งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 000126
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    อ้นวงษา
2. นางสาวดวงสมร    อินตาพรหม
3. นางสาวพัณณิตา    มาลากร
1. นางนารีรัตน์    ขุททกพันธุ์
2. นายประกิตต์    ดุษฎีธีรวงศ์
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายชานน    รอดรักษา
2. นางสาวสิริณิช    บรรเจิดกิจ
3. นายธนยศ    มีอุสาห์
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุท    โพธิ์พุ่ม
2. นางสาวปรญา    พลไพรินทร์
3. นางสาวสุพิชฌาย์    วิหกโต
1. นางมยุรี    แย้มจันทร์ฉาย
2. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวจีรภรณ์    หม่อนสอน
2. นางสาวมะลิวัลย์    ศรีสระน้อย
1. นางสาวนุกูล    สถาพร
2. นายสราวุฒิ    สาจิต
5 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    เหรียญโมรา
2. นายทศพล    ตันหลวงกาศ
3. นายวันเฉลิม    ใจกาศ
1. นายสุทัศน์    ยาทอง
2. นางดาราวรรณ    นนทวาสี
6 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกมล    สุทธิธนะวัฒน์
2. นางสาวพิชญา    ฟ้าอำนวยผล
3. นางสาวอภิสรา    จันโทมา
1. นายอานนท์    มากมี
2. นายนิธิกร    แทบศรี
7 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ประภาพร    แก้วพวง
2. นางสาวชุติกาญจน์    กางถิ่น
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    เทพทอง
1. นางบุษบา    กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์    พินิจนัย
8 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภัสรา    ทัศนมาศ
2. นางสาวชนาภัทร    สิริเจริญกุล
3. นางสาวจิราภรณ์    จันทร์แซ
1. นางปิยะธิดา    สิริโรจนมัย
2. นางบังอร    สีเลื่อม
9 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาววัชรินพร    กันทะขู้
2. นางสาวพรทิวา    ลือชัย
3. นางสาวสุภาวรรณ    ใจดี
1. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
2. นายโยธิน    ศิริเอ้ย
10 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    อ้นวงษา
2. นางสาวดวงสมร    อินตาพรหม
3. นางสาวพัณณิตา    มาลากร
1. นางนารีรัตน์    ขุททกพันธุ์
2. นายประกิตต์    ดุษฎีธีรวงศ์
11 10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นายขวัญชัย    กิ่งทั่ง
2. นายจาตุรงค์    ทองมา
3. นางสาวเวธนีกร    มากเมือง
1. นางสาวเพียงขวัญ    บัววังโป่ง
2. นางสาวสุรีรัตน์    ทองพานเหล็ก
12 11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวรสสุคนธ์    อินทจักร์
2. นายศาศวัตร    ปัญญาดี
3. นางสาวจริยา    มูลสาร
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์    เกษสุวรรณ
2. นายศิริศักดิ์    ศรีวิไชย
13 12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    ปัทมาภรณ์พงศ์
2. นางสาวเพชรไพลิน    เวียงนาค
3. นางสาวสุพิชญา    แสงทองพิทักษ์
1. นายจตรนต์    สายอุต
2. นางประกายแก้ว    เสียงหวาน
14 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    เวียนทอง
2. นางสาววิมวิกา    หาญวารี
3. นางสาวสุทธิดา    สุทหนิ้ว
1. นางบุษยพรรณ    ขันแหลม
2. นายกันยา    อะติถะ
15 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภา    ดาวเรือง
2. นางสาวภัสสรา    ภัสสรารัตน์
3. นายคณิน    นันทพันธ์
1. นางทิพากร    ปิจดี
2. นายธวัชชัย    ยนต์สุวรรณ
16 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายภูเกียรติ    เขม้นกิจ
2. นางสาวเจนจิรา    คำฟู
3. นางสาวปิยะมาศ    เอกขระ
1. นางธิดามาศ    สถิตย์อยู่
2. นางอรุณ    ยอดนิล
17 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายบุญญาฤทธิ์    แก้วดาว
2. นางสาวแดง    ทรัพย์เจริญ
3. นางสาวชฎาพร    วงเวียน
1. นายสำราญ    คำอ้าย
2. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
18 17 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นางสาวพัชรา    แก้วมาลา
2. นางสาวชริตรา    ฝั้นริยะ
3. นายยศสรัล    มุ่งดี
1. นางเยาวมาศ    ลิปตะสิริ
19 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายธนวินท์    วิภามณีโรจน์
2. นายวทัญญู    ดำรงโภคภัณฑ์
3. นางสาวโชษิตา    สายโรจน์
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
2. นางสาวสุภาพร    รักอ่อน
20 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมลพรรณ    ทองอินต๊ะ
2. นางสาวณัฐกฤตา    จันสม
3. นางสาวพีรพร    เหลืองสอาดกุล
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นางปรียพันธ์    มัททวีวงศ์
21 20 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายจักรกฤษณ์    ต๊ะแปงปัน
2. นางสาวกนกพร    เขียวขำ
3. นายฤทธิไกร    อุปกุล
1. นางสาวกาญจนา    ตุ่นคำแดง
22 21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริญญา    ธนะขว้าง
2. นางสาวจีรนุช    พุฒหมื่น
3. นางสาวพรพิมล    โพธิ์เสน
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายวิทยา    หล้าตุ้ย
23 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวพัทธิยา    ไชยมงคล
2. นายศุภวิชญ์    การสมพจน์
3. นายพชร    เอื้อพิทักษ์สกุล
1. นางสาวพัชรี    สารงาม
2. นายวัชระ    การสมพจน์
24 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    สมฤทธิ์
2. นายวีรภัทร    อินโองการ
3. นายกิตติพงษ์    เตชะแก้ว
1. นางศิริขวัญ    วงค์ชุมพันธ์
25 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกอร    ทะชมภู
2. นางสาวสิริพร    ศรีจา
3. นางสาวศรินยา    หล้าแก้ว
1. นางสาวสุวิมล    ด้วงยศ
2. นางนงคราญ    สมนึก
26 25 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาววิลินประภา    ทองคำ
2. นางสาวกรฎา    ยิ้มประเสริฐ
3. นางสาวณัฐริกา    ทองคำ
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุ่นไพร
2. นางสาวสิริวิมล    ทองศิริ
27 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐสุดา    พรมมา
2. นายเจษฎา    ยานะโส
3. นายศุภกิตติ์    ดวงสุริยะ
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายวิทยานนท์    อุดมา
28 27 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    สุขเทศ
2. นางสาวสุดารัตน์    เชื้อนุ่น
3. นางสาวโสรยา    แก้วภาพ
1. นางสาวศิริภรณ์    โทอ่อน
2. นางลำแพน    ภู่กันงาม
29 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายทรงพล    ธรรมขันทา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บัวเขียว
3. เด็กหญิงอภิญญา    ตาแปง
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
30 29 โรงเรียนเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายนพวิชญ์    คำโท๊ะ
2. นางสาวภัคจิรา    โกษาวัง
3. นายธนาฤทธิ์    รูปใหญ่
1. นายภัคพล    ทะแกล้วพันธุ์
2. นายมนัส    จงจิตร
31 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายชนาธิป    สุภามงคล
2. นายธนนันท์    กันชาติ
3. นางสาวธัญพิชชา    นามแก้ว
1. นายสุริยา    ยศธิวงค์
2. นายสุรพันธ์    สุรินธิวงศ์
32 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริภา    พุ่มพฤกษาชาติ
2. นางสาววิสุดา    จิวะรังสรรค์
3. นายสุรินทร์    พนาไพศาลสกุล
1. นางสาวรัตนาพร    ใจออน
2. นางบงกช    เลศักดิ์
33 32 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวงามพร้อม    จิตรจารุ
2. นายภาณุวิทย์    ผลเกิด
3. นายศิโรตม์    อินทรเกษตร
1. นางสาวพัณนิดา    สุทธิพันธุ์
2. นายปาโมกข์    ทาประสิทธิ์
34 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณนิภาพร    ปานทอง
2. นางสาวอมรรัตน์    มาท้ายน้ำ
3. นายจิราวัฒน์    วงษ์หล่ำ
1. นายชะเริงพจน์    พัดจันทร์หอม
2. นางชะนัตร์ตา    ตุ้มบุตร
35 35 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนีย์    ชัยสาร
2. นางสาวนิตยา    กองแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา    สะอาด
1. นางมรกต    ทากัน
36 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวนิตยา    สุขพันธ์
2. นายทศพล    สารภู
3. นางสาวณัฐวิภา    ทองใบ
1. นางสาวกาญจนา    โนหลักหมื่น
2. นายศุภกิจ    ศรีวรรณชัย
37 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะพร    ทองศาสตร์
2. นายศุภณัฐ    พราหมณนันท์
3. นายพีรภาส    ฟูแสง
1. นางจงรัก    เทศนา
2. นางสาววริษา    ทรัพย์สำราญ
38 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายอุดมศักดิ์    ทองอินทร์
2. นายสมิธ    คำเจริญ
3. นายสุทธิพงศ์    รอดขำ
1. นางสาวกนกกร    สุขสำราญ
2. นางสาวไพจิตร    จันทร์โพยม
39 40 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสสร    แก้วเขียว
2. นางสาวพรรณนิภา    แสนพรม
3. นายธศรันย์    จิระชัยวรานนท์
1. นายภาคภูมิ    สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี    สุวรรณโชติ
40 42 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรพร    จันทร
2. นางสาวปัทมวรรณ    โตประพันธ์
3. นางสาวอภิญญา    ดีสุข
1. นางสาวกฤติดา    รัตถา
2. นางสาวสุรีรัตน์    ชัยฤทธิ์
41 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพร    ขวัญเปรม
2. นางสาวสุทธิดา    ศรศักดิ์
3. นางสาวศรัญญา    แสงสาย
1. นางนิตยา    มั่งมี
2. นายชยันต์    ยุบล
42 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวันเฉลิม    ทัศนสุวรรณกิจ
2. นายศุภกรณ์    มีลาภ
3. นายสุรศักดิ์    นาครัตน์
1. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
2. นางสาวสวีณา    ปั่นกรวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................