งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 000125
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาดา    อินพรหม
2. เด็กหญิงกาญจนีย์    ก่ำแก้ว
3. เด็กหญิงอินทุอร    วินัยถนอม
1. นายอาทิตย์    วงค์กิติ
2 1 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณากร    สุวรรณทา
2. เด็กชายสพล    พันสด
3. เด็กชายพัทธดลย์    พันสด
1. นายเจตนิพัทธ์    คุ้มคำ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณี    กลิ่นเมือง
2. เด็กหญิงชนกาญจน์    นาคปนคำ
3. เด็กหญิงนัทธมน    พันธ์ศรี
1. นางมยุรี    แย้มจันทร์ฉาย
2. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    สุขเกษม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แพงผา
1. นางสาวนุกูล    สถาพร
2. นางสาวปาจรีย์    พุทธเสม
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ดวงวะนา
2. เด็กชายสิทธิชน    ไชยอุปละ
3. เด็กชายเนติธร    ใจงิ้วคำ
1. นางชลภิรัตน์    แก้วมูล
2. นายวรเทพ    วันกาล
6 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกรณ์    ชินรักษ์บำรุง
2. เด็กหญิงกุลภรณ์    จันทร์วิบูลย์
3. เด็กหญิงยศวดี    บรรพกูล
1. นางนาจรี    รามศิริ
2. นายสมคิด    บุญสิงห์
7 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณฐมน    คงนา
2. เด็กหญิงธัญจิรา    ทาสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิชุดารัตน์    ก้านบัวแย่ง
1. นางสาวจิตราภรณ์    ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นางวชิราภรณ์    วจีอรุโณทัย
8 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิวิมล    มูลวงศ์
2. นางสาวอาทิตยา    จันทร์พรมมา
3. นางสาวกัลยา    แก้วสมดี
1. นางหทัยชนก    ถาแหล่ง
2. นางสาวกณิการ์    ปัญญาอิ่นแก้ว
9 9 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาดา    อินพรหม
2. เด็กหญิงกาญจนีย์    ก่ำแก้ว
3. เด็กหญิงอินทุอร    วินัยถนอม
1. นายอาทิตย์    วงค์กิติ
10 11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรชาติ    กรุณา
2. เด็กชายฐิติชาติ    เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร    บุญยอด
1. นางกชพรรณ    กันทาทอง
11 12 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    ชำนาญ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์    ถาหมื่น
3. เด็กหญิงวทันยา    คำจุลลา
1. นายนคร    ฉลวย
2. นายจักรกฤษณ์    กังหัน
12 13 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายธรรมชาติ    สุรินทร์
2. นายสรรเพชร    จิตประเสริฐ
3. นางสาวพรทิพย์    ถาป้อม
1. นางสาวประกายเพชร    เอ้ยวัน
2. นางณัฎฐธิดา    จองนันตา
13 14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายอลงกรณ์    วงค์ลังกา
2. เด็กหญิงกษมา    ขันทะสอน
3. เด็กชายบัญญวัตร์    จันต๊ะโมกข์
1. นางปียมาศ    พาใจธรรม
2. นายธีรนัย    วงค์เหมอะ
14 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธา    สันติวัฒนาพร
2. เด็กชายชญานนท์    วรรลยางกูร
3. เด็กหญิงน้ำฝน    วงษ์มี
1. นายพิธพงศ์    ยิ้มเปรม
2. นางพรทิพา    วรรณสมัย
15 17 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. เด็กชายปิยนัท    บุญด้วง
2. เด็กหญิงอธิชา    คำปวน
3. เด็กหญิงพงษ์ลดา    จิตติกรกาญจน์
1. นางสาวนันทิดา    ไชยขาว
16 18 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลลดา    มวลแก้ว
2. เด็กชายศราวุฒิ    พรมชมพู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    โคกลือชา
1. นางสาวกรรณิการ์    หมูปิน
2. นางนิตยา    นวลนิ่ม
17 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ไชยสูง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ตันยศ
3. เด็กชายภาณุทัศน์    จันทร์โอสถ
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นายอลงกรณ์    จอมขันเงิน
18 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชวัลวรี    ศรีทะแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณยา    เทศประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ทิพย์วงศ์
1. นายบุญธรรม    บุญนายืน
2. นางสาวกัญญา    รวมทรัพย์
19 21 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    อินตา
2. เด็กชายวรรณชัย    สารเพ็ชร
3. เด็กหญิงทีปกา    จันต๊ะ
1. นางชลธิชา    มังคละ
2. นางสาวจิรัฐิติกาล    อานุ
20 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวรปรัชญ์    จันทร์สุภาเสน
2. เด็กชายภูมิรพี    ภัทรภูตานนท์
3. เด็กชายจักรพัฒน์    อัมพุธ
1. นางธัญวรัตน์    ภัทรภูตานนท์
21 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนาพร    นันต๊ะหม่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    กาวิล
3. เด็กหญิงกรุณา    อ่อนชื่น
1. นางสาวเกศกนก    โปธิมอย
2. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
22 25 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชดา    ผสม
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงนภาพร    แซวหิว
1. นายกมลาศ    งามจิตร
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    หมีดง
23 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรุจ    สุกใส
2. เด็กหญิงวิลัยพร    จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงนันธินี    เหรวรรณ
1. นายพงษ์ศักดิ์    มั่นหมาย
2. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
24 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินวัตร    อุลฮัค
2. เด็กชายสันติ    เจริญสุข
3. เด็กหญิงชนิตกานต์    ท้าวแก่นจันทร์
1. นางสาวธัญญชล    ทองสา
25 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    สาปคำ
2. เด็กชายอลงกรณ์    กันทยะ
3. เด็กชายภูวดล    หน่อแก้วมูล
1. นางเพ็ญนภา    เต็มกันทา
26 30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. เด็กชายดลลชา    แก้วมณี
2. เด็กชายพิสิษฐ์    มหายศ
3. เด็กชายกฤตภาส    กุณธิ
1. นายสุริยา    ยศธิวงค์
2. นางสาวสาวิตรี    จักรบุตร
27 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคคนานต์    เสน่หา
2. เด็กหญิงกมลชนก    จันทร์จารุพงศ์
3. เด็กหญิงปิยวิญญ์    สันติภาพวิวัฒนา
1. นางมนัสชนก    ตามวงค์
28 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ยามสุข
2. เด็กหญิงนพรัตน์    พันธ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สถาพร
1. นางสาววิภาวรรณ    ป้อมทอง
2. นางสุนทร    กงสอน
29 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัชฌา    คำวรรณะ
2. เด็กหญิงวิศนี    อักษรไชย
3. เด็กหญิงนภัสกร    อัศวรุ่งนิรันดร์
1. นายธีระยุทธ    เกตุมี
2. นางนงนุช    ชัยเนตร
30 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลักษมี    ไชยะ
2. เด็กหญิงฟาริดา    เล๊ะประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรุณศรี    เตชะพัตราภรณ์
1. นางลดาวัลย์    คำปวน
2. นางรัตนา    หัตถัง
31 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เสริมแก้ว
2. เด็กหญิงครองขวัญ    สุขสาย
3. เด็กหญิงสุธีธิดา    มีธรรม
1. นางสายพิน    วิจิตรจรัสแสง
2. นายสงัด    ปลุกเศก
32 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ดีดสี
2. เด็กหญิงพุทธชาด    มหาสุชลน์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    คงสุข
1. นายฉัตรชัย    นาคทอง
2. นางจงรัก    เทศนา
33 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหลี่ยมผา
2. เด็กชายภาณุมาศ    กระหนก
3. เด็กชายสุทัศน์    เรืองดี
1. นางสาวจรรยา    ดำดี
2. นางชนกานต์    กฤติธัญกช
34 40 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณีพร    กลัดเพชร
2. เด็กหญิงวรรณพร    น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร    สิทธิวิธี
1. นางสาวษณอนงค์    ชูรา
2. นางรณิดา    ภวกวินโชติ
35 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเรณุกา    วงษ์ยอด
2. เด็กหญิงอภิสรา    ทิเลา
3. เด็กหญิงอติกานต์    มีโส
1. นางสาวกาญจนาภรณ์    ใสวรรณ์
2. นายณัฐพงษ์    จันทร์มณี
36 42 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมรัก    แก้วแย้ม
2. เด็กหญิงหัทยา    งามงอน
3. เด็กหญิงพิจริยา    ป้องเมือง
1. นายพิจารณ์    อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา    อินทะเรืองศร
37 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    แต้มทอง
2. เด็กหญิงนิตยา    มูลทา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    รีฮุง
1. นางนิตยา    มั่งมี
2. นายชยันต์    ยุบล
38 44 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    อินพร
2. เด็กหญิงวิรัญญา    ภู่หว่าง
3. เด็กหญิงสมิตา    อ่อนเอี่ยม
1. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
2. นางก่อฉัตร    วารินสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................