตระกูล
2. นางณัชชา    เตจะโสด
6 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวภาสินี    อินทร์อารีย์
2. นางสาวพิมพ์อักษร    นาคสวัสดิ์
1. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นายพิชญุตม์    พรมสุวรรณ์
2. นายศุภวัชร    ธูปวงศ์
1. นางแววตา    โค้วประเสริฐ
2. นายประทวน    จอมใจ
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายเอกรัฐ    กล่อมจิตต์
2. นางสาวมณีรัตน์    โบราณรัตน์
1. นายเอกรินทร์    ทรัพย์อนันต์
2. นางจตุพร    ทองคำสุก
9 8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายประสงค์    เป็งหล้า
2. นายธีรติ    กิ่งจันทร์
1. นางสาวอัชรา    ราชคม
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    ชุมชอบ
2. นายภานุพงศ์    จันทร์ต่วน
1. นายประกิตต์    ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสิริธร    อมราภรณ์พิสุทธิ์
11 10 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    มุยคำ
2. นางสาวดาวพระศุกร์    ประดิษฐ์แสง
1. นางสาวอลิษา    มงคล
2. นางสาวพนิดา    นิลดี
12 11 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ดอนเปล่ง
2. นางสาวพัชราภรณ์    ศรีแก้ว
1. นายปรัชญา    ก๋าอิน
2. นางสาวมินตรา    บุญสม
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายวิณวัตร์    ศรชัย
2. นายอนุสรณ์    ยุทธแสน
1. นางสาวอภิรมย์    สุปรียสุนทร
14 13 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายนิกร    มโนนึก
2. นางสาวจริยาภรณ์    เสนคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์    ตาชื่น
2. นางสาวอัษฎาพร    ธีรกุล
15 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายฉัตรตระการ    สุรินทร์
2. นายนราวิชญ์    ตาขันทะ
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายศรายุทธ    ยะวงศ์
2. นางสาวสุชาดา    ดวงจันทร์
1. นางสาวนนทกาล    รูปเอี่ยม
2. นายพิธพงศ์    ยิ้มเปรม
17 16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายเอกพล    บริบูรณ์
2. นายกฤษฎา    ตานัน
1. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
2. นายกมลศิษฐ์    ตาคำ
18 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์    บุญเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์    ตุ้ยสมุทร
1. นายสุทธิพร    ต้นเถา
19 18 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนีกร    รินทมาตย์
2. นางสาวกนกวรรณ    วงษ์กล่ำ
1. นายสิทธิศักดิ์    สุยะวงศ์
2. นางสาวราตรี    ทองอ่อน
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    สุวรรณ
2. นางสาวดุจดาว    จันทร์เอี่ยม
1. นางอำไพ    หน่อเรือง
2. นางวาสนา    ป้องวัน
21 20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายต่อศักดิ์    คีรีการะเกด
2. นางสาวอัมพร    ตุลยาภิบาล
1. นายสิปปนนท์    มั่งอะนะ
2. นางสาวกรรณิกา    ใจอินทร์
22 21 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ปัญญาภู
2. นางสาวพรรนิกา    ตามัย
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นางสาวพิมผการัง    ช่างทอง
23 22 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยากร    หาญกฤตพร
2. นางสาวสุคนทิพย์    แก้วเทพ
1. นางกัลยา    เป็กเครือ
2. นางธัญฐิติ    เกตุอ๊อด
24 23 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายจักรี    เบ้าเหนียว
2. นางสาวบุษกร    แสงแก้ว
1. นางสาววัลยา    นาสาร
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวนวลรัตน์    นรินทรางกุล ณ อยุธยา
2. นายวิทวัส    ยะมัง
1. นางสาวสร้อยฟ้า    ใจสงค์
26 25 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์    สีสุราช
2. นางสาวอภิญญา    วุฒศรีมานันท์
1. นางสาววราศิณี    สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา    บัวด้วง
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายชนะพล    แสงวงค์วาณิชย์
2. นายรัฐศาสตร์    นวลละออ
1. นายวิทยานนท์    อุดมา
2. นายวิทยา    ยาสาร
28 27 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวเพชรา    สระศิริ
2. นางสาวกมลพรรณ    คิดถาง
1. นางรุ่งนภา    โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ    สาลีผล
29 28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายศิรชัช    มีใจดี
2. นางสาวธัญลักษณ์    ก้อนปัญญา
1. นายอนุพงษ์    สมศรี
2. นายปิยพงษ์    ยะมา
30 29 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรษา    วัดแผ่นลำ
2. นายพร้อมพงศ์    สายสุข
1. นายศุภกิจ    ยะแก้ว
2. นางสาวณัฏฐณิชา    ถาน้อย
31 30 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายปีรชิศวร์    สายวงศ์คำ
2. นายธนกฤต    พัฒนพิโดร
1. พระประพจน์สรัช    ญาณธีโร
2. นายกิตติคุณ    กำลังไว
32 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายพรหมพล    ภู่ประภากร
2. นายอติคุณ    พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์
1. นายณัฐชนน    ศรีเมือง
33 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาววีรกานต์    ศิริปรากรณ์
2. นางสาววรางคณา    บุญเพ็ง
1. นางสาวอุษา    พิมสิงห์
2. นางสุนทร    กงสอน
34 33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายอธิป    ธรรมกุล
2. นายธนถูมิ    สุขศรี
1. นายวิทยา    วงอินทร์
35 34 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายณัฐชนนท์    ค้ำชู
2. นายภานุพงษ์    อินทะพาท
1. นางอลิษา    เงินหล้า
2. นางสาวศศิธร    จันทรังศรี
36 35 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายชนะชัย    ฟักแก้ว
2. นางสาวดวงกมล    เนตรรังษี
1. นางสาวอรวรรณ    ส่งศรี
37 36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นายอนุชาติ    เมืองมา
2. นายนัฐพงษ์    เดชฤาษี
1. นายนพพร    แก้วเทพ
2. นางรัชชนก    แจ้คำ
38 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชลดา    บูรณะเครือ
2. นางสาวกมลภรณ์    สมัครการไถ
1. นายณัฐพล    ตรีสุทธาชีพ
2. นางนิพาพรรณ์    ตั้งจิตปรีดานนท์
39 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนิต    ขาวทุ่ง
2. นางสาวธัญพัฒน์    ขาวทุ่ง
1. นางเกตุสุริยงค์    คงเจริญ
40 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรา    คงคาสัมฤทธิ์
2. นายจิรายุ    บงกชกุสุมาลย์
1. นายสราวุธ    ปันทวัง
41 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายสุรพงษ์    ฉินเจริญ
2. นางสาวสุมาลิน    มายา
1. นางสาวษณอนงค์    ชูรา
2. นางสาวสายพิน    สุขสถาน
42 41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายชญานิน    เสาร์จันทร์
2. นายอภิสิทธิ์    จันทร์ต๊ะมูล
1. นายวัชร    แพทย์กูล
2. นายฐาปกรณ์    ภู่สวัสดิ์
43 42 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวรพล    เกิดอยู่
2. นางสาวจุฑารัตน์    วัดน้อย
1. นายธนากรณ์    เจริญยิ่ง
2. นายฌานัณท์    นิลเศษ
44 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวรรัตน์    จันทร์เจริญ
2. นายธิติพัฒน์    ทองชุบ
1. นายชยันต์    ยุบล
2. นางนิตยา    มั่งมี
45 44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวปภัสรา    ประดิษฐ์
2. นางสาวจิรัชญา    สายแวว
1. นางสาวปุญญิศา    โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา    งอกขึ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................