งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 000121
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายพีรณัฐ    มานิตย์ศิริกุล
2. นายธนาฤทธิ์    ศิริวัฒน์
1. นางสาวสิริกัญญา    วงค์คำ
2. นายกุลภาค    วิชา
2 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายณฐพล    เลาหพจนารถ
2. นางสาวรติรัตน์    ทรงทอง
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
3 2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติรัตน์    ชีพธำรง
2. นางสาวธิดารัตน์    รอดทิม
1. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
2. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
4 3 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายสราวุฒิ    รุ่งฉัตร
2. นายณเรวัตร    ทิวาลัย
1. นางสาวนุกูล    สถาพร
2. นายศรุต    เพ็งธรรม
5 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายคณิศร    สุธรรม
2. นายสรรเพชร    บริบูรณ์
1. นางจิรนันท์    ทำกล้า
2. นางจันทร์จิรา    ลิ้มนิวัตกุล
6 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายชญานิน    เสือทัพ
2. นายสินธนา    โชติเกียรติคุณ
1. นางมลชยา    หวานชะเอม
7 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภคินี    ศรีวิลัย
2. นายเนติ    จันทร์แสง
1. นางวรรณนิภา    บุญเรือน
2. นายไกรสีห์    เสนามนตรี
8 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    นาหนองตูม
2. นายฉัตรพงศ์    ปิ่นปั่น
1. นายกิตติภัค    สายวัน
2. นางสาวสุภาพร    ก้อนเทียน
9 8 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 4 1. นายดนัย    ค้ายา
2. นายธีรยุทธ    รักษ์หมอ
1. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
2. นางมาลี    มนาคม
10 9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายพีรณัฐ    มานิตย์ศิริกุล
2. นายธนาฤทธิ์    ศิริวัฒน์
1. นางสาวสิริกัญญา    วงค์คำ
2. นายกุลภาค    วิชา
11 10 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    บุญมี
2. นางสาวนฤมล    เนียนไธสง
1. นางสาวศุภมาส    สิงห์สถิตย์
12 11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. สามเณรณัฐนนท์    ธิมา
2. สามเณรนราพงค์    ฤทธิ์เดช
1. นายนรา    อินถา
13 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นายอดิศวร    กัวตระกูล
2. นายมัจฐพงศ์    มหาวัน
1. นางสาวอภิรมย์    สุปรียสุนทร
14 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 1 1. นางสาวรวินท์นิภา    แดงเจริญ
2. นายบุณยกร    ศรีศิริพันธุ์
1. นายชโยดม    พลายสาร
2. นางสาวอัจฉริยา    สารถ้อย
15 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 1 1. นายพีรพัทธ์    เลาหพิบูลรัตนา
2. นายเอกลักษณ์    ลีละศรชัย
1. นายวัฒนา    เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี    สุขสินธารานนท์
16 16 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 3 1. นายเจษฎากร    ทองจันทร์
2. นายภคิน    สุวรรณวัฒน์
1. นายกิตติภัณฑ์    คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์    คำธิตา
17 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 4 1. นายจักรกฤษณ์    ลำแก้ว
2. นายฐากร    สุภา
1. นายประธาน    ลิปตะสิริ
2. นางสาวณัฐกฤษกา    มงคล
18 18 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นายวทัญญู    ดำรงโภคภัณฑ์
2. นายไชยทัต    สายปาน
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
19 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายธีรพันธ์    ขันธิกุล
2. นายวชิรพงษ์    ปาอ้าย
1. นายวัชรินทร์    จันทิมา
2. นายวิวัฒน์    วรกัลป์
20 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววรมนพรรณ    เคลือบวัง
2. นายธนวัฒน์    หาญณรงค์
1. นายชณุภงค์    โคตามี
2. Mr.Kingsley    s.Mbah
21 21 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) กลุ่ม 2 1. นายวสุทิน    ขอดแก้ว
2. นายวิชานนท์    บุญเทพ
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
22 22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นายภวัต    ชุมนุมพร
2. นายณภัฐสนันท์    ชัยชิตาทร
1. นายวัชระ    การสมพจน์
2. นางธัญวรัตน์    ภัทรภูตานนท์
23 23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นายพิมุกต์ธีร์    ใจกล้า
2. นายผดุงเกียรติ    กิ่งแก้ว
1. นายเกวนยุทธ    ใจกล้า
2. นางนิภาพันธุ์    ใจกล้า
24 24 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 5 1. นายสมบูรณ์    ปรัชญาภูวดล
2. นายสถาปัตย์    บำรุงวงศ์
1. นายวีระพงค์    กล้าแข็ง
25 25 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวธมลวรรณ    จันทร์ฟอง
2. นางสาวทักษพร    โสมาศรี
1. นางสาวนุจรินทร์    พงศ์ศิริวรรณ
2. นายเอกกมล    เรืองเดช
26 26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวอรุโณทัย    ต้นถาง
2. นางสาวอังค์วรา    มูลใหม่
1. นายภานุพงศ์    พูนทาจักร์
2. นายวิทยา    ยาสาร
27 27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายเอกชัย    เทพดวง
2. นายพชร    ศรีภักดี
1. นายสุวิรัช    พรมมาก
2. นางทาริกา    วงศ์แก้ว
28 28 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    สุภาวงค์
2. นางสาวสุทธิดา    จักรอ้อม
1. นายสาธิต    ธรรมขันทา
29 29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 1 1. นายกิจจพันธ์    สิงห์ชัย
2. นายภูมิรพี    ศรีวิจิตร
1. นางอรุณี    ทองย้อย
30 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 2 1. นายยอดธง    ถาน้อย
2. นายอรรถการ    คำน้อย
1. นายพนัชกร    ไชยานนท์
31 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร    บัวชุม
2. นายชญานนท์    อาจคำ
1. นางสุนีย์    ยามี
32 32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุนิสา    ชูรัตน์
2. นายธิติพันธ์    เพชรศรีกาญจน์
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์    แก้วทอง
33 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 1 1. นายตระกูล    อินทะสิทธิ์
2. นายชานนท์    วรชาติสกุลเลิศ
1. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ์
2. นายจิรภัทร    ตาบัง
34 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) กลุ่ม 1 1. นายชินวัฒน์    องอาจ
2. นายชัยพิชิต    เจ๊กอร่าม
1. นายปกรณ์    ทารัตน์
2. นายสุนทร    ขอนวงค์
35 35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 3 1. นายวิฑูรย์    นามแอ่น
2. นางสาวศรัณย์พร    ศรีคงเกิด
1. นายอนุชิต    โปราหา
2. นายณัฐกาต์    ณ พิกุล
36 36 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพกานต์    คุณเครือ
2. นายเอกพล    ล่ำสวย
1. นางสาวกาญจนา    โนหลักหมื่น
2. นางสมร    ดีพัฒนกุล
37 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 1 1. นายพลพัชร    นิลวัชราภรณ์
2. นายดลภัช    ภิรมย์วัฒนา
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล    ตรีสุทธาชีพ
38 38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติกา    นิธิภิญญากร
2. นางสาวนภชนก    ศรีสุขวสุ
1. นางเกตุสุริยงค์    คงเจริญ
39 39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 2 1. นายบัญญวัต    แก้วเสมอ
2. นายสุรสีห์    โคนโท
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน    คงอ้าย
40 40 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) กลุ่ม 2 1. นายธนพล    สุพรรณวิรัตน์
2. นางสาวกิตติกา    เพ็ญสาริการณ์
1. นายธนายุส    ประสิทธิเขตรกิจ
41 42 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายพีระพงศ์    ละมูล
2. นางสาวนิภารัตน์    เสมาเพชร
1. นายไพโรจน์    สิงห์โต
2. นายฐานันดร์    แย้มนิล
42 44 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) กลุ่ม 2 1. นายวีรภัทร    ไชยต้อม
2. นายชินวัฒน์    ฉิมดี
1. นางสาวนัยรัตน์    ชัยสุข
2. นางสาวกัลย์สุดา    สวนเศรษฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................