งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 000123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนครินทร์    จันทร์กลิ่น
2. นายวัชระ    อินตะแก้ว
3. นางสาวกรพิม    ลุงทุน
1. นางพัชรี    เชื้อสาม
2. นางสาวสุชาดา    โกละนันท์
2 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาพร    บัวชุม
2. นางสาวศศิธร    ภู่ผะกา
3. นางสาวสุพัตรา    สระทองอินทร์
1. นางพเยาว์    ศรีพงษ์
2. นางสาววรนารถ    ตันพานิช
3 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายอัครพล    สุขประเสริฐ
2. นางสาวกรกช    ปราณี
3. นางสาวนันทนัช    พรมบาง
1. นางสมหวัง    มีทรัพย์
4 3 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวินี    ขุนพิลึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลลี
3. นางสาววราภรณ์    จิตรสิขเรศ
1. นางสาวธนภรณ์    ศรีลา
2. นายใหม่    ภู่จำรูญ
5 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีวรรณ    ปัญญา
2. นางสาวกิตติพร    เสตะกสิกร
3. นางสาวพิมพ์ผกา    คำภูน้อย
1. นางศุภลักษณ์    บุษมงคล
6 5 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณนิภา    บุญเรือง
2. นางสาวนารี    บุญเรือง
3. นางสาวจารุวรรณ    จันทร์เพ็ง
1. นางวันเพ็ญ    ม่วงสวน
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตรา    สีทำมา
2. นางสาวสุฑามาศ    แสงโทน
3. นางสาวภิรม    ชุมทวียศ
1. นางอัจจิมา    สถาพรผล
2. นางสาวดรุณี    ศรีอินทร์
8 7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    วรรณะ
2. นางสาวน้ำฝน    สูตนะ
3. นายบุลิน    เมืองคำ
1. นางสกุล    พิทักษ์พงษ์
2. นางปรารถนา    อุตม์อ่าง
9 8 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นาย อัครพล    จันทร์แก้ว
2. นางสาวจรินทร์ภรณ์    ปุดราช
3. นางสาวสุพนิดา    เตจ๊ะวงค์
1. นางสาวสมใจ    หาญอาษา
2. นางสุวรรณี    หมื่นตื้อ
10 9 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนครินทร์    จันทร์กลิ่น
2. นายวัชระ    อินตะแก้ว
3. นางสาวกรพิม    ลุงทุน
1. นางพัชรี    เชื้อสาม
2. นางสาวสุชาดา    โกละนันท์
11 10 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    แสนสม
2. นางสาวปริษา    ดวงดูสัน
3. นางสาวพิจิตรา    วงษา
1. นางมัลตนา    พัทธวณิช
2. นางชมนภัส    จั่นฤทธิ์
12 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาววันเพ็ญ    แซ่เฒ่า
2. นางสาวอารีรัตน์    ขจิตเพชรจรัส
3. นายจิระ    แซ่ย่าง
1. นางชนันท์วิไล    ธงเชื้อ
13 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสชล    เรือนคำ
2. นางสาวรุ่งทิวา    หนองหลิ่ง
3. นายพฤทธิ์    พรหมเมศ
1. นางปรียนันทนา    อินปรา
14 14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    เสนวงค์
2. นายโกเมศ    จันทราเลิศ
3. นายภูสิทธิ์ฐา    อุ่นเรือน
1. นางสุดาลักษณ์    ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
15 15 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    ราชบุรี
2. นายนันธวัช    กลั่นเรือง
3. นางสาวสุพัตรา    เกาะแก้ว
1. นายพชร    พิมพ์วาปี
2. นายทศพล    เหรียญเจริญ
16 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายยุทธภูมิ    แซ่ว้า
2. นายไท้มิ่ง    แซ่ปี
3. นางสาวจันทร์ฟอง    นายซอ
1. นางสาวประภัสสร    อินต๊ะยศ
2. นายอลงกรณ์    ไชยราช
17 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายหิรัณย์    บุญปั๋น
2. นายเกียรติศักดิ์    กันยานะ
3. นายเจนภพ    ตันศรี
1. นางสมพร    ศิริรัตน์
18 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวน้อพอพอ    -
2. นางสาวอ่อนนุช    แซ่กือ
3. นางสาวดวงกมล    แซ่ว่าง
1. นายธวัชชัย    วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์    คำเครือ
19 19 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายธนัน    ต๊ะใจ
2. นางสาวณัฐรดี    นะกาลัง
3. นางสาวพรสวรรค์    มอยทา
1. นางกชกร    กันตีฟอง
2. นายชัชวาล    คำวังพฤกษ์
20 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายศิริ    แซ่มี
2. นายไพศาล    บริบูรณ์ขวัญข้าว
3. นายสิทธิศักดิ์    วาจารักษา
1. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี๋
21 21 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายอรรถพงษ์    ปะทิ
2. นายปิยะพงษ์    สุทธิแสน
3. นายบุญรุ่ง    ราชเสี้ยว
1. นางสาวสุรางคนา    กาวีปลูก
2. นางสาวกชกร    ทำนุพันธุ์
22 23 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวโยธกา    ศรียา
2. นางสาวปิยณัฐ    อินหลี
3. นางสาวศิริพร    ปันต๊ะ
1. นางสาววริศราภรณ์    คำมา
2. นางจันทนา    เนาวเศรษฐ์
23 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายชนะพล    ชอบหัตถกรรม
2. นายจาพิพัฒน์    พิลาสชวนพิศ
3. นายทนงศักดิ์    ปรัชญาภูวดล
1. นางวิมล    แก้วบุญเรือง
2. นางจันทนีย์    สารินจา
24 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริพร    โตน้อย
2. นางสาวไพลิน    ฉิมมาป้อ
3. นางสาวธัญญรัตน์    โท้ทอง
1. นางกัลยา    เขียวขุ้ย
2. นางพรวิภา    โค้วถาวร
25 26 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวสันต์ฤทัย    พิชิตคีรีชัย
2. นางสาวพรพิมล    สกุลนิติดอย
3. นางสาวคีรีวรรณ    สิทธิ์คงตั้ง
1. นางสุภาพร    ใจอ้าย
26 27 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวบังอร    โสพัฒน์
2. นายธนพล    เครือแก้ว
3. นางสาวปาณิศรา    ทองบ่อ
1. นายนพพร    กองแก้ว
2. นางเยาวภา    อติจรรยานุรักษ์
27 28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรณี    ชุ่มผวน
2. นางสาวฐิติรัตน์    ยอดใส
3. นางสาวจินดารัตน์    ปัญญาแปง
1. นางสาวสุภา    จงจำรัสศิลป์
2. นางดรุณี    เตชะตา
28 29 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์สินี    สุวิศิษฎ์อาษา
2. นางสาวกาญจนา    อินนันชัย
3. นางสาวสุภิญญา    ใจนา
1. นายณัฐวุฒิ    จำเริญขจรสุข
29 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชาลิกา    ทาอาสา
2. นางสาวสุนัดดา    เขื่อนแก้ว
3. นางสาวเครือวัลย์    จอมใจ
1. นางเครือวัลย์    สุริยะวรรณ
2. นางสาวฐานิตา    อรุณศักดิ์
30 31 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายกัมปนาท    คำส่วย
2. นางสาวพิมพิมล    มูลแดง
3. นายปฏิพล    ไชยปาละ
1. นางอรพินท์    ชัยวุฒิ
2. นางพรสุดา    แก้วหล้า
31 32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวลัดดา    เปี่ยมศรี
2. นางสาวจีรพรรณ    แก้วคง
3. นางสาวศิริพรรณ    คงสบุตร
1. นางดารา    ขัติยนนท์
2. นางพชรพร    ถนอมศร
32 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นางสาวชนินกานต์    เลาต๋า
2. นางสาวสโรชา    เหลี่ยมเจริญ
3. นางสาวณัฐวดี    เลาวือ
1. นางนงนภา    จรัสธิอวน
33 34 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายพิทักษ์    กอบแก้ว
2. นางสาวชมพูนุท    เภารอด
3. นางสาวญาณี    บูรพา
1. นางสุพัตรา    ดีมี
2. นางสาวพรพิมล    นุชพุ่ม
34 35 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวรรณา    แลเฉอะ
2. นายสิทธิศักดิ์    ชีวินสงบสุข
3. นางสาววาสนา    หมื่อแล
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
35 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวจินตพร    ประพฤติ
2. นายณัฐพงศ์    กันชนะ
3. นางสาวนราทิพย์    บุญครัน
1. นางผกาวรรณ์    ตุลาพันธ์
2. นางอุบล    พิทักษ์ทา
36 37 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    สมบูรณ์
2. นางสาวพิชาภา    คงมี
3. นางสาวจรัญญา    เสนจันทร์ฒิไชย
1. นายนรินทร์    กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา    กสิวิทย์
37 38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายกฤตยชญ์    สอนเม่น
2. นายจีณะศิษฐ์    เมฆเขียว
3. นางสาวพัตราภรณ์    น้อยคำ
1. นางกนกวรรณ    สวนใต้
38 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นางสาวเอโซ่    -
2. นางสาวฉมารัตน์    คุณาพิทักษ์รัตนา
3. นางสาวสุนีย์พัตร์    ไกรสิทธิ์พานิชย์
1. นางพนิดา    พลอินทร์
39 40 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นางสาวมณิสร    ศรีจันทร์
2. นางสาวอเทติญา    อ้วนซิน
3. นางสาวณัฐฑริกา    พฤษสุภี
1. นางสาวบุษกร    สุภสุข
40 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริวิมล    แอ่งป้อง
2. นางสาวอาภาภรณ์    พรมรักษา
3. นายวีรภัทร    เกตุหลู้
1. นางสาวสายพิน    ราชลำ
2. นางสาวอัจฉรา    อ่องประกิจ
41 42 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธาร    ม่วงมา
2. นางสาวขันทอง    งามยอด
3. นางสาวสุทธิดา    ทิมประดับ
1. นางสุภัทรา    จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสุมาลี    สืบวงษ์รอด
42 43 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงษ์    กลิ่นเกิด
2. นายวัชรัตน์    จันทร์ปรางค์
3. นายเจษฎา    หุ่นเทศ
1. นางจงดี    ขอบคุณ
2. นางสุพัตรา    รัตนวิสุทธิ์
43 44 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    หงษ์อิ่ม
2. นางสาววนิดา    เนียมเที่ยง
3. นางสาวสุมาลี    บุญมี
1. นางสิริพร    จ้อยโหมด
2. นางศิริรัตน์    คำจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................